Nod y prosiect yw cefnogi rhieni sy’n economaidd anweithgar ledled Ceredigion i mewn i addysg, hyfforddiant a chyflogaeth, lle mae gofal plant yw eu prif rwystr.

Byddwn yn ymgysylltu â chwsmeriaid ar sail wirfoddol i sefydlu nodau realistig a chyraeddadwy i wella sgiliau, mynd i’r afael â hyder /hunanbarch isel, tra’n edrych i oresgyn unrhyw rwystrau a allai eu bod wedi eu galluogi i symud yn agosach at gyflogaeth gynaliadwy.

Cleientiaid cymwys:

 • Rhieni Unigol, ar Gymhorthdal Incwm a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Rhieni mewn cartrefi di-waith ar Lwfans Cyflogaeth a Chymorth
 • Rhieni mewn cartrefi di-waith ar Lwfans Ceisio Gwaith (rhwng 16 a 24 mlwydd oed yn unig)
 • Rhieni mewn cartrefi di-waith ar Gredyd Cynhwysol
 • Rhiant Ynghyd lle mai dim ond un rhiant yn gweithio

Nid yw rhieni sy’n cael Lwfans Ceisio Gwaith sydd 25 oed a hŷn a chyfranogwyr Rhaglen Waith y Llywodraeth yn gymwys

Cymorth parhaus

Bydd cwsmeriaid yn cael cefnogaeth un i un mewn amrywiaeth o feysydd, gan eu helpu i gael gwared ar unrhyw rwystrau a chefnogi eu chwiliad gwaith.

 • Cyfrifiadau Gwell Eich Byd Mewn Gwaith
 • Helpu i fynd ar-lein
 • Creu cyfrif e-bost
 • Sgiliau CVs /cyfweliad ac ati
 • Cyngor ac arweiniad Hunangyflogaeth

Mae cyllid ar gael ar gyfer gofal plant i gefnogi cwsmeriaid ymgymryd â gweithgareddau fel

 • Gwaith gwirfoddol
 • Treialon Gwaith/Profiad Gwaith
 • Mynychu cyrsiau hyfforddiant i ddiweddaru sgiliau

Mae cymorth ar gael hefyd i gael gwared ar y rhwystrau sy’n symud y cwsmer i gyflogaeth, h.y.

 • Hyfforddiant/Cymwysterau
 • Offer a Chyfarpar
 • Costau cludiant
 • Hunangyflogaeth

Taflen Gwybodaeth – Rhieni, Gofal Plant a Chyflogaeth

I gael gwybod mwy am Rieni, Gofal Plant a Chyflogaeth (PACE) drwy sgwrs anffurfiol gydag ymgynghorydd, ffoniwch