Mae cyfres o bosteri i hyrwyddo Cymhennu Ceredigion wedi eu creu gan Gyngor Sir Ceredigion a’u lansio mewn Cyfarfod Fforwm Anabledd Ceredigion ar 13 Rhagfyr.

Gall annibendod stryd diangen achosi rhwystrau sy'n gwneud mynediad yn anodd yn ogystal â gwneud trefi a phentrefi edrych yn anniben. Gall yr annibendod hwn gynnwys arwyddion megis byrddau fframiau, parcio difeddwl ac anghyfreithlon a gwastraff a gyflwynir yn y ffordd anghywir ac ar y diwrnod anghywir.

Mae'r posteri newydd yn cynnwys lluniau a dyfyniadau gan rai dinasyddion yng Ngheredigion sydd wedi cael eu heffeithio gan annibendod ar y stryd, sy'n cynnwys rhai sydd â phroblemau sy'n effeithio ar eu golwg neu symudedd corfforol i'r rhai sy'n gwthio pramiau a chadeiriau gwthio. Datblygwyd y posteri i gynnal a datblygu proffil menter Cymhennu Ceredigion a lansiwyd yn wreiddiol ym mis Medi 2016.

Dywedodd y Cynghorydd Ray Quant MBE, Aelod Cabinet a chyfrifoldeb am Wasanaethau Technegol, “Hoffai’r Cyngor Sir weld trefi a phentrefi Ceredigion yn parhau i fod yn hygyrch, yn fywiog ac yn ddeniadol i bawb ac mae hyrwyddo Cymhennu Ceredigion yn cynorthwyo i gyflawni hyn. Drwy weithio mewn partneriaeth â'r rhanddeiliaid lleol allweddol a chodi ymwybyddiaeth o'r effeithiau negyddol gall annibendod diangen achosi ar y stryd, gobeithio y bydd gennym ddylanwad cadarnhaol pellach ar y mater.”

Cyhoeddir y posteri newydd yn wythnosol drwy mis Ionawr ar lwyfannau cyfryngau cymdeithasol Cyngor Sir Ceredigion. Mae copïau electronig o’r posteri ar gael ar dudalen Caru Ceredigion, y medrir lawrlwytho a’u printio i’w rhannu yn ehangach er mwyn helpu i ledaenu'r neges  www.ceredigion.gov.uk/preswyliwr/caru-ceredigion/.

Dywedodd Mr Paul Clasby, Cadeirydd Pobl Anabl Gyda'n Gilydd Ceredigion "Rydym ni, Pobl Anabl Gyda'n Gilydd, yn croesawu gwaith parhaus Cyngor Sir Ceredigion i fynd i'r afael â rhwystrau stryd heb ganiatâd ac am dynnu sylw at yr anawsterau y mae'r eitemau hyn yn eu hwynebu ar gyfer pobl anabl, pobl hŷn a rhieni â phlant bach. Rydym hefyd yn cydnabod mai Cyngor Sir Ceredigion yw'r unig awdurdod lleol yng Nghymru sydd wedi gweithredu ymagwedd ragweithiol tuag at wella mynediad i'r stryd i bawb. Mae'n bleser rhannu'r gwaith a wnaed yng Ngheredigion gyda RNIB Cymru fel arfer da i'r 21 awdurdod lleol arall yng Nghymru.”

Ychwanegodd Mr Clasby, “Fel perchennog ci tywys, rwy'n gwybod yn rhy dda am y problemau sy'n codi o rwystrau stryd heb ganiatâd, parcio anghyfreithlon a baw cŵn. Mae'r materion hyn yn peri pryder mawr i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn a chymorth symudedd. Cefnogwch ymgyrch Cymhennu Ceredigion a'n helpu i wneud ein sir yn le mwy diogel a glanach i drigolion ac ymwelwyr.”

Mae'r prosiect hwn yn un o lawer y mae aelodau Fforwm Anabledd Ceredigion wedi gweithio mewn partneriaeth â'r Cyngor Sir. Os ydych chi'n berson anabl, mae Fforwm Anabledd Ceredigion yn rhoi cyfle ichi dynnu sylw at eich pryderon a gofyn am benderfyniadau. Am ragor o fanylion am y fforwm, cysylltwch â CAVO ar 01570 423232.

Mae Cymhennu Ceredigion yn rhan o fenter ehangach Caru Ceredigion. Mae Caru Ceredigion yn ymwneud â chodi ymwybyddiaeth o faterion sy'n bwysig i'n cymunedau lleol ac edrych ar ffyrdd o ymgysylltu'n gadarnhaol â'r rhain i gyflawni canlyniadau cadarnhaol sy'n fuddiol i bawb sy'n byw, yn gweithio ac yn chwarae yng Ngheredigion.

I ddarganfod mwy am Caru Ceredigion, e-bostiwch caru@ceredigion.gov.uk.

 

15/12/2017