Hyd at £36,000 o arian grant (ar sail prawf moddion) i dalu am addasiadau a chyfarpar i sicrhau bod modd i unigolion barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi.

Pa waith y mae’r grant hwn yn berthnasol iddo?

Gellir defnyddio’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl i dalu am addasiadau a chyfarpar i sicrhau bod modd i unigolion barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi neu i sicrhau eu bod yn cael cymorth priodol gan ofalwr.

Gellir defnyddio’r grant hwn ar gyfer pethau fel:

 • Hwyluso mynediad i’r eiddo neu i ardal arbennig e.e. gosod rampiau, lledu drysau, gosod lifft risiau
 • Darparu cyfleusterau addas, e.e. cawod â mynediad gwastad, cegin wedi’i haddasu neu beiriant codi ar drac
 • Sicrhau bod adeilad yn ddiogel i’w ddefnyddio, e.e. system wresogi nad yw’n cludo tanwydd / sy’n cadw tymheredd yr amgylchedd yn gyson
 • Gwella’r amgylchedd i sicrhau bod modd i’r person anabl fyw’n ddiogel yn ei gartref, e.e. canllawiau, cadair esgyn neu ardaloedd gwastad

Dim ond rhai enghreifftiau o’r hyn y gellir defnyddio’r grant ar ei gyfer a geir yn y rhestr uchod.

Bydd angen darparu argymhellion gan Therapydd Galwedigaethol gyda phob cais. Dylech gysylltu â’r Therapydd Galwedigaethol yn y lle cyntaf er mwyn iddo asesu’ch holl anghenion. Ffoniwch 01545 574000.

Pwy sy’n gymwys?

Gall unrhyw un y mae Therapydd Galwedigaethol yn credu bod angen cyflawni’r gwaith cymwys ar ei gyfer wneud cais am grant. Gallwch fod yn denant neu’n berchennog eiddo. Os ydych yn denant, bydd angen caniatâd y landlord er mwyn cyflawni’r gwaith.

Rhaid bod y tenantiaid a’r perchnogion yn bwriadu byw yn yr eiddo drwy gydol cyfnod amodau’r grant (sef 10 mlynedd). Rhaid i landlordiaid gytuno y caiff y tenant aros yn yr eiddo, a chytuno bod modd cyflawni’r gwaith.

Mae’r grant yn destun prawf moddion. Felly, bydd rhaid i ni ystyried eich sefyllfa ariannol. Os ydych yn cael budd-daliadau sy’n destun prawf moddion, fel Cymhorthdal Incwm neu Warant Credyd Pensiwn, ni fydd rhaid i chi gael prawf moddion llawn a byddwch yn derbyn y grant llawn (hyd at uchafswm y grant).

Nid yw grantiau ar gyfer plant yn destun prawf moddion.

Gall fod rhaid i ymgeiswyr eraill gyfrannu at gost y gwaith, gan ddibynnu ar eu hamgylchiadau. Os ydych yn poeni am y swm y gall fod yn rhaid i chi ei dalu, gallwn gyflawni prawf moddion dros dro a fydd yn rhoi syniad i chi o’r swm y gall fod yn rhaid i chi ei dalu cyn i unrhyw asesiad gael ei gyflawni.

Faint o arian y byddaf yn ei gael?

Mae grant o hyd at £36,000 ar gael. Mae hyn yn cynnwys unrhyw waith, unrhyw gyfarpar, TAW os yw’n berthnasol, a’r holl ffioedd sy’n gysylltiedig â’r gwaith (fel ffioedd gweinyddu, ffioedd trefnu neu ffioedd asiantau). Yr adran fydd yn penderfynu ar swm y grant a bydd yn dibynnu ar y dyfynbrisiau sy’n dod i law ac unrhyw ffioedd y gall fod angen i chi eu talu. Bydd angen i chi aros i gael gwybod bod y grant wedi’i ddyfarnu cyn dechrau ar unrhyw waith. Telir am y gwaith pan fydd anfoneb wedi dod i law. Fel arfer, fe’i telir yn uniongyrchol i’r contractiwr, ar ôl archwilio’r gwaith.

Sut y byddaf yn trefnu’r gwaith?

Mae gan yr Awdurdod Lleol wasanaeth goruchwylio i helpu ymgeiswyr i wneud cais am y grant. Bydd y gwasanaeth goruchwylio yn mesur yr eiddo i lunio cynllun gwaith, gan gynnwys lluniadau lle bo angen, yn cael gafael ar ddyfynbrisiau, gan gynnwys ar gyfer unrhyw gyfarpar arbenigol, ac yn datrys unrhyw broblemau pan fyddant yn codi. Yna, bydd yn eich helpu i lenwi’r ffurflen gais ac i roi trefn ar y wybodaeth ariannol y gall fod angen i chi ei darparu.

Amodau’r grant, gan gynnwys y trefniadau ad-dalu

 • Mae amodau’r grant yn para 10 mlynedd ar ôl i’r grant gael ei gwblhau
 • Rhaid bod yr ymgeisydd yn bwriadu byw yn yr eiddo fel ei unig breswylfa neu’i brif breswylfa drwy gydol cyfnod amodau’r grant neu am ba bynnag gyfnod byrrach y mae ei iechyd neu unrhyw amgylchiadau perthnasol eraill yn caniatáu iddo wneud hynny
 • Dylid cwblhau’r gwaith cyn pen 12 mis ar ôl i’r cais gael ei gymeradwyo, oni cheir caniatâd fel arall
 • Mae’r Prawf Adnoddau Ariannol Statudol a gadwyd ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (HRGR 1996) yn berthnasol
 • Byddwn yn cofrestru pridiant tir lleol yn erbyn yr eiddo ar gyfer cyfnod amodau’r grant
 • Bydd rhaid ad-dalu grantiau gwerth mwy na £5000 os bydd amodau’r grant yn cael eu torri (Mae amgylchiadau esempt yn berthnasol)
 • Caiff y taliadau’u gwneud ar ôl i’r arian gael ei wario, a hynny pan fydd anfoneb wedi dod i law a phan fydd y gwaith wedi’i archwilio

Achosion lle mae amheuaeth o dwyll neu ddichell – Mae’n bolisi gan yr awdurdod i fynd i’r afael ag achosion lle mae amheuaeth o dwyll neu ddichell, cael hyd iddynt ac ymchwilio iddynt.

Os bwriedir cael gwared ar yr eiddo yn ystod cyfnod amodau’r grant, bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried amgylchiadau’r camau i waredu’r eiddo (neu’i werthu) mewn perthynas â swm y grant i’w ad-dalu.

Bydd yn ystyried yr amgylchiadau a ganlyn:

 • A fyddai ad-dalu’r grant yn arwain at galedi ariannol diangen
 • A gafodd yr eiddo ei waredu am resymau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu les corfforol neu feddyliol y sawl sydd wedi derbyn y grant
 • A gafodd yr eiddo ei waredu am resymau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu les corfforol neu feddyliol aelod o deulu’r preswylydd anabl
 • A gafodd yr eiddo ei waredu i alluogi’r sawl sydd wedi derbyn y grant i fyw gydag unigolyn sy’n anabl neu’n eiddil ei feddwl, neu’n agos ato, a bod angen gofal ar yr unigolyn hwnnw a bod y sawl sydd wedi derbyn y grant yn bwriadu darparu’r gofal hwnnw; neu a yw’r unigolyn y mae’r sawl sydd wedi derbyn y grant wedi symud i fyw gydag ef neu hi’n bwriadu darparu gofal y mae ei angen ar y sawl sydd wedi derbyn y grant oherwydd anabledd neu eiddilwch