Denise Owen

Denise Owen

Rheolwr y Prosiectau Cyflogadwyedd yng Ngheredigion

denise.owen@ceredigion.gov.uk

07973136655

Mae ein gwasanaeth ni yma i’ch helpu chi i gael y swydd ‘na! Pa’un ai ydy hynny drwy gael help gyda’ch CV, help i fagu hyder, neu hyd yn oed eich darparu ag hyfforddiant – ni yw’r tîm all eich helpu.

Catrin Davies

Catrin Davies

Swyddog Cyswllt Cyflogaeth a Swyddog Ansawdd a Pherfformiad

catrin.davies@ceredigion.gov.uk

07977509703

Dwi’n gweithio’n agos â chyflogwyr yng Ngheredigion ac yn cynorthwyo’r rhai sy’n cymryd rhan yn y prosiect i gael lleoliadau gwaith a chyflogaeth. Dwi hefyd yn dadansoddi a monitro data er mwyn darparu cymorth effeithiol i gyfranogwyr.

Beti Gordon

Beti Gordon

Swyddog Cyswllt Cyflogaeth

beti.gordon@ceredigion.gov.uk

07866976077

Dwi’n cynnig cymorth a chymhelliad i gyfranogwyr wrth iddyn nhw chwilio am waith, gan eu helpu i ymgeisio am swyddi a mynychu cyfweliadau. Dwi hefyd yn cydweithio â chyflogwyr lleol, gan ddarparu cymorth i recriwtio, yn ogystal â negodi a sicrhau cyfleoedd gwirfoddoli neu gyflogaeth ar draws amrywiaeth eang o alwedigaethau.

Sasha Mansworth

Sasha Mansworth

Cydlynydd Hyfforddiant a Chyhoeddusrwydd

sasha.mansworth@ceredigion.gov.uk

07976173228

Dwi’n cynorthwyo pobl yng Ngheredigion i gael y cymhwysedd angenrheidiol neu gymwysterau newydd drwy gaffael y sgiliau a’r hyfforddiant sgiliau meddal sydd ei angen arnynt i ymuno â’r farchnad swyddi, a’u helpu i gael eu bywydau yn ôl ar y trywydd iawn. Mae’n rhoi boddhad imi helpu pobl sy’n economaidd anweithgar, yn ddi-waith, neu sydd â rhwystrau cymhleth i’w goresgyn.

Mae fy ngwaith hefyd yn cynnwys cynllunio, paratoi a rheoli’r broses o gyhoeddi a dosbarthu deunydd cyhoeddusrwydd, a threfnu a mynychu ein calendr o ddigwyddiadau. Mae fy nghefndir mewn newyddiaduraeth a chyfathrebu.

Alison Ellis-Jones

Alison Ellis-Jones

Mentor

alison.ellis-jones@ceredigion.gov.uk

07812486206

Dwi’n cynorthwyo pobl sy’n chwilio am waith, lleoliad gwirfoddoli neu hyfforddiant ac yn eu helpu i ddechrau gweithio eto. Dwi’n darparu cyngor ac arweiniad un i un, yn helpu gyda CVau a ffurflenni cais. Dwi hefyd yn gweithio’n agos â’n swyddog cyswllt cyflogaeth, sydd wrth law i awgrymu swyddi sydd ar gael, ac mae ganddi hefyd gysylltiadau agos â chyflogwyr yn yr ardal. Mae fy swydd i’n rhoi boddhad mawr imi a dwi’n cael ymdeimlad o lwyddiant pan fydd ein cyfranogwyr yn cyflawni eu nodau.

Delor Evans

Delor Evans

Mentor

delor.evans@ceredigion.gov.uk

07977514896

Mae fy swydd i’n golygu helpu pobl i gael gwaith drwy ddarparu cynllun cymorth unigol sydd wedi’i deilwra i gwrdd ag anghenion y cyfranogwyr. Dwi’n cynnig cymorth un i un gyda chyfweliadau ffug, CVau a cheisiadau am swyddi, a dwi’n gweithio’n agos gyda’n swyddog cyswllt cyflogwyr, sydd â chysylltiadau agos â busnesau. Fy hoff agwedd o fy ngwaith fel mentor yw cwrdd â thrigolion Ceredigion a’u helpu i gael gwaith. Mae’n swydd sy’n rhoi boddhad mawr imi a dwi wrth fy modd yn gallu helpu pobl yn fy sir.

Mae fy mhrofiad i’n dechrau gyda gradd mewn cynhwysiant cymdeithasol. Ar ôl cwblhau fy ngradd dechreuais weithio fel cynorthwyydd ystafell ddosbarth, cyn symud ymlaen i fy rôl bresennol fel mentor cyflogaeth cymunedol. Fy ngham nesaf yw dechrau lefel 3 mewn cyngor ac arweiniad. Dwi’n credu’n gryf ei bod hi’n hanfodol gwella’ch hun, a bod yna bob amser ffordd o symud ymlaen a datblygu

Wendy Fitzpatrick

Wendy Fitzpatrick

Mentor

wendy.fitzpatrick@ceredigion.gov.uk

07816599148

Dwi wedi bod yn rhan o’r Tîm Cymorth Cyflogadwyedd ers i’r prosiect ddechrau, ac wedi cynorthwyo’r rhai sy’n cymryd rhan i ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a chyflogaeth. Dwi wir yn mwynhau fy rôl yn cwrdd â chyfranogwyr newydd o bob oed. Dwi’n mwynhau gweld sut maen nhw’n symud ymlaen gyda’n help ni, gan fagu hyder ac ennill y sgiliau newydd sydd eu hangen arnynt yn y dyfodol.

Alan Griffiths

Alan Griffiths

Mentor

alan.griffiths@ceredigion.gov.uk

07816599179

Dwi wedi bod yn rhan o’r Tîm Cymorth Cyflogadwyedd ers i’r prosiect ddechrau, a chyn hynny gyda phrosiect Coastal.

Yr hyn dwi wir yn hoffi am fy rôl fel mentor yw cwrdd â chyfranogwyr newydd a gwrando ar eu storïau, adeiladu perthynas dda â nhw, eu helpu i ddod o hyd i waith, hyfforddiant neu leoliadau gwirfoddol, a’u helpu i gyflawni eu nodau. Mae’n rhoi ymdeimlad o falchder mawr imi pan fyddan nhw’n cael gwybod eu bod wedi llwyddo i gael y swydd maent am ei chael.

Misha Homayoun-Fekri

Misha Homayoun-Fekri

Mentor

misha.homayoun-fekri@ceredigion.gov.uk

07812487763

Fel Mentor, byddaf yn gweithio gyda chi ar sail un i un, gan eich cefnogi i gyflawni eich nodau a'ch dyheadau, nid yn unig yn y gweithle, ond hefyd gyda chyfleoedd gwirfoddoli a hyfforddi. Mae'r ffocws arnoch chi fel unigolyn, ac rydym ni fel tîm yn gwrando ar yr hyn sydd ei angen arnoch, ac yn gweithio gyda'n gilydd i wneud i hynny ddigwydd. Bydd yn bleser mawr gennyf eich gweld yn cyrraedd eich llawn botensial.

Dwynwen Huws

Dwynwen Huws

Mentor

dwynwen.huws3@ceredigion.gov.uk

07971561000

Fel Mentor i Gweithffyrdd + rwy’n darparu cefnogaeth i drigolion cymwys ar draws Ceredigion gyda’r bwriad o fynd i’r afael â rhwystrau sy’n eu hatal rhag dod o hyd i gyflogaeth. Mae’r gefnogaeth yn gwahaniaethu yn ôl angen a dymuniad yr unigolyn a gallaf eu cynorthwyo i oresgyn rhwystrau megis diffyg hyder, cymhwysterau neu brofiad drwy ddod o hyd i gyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant neu phrofiad gwaith.

Mae cyfranogwyr sy'n dewis cymryd rhan yn y prosiect yn derbyn cymorth gyda gwneud ceisiadau am swyddi, paratoi CVs, technegau cyfweliad, datblygiad personol a mynediad at hyfforddiant.

Rwy’ wrth fy modd yn adeiladu perthynas gyda’r unigolion a mae hi bob tro yn bleser gweld cyfranogwyr yn llwyddo i wireddu eu uchelgeisiau ar ddiwedd eu taith gyda ni.