Gofynnwyd i ddisgyblion Nosbarth Derbyn Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan hunan-ynysu am 14 diwrnod ar ôl cadarnhau achos COVID-19 yn yr ysgol.

Gofynnwyd i'r Grŵp Cyswllt Dosbarth Derbyn i hunan-ynysu oherwydd eu bod yn gysylltiadau agos ag achos COVID-19 a gadarnhawyd yn yr ysgol. Rhaid i'r disgyblion a'r staff hyn aros gartref am 14 diwrnod i leihau lledaeniad posibl y firws i deulu, ffrindiau a'r gymuned ehangach.

Oherwydd y gweithdrefnau cryf sydd wedi'u rhoi ar waith yn yr ysgol, dim ond un Grŵp Cyswllt y gofynnir iddo hunan-ynysu. Mae'r Ysgol wedi cysylltu â'r holl rieni a byddant hefyd yn cael eu cefnogi gan Dîm Olrhain Cyswllt Ceredigion.

Oherwydd goblygiadau’r achos positif ar lefelau staffio yn yr Uned dan 5, fe fydd y Feithrinfa hefyd ar gau am y bythefnos nesa. Ni fydd angen i’r disgyblion yna hunan-ynysu gan nad ydynt yn gyswllt i’r achos positif. Felly, fe fydd yr Uned dan 5 yn ei gyfanrwydd ar gau tan ddydd Llun, 7 Rhagfyr 2020.

Mae'r Cyngor yn annog pob rhiant i atgyfeirio eu plant am brawf os ydyn nhw'n datblygu unrhyw un o'r symptomau, sef:
• tymheredd uchel
• peswch parhaus newydd
• colled neu newid i synnwyr arogli neu flas.

Gallwch wneud cais am brawf arlein neu trwy ffonio 119.

Ni ddarperir unrhyw fanylion pellach ynglŷn â'r mater hwn.

23/11/2020