Ar Ddiwrnod Cenedlaethol Hawliau Gofalwyr, sef dydd Gwener 24 Tachwedd, cynhaliwyd digwyddiad ym Mhenmorfa, Aberaeron, a gynlluniwyd i rymuso Gofalwyr i wybod, deall a manteisio ar eu hawliau, yn Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron.

Trefnwyd hwn gan Uned Gofalwyr Cyngor Sir Ceredigion, mewn partneriaeth ag iechyd, y trydydd sector a mudiadau cymunedol o Gynghrair Gofalwyr Ceredigion; yn ystod y diwrnod, cynigiwyd ystod eang o wybodaeth a chymorth trwy gyfrwng arddangosiadau, cyflwyniadau a gweithdai. Bu cyfle i ofalwyr siarad â rhywun yn unigol, i fynychu anerchiadau ac i gymdeithasu gydag eraill dros baned o de.

Agorwyd y diwrnod gan y Cynghorydd Catherine Hughes, aelod Cabinet sy'n gyfrifol am Wasanaethau Cymdeithasol ac Eiriolwr dros Ofalwyr presennol Cyngor Sir Ceredigion. Dywedodd Cynghorydd Hughes, “Mae cael y wybodaeth gywir ar yr adeg gywir yn gallu gwneud gwahaniaeth aruthrol wrth ofalu. Gall helpu un o'ch anwyliaid fod yn brofiad gwerth chweil iawn, ond gall fod yn anodd iawn hefyd. Mae'n bwysig ein bod yn eich galluogi i gael y cyngor a'r wybodaeth ddiweddaraf sy'n berthnasol i chi a'ch amgylchiadau. Mae'n bwysig i ni ein bod yn sicrhau bod modd i chi droi at yr holl gymorth sydd ar gael i chi. Rydym yn dymuno i'r diwrnod hwn fod yn un sy'n grymuso, er mwyn eich galluogi i wybod, deall a manteisio ar eich hawliau.”

Aeth y Cynghorydd Hughes ymlaen i ddiolch i'r holl Ofalwyr am y “gwaith, y cymorth, y cariad a'r gofal y maent yn ei ddangos tuag at eraill” a dywedodd ei bod yn gobeithio y byddai'r “digwyddiad yn dangos nad ydych chi ar eich pen eich hun, a'n bod ni yma i helpu.”

Cynhaliwyd y Cynghorydd Hughes, fel Eiriolwr dros Ofalwyr, apwyntiad cymhorthfa yn ystod y digwyddiad, ble oedd cyfle i bobl gael trafodaethau un i un am faterion sydd yn bwysig iddyn nhw.

Yn ystod y digwyddiad, roedd brechiadau ffliw ar gael. Cynigiwyd brechiadau am ddim i bob gofalwr di-dâl, yn ogystal ag eraill a oedd yn gymwys oherwydd eu hoedran neu gyflwr meddygol

Os ydych chi’n ofalwr, neu yn gwybod rhywun sydd angen gwybodaeth a chefnogaeth, ffoniwch yr Uned Gofalwyr 01970 633 564 neu ewch i www.ceredigion.gov.uk/gofalwyr.

Gellir lawr lwytho canllaw ‘Gofalu am rywun: Gwybodaeth a chefnogaeth i ofalwyr ‘o www.carersuk.org/wales neu ffoniwch 0808 808 7777.

15/01/2018