Bydd cyfyngiadau teithio yn dod i rym yng Nghymru o 6pm ymlaen ddydd Gwener 16 Hydref 2020.

Bydd cyfyngiadau teithio yn dod i rym yng Nghymru o 6pm ymlaen ddydd Gwener 16 Hydref 2020.

Cyhoeddwyd hyn gan Brif Weinidog Llywodraeth Cymru, Mark Drakeford, fel cam gweithredu brys er mwyn atal y coronafeirws rhag lledaenu.

O brynhawn ddydd Gwener, ni fydd pobl sy’n byw mewn ardaloedd â chyffredinrwydd uchel o’r coronafeirws yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon yn gallu teithio i Gymru am y tro. Mae hyn hefyd yn golygu na fydd pobl sy’n byw mewn rhannau o Gymru lle mae yna gyfyngiadau coronafeirws lleol ar waith yn gallu teithio y tu allan i’r ardaloedd hynny. Mae rhestr o lefelau rhybudd Covid-19 yn Lloegr ar gael ar wefan Llywodraeth y DU, ac mae gwybodaeth am y cyfyngiadau lleol sydd ar waith yng Nghymru ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn croesawu’r cyhoeddiad hwn am fod gan y sir, fel y mae, gyfradd heintio gymharol isel mewn perthynas â’r coronafeirws. Ond mae pob un ohonom yn gwybod pa mor gyflym y gall pethau newid, ac mae Ceredigion wedi gweld y nifer o achosion yn y sir yn dyblu ers mis Medi.

Rydym i gyd yn ymwybodol bod nifer yr achosion o’r coronafeirws yn codi ledled Cymru, ac anogir pawb i ddilyn yr holl ganllawiau i ddiogelu pob aelod o’n cymdeithas, gan gynnwys ein hunigolion mwyaf bregus. Atgoffir pobl i gadw hyd braich i leddfu’r baich y gaeaf hwn trwy gyfyngu ar eu cyswllt cymdeithasol gymaint â phosibl. Cofiwch, yng Ngheredigion, gallwch ddim ond cwrdd ag aelodau o’ch cartref estynedig dan do, ac ni all mwy na 30 o bobl gwrdd â’i gilydd yn yr awyr agored.

Yn sgil y cyhoeddiad hwn, cynghorir ymwelwyr sy’n teithio i Geredigion am wyliau o ardal lle mae yna gyffredinrwydd uchel o’r coronafeirws i gysylltu â’u darparwr llety i drafod eu harcheb er mwyn ei ganslo neu aildrefnu dyddiad arall.

Rydym yn galw ar bawb i gymryd y camau hyn o ddifrif er mwyn cadw ein teuluoedd, ein ffrindiau a’n cymunedau yn ddiogel.

I gael yr holl wybodaeth ddiweddaraf am ymateb Ceredigion i'r coronafeirws, ewch i wefan y Cyngor neu ffoniwch 01545 570881. Mae hyn hefyd yn cyd-fynd â Strategaeth y Gaeaf Cyngor Sir Ceredigion i ddiogelu iechyd a lles pobl yn wyneb pandemig y coronafeirws. Gallwch ddarllen y strategaeth yma: Strategaeth y Gaeaf

Gyda’n gilydd, gallwn gadw Ceredigion yn ddiogel.

Aros yn lleol, aros yn ddiogel.

16/10/2020