Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal y Fforwm Landlordiaid canlynol i bob landlord ac asiant yn Ceredigion ar Dydd Mawrth 24ain 2017 am 17.30 yn Neuadd Penbryn, Prif Gampws Prifysgol Aberystwyth, Rhiw Penglais, Aberystwyth, SY23 3BY.

Bydd hwn yn gyfle i elwa o'r cyflwyniadau gwahanol a'r gwybodaeth a ddarperir yn y cyfarfod gan gynnwys trefniadau tenantiaeth a'r Deddf Cartrefi Rhentu (Cymru) 2016, cod ymarfer landlord a safonau isafswm effeithlonrwydd ynni. Bydd cyfle hefyd i drafod materion perthnasol sy’n ymwneud a’r Deddfau Tai ac unrhyw bynciau sy’n ymwneud â Rhentu yn y Sector breifat yn Ngheredigion.

Byddem yn ddiolchgar pe gallech drefnu lle ymlaen llaw trwy e-bostio housing@ceredigion.gov.uk neu trwy ffonio 01545 572185.

Fforwm Landlordiaid Rhentu Doeth Cymru - Hydref 24ain 2017


Sefydlwyd Grŵp Llywio Landlordiaid sy’n cynnwys nifer fach o landlordiaid. Mae’n rhoi awgrymiadau i dîm Diogelu Iechyd y Cyhoedd Cyngor Sir Ceredigion ynghylch fformat a chynnwys y fforymau.

Os oes gennych unrhyw awgrymiadau neu os hoffech fod yn rhan o’r grŵp llywio, anfonwch e-bost at hmo.housing@ceredigion.gov.uk neu llenwch y ffurflen adborth atodedig a’i hanfon at:

Diogelu Iechyd y Cyhoedd
Canolfan Rheidol
Rhodfa Padarn
Aberystwyth
SY23 3UE

Fel arall, gallwch ffonio 01970 633369 a gofyn i siarad â swyddog Tai Amlfeddiannaeth.