Mae Cartref Gofal Preswyl Bodlondeb wedi cau ei ddrysau am y tro olaf ar ôl i'r preswyliwr olaf symud i mewn i gartref newydd.

Mae cau’r Cartref yn dilyn cymeradwyaeth y Pwyllgor Trosolwg a Chraffu Cymunedau Iachach o benderfyniad y Cabinet i roi'r gorau i ddarparu gofal preswyl a phob gwasanaeth arall ym Modlondeb yn barhaol erbyn 31 Mawrth 2018.

Fe wnaeth staff y Gwasanaethau Cymdeithasol weithio gyda phreswylwyr a'u teuluoedd i ddod o hyd i lety addas newydd cyn gwneud trefniadau terfynol i gau'r cartref.

Dywedodd y Cynghorydd Catherine Hughes, Aelod Cabinet â chyfrifoldeb dros Wasanaethau Cymdeithasol, “Yn dilyn y penderfyniad anodd i gau Bodlondeb, rhaid inni ddiolch i breswylwyr, teuluoedd ac aelodau staff am gydweithio i sicrhau bod trosglwyddo’r preswylwyr i'w cartrefi newydd wedi bod mor llyfn â phosib. Mae'r staff yn y cartref wedi bod yn rhan o'r broses gyfan ac mae'r Cyngor yn gweithio'n galed i sicrhau eu dyfodol yn y sector gofal yng Ngheredigion.”

Gwnaed y penderfyniad i gau Bodlondeb yng nghyd-destun rheoliadau gofal sy'n cyfyngu ar ddefnydd y cartref a nifer uchel o ystafelloedd gwag ar draws cartrefi gofal preswyl Sir Ceredigion gan fod pobl hŷn yn dewis gofal yn gynyddol yn eu cartrefi eu hunain.

Y cynnig i gau'r cartref oedd y trydydd opsiwn a ystyriwyd gan y Cyngor, ar ôl i ymdrechion i adnabod darparwr preifat a allai ddarparu gofal nyrsio dementia, ac i ddarparu cyfleuster integredig iechyd a gofal cymdeithasol ar gyfer iechyd meddwl ym Modlondeb gael eu hystyried yn anymarferol.

12/01/2018