Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal adolygiad o’r Cynllun Trwyddedu Ychwanegol sydd ar waith yn y Sir. Rydym am gael barn trigolion lleol, landlordiaid, tenantiaid ac eraill a effeithir gan Dai Amlfeddiannaeth o fewn y sir.

Bydd yr Ymgynghoriad Cyhoeddus mewn grym rhwng 2il Gorffennaf 2018 a’r 17eg Medi 2018. Mae gwybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor, y cyfryngau cymdeithasol, a thrwy asiantaethau sy’n bartneriaid megis Rhentu Doeth Cymru. Rydym felly am gael eich barn ar y sector rhentu preifat a Thai Amlfeddiannaeth yn eich ardal chi, ac rydym yn eich annog i gymryd rhan yn yr ymarfer ymgynghori hwn. Bydd eich safbwyntiau a’ch adborth yn helpu i siapio blaenoriaethau a fframwaith Trwyddedu Tai Amlfeddiannaeth y sir yn y dyfodol.

  • Mae 20% o stoc dai Ceredigion (6,273) yn eiddo rhent preifat (mae hyn o’i gymharu â chyfartaledd o 14% dros Gymru gyfan)
  • Ar hyn o bryd mae yna 676 o Dai Amlfeddiannaeth trwyddedig yng Ngheredigion, yn darparu dros 4000 o unedau ar wahân o lety rhent. O’r rhai sydd wedi’u trwyddedu ar hyn o bryd mae 52% yn Orfodol, 43% yn Dai a Rennir Ychwanegol a 5% yn Fflatiau a Addaswyd Ychwanegol
  • Y peryglon mwyaf cyffredin a nodir mewn Tai Amlfeddiannaeth yw Diogelwch Tân (38%), Lleithder a Thyfiant Llwydni (29%), Llithro, Baglu a Chwympo (16%) ac Oerfel Gormodol (15%)
  • Mae 5270 (Mawrth 2018) o eiddo rhent preifat yng Ngheredigion wedi’u cofrestru gyda Rhentu Doeth Cymru neu 84% o’r sector rhentu preifat cyfan
  • Dan y cynllun presennol mae 542 o drwyddedau llawn wedi’u rhoi heb amodau, mae 59 o drwyddedau wedi’u gwrthod neu’u diddymu, mae 144 wedi’u rhoi gydag amodau gwella a chyflwynwyd 119 o hysbysiadau a gorchmynion
  • O’r ceisiadau a wnaed am wasanaethau Tai Amlfeddiannaeth roedd Cwynion ynghylch Niwsans, gan gynnwys Gwastraff, Sbwriel a Phlâu yn cyfrif am 33% o’r cyfanswm a dderbyniwyd
  • Roedd Cwynion ynghylch Sŵn yn gysylltiedig â Thai Amlfeddiannaeth yn cyfrif am 5% o’r holl gwynion a dderbyniwyd

Gellir cwblhau'r holiadur ar-lein hefyd trwy www.surveymonkey.co.uk.

Am fwy o wybodaeth gallwch e-bostio tai@ceredigion.gov.uk.

Amserlen Sioe Deithiol

Dydd Llun
20/08/2018: 11:00-16:00

ABERYSTWYTH

Maes Iago

Dydd Mawrth
21/08/2018: 9:00-11:00
21/08/2018: 11:00-13:00

21/08/2018: 14:00-16:00
21/08/2018: 16:00-18:00


WAUNFAWR
LLANBADARN FAWR

BOW STREET
BORTH


Waunfawr, Rhos Hendre, Aberystwyth
Canolfan Gofal Cychwynnol Ystwyth

Tregerddan, Bow Street
Borth Community Centre, Borth

Dydd Mercher
22/08/2018: 9:00-13:00
22/08/2018: 14:00-16:00

LAMPETER
TREGARON

Victoria Terrace Car Park
Sgwar Tregaron
Dydd Iau
23/08/2018: 10:00-13:00
23/08/2018: 14:00-16:00

ABERTEIFI
LLANDYSUL

Greenfield Square Car Park, Cardigan
Porth Terrace Car Park

#AdolygiadTrwyddeduHMOCeredigion