Grant o hyd at £800 (heb brawf moddion) neu £3000 ynghyd â TAW a ffioedd i gyflawni addasiadau neu i ddarparu cyfarpar er mwyn i berson anabl neu berson oedrannus barhau i fod yn annibynnol.

Pa waith y mae’r grant hwn yn berthnasol iddo?

Grant ar gyfer mân addasiadau yw hwn. Ni chaniateir ei ddefnyddio fel cyfraniad at waith mwy helaeth. Bydd yn fwy priodol cael Grant Cyfleusterau i’r Anabl i gyflawni gwaith o’r fath.

Gellir defnyddio’r grant hwn i dalu am fân addasiadau a chyfarpar sydd eu hangen i alluogi unigolyn i barhau i fyw’n annibynnol yn ei gartref, er enghraifft:

 • Grisiau, mân rampiau
 • Canllawiau bachu neu ganllawiau
 • Lifft bath
 • Tapiau lifer

Dim ond rhai enghreifftiau o’r hyn y gellir defnyddio’r grant ar ei gyfer a geir yn y rhestr uchod.

Bydd angen cyflwyno argymhellion gan Therapydd Galwedigaethol, Gweithiwr Gofal Cymunedol neu aseswr y gellir ymddiried ynddo gyda phob cais. Os ydych chi’n credu y gall fod angen cyflawni llawer o waith, cysylltwch â Therapydd Galwedigaethol y Gwasanaethau Cymdeithasol i gychwyn.

Gallwch gysylltu â’r Therapydd Galwedigaethol drwy ffonio 01545 574000. Mae aseswyr y gellir ymddiried ynddynt ar gael drwy’r Gwasanaeth Gofal a Thrwsio drwy ffonio 01970 639920 neu drwy’r adain grantiau drwy ffonio 01545 572185.

Pwy sy’n gymwys?

Nid yw Grantiau Diogel, Cynnes a Saff yn ddarostyngedig i brawf modd hyd at £3000 (a TAW a ffioedd) i gleientiaid y mae arnynt angen gofal lliniarol neu angen cael eu rhyddhau’n gyflym o’r ysbyty, ac i bobl dros 65 oed.

Felly, bydd y canlynol yn gymwys i geisio ac ni fydd prawf adnoddau ariannol:

 • Perchen-feddiannwyr a thenantiaid dros 65 oed,
  neu
 • Cleientiaid y mae arnynt angen gofal lliniarol a/neu i alluogi eu rhyddhad cynnar o’r ysbyty.

Byddwn yn edrych i weld a oes unrhyw grantiau perthnasol wedi’u talu’n flaenorol i sicrhau nad oes mwy na £3,000 ynghyd â ffioedd a TAW yn cael ei roi mewn unrhyw gyfnod o dair blynedd. Ni all yr Awdurdod Lleol dalu am yr un addasiadau/gwaith ddwywaith.

Faint o arian y byddaf yn ei gael?

Mae hyd at £800 ar gael ar gyfer addasiadau carlam/mân addasiadau sydd eu hangen ar gyfer gofal lliniarol. Mae hwn ar gael i berchnogion a thenantiaid heb unrhyw gyfyngiadau o ran oedran na phrawf moddion.

O ran ceisiadau eraill, mae grant o hyd at £3,000 ynghyd â TAW a ffioedd cysylltiedig fel ffioedd asiantau neu ffioedd trefnu) ar gael.

Yr adran fydd yn penderfynu ar swm y grant a bydd yn dibynnu ar y dyfynbrisiau ac unrhyw ffioedd y gall fod angen i chi eu talu. Bydd angen i chi aros i gael gwybod bod y grant wedi’i ddyfarnu cyn dechrau ar unrhyw waith. Telir am y gwaith pan fydd anfoneb wedi dod i law. Fel arfer, fe’i telir yn uniongyrchol i’r contractiwr, ar ôl archwilio’r gwaith.

Sut y byddaf yn trefnu’r gwaith?

Mae gan yr Awdurdod Lleol wasanaeth goruchwylio i helpu ymgeiswyr i wneud cais am y grant. Bydd y gwasanaeth goruchwylio yn mesur yr eiddo i lunio cynllun gwaith, gan gynnwys lluniadau lle bo angen, yn cael gafael ar ddyfynbrisiau, gan gynnwys ar gyfer unrhyw gyfarpar arbenigol, ac yn datrys unrhyw broblemau pan fyddant yn codi. Yna, bydd yn eich helpu i lenwi’r ffurflen gais ac i roi trefn ar y wybodaeth ariannol y gall fod angen i chi ei darparu.

Amodau’r grant, gan gynnwys y trefniadau ad-dalu

 • Bydd amodau’r grant yn para am 5 mlynedd
 • Rhaid bod yr ymgeisydd yn bwriadu byw yn yr eiddo fel ei unig breswylfa neu’i brif breswylfa drwy gydol cyfnod amodau’r grant neu am ba bynnag gyfnod byrrach y mae ei iechyd neu unrhyw amgylchiadau perthnasol eraill yn caniatáu iddo wneud hynny
 • Dylid cwblhau’r gwaith cyn pen 12 mis ar ôl i’r cais gael ei gymeradwyo, oni cheir caniatâd fel arall
 • Caiff y taliadau’u gwneud ar ôl i’r arian gael ei wario, a hynny pan fydd anfoneb wedi dod i law a phan fydd y gwaith wedi’i archwilio
 • Byddwn yn cofrestru pridiant tir lleol yn erbyn yr eiddo drwy gydol cyfnod amodau’r grant
 • Os caiff yr eiddo ei drosglwyddo neu’i werthu, bydd angen ad-dalu’r arian a ddarperir o dan y cynllun hwn yn llwyr
 • Ni fydd amod ad-dalu ar y grant o dan £800

Achosion lle mae amheuaeth o dwyll neu ddichell – Mae’n bolisi gan yr awdurdod i fynd i’r afael ag achosion lle mae amheuaeth o dwyll neu ddichell, cael hyd iddynt ac ymchwilio iddynt.