Mae Cered: Menter Iaith Ceredigion yn bwriadu rhedeg cyrsiau codio trwy gyfrwng y Gymraeg. Mae hyn yn dilyn ennill grant Cymraeg 2050 i hybu defnydd o’r iaith Gymraeg.

ceredMae Grant Cymraeg 2050 yn elfen allweddol o Strategaeth y Gymraeg Llywodraeth Cymru, Cymraeg 2050: Miliwn o siaradwyr. Bydd yn darparu grantiau bach o hyd at £20,000 yr un i ariannu prosiectau tymor byr arloesol sy'n ceisio cynyddu defnydd bob dydd pobl o'r iaith a hyrwyddo technoleg sy'n cefnogi'r defnydd o'r Gymraeg.

Nod Cered yw peilota prosiect Clybiau Codio cyfrwng Cymraeg yn y De Orllewin mewn partneriaeth gyda Code Club Wales, sy’n rhan o’r Raspberry Pi Foundation. Rhwydwaith byd eang o wirfoddolwyr ac addysgwyr yn rhedeg clybiau codio rhad ac am ddim yw Code Club, gyda’r bwriad i ysbrydoli a chyffroi’r genhedlaeth nesaf am gyfrifiadureg a chreu gyda thechnoleg ddigidol. Mae’r Clybiau Codio yn glybiau ar ôl ysgol anffurfiol a’u cynhelir mewn ysgolion, llyfrgelloedd a chanolfannau cymunedol. Mae’r clybiau’n cynnig awyrgylch dysgu cymdeithasol i blant, addysgwyr a gwirfoddolwr i ddysgu mwy am gyfrifiadureg a chreu digidol.

Bydd Cered a Code Club yn creu prosiectau cyfrwng Cymraeg ar gyfer Clybiau Codio gan ddefnyddio ‘Scratch’ sydd eisoes ag opsiwn Rhyngwyneb Cymraeg.

Dywedodd Lynsey Thomas, Rheolwr Cered, “Mae Cered yn falch iawn o dderbyn y grant hwn i ddatblygu prosiect cyffrous sy’n gweithio gyda phartneriaid i ddarparu cyfleoedd a chynyddu’r hygyrchedd i blant a phobl ifanc i ddysgu am godio trwy gyfrwng y Gymraeg. Gwelwn dau gam allweddol i’r prosiect, y cam gyntaf yw creu deunydd cyfrwng Cymraeg ar gyfer clybiau codio a’r ail gam yw hyfforddi gwirfoddolwyr o’r De Orllewin i greu clybiau codio eu hunain.”

“Byddwn yn chwilio am wirfoddolwyr yn y Flwyddyn Newydd sydd â diddordeb i ddatblygu sgiliau ac i greu clwb codio eu hunain, gan ddarparu cwrs ‘hyfforddi’r hyfforddwr’ ar gyfer y gwirfoddolwyr hynny. Y bwriad yw gallu creu nifer o Glybiau Codio yn y De Orllewin erbyn diwedd y prosiect a fydd yn ateb y galw cynyddol am glybiau tebyg trwy gyfrwng y Gymraeg.”

Mae’r prosiect hwn yn ysgogi pobl ifanc i ddefnyddio’r iaith mewn ffordd wahanol iawn. Mae’r prosiect hefyd yn cynnig cyfleoedd datblygiad proffesiynol parhaus i addysgwyr cyfrwng Cymraeg a gwirfoddolwyr i wella eu sgiliau digidol a chynyddu eu hyder i sefydlu Clybiau Codio yn eu cymunedau.

I ddysgu mwy am Cered, ewch i’w gwefan; www.cered.cymru.

05/12/2017