Gwobrwywyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i Paul Thomas o Sarnau mewn seremoni a gynhaliwyd ar 19 Rhagfyr yn Siambr y Cyngor, Aberaeron. Gwobrwywyd y fedal iddo am ofal bugeiliol i’r Gwasanaeth Tân ac Achub yng Nghymru ac am ei waith elusennol helaeth.

Gweithiodd Mr Thomas i’r Gwasanaeth Tân ac Achub am 34 o flynyddoedd fel diffoddwr tân gweithredol ac yna gwasanaethodd yn wirfoddol fel Caplan i’r Gwasanaeth Tân ac Achub am y 15 mlynedd diwethaf. Cyflwynwyd Medal yr Ymerodraeth Brydeinig iddo gan Sara Edwards, Arglwydd Raglaw Ei Mawrhydi yn Nyfed.

Dywedodd Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion, Eifion Evans, a arweiniodd y seremoni, “Mae Mr Thomas yn llwyr haeddianol o Fedal yr Ymerodraeth Brydeinig. Mae wedi gwasanaethu cymunedau gartref a thramor mewn modd ymroddgar a thosturiol. Mae’r hyn y mae wedi ei gyflawni yn eithriadol ac yn sicr mae wedi cael effaith mawr ar fywydau llawer o bobl.

Mae Mr Thomas wedi sefydlu ysgol a chartref i blant yn Iwganda ac mae hefyd yn Gaplan i Wasanaeth Tân ac Achub De Cymru. Mr Thomas yw Cadeirydd Cenedlaethol Cymdeithas Caplaniaid Gwasanaeth Tân ac Achub Prydain Fawr a’r Ynysoedd. Mae wedi’i urddo’n weinidog Pentecostaidd Elim ac yn rhan o dîm rheoli Eglwys y Bedyddwyr Mount Zion yn Aberteifi.

Cydsefydlodd ac mae’n un o ymddiriedolwyr yr elusen Brydeinig, Tŷ Cariad Affrica sydd wedi codi arian er mwyn addasu adeilad yn Iwganda, a oedd yn rhodd, yn gartref plant. Heddiw gelwir y cartref yn ‘Tŷ Cariad’ ac mae Mr Thomas yn parhau i weithio’n ddiflino i’w wella. Mae’r elusen yn talu costau rhedeg y cartref sy’n rhoi cymorth i blant bregus a phlant amddifad.

Mae e wedi gweithio hefyd gyda’r cyn-Arlywydd Jimmy Carter yn adeiladu cartrefi i’r digartref yn Ne Affrica trwy’r sefydliad ‘Cynefin i’r Ddynoliaeth’.

Ar ôl derbyn Medal yr Ymerodraeth Brydeinig, dywedodd Mr Thomas, “Dw i wrth fy modd yn derbyn yr anrhydedd mawr yma a rhannu’r seremoni gyda fy nheulu a ffrindiau. Dw i’n ddiolchgar iawn fy mod i wedi cael y cyfle i wasanaethu a helpu pobl mewn angen.”

Gwobrwyir Medal yr Ymerodraeth Brydeinig i bobl sydd wedi gwneud cyfraniad estynedig o bwys yn eu cymuned.

05/01/2018