Bydd Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anabledd yn cael ei gynnal ar 3 Rhagfyr gyda’r nod o godi ymwybyddiaeth ar gynhwysiad cymdeithasol.

Sgïwr ifanc yn helpu sgïwr anabledd lawr y llethr sgïo sychDros y flwyddyn ddiwethaf, mae nifer o raglenni wedi cael eu rhedeg yn llwyddiannus yng Ngheredigion i sicrhau bod chwaraeon yn cael ei ddarparu’n gynhwysol i ddinasyddion o bob gallu. Yn y DU, mae dros 11 miliwn o’r boblogaeth yn anabl. Mae’r rhaglenni a gynhelir yn cynnwys: y rhaglen ‘Play Unified’, sy’n cynnwys plant ag anableddau dysgu; y prosiect Rhwyfo Dan Do; y rhaglen IZB, rhaglen pêl-fasged gynhwysol; ‘Us Girls’, rhaglen gweithgareddau ffitrwydd i ferched yn unig; a Dawns, prosiect dawns mewn partneriaeth gyda Prifysgol Aberystwyth.

Dywedodd Gemma Cutter, Swyddog Datblygu ar gyfer Chwaraeon Anabledd Cymru sylw at ddatblygiad diweddar mewn chwaraeon anabledd, “Mae disgyblion blwyddyn 5 a 6 yn Ysgolion Cynradd Ceredigion wedi bod yn dysgu sut i gynnwys pobl anabl mewn gweithgareddau chwaraeon, a sut i addasu gemau i gynnwys pawb. Mae Ceredigion yn un o’r cyntaf yn y rhanbarth i ymgymryd â Hyfforddiant Mini mewn Cynhwysiant Anabledd (Mini DIT). Mae’r hyfforddiant yn delio â chanfyddiadau pobl anabl mewn chwaraeon, pa derminoleg sy’n gywir ac yn briodol, a pha addasiadau y gellir eu gwneud i wella cynhwysiant.”

Ehangodd Gemma, “Roeddwn i’n falch iawn yn y ffordd y gwnaeth yr ysgolion groesawu’r syniad o hyfforddiant cynhwysiant anabledd i’w disgyblion a pha mor awyddus oeddent i ddefnyddio’r wybodaeth yn eu bywydau bod dydd.”

Ennillodd Ceredigion Actif y wobr Efydd yn y rhaglen achredu insport ac maent bellach yn gweithio tuag at yr Arian. Bwriad insport yw cefnogi'r ddarpariaeth o'r cyfle cynhwysol trwy gydol y rhwydwaith chwaraeon a hamdden, gan gynnwys clybiau, cyrff llywodraethu cenedlaethol ac awdurdodau lleol. Am ragor o wybodaeth am raglen insport, ewch i wefan Ceredigion Actif, e-bostiwch gemma.cutter@ceredigion.gov.uk neu ffoniwch 01970 633659.

Dywedodd Arweinydd Cyngor Sir Ceredigion, y Cynghorydd Ellen ap Gwynn, “I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anabledd, mae Cyngor Sir Ceredigion yn adlewyrchu’r holl waith a’r arfer da dros y flwyddyn ddiwethaf i sicrhau bod gwasanaethau, gweithgareddau a chyfleoedd yn gynhwysol. Rwy’n falch o’r ymrwymiad a’r ymroddiad gan y staff trwy gydol y flwyddyn i sicrhau bod rhaglen gynhwysol, barhaus o weithgareddau yn cael ei chyflwyno i ddinasyddion Ceredigion, yn enwedig i’r cyfleoedd a ddarperir mewn chwaraeon trwy Chwaraeon Anabledd Cymru a’r rhaglen insport.”

Parhaodd y Cynghorydd ap Gwynn, “Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i hybu cydraddoldeb a gwerthfawrogi amrywiaeth ym mhob un o’i swyddogaethau fel arweinydd cymuned, darparwr gwasanaethau a chyflogwr. Mae cydraddoldeb wrth galon popeth a wnawn. Rydym yn ymrwymo i drin pob dinesydd â pharch, ac i ddarparu gwasanaethau i bawb.”

Mae Diwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anabledd yn gyfle i ledaenu’r gair ar faterion anabledd a rhoi cefnogaeth i urddas, hawliau a lles pobl ag anableddau. Am ragor o wybodaeth am Ddiwrnod Rhyngwladol Pobl ag Anabledd, a'r gwahanol ffyrdd y gallwch chi ddangos eich cefnogaeth, ewch i wefan y Cenhedloedd Unedig: www.una.org.uk (Gwefan Saesneg yn unig).

27/11/2017