Croeso i Gweithffyrdd + Ydych chi’n 25 oed+? Ydych chi’n chwilio am waith, hyfforddiant neu gyfle i wirfoddoli?  Mi allwn ni eich cynorthwyo!

Mae menter gwerth £9 miliwn wedi dechrau i helpu pobl sydd yn ddi-waith yng Ngherediigon.

Mae Gweithffyrdd + yn cynnig hyfforddiant, cymwysterau, lleoliadau gwirfoddoli, cyfleoedd profiad gwaith â thâl a gwasanaeth mentora personol i gynorthwyo pobl i gael eu bywydau’n ôl ar y trywydd iawn.

Cefnogir y cynllun tair blynedd yma gan £7.5m o arian yr Undeb Ewropeaidd, fydd hefyd wedi ei rannol ariannu gan Gyngor Sir Ceredigion.

Mae swyddfa Gweithffyrdd + Ceredigion wedi ei leoli yn Aberaeron a bydd y prosiect yn gweithio dros y sir gyfan. Felly os ydych yn 25 oed neu’n hŷn ac yn ddi-waith (a ddim mewn addysg neu hyfforddiant) hoffem glywed oddi wrthych.

Bydd cefnogaeth ar gael i helpu’r rheiny sydd â chyflyrau iechyd ac anableddau sy’n cyfyngu ar eu gwaith; gofalwyr; y rheiny nad oes ganddynt gymwysterau neu gymwysterau isel yn unig; pobl â chyfrifoldebau gofal plant; pobl dros 54 oed; pobl mewn anheddau lle bo un oedolyn yn unig yn bwy yno neu bod pawb yn ddi-waith neu unrhyw un o grŵp Ethnig Lleiafrifol Du.

Bydd Gweithffyrdd + yn cynnig cefnogaeth mentora un i un wrth chwilio am waith, cymorth i lunio’r cais perffaith am swydd a llunio CV, cymorth â sgiliau cyfweliad ac adeiladu hyder.  Rydym ni’n medru talu am hyfforddiant a’r cyfle i ennill cymwysterau, ac ar gyfer rhai pobl gwaith dros dro gyda chyflogwr lleol.

I ddarganfod mwy am y gwasanaethau yr ydym yn eu darparu, ewch i'n gwefan www.workways.wales neu ysylltwch ag aelod o'n tîm ar 01545 574193 neu e-bostiwch TCC-EST@ceredigion.gov.uk.