Sicrhawyd cyllid ar gyfer y diwydiant pysgota, cymunedau pysgota, grwpiau a sefydliadau sy'n ymwneud â lles cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol arfordir a dyfroedd mewndirol Bae Ceredigion o Landudoch i'r Bermo.

Sefydlwyd Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd Bae Ceredigion (FLAG) fel partneriaeth leol yn 2012 yn wreiddiol, er mwyn ymateb i'r cyfleoedd a fyddai ar gael trwy Echel 4 Cronfa Pysgodfeydd Ewrop yn 2007-2013.

Gan ddatblygu llwyddiannau rhaglen flaenorol y Cyllid Pysgodfeydd Ewropeaidd, mae FLAG Bae Ceredigion wedi cael mwy o gyllid. Cyllidwyd y prosiect hwn drwy Gronfa’r Môr a Physgodfeydd Ewrop, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Undeb Ewropeaidd.

Bydd y cyllid datblygu lleol cymunedol yn galluogi i raglen weithgarwch gael ei datblygu a'i chyflwyno yn ardal FLAG Bae Ceredigion.

Dywedodd y Cynghorydd Gareth Lloyd, Aelod Cabinet Cyngor Sir Ceredigion sy'n gyfrifol am Ddatblygiad Economaidd a Chymunedol, “Nod FLAG Bae Ceredigion, sy'n bartneriaeth preifat, gwirfoddol a chymunedol, a gyda'r sector cyhoeddus, yw cynorthwyo cymunedau arfordirol a'r diwydiant pysgota lleol i wella ffyniant economaidd ac ansawdd bywyd yn yr ardal. Wrth i FLAG Bae Ceredigion gynnal gweledigaeth gadarn wrth symud yn ei flaen ar gyfer Bae Ceredigion, mae hwn yn gyfle perffaith i bobl fynegi unrhyw syniadau sydd ganddynt er mwyn creu diwydiannau pysgota lleol a diwydiannau cysylltiedig sy'n llwyddiannus, yn gynaliadwy ac yn economaidd hyfyw er mwyn bodloni sialensiau'r presennol a'r dyfodol.”

Gellir darparu cymorth refeniw ar gyfer meysydd gan gynnwys Datblygu Prosiect, Prosiectau Peilot, Astudiaethau Dichonolrwydd, Hwyluso, Hyfforddiant, Mentora ac Ymgynghori.

Roedd FLAG 2007-13 yn gweithredu ar draws ardal Bae Ceredigion o Aberteifi i Aberdyfi. Bydd FLAG Bae Ceredigion newydd 2014-20 yn cynnwys Llandudoch yn y de a’r Bermo yn y gogledd hefyd, gan geisio datblygu llwyddiant y rhaglen flaenorol, a chael budd o'r rhwydweithiau a'r perthnasoedd a ddatblygwyd gyda rhanddeiliaid cymunedol ac o'r diwydiant er mwyn ysgogi twf cytbwys a chynaliadwy ar gyfer y diwydiant.

Os oes gennych chi unrhyw syniadau y byddent yn cynnig budd i'ch cymuned leol, ac os ydych o'r farn y gallai'r cyllid hwn fod yn berthnasol, cysylltwch ag Alison Kinsey, Cydlynydd FLAG Bae Ceredigion ar alison.kinsey@ceredigion.gov.uk neu 01545 574162.

Bydd angen cyflwyno ceisiadau am y gwerthusiad cyntaf erbyn 5pm, 16 Chwefror 2018.

03/01/2018