Croesawodd Cadeirydd y Partneriaeth Economaidd Ranbarthol, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, gynigion ar Fargen Twf ar gyfer Canolbarth Cymru, sy’n nodi cynlluniau i adeiladu economi Gymreig sy’n addas ar gyfer y dyfodol.

​Fel rhan o araith Cyllideb yr Hydref y Canghellor Philip Hammond ar ddydd Mercher, 22ain Tachwedd, cyhoeddwyd bod Llywodraeth y DU yn agored i gynigion Bargen Dwf ar gyfer Canolbarth Cymru.

Dywedodd y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, Cadeirydd y Bartneriaeth Economaidd Ranbarthol ac Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, “Mae’r cyhoeddiad ynglŷn â datblygu cytundeb twf ar gyfer Canolbarth Cymru yn newyddion da iawn ac yn adeiladu ar lawer o waith yr ydym wedi ei wneud hyd yma yn y rhanbarth. Bydd y cytundeb yn gam hanfodol wrth drawsnewid economi ardal sydd yn aml yn cael ei adael, ac rydym yn edrych ymlaen at gydweithio er mwyn sicrhau bod y fargen yn gallu sicrhau ffyniant i bob rhan o'n rhanbarth.”

Mae cytundebau twf yn darparu arian ar gyfer prosiectau uchelgeisiol sy’n rhan o ddull strategol hirdymor o drawsnewid economïau rhanbarthol. Mae pob cytundeb wedi ei ddylunio yn bwrpasol, ac yn adeiladu ar gryfderau a chyfleoedd amlwg yn y rhanbarth.

Parhaodd y Cynghorydd ap Gwynn trwy ddweud, “Nawr bod ardaloedd yn Ne Cymru a’u bargen nhw yn eu lle a bod Gogledd Cymru yn agos at gael eu tyfiant twf eu hunain, mae’n bleser clywed bod Llywodraeth y DU yn dechrau cyfeirio’r angen at Ganolbarth Cymru gyda symiau tebyg o ymrwymiad a buddsoddiad yn yr ardal. Rydym eisiau’r cyfle i’n rhanbarth i ffynnu.”

Mae trafodaethau rhagarweiniol eisoes yn cael eu cynnal gyda rhanddeiliaid ar lefelau rhanbarthol, Cymru a’r DU ynglŷn â thrafnidiaeth twf posibl ar gyfer Canolbarth Cymru.

24/11/2017