Mae cynlluniau i ddatblygu canolfan iechyd, gofal cymdeithasol a thai integredig newydd yn Nhregaron yn parhau i gael eu hadolygu yn dilyn proses dendro aflwyddiannus gychwynnol.

Mewn cyfarfod diweddar, pleidleisiodd Bwrdd Prosiect Cylch Caron i archwilio opsiynau tendro newydd ar gyfer dylunio ac adeiladu'r cyfleuster i sicrhau ei fod yn darparu'r gwerth gorau am arian, yn ogystal â chynnig cyfleusterau iechyd a gofal ychwanegol addas at ddibenion cenedlaethau'r dyfodol.

Mae'r cynllun yn cael ei ddatblygu mewn partneriaeth rhwng Cyngor Sir Ceredigion, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, Cymdeithas Tai Canolbarth Cymru a Llywodraeth Cymru. Bydd yn cynnwys meddygfa, fferyllfa gymunedol, clinigau cleifion allanol a gwasanaethau nyrsio cymunedol, yn ogystal â fflatiau gofal ychwanegol ac unedau iechyd a gofal cymdeithasol integredig.

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion sydd â chyfrifoldeb dros y Gwasanaethau Cymdeithasol, a Chadeirydd Bwrdd Rhanddeiliaid Cylch Caron: “Fel partneriaid, rydym ni oll wedi ymrwymo i gadw'r prosiect arloesol a chydweithredol hwn ar draws iechyd, gofal cymdeithasol a thai i symud ymlaen. Rydym yn gweithio'n ddiflino tu ôl i'r llenni i ailddatblygu'r dyluniadau presennol.”

“Rydym yn cydnabod bod y broses gynllunio ar adegau wedi bod yn eithaf hir, fodd bynnag, mae wedi bod yn hanfodol o ran sicrhau ein bod yn ei gael yn iawn. Hoffwn ddiolch i'n holl randdeiliaid, ac yn enwedig trigolion a staff lleol yn Nhregaron a'r ardal gyfagos, am eu hamynedd a'u dealltwriaeth barhaus a byddwn yn darparu diweddariadau pellach maes o law.”

Mae’r Bwrdd Prosiect yn parhau i gwrdd i weithredu ar yr heriau sy’n codi o brosiect o’r cymhlethdod yma. Parha’r Bwrdd i fod yn ymroddedig i’r Cynllun ac yn parhau i weithio’n adeiladol i gyflawni’r prosiect Ceredigion pwysig yma.

20/12/2017