Mae rhagdybiaeth yn erbyn dyrannu Grant Cyfleusterau i’r Anabl os nad yw’r eiddo’n addas ar gyfer anghenion yr ymgeisydd yn y tymor hir.

Os yw’n fwy costeffeithiol helpu’r person anabl i symud i eiddo mwy addas nag addasu’i gartref presennol, byddwn yn ystyried talu’r costau cyfreithiol a’r costau symud, yn ogystal â’r costau addasu, a hynny drwy gyfrwng Grant Adleoli. Gellir rhoi grant o hyd at £15,000.

Pa waith y mae’r grant hwn yn berthnasol iddo?

Weithiau, bydd Therapydd Galwedigaethol yn nodi nad oes modd diwallu anghenion unigolyn sy’n berchen ar ei gartref yn ei gartref presennol. Nid yw bob amser yn ymarferol addasu cartrefi. Caiff y penderfyniad hwn ei wneud ar y cyd â’r gwasanaeth addasiadau i bobl anabl.

Mewn sefyllfa o’r fath, gall cleient fod yn gymwys i gael cymorth ariannol i symud o’i gartref presennol i gartref mwy addas. Gall y cartref hwnnw fod wedi’i addasu’n barod i ddiwallu ei anghenion neu gall fod yn gartref y mae’n ymarferol mynd ati i’w addasu.

Gellir rhoi cymorth dewisol er mwyn:

 • Talu am waith atgyweirio neu waith addasu hanfodol i sicrhau bod modd adleoli’r unigolyn, neu dalu am y gwaith hwnnw’n rhannol
 • Talu’r gwahaniaeth rhwng y swm a geir drwy werthu eiddo presennol y person anabl a phris prynu’r eiddo y bydd yn symud iddo, neu dalu’r gwahaniaeth hwnnw’n rhannol
 • Talu’r costau atodol sy’n gysylltiedig â gwerthu’r eiddo (e.e. ffioedd cyfreithiwr a ffioedd symud a storio)
 • Talu i gysylltu cyfleustodau hanfodol
 • Talu blaendal ar gyfer eiddo rhent preifaty

Bydd y Therapydd Galwedigaethol yn asesu’r eiddo newydd i benderfynu a fydd modd diwallu anghenion byw y person anabl o ddydd i ddydd yn yr eiddo hwnnw. Gan drafod â’r swyddog grant, bydd yn pennu cost unrhyw addasiadau y bydd angen eu cyflawni yn yr eiddo newydd. Cewch gipolwg hefyd ar y dudalen am y Grant Cyfleusterau i’r Anabl – Gorfodol.

Dylech gysylltu â’r Therapydd Galwedigaethol i gychwyn er mwyn iddo asesu’ch holl anghenion. Ffoniwch 01545 574000.

Pwy sy’n gymwys?

Bydd perchen-feddianwyr neu denantiaid sy’n byw mewn eiddo nad yw’n addas ar gyfer eu hanghenion hirdymor yn gymwys i wneud cais am grant adleoli. Bydd angen i Therapydd Galwedigaethol gytuno nad yw’r eiddo’n addas iddynt.

Mae’r grant yn destun prawf moddion. Felly, bydd rhaid i ni ystyried eich sefyllfa ariannol. Os ydych yn cael budd-daliadau penodol sy’n destun prawf moddion, fel Cymhorthdal Incwm neu Warant Credyd Pensiwn, ni fydd rhaid i chi gael prawf moddion llawn a byddwch yn derbyn y grant llawn (hyd at uchafswm y grant).

Gall fod rhaid i chi gyfrannu tuag at gost y gwaith, gan ddibynnu ar eich amgylchiadau. Os ydych yn poeni am y swm y gall fod yn rhaid i chi ei dalu, gallwn gyflawni prawf moddion dros dro a fydd yn rhoi syniad i chi o’r swm y gall fod gofyn i chi ei dalu cyn i unrhyw asesiad gael ei gyflawni.

Os yw’r person anabl yn blentyn, byddwn yn cyflawni prawf i weld pa adnoddau sydd gan y rhieni neu’r gwarcheidwaid a fydd â buddiant perchnogion yn yr eiddo newydd.

Faint o arian y byddaf yn ei gael?

Mae grant o hyd at £15,000 ar gael. Mae hyn yn cynnwys unrhyw waith, unrhyw gyfarpar, TAW os yw’n berthnasol, a’r holl ffioedd sy’n gysylltiedig â’r gwaith (fel ffioedd gweinyddu, ffioedd trefnu neu ffioedd asiantau).

Mae hefyd yn cynnwys unrhyw gostau adleoli fel y nodir uchod.

Yr adran fydd yn penderfynu ar swm y grant a bydd yn dibynnu ar y dyfynbrisiau sy’n dod i law ac unrhyw ffioedd y gall fod angen i chi eu talu. Caiff y taliadau’u gwneud fesul cam a bydd eich swyddog grant yn cytuno ar y camau hynny. Telir am y gwaith a wneir yn yr eiddo newydd pan fydd anfoneb wedi dod i law. Fel arfer, fe’i telir yn uniongyrchol i’r contractiwr, ar ôl archwilio’r gwaith.

Sut y byddaf yn trefnu’r gwaith?

Ni fydd yr Awdurdod Lleol yn eich cynorthwyo i gael hyd i eiddo newydd i symud iddo. Serch hynny, pan fyddwch wedi cael hyd i eiddo newydd, dylech gysylltu â’r swyddog grant a’r therapydd galwedigaethol i drafod y ffordd ymlaen.

Mae gan yr Awdurdod Lleol wasanaeth goruchwylio i helpu ymgeiswyr i wneud cais am grant pan fyddant wedi cael hyd i eiddo newydd. Bydd y gwasanaeth goruchwylio’n mesur yr eiddo newydd i lunio cynllun gwaith, gan gynnwys lluniadau lle bo angen, yn cael gafael ar ddyfynbrisiau, gan gynnwys ar gyfer unrhyw gyfarpar arbenigol, ac yn datrys unrhyw broblemau pan fyddant yn codi. Yna, bydd yn eich helpu i lenwi’r ffurflen gais ac i roi trefn ar y wybodaeth ariannol y gall fod angen i chi ei darparu. Efallai y bydd swyddog y gwasanaeth goruchwylio eisoes wedi ymweld â’ch cartref blaenorol i drafod a fyddai’n ymarferol cyflawni unrhyw addasiadau yno ac i bennu cost y cynllun.

Amodau’r grant, gan gynnwys y trefniadau ad-dalu

 • Bydd amodau’r grant yn para 10 mlynedd
 • Rhaid bod yr ymgeisydd yn bwriadu byw yn yr eiddo fel ei unig breswylfa neu’i brif breswylfa drwy gydol cyfnod amodau’r grant neu am ba bynnag gyfnod byrrach y mae ei iechyd neu unrhyw amgylchiadau perthnasol eraill yn caniatáu iddo wneud hynny
 • Dylid cwblhau’r gwaith cyn pen 12 mis ar ôl i’r cais gael ei gymeradwyo, oni cheir caniatâd fel arall
 • Mae’r Prawf Adnoddau Ariannol Statudol a gadwyd ar gyfer Grantiau Cyfleusterau i’r Anabl (HRGR 1996) yn berthnasol
 • Byddwn yn cofrestru pridiant tir lleol yn erbyn yr eiddo ar gyfer cyfnod amodau’r grant

Achosion lle mae amheuaeth o dwyll neu ddichell – Mae’n bolisi gan yr awdurdod i fynd i’r afael ag achosion lle mae amheuaeth o dwyll neu ddichell, cael hyd iddynt ac ymchwilio iddynt.

Os bwriedir cael gwared ar yr eiddo yn ystod cyfnod amodau’r grant, bydd yr Awdurdod Lleol yn ystyried amgylchiadau’r camau i waredu’r eiddo (neu’i werthu) mewn perthynas â swm y grant i’w ad-dalu.

Bydd yn ystyried yr amgylchiadau a ganlyn:

 • A fyddai ad-dalu’r grant yn arwain at galedi ariannol diangen
 • A gafodd yr eiddo ei waredu am resymau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu les corfforol neu feddyliol y sawl sydd wedi derbyn y grant
 • A gafodd yr eiddo ei waredu am resymau sy’n gysylltiedig ag iechyd neu les corfforol neu feddyliol aelod o deulu’r preswylydd anabl
 • A gafodd yr eiddo ei waredu i alluogi’r sawl sydd wedi derbyn y grant i fyw gydag unigolyn sy’n anabl neu’n eiddil ei feddwl, neu’n agos ato, a bod angen gofal ar yr unigolyn hwnnw a bod y sawl sydd wedi derbyn y grant yn bwriadu darparu’r gofal hwnnw; neu a yw’r unigolyn y mae’r sawl sydd wedi derbyn y grant wedi symud i fyw gydag ef neu hi’n bwriadu darparu gofal y mae ei angen ar y sawl sydd wedi derbyn y grant oherwydd anabledd neu eiddilwch