Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi dod yn un o Gynghorau cyntaf Cymru i fabwysiadu polisi i daclo Caethwasiaeth Fodern. Cymeradwywyd y Polisi Atal Caethwasiaeth gan y Cyngor Llawn ar 7 Rhagfyr.

Penderfynwyd hefyd i lunio Datganiad Blynyddol sy'n nodi a oes unrhyw achosion o gaethwasiaeth neu fasnachu pobl yn unrhyw ran o gadwyni cyflenwi’r Cyngor Sir. Yn dilyn mabwysiadu’r polisi, penodwyd y Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE yn Hyrwyddwr Cyflogaeth Foesegol ac Atal Caethwasiaeth.

Dywedodd y newydd penodedig Hyrwyddwr Cyflogaeth Foesegol ac Atal Caethwasiaeth, y Cynghorydd Lyndon Lloyd MBE , “Mae caethwasiaeth fodern yn drosedd ofnadwy ble mae troseddwyr yn ysglyfaethu ar bobl fregus gan gynnwys plant, gyda dioddefwyr o’r DU a thramor. Trwy fabwysiadu’r Polisi Atal Caethwasiaeth, mae’r Cyngor wedi gosod ei ymrwymiadau i daclo caethwasiaeth fodern ac i ddarparu cefnogaeth i ddioddefwyr posib.”

Mae caethwasiaeth fodern yn cynnwys y symudiad, gorfodaeth a chamfanteisio o oedolion bregus a phlant. Mae’r mathau o gamfanteisio yn cynnwys camfanteisio ar weithwyr, camfanteisio’n rhywiol, camfanteisio troseddol, caethwasanaeth domestig a thynnu organau. Yn 2016, adroddwyd yr oedd 123 o ddioddefwyr posib o gaethwasiaeth fodern yng Nghymru. Plant oedd 17% ohonynt. Amcangyfrir y gall fod 10,000 i 13,000 o ddioddefwyr o gaethwasiaeth fodern yn y DU.

07/12/2017