Croeso i dudalen hyfforddiant Gweithlu Darparwyr Gofal Plant Ceredigion.

Fel darparwr Gofal Plant Cofrestredig eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod eich cymwysterau'n gyfredol a'ch bod yn cynllunio'ch hyfforddiant ymlaen llaw. Argymhellir eich bod chi'n archebu'ch lle ar gyrsiau hyfforddi 6 mis cyn y dyddiad adnewyddu gan fod lleoedd yn gyfyngedig a gall cyrsiau lenwi'n gyflym.

Mae gwybodaeth am gyrsiau hyfforddi (Gorfodol ac anorfodol) ar gyfer y gweithlu Gofal Plant yn cael eu hyrwyddo trwy e-bost i bob lleoliad cofrestredig ac anghofrestredig gan yr Uned Gofal Plant yn dymhorol. -

Os oes gennych unrhyw ymholiadau ynglŷn â hyfforddiant, cysylltwch â'r Uned Gofal Plant:

Ffôn: 01545 570881
E-bost: gofalplant@ceredigion.gov.uk

Mae costau hyfforddiant yn cael cymhorthdal gan gyllid Uned Gofal Plant Cyngor Sir Ceredigion, ond rhaid i'r darparwr gofal plant dalu rhywfaint tuag ato (mae'r costau'n dibynnu ar y cwrs).

Mae gan Fusnes Cymru dudalen we bwrpasol i ddarparwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae sydd yn darparu’r wybodaeth am y gefnogaeth sydd angen at sefydlu, datblygu a thyfu eu busnes yn gynaliadwy:

Cymorth Busnes i Ddarparwyr Gofal Plant a Gwaith Chwarae | Busnes Cymru (gov.wales)

Gall Busnes Cymru hefyd eich helpu gyda'r holl wybodaeth, cyngor a chanllawiau sydd eu hangen arnoch os ydych chi'n ystyried dechrau busnes o'ch cartref neu am dyfu eich busnes. Ewch i wefan Busnes Cymru a chwiliwch 'Gofal Plant'.

Dechrau busnes o gartref: businesswales.gov.wales/starting-up/cy/canllawiau-pellach/dechrau-busnes-o-gartref

Cynnydd ar gyfer Llwyddiant

Mae'r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn helpu busnesau ym meysydd y blynyddoedd cynnar, gofal plant a dysgu trwy chwarae mewn lleoliadau a gynhelir neu leoliadau nas cynhelir ar draws Cymru i fod yn fwy llwyddiannus - drwy sichrau arian fel bod hyfforddiant ar gael i'r staff am ddim!

Mae gofalu am blant yn fwy na swydd, mae'n yrfa hynod o bwysig. Dyna pam mae Llywodraeth Cymru wedi lansio Cynnydd ar gyfer Llwyddiant, rhaglen newydd i wella cymwysterau a sgiliau pobl sy'n gweithio mewn lleoliadau'r blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae.

Gwerth gweithwyr a gwell cymwysterau i'ch busnes

Mae'r rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn darparu cyllid i'ch galluogi i helpu'ch gweithwyr cyflogedig i ennill cymwysterau a sgiliau lefel uwch drwy hyfforddiant seiliedig ar waith. Trwy hyfforddiant ychwanegol gallwch chi wella sgiliau'ch staff, gwella'ch busnes a darparu gwasanaeth o safon uwch mewn cymaint o wahanol ffyrdd.

Ansawdd

Bydd cymwysterau lefel uwch yn helpu'ch staff i ddarparu gwasanaeth o safon uchel i sichrau bod anghenion plant yn cael eu diwallu'n llawn, a darparu mwy o gyfleoedd addysgol ar gyfer plant yn y dyfodol. Mae staff cymwys iawn yn fwy cynhyrchiol, sy'n golygu y bydd eich busnes yn dod yn gryfach ac yn fwy effeithlon.

Enw da

Mae rhieni eisiau'r gorau ar gyfer eu plant, felly bydd barn pobl am eich busnes yn lledaenu'n gyflym. Dylech chi sichrau bod y safbwyntiau hyn yn gadarnhaol trwy sichrau bod eich staff yn gwbl gymwys ar gyfer y gwaith y maen nhw'n ei gyflanwi.

Boddhad

Mae astudiaethau'n dangos bod buddsoddi yn eich gweithlu yn dangos eich bod chi'n eu gwerthfawrogi nhw. Mae'n gwella ansawdd a theyrngarwch, a bydd y staff yn aros gyda chi.

Sgiliau Cymraeg

Mae nifer o fanteision yn gysylltiedig ag annog eich gweithwyr cyflogedig i wella eu sgiliau Cymraeg a derbyn hyfforddiant yn y Gymraeg neu'n ddwyieithiog (y Gymraeg a'r Saesneg). Bydd yn golygu bod y plant o dan eich gofal yn cael mwy o gysylltiad a'r iaith Gymraeg, gan ddenu cwsmeriaid newydd a gwneud cwsmeriaid yn fwy teyrngar o bosibl.

A yw eich busnes yn gymwys?

Mae'n addas i gyflogwyr gweithwyr proffesiynol sy'n gweithio yn sector y blynyddoedd cynnar, gofal plant a chwarae sydd am wella sgiliau'r rhai sydd a chymwysterau is na Lefel 3.

Er mwyn cael cyllid, rhaid i chi a'ch gweithiwr cyflogedig fodloni'r meini prawf canlynol:

  • rhaid i'ch gweithiwr cyflogedig fod yn 25 oed neu'n hyn adeg gwneud y cais
  • rhaid eich bod chi wedi cofrestru'ch safle blynyddoedd cynnar, gofal plant neu chwarae gydag AGGCC
  • rhaid bod eich gweithiwr yn cael ei gyflogi am o leiaf 16 awr yr wythnos
  • rhaid bod eich gweithiwr cyflogedig wedi bod yn gweithio yn eich lleoliad am o leiaf 4 wythnos adeg gwneud y cais
    (Noder: efallai y bydd meini prawf eraill yn berthnasol hefyd)

Mae Cynnydd ar gyfer Llwyddiant yn cael eu hariannu’n rhannol gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop drwy Lywodraeth Cymru.

Am ragor o wybodaeth ewch i'r tudalen Rhaglen Cynnydd ar gyfer Llwyddiant Cronfa Gymdeithasol Ewrop ar y wefan Llywodraeth Cymru.

Gofal Cymdeithasol Cymru

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru yn cefnogi’r gweithlu a gwelliannau yn y gwasanaethau cyhoeddus yng Nghymru. Medrwch gofrestru i gael e-fwletin misol drwy e-bostio newsletter@socialcare.wales

Gofalwn

Mae Gofalwn yn wefan sydd yn ceisio helpu i ddenu, recriwtio a chadw staff gofal yng Nghymru. Mae'r wefan yn cynnal rhestr gynyddol o gyflogwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar yng Nghymru, a gallwch ddod o hyd i nifer o gyfleoedd sydd ar gael i weithio gydag oedolion a phlant, a chlywed am brofiadau gweithio yn y maes gofal wrth y bobl sy’n gwneud y swydd yn barod.

Cymrwch gip ar eu cronfa ddata o ddarparwyr gofal cymdeithasol a blynyddoedd cynnar am gyfleoedd am swyddi.