Weithiau, bydd angen ychydig help ychwanegol ar Blant, Pobl Ifanc a’u Teuluoedd er mwyn iddynt gael bywydau hapus, iach a llwyddiannus.

Gall Tîm o Amgylch y Teulu gynnig cyngor, help a chymorth wrth ddwyn y bobl gywir ynghyd i helpu.

Sut mae’n gweithio

 • Bydd gan rywun, chi efallai, neu weithiwr proffesiynol, rai pryderon neu ofidiau am blentyn, person ifanc neu deulu.
 • Byddwch chi, neu weithiwr proffesiynol, yn llenwi cais am gymorth er mwyn nodi'r hyn yr ydych chi neu nhw yn gofidio amdano a'r hyn yr ydych yn gobeithio ei gael trwy ein cymorth ni. Yn ogystal, byddwn yn gwneud yn siŵr eich bod yn cytuno i'r cam o rannu gwybodaeth amdanoch chi a'ch teulu gyda gwasanaethau eraill.
 • Bydd Cydlynydd TAT yn cysylltu â chi neu'ch plentyn ac yn dechrau ystyried ffyrdd o helpu.
 • Gofynnir i nifer fach o bobl y gallent helpu ein barn ni, i fod yn rhan o Dîm o amgylch y Teulu.
 • Byddwn oll yn cydweithio er mwyn cytuno ar gamau gweithredu a chreu cynllun.
 • Bydd un person sy'n rhan o'r tîm yn sicrhau bod y cynllun yn cael ei ddilyn.

Pa fath o bethau y gallwch chi gael help gyda nhw?

 • Gwella Lles Rhieni
 • Datblygu presenoldeb a sgiliau Rhiant
 • Pobl ifanc a sgiliau annibyniaeth
 • Gwella cydnerthedd, iechyd corfforol neu iechyd emosiynol teulu
 • Rheoli ymddygiad heriol
 • Rhoi sylw i oedi datblygiadol sy'n dod i'r amlwg
 • Perthnasoedd Teuluol a Gwrthdaro mewn Cyplau
 • Lleihau'r niwed a achosir gan Gamddefnyddio sylweddau
 • Presenoldeb yn yr ysgol a chyfathrebu gyda'r Ysgol
 • Bwlio
 • Tai a chaledi
 • Ymddygiad gwrthgymdeithasol

Cyfrinachedd

Fel rheol, dim ond ar ôl sicrhau’ch cytundeb chi y bydd y wybodaeth y byddwch chi a’ch teulu yn ei darparu yn cael ei rhannu. Mae ffurflen TAF yn rhoi’r cyfle i chi ddewis pa asiantaethau y bydd modd rhannu’ch gwybodaeth gyda nhw, er po fwyaf y bobl y bydd modd i ni eu cynnwys, y gwell y bydd y gwasanaeth.

Fodd bynnag, efallai y bydd adegau penodol yn codi pan fydd angen i’r bobl y maent yn gweithio gyda chi rannu gwybodaeth heb sicrhau’ch cytundeb.

Er enghraifft

 • Er mwyn helpu plentyn sydd mewn perygl o ddioddef niwed
 • Er mwyn helpu i atal neu ddatrys trosedd ddifrifol

Hysbysiad Preifatrwydd

Ewch i dudalen Hysbysiad Preifatrwydd Cyngor Sir Ceredigion i gael mwy o fanylion.

Manylion cyswllt Tîm o Amgylch y Teulu (TAF)

Ffôn: 01545 572649
E-bost TAF@ceredigion.gov.uk

Llenwch y ffurflen Cais am Gymorth isod neu cysylltwch â ni i ofyn am gopi papur trwy'r post.

Ffurflen Cais am Gymorth