Tai i Bawb - Strategaeth Dai leol Ceredigion

Rydym yn falch o gyflwyno'r Strategaeth Dai Leol hon i Geredigion. Mae'r ddogfen hon yn nodi'r heriau hirdymor y mae Ceredigion yn eu hwynebu ym maes tai ac mae'n amlinellu'r cefndir sy'n dangos sut y cafodd yr heriau hyn eu nodi.

Mae'r tai yr ydym yn byw ynddynt yn effeithio ar bob rhan o'n bywydau – o'n hiechyd a'n lles i'n cyfleoedd gwaith a chynaliadwyedd ein cymunedau. Am y rheswm hwn, mae Cyngor Sir Ceredigion wedi paratoi'r ddogfen hon – Tai i Bawb, Strategaeth Dai Leol Ceredigion – er mwyn i ni fel cymuned wella pob agwedd ar dai a'r gwasanaethau sy'n gysylltiedig â thai er budd trigolion Ceredigion.

O wneud hynny, gall tai chwarae eu rhan i wireddu gweledigaeth y Sir, sef:

"Mae pobl Ceredigion yn falch o berthyn i gymuned ddwyieithog, gynaliadwy, iachus, ffyniannus a diogel."

'Ceredigion i Bawb' 2013

Mae Ceredigion, ynghyd â phob Awdurdod Lleol arall, pob Corff Cyhoeddus a phob Sefydliad yn y Sector Preifat, yn wynebu cyfnod o gyni ariannol. Felly, mae hyd yn oed yn bwysicach ein bod yn defnyddio'n harian a'n hasedau yn y ffordd orau pan fyddwn yn gwneud unrhyw benderfyniadau am dai. 'Tai i Bawb' yw'r canolbwynt ar gyfer tai a gwasanaethau sy'n gysylltiedig â thai, a hynny er mwyn nodi, cynllunio a gweithredu gwell modelau cyflenwi drwy gynllunio gwasanaethau mewn modd gwirioneddol drawsbynciol.

Mae Tai i Bawb yng Ngheredigion yn rhoi manylion am y gwaith sydd wedi'i wneud hyd yn hyn, a'i nod yw hyrwyddo'r cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael i bobl sydd ag anghenion penodol o ran tai.