Mae Tiwtoriaid Tir Coed, Kelly Cutler ac Eifion Wakefield, wedi bod yn arwain gweithgareddau gwaith coed i ddefnyddwyr gwasanaeth yng Nghanolfan Meugan, canolfan cymorth cymunedol sy'n cynorthwyo oedolion sydd ag anableddau dysgu a'r henoed yn Aberteifi.

Yn ystod y cwrs, a gynhaliwyd ar un diwrnod o'r wythnos dros chwe wythnos, bu'r grŵp, y mae oedran ei gyfranogwyr yn amrywio o 30 i 96 oed, yn creu blychau adar a bwydwyr adar i'w gosod ar y safle. Yna, aethant ati i greu ceirw Nadoligaidd gan ddefnyddio technegau gwaith coed traddodiadol.

Roedd y cwrs hwn yn dilyn cwrs llwyddiannus tebyg a gynhaliwyd yng nghanolfan cymorth cymunedol Canolfan Padarn yn Aberystwyth. Dros 10 wythnos, bu defnyddwyr gwasanaeth yn y ganolfan yn creu gwestai pryfed er mwyn creu cynefinoedd ar gyfer y mwy na 200 rhywogaeth o wenyn unig a welir yn Ynysoedd Prydain. Mae poblogaethau'r peillwyr hanfodol hyn yn gostwng, ac un o'r ffyrdd mwyaf uniongyrchol y gallwn ni oresgyn hyn yw trwy greu cynefinoedd addas o gwmpas yr ardd. Mae amrywiaeth yr agorfeydd a thwnelau a'r deunyddiau nythu yn y blychau yn creu mannau i amrywiaeth o bryfed, a'r gobaith yw y byddant yn gartrefi clyd o gwmpas yr ardd yn y ganolfan.

Mae Tir Coed yn elusen ac yn fenter gymdeithasol sy'n ymgysylltu pobl a choetiroedd trwy gyfrwng cyfleoedd gwirfoddoli, hyfforddiant a gweithgareddau pwrpasol sy'n datblygu sgiliau ac sy'n gwella coetiroedd er budd pawb. Croesawyd y ddau gwrs yn fawr. Roedd llwyddiant y ddau o ganlyniad i'r berthynas a ddatblygwyd rhwng y tiwtoriaid, y defnyddwyr gwasanaeth a'r staff cymorth i raddau helaeth.

Dywedodd Janet Broome, Gweithiwr Cymorth yng Nghanolfan Meugan, “Mae’r cwrs wedi bod o fudd arbennig i'r bobl hŷn wrth eu hatgoffa o brofiadau blaenorol a'u galluogi i weithio gyda'u dwylo unwaith eto ar ôl nifer o flynyddoedd wedi ymddeol.”

Ariannwyd y cwrs gan Gyngor Sir Ceredigion, trwy gyfrwng Grant yr Amgylchedd a Datblygu Cynaliadwy Llywodraeth Cymru, a weinyddwyd gan Rachel Mills o'r Tîm Rheolaeth Amgylcheddol.

22/12/2017