Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi sicrhau bron i £750,000 o arian grant ychwanegol i wella mwy o briffyrdd yn y sir. Daw'r arian hwn o Gronfa Drafnidiaeth Leol a Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd Llywodraeth Cymru.

Mae £596,000 wedi'i sicrhau o'r Gronfa Drafnidiaeth Leol ar gyfer amrywiol gynlluniau ar draws y sir gan gynnwys arian ar gyfer mynd i'r afael â'r sefyllfa ar y C1010 yng Ngogerddan ger Penrhyn-coch. Mae £249,000 ar gael ar gyfer gwneud gwelliannau o ran teithio llesol yn Aberystwyth gan greu gwell llwybr ar hyd Boulevard St Brieuc a fydd yn parhau ar hyd ochr yr orsaf heddlu, gan fynd ar hyd Coedlan y Parc tuag at Ffordd Glyndŵr. Bydd y groesfan i gerddwyr ar Boulevard St Brieuc yn cael ei huwchraddio i groesfan twcan. Bydd seiclwyr hefyd yn medru ei ddefnyddio ochr yn ochr â'r cerddwyr. Dyma fydd y groesfan gyntaf o'i fath yng Ngheredigion.

Bydd yr arian hwn hefyd yn prynu cysgodfan newydd ar gyfer sgwteri yn Ysgol Gynradd Plascrug. Dywedodd y Pennaeth Menna Sweeney, “Mae hwn yn newyddion gwych oherwydd nid yw'r gysgodfan a brynwyd 16 mis yn ôl gydag arian grant yn medru ymdopi â'r galw presennol gan fod cynifer o blant yn defnyddio eu sgwteri a'u beiciau i ddod i'r ysgol bob dydd. Mae hyn o gymorth mawr i leihau tagfeydd traffig yn yr ardal.”

Bydd dau safle newydd yn cael eu gosod yn Aberystwyth a fydd yn caniatáu i bobl atgyweirio eu beiciau a defnyddio pympiau ar gyfer y teiars. Bydd un ohonynt y tu allan i Ganolfan Hamdden Plascrug a'r llall ar gampws Penglais, Prifysgol Aberystwyth.

Dywedodd y Cynghorydd Alun Williams, yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, “Dw i wrth fy modd ein bod wedi llwyddo i gael arian pellach i wella cyfleusterau i gerddwyr a seiclwyr. Bydd y gwaith yn cyd-fynd â Pharc Sglefrio Kronberg ac yn gwella edrychiad y ffordd bwysig yma mewn i Aberystwyth gan gynyddu’r nifer o goed a’u gwasgaru yn ehangach ar hyd Coedlan y Parc yn ogystal ag adnewyddu rhan anwastad o balmant ar y stryd.”

Bydd arian ychwanegol hefyd ar gael ar gyfer ail flwyddyn Cynllun Ardal Teithio Llesol Aberteifi. Yn gynharach eleni, drwy'r cynllun hwn, cafwyd parth 20mya newydd gyda mesurau gostegu traffig y tu allan i Ysgol Uwchradd Aberteifi ynghyd â throetffordd gyswllt newydd ac ynys groesi i gerddwyr ar Heol Aberystwyth. Hefyd, bydd modd ariannu'r gwaith o ledaenu'r droetffordd ar Heol Pontycleifion a darparu cyrbau isel newydd i gynorthwyo defnyddwyr cadeiriau olwyn a chadeiriau gwthio gan wella'r cyswllt rhwng Canol y Dref ac Ystâd Ddiwydiannol Parc Teifi.

Dywedodd Dirprwy Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ray Quant MBE, yr Aelod Cabinet dros y Gwasanaethau Technegol “Rwyf wrth fy modd y bydd trigolion Ceredigion yn elwa o'r tri chwarter miliwn o bunnau a ddaw oddi wrth Lywodraeth Cymru ar gyfer cynlluniau trafnidiaeth drwy'r Sir ac edrychaf ymlaen at weld y gwelliannau a ddylai fod wedi'u cwblhau erbyn diwedd Mawrth 2018.”

Bydd y £149,963 o’r Grant Cyfalaf Diogelwch ar y Ffyrdd yn ariannu 15 o arwyddion newydd sy'n cael eu cynnau gan gerbydau. Mae'r arwyddion hyn yn annog gyrwyr sy'n gyrru'n gyflymach na'r terfyn cyflymder i arafu mewn lleoliadau lle ceir hanes o wrthdrawiadau sydd wedi achosi niwed personol.

12/01/2018