Grant atodol dewisol o hyd at £15,000 a ddyfernir ar ben y grant gorfodol cyfleusterau i’r anabl (ar sail prawf moddion) i dalu am addasiadau a chyfarpar i sicrhau bod modd i unigolion barhau i fyw’n annibynnol yn eu cartrefi.

Pa waith y mae’r grant hwn yn berthnasol iddo?

Cronfa ddewisol yw’r Grant Atodol Addasiadau ar gyfer Pobl Anabl. Gellir ei defnyddio os nad yw’r Grant Cyfleusterau i’r Anabl yn talu holl gostau’r gwaith, a hynny oherwydd bod cost y gwaith yn fwy nag uchafswm y grant (sef £36,000).

Dim ond o dan amgylchiadau eithriadol y mae’r arian hwn ar gael, a hynny drwy gytundeb Panel Grantiau’r Awdurdod Lleol mewn achosion lle mae adroddiad a swyddog yn argymell bod angen darparu arian atodol dewisol oherwydd bod y gwaith yn hanfodol i ddarparu’r addasiadau angenrheidiol uwchlaw terfyn y Grant Cyfleusterau i’r Anabl.

Mae’r gwaith sy’n gymwys yr un fath â’r gwaith sy’n gymwys ar gyfer y Grant Cyfleusterau i’r Anabl. Dim ond os bydd cais llwyddiannus wedi’i wneud am y Grant Cyfleusterau i’r Anabl y bydd y grant hwn yn cael ei ddyfarnu.

Pwy sy’n gymwys?

Gellir ystyried rhoi grant atodol i ymgeiswyr sydd wedi cael Grant Cyfleusterau i’r Anabl lle nad yw’r grant hwnnw’n talu holl gostau’r gwaith y cytunwyd arno. Felly, bydd yr un meini prawf yn berthnasol.

Bydd y swyddog priodol yn gwneud argymhellion ar ôl trafod yr achos yn llwyr. Yr aelodau etholedig sy’n aelodau o’r Panel Grantiau fydd yn penderfynu, neu is-grŵp priodol arall.

Nid oes unrhyw brawf moddion ar gyfer y grant hwn oherwydd bydd y materion hyn eisoes wedi cael eu hystyried o dan y Grant Cyfleusterau i’r Anabl.

Faint o arian sydd ar gael?

Mae hyd at £15,000 ar gael, ac mae disgresiwn i gynyddu hyn i £30,000 o dan amgylchiadau eithriadol.

Yr adran fydd yn penderfynu ar swm y grant a bydd yn dibynnu ar y dyfynbrisiau sy’n dod i law ac unrhyw ffioedd y gall fod angen i chi eu talu. Bydd angen i chi aros i gael gwybod bod y grant wedi’i ddyfarnu cyn dechrau ar unrhyw waith. Telir am y gwaith pan fydd anfoneb wedi dod i law. Fel arfer, fe’i telir yn uniongyrchol i’r contractiwr, ar ôl archwilio’r gwaith.

Sut y byddaf yn trefnu’r gwaith?

Mae gan yr Awdurdod Lleol wasanaeth goruchwylio i helpu ymgeiswyr i wneud cais am y grant. Bydd y gwasanaeth goruchwylio yn mesur yr eiddo i lunio cynllun gwaith, gan gynnwys lluniadau lle bo angen, yn cael gafael ar ddyfynbrisiau, gan gynnwys ar gyfer unrhyw gyfarpar arbenigol, ac yn datrys unrhyw broblemau pan fyddant yn codi. Yna, bydd yn eich helpu i lenwi’r ffurflen gais ac i roi trefn ar y wybodaeth ariannol y gall fod angen i chi ei darparu.

Amodau’r grant, gan gynnwys y trefniadau ad-dalu

  • Bydd amodau’r grant yn parhau i fod mewn grym drwy gydol cyfnod y grant (hyd nes iddo gael ei ad-dalu)
  • Rhaid bod yr ymgeisydd yn bwriadu byw yn yr eiddo fel ei unig breswylfa neu’i brif breswylfa drwy gydol cyfnod amodau’r grant neu am ba bynnag gyfnod byrrach y mae ei iechyd neu unrhyw amgylchiadau perthnasol eraill yn caniatáu iddo wneud hynny
  • O ran benthyciadau, caiff Pridiant Cyfreithiol ei gofrestru â’r Gofrestrfa Tir
  • Bydd angen ad-dalu’r grant pan gaiff yr eiddo ei waredu neu’i werthu, neu os caiff amodau’r grant eu torri
  • Dylid cwblhau’r gwaith cyn pen 12 mis ar ôl i’r cais gael ei gymeradwyo, oni cheir caniatâd fel arall
  • Caiff y taliadau’u gwneud ar ôl i’r arian gael ei wario, a hynny pan fydd anfoneb wedi dod i law a phan fydd y gwaith wedi’i archwilio

Achosion lle mae amheuaeth o dwyll neu ddichell – Mae’n bolisi gan yr awdurdod i fynd i’r afael ag achosion lle mae amheuaeth o dwyll neu ddichell, cael hyd iddynt ac ymchwilio iddynt.

Os bwriedir cael gwared ar yr eiddo yn ystod cyfnod amodau’r grant, bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried amgylchiadau’r camau i waredu’r eiddo (neu’i werthu) mewn perthynas â swm y grant i’w ad-dalu.

Bydd yn ystyried yr amgylchiadau a ganlyn:

  • A fyddai ad-dalu’r grant yn arwain at galedi ariannol diangen
  • A gafodd yr eiddo ei waredu am resymau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu les corfforol neu feddyliol y sawl sydd wedi derbyn y grant
  • A gafodd yr eiddo ei waredu am resymau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu les corfforol neu feddyliol aelod o deulu’r preswylydd anabl
  • A gafodd yr eiddo ei waredu i alluogi’r sawl sydd wedi derbyn y grant i fyw gydag unigolyn sy’n anabl neu’n eiddil ei feddwl, neu’n agos ato, a bod angen gofal ar yr unigolyn hwnnw a bod y sawl sydd wedi derbyn y grant yn bwriadu darparu’r gofal hwnnw; neu a yw’r unigolyn y mae’r sawl sydd wedi derbyn y grant wedi symud i fyw gydag ef neu hi’n bwriadu darparu gofal y mae ei angen ar y sawl sydd wedi derbyn y grant oherwydd anabledd neu eiddilwch