Mae'r cynllun hwn ar gyfer gosod systemau gwres canolog mewn cartrefi am y tro cyntaf gyda mesurau inswleiddio cysylltiedig. Cynlluniwyd y cynllun i helpu preswylwyr sydd heb systemau gwres canolog, i ddarparu cynhesrwydd fforddiadwy mewn cartrefi aneffeithlon o ran ynni, ac i leihau biliau tanwydd aelwydydd. Mae'r cyllid ar gyfer gosod systemau Pwmp Gwres o'r Awyr (ASHP).

Ariennir y cynllun hwn gan y Gronfa Cartrefi Cynnes (a ddarperir gan y Grid Cenedlaethol a chwmni Buddiannau Cymunedol, Affordable Warmth Solutions) ynghyd ag arian ychwanegol gan y Rhwymedigaeth Cwmnïau Ynni. Bydd City Energy yn gyfrifol am reoli a darparu'r mesurau gwresogi a mesurau effeithlonrwydd ynni eraill a osodwyd.

Rôl Cyngor Sir Ceredigion yw prosesu’r ceisiadau a rhoi Datganiadau i aelwydydd cymwys.

Mae'r meini prawf cymhwysedd a'r ffurflen gais yr un fath ag ar gyfer ECO4 LA Flex. Gall preswylwyr hefyd fod yn gymwys o dan y Rhwymedigaeth Lleihau Costau Gwresogi Cartref (HHCRO/ECO4) pan fyddant yn derbyn budd-dal prawf modd. Os yw hyn yn wir, yna dylech gysylltu â City Energy yn uniongyrchol.

Enw Rhif Ffôn Cyfeiriad E-bost
City Energy 02920 499183 info@cityenergy.org.uk

Pan fydd tenant yn gwneud cais am y cyllid, bydd yn ofynnol i'r landlord preifat gyfrannu at gost y gwaith. Rhaid cytuno ar y cyfraniad a thalu'n uniongyrchol i City Energy.

Mae gan y cynllun hwn gyllid cyfyngedig a fydd yn cael ei ddefnyddio ar sail y cyntaf i’r felin, gan ddod i ben ym mis Mawrth 2024.

Sut i wneud cais

Dylai pob cartref cymwys wneud cais drwy Gyngor Sir Ceredigion neu drwy City Energy. Gellir lawrlwytho ffurflen gais a llythyr eglurhaol o'r dudalen we hon neu fel arall gallwch gysylltu â'r Gwasanaeth Tai ar 01545 572105 i ofyn am fersiynau papur drwy’r post.

Nid yw cymhwyster ar gyfer Ceredigion Clyd yn gwarantu bod cyllid ar gael gan mai City Energy fydd yn gwneud y penderfyniad terfynol.