Mae Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion wedi llwyddo i ennill grant gan Lywodraeth Cymru i gynorthwyo pobl ifanc i wella eu defnydd o'r Gymraeg.

Graffiti lliwgar ar y walMae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o'r strategaeth iaith Gymraeg, 2050: Miliwn o siaradwyr Cymraeg. Y bwriad yw cynyddu defnydd bob dydd pobl o'r iaith a hyrwyddo technoleg sy'n cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg. Bydd Tîm Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion yn cydlynu sioe deithiol, lle gall pobl ifanc fynychu sesiynau yng nghlybiau ieuenctid Aberteifi, Aberaeron a Phenparcau o fis Ionawr i fis Mawrth 2018.

Dywedodd y Cynghorydd Catrin Miles, aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion â chyfrifoldeb dros Wasanaethau Dysgu, “Pobl ifanc yw dyfodol yr iaith ac mae’n galondid mawr gweld prosiectau fel hyn yn rhoi cyfle arall i bobl ifanc Ceredigion ddefnyddio’r Gymraeg. Dw i wrth fy modd bod y Gwasanaeth Ieuenctid wedi llwyddo i ennill y grant gwerthfawr yma.”

Bydd y prosiect yn rhoi cyfle i bobl ifanc 11-21 oed ymgysylltu ag artist graffiti lleol i ddangos eu canfyddiadau o dreftadaeth Ceredigion a hefyd i ddysgu mwy am yr iaith Gymraeg trwy sesiynau ymwybyddiaeth treftadaeth, gan weithio mewn partneriaeth â Llyfrgell Genedlaethol Cymru. Bydd yr elfennau cynllunio, cyflawni a gwerthuso trwy'r cyfrwng Gymraeg, gyda Theatr Felinfach yn cefnogi drwy greu fideo rhyngweithiol sy'n dathlu siwrne'r bobl ifanc.

Dywedodd Prif Swyddog Ieuenctid Gwasanaeth Ieuenctid Ceredigion, Gethin Jones, “Mae hwn yn brosiect cyffrous sy'n ceisio ennyn diddordeb pobl ifanc mewn gweithgaredd unigryw a fydd yn datblygu eu sgiliau rhyngbersonol, yn enwedig ar gyfer y rhai sy'n llai hyderus neu'n gyfarwydd â defnyddio'r iaith Gymraeg. Bydd y tri chlwb ieuenctid yn creu murluniau sy'n dathlu'r hyn y mae'r bobl ifanc yn ei feddwl am eu treftadaeth leol, ac erbyn Ebrill 2018 byddwn yn datgelu'r darnau ynghyd â'r fideo hyrwyddo yn ein seremoni wobrwyo flynyddol er mwyn ysgogi ac ysbrydoli pobl ifanc eraill a'u cymunedau”.

Am ragor o wybodaeth am y prosiect hwn, neu i gael gwybod mwy am yr hyn sydd gan Wasanaeth Ieuenctid Ceredigion ei gynnig, ewch i’r tudalennau cyfryngau cymdeithasol @GICeredigionYS, ffoniwch 01545572352 neu e-bostiwch youth@ceredigion.gov.uk.

24/11/2017