Ar 10 Tachwedd 2017, cynhaliwyd trafodaeth flynyddol Senedd Ieuenctid y DU gyda dros 200 o aelodau ifanc yn ymgasglu yn Senedd y Tŷ’r Cyffredin y cadeiriwyd gan y Gwir Anrhy. John Bercow AS. Cynrychiolwyd pobl ifanc Ceredigion gan Aelod Seneddol Ieuenctid (ASI) Wil Rees, cyn Is-Gadeirydd Cyngor Ieuenctid Ceredigion a cyn ddisgybl Ysgol Gyfun Gymunedol Penweddig, sydd nawr yn fyfyriwr gwleidyddiaeth ym Mhrifysgol Caerdydd.

Yn dilyn ymgyrch ‘Make Your Mark’, a gynhaliwyd gan Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, trafodwyd nifer o faterion sydd yn bwysig i fywydau pobl ifanc gan gynnwys amddiffyn hawliau pobl LGBT+, pleidlais i bobl ifanc 16 ac 17 oed ym mhob etholiad cyhoeddus, ‘hybiau’ profiad gwaith i bobl ifanc 11-18 oed, gwneud trafnidiaeth gyhoeddus yn rhatach, yn well ac yn hygyrch i bawb a chwricwlwm i'n paratoi ar gyfer bywyd.

Penderfynodd y Senedd Ieuenctid mai lleihau’r oedran bleidleisio i 16 a ‘Cwricwlwm Bywyd’ oedd y materion pwysicaf i bobl ifanc yn 2017-18. Bydd Wil Rees nawr yn trefnu i gwrdd â Ben Lake AS i drafod ble gellir ymgorffori newidiadau yn deillio o bleidlais Senedd Ieuenctid y DU yn 2017, er mwyn gwella safon byw pobl ifanc lleol, yma yng Ngheredigion.

Dywedodd Wil Rees, ASI Ceredigion, "Roedd yn anrhydedd mawr i gynrychioli pobl ifanc Ceredigion eleni yn Nhŷ'r Cyffredin yn nadl blynyddol Senedd Ieuenctid y DU. Roedd y ffaith fy mod wedi cael y profiad o eistedd ar feinciau gwyrdd Tŷ’r Cyffredin yn deimlad gwych, ac yn brofiad hyd yn oed yn well gan fy mod yno yn cynrychioli fy nghyfoedion nôl yng Ngheredigion. Pleidleisiodd y Senedd Ieuenctid i greu cwricwlwm gydol oes a lleihau'r oedran pleidleisio i 16 fel y ddau brif ymgyrch ar gyfer eleni. Er nad chefais y cyfle i siarad fy hun, edrychaf ymlaen nawr at gyfarfod a chydweithio gyda Ben Lake AS i weld sut y gallwn fynd ati i wireddu’r amcanion hyn."

Dywedodd Catrin Miles, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc, “Mae’n hollbwysig bod pobl ifanc yn cael llwyfan i fynegi eu lleisiau a chyfleoedd i gymryd rhan yn y broses wleidyddol. Mae Senedd Ieuenctid y DU yn gyfle i San Steffan glywed lleisiau pobl ifanc yn trafod materion y maent yn teimlo fwyaf cryf amdanynt. Rydym yn falch iawn o Wil fel cynrychiolydd ifanc Ceredigion, ac rydym yn dymuno pob lwc iddo wrth gefnogi gwneud newidiadau yn lleol."

Dywedodd Lowri Evans, Dirprwy Brif Swyddog Ieuenctid, Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, “Trwy gydol y flwyddyn, mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn gweithio mewn partneriaeth â Cymru Ifanc i gynnig cyfleoedd amrywiol i bobl ifanc yng Ngheredigion i gael dweud eu dweud ar faterion sy’n eu heffeithio. Bu Wil yn aelod brwdfrydig o Gyngor Ieuenctid Ceredigion a chafodd ei ethol i gynrychioli pobl ifanc Ceredigion yn nigwyddiad yr UKYP yn Llundain eleni. Byddwn yn cefnogi Wil nawr gyda’i ymgyrchoedd lleol, i bobl ifanc ar draws y Sir elwa.”

28/11/2017