Y Llwybr Lles a Gofal newydd - Beth yw e a pam bod e’n digwydd?

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn y broses o weithredu ei lwybr lles a gofal newydd. Mae tri rhan allweddol iddo: Dewis Cymru, Porth y Gymuned a Porth Gofal.

Mae’r ffordd newydd yma o weithio yn darparu modd i drigolion i adnabod y cymorth cywir sydd eu hangen arnynt, ar yr amser cywir. Mae’n gwerthfawrogi atal ac ymyrraeth gynnar fel egwyddorion craidd am y modd o weithio. Mae’r tri rhan yn newid ymarfer trwy fabwysiadu ffordd o weithio sy’n ffocysu ar gryfderau’r preswylydd ac ar ddod o hyd i ddatrysiadau sydd wedi eu cynhyrchu gyda’r preswylydd a’u cymuned.

Mae’r datblygiadau yn ymwreiddio’r gymuned a’r drydydd sector (megis elusennau) yn rhagweithiol i gyflawni canlyniadau lles a gofal pobl Ceredigion.

Pam bod e’n digwydd?

  1. Mae’r datblygiad newydd yn deillio o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014. Mae’r ddeddf yn newid sylfaenol i sut y dylai’r Cyngor gwrdd ag anghenion lles a gofal pobl yng Ngheredigion
  2. Mae twf mewn galw yn golygu bod angen i’r Cyngor newid ei ffordd o weithio i sicrhau gwasanaeth cynaliadwy a llwyddiannus i drigolion – nawr ac yn y dyfodol
  3. Gyda thoriadau parhaus a dwfn i gyllidebau, mae hefyd angen i’r Cyngor ddefnyddio datrysiadau creadigol er mwyn gallu darparu datrysiadau lles a gofal dichonadwy, fforddiadwy a chynaliadwy

Beth fydd yn digwydd?

Mae’r llwybr lles a gofal newydd yn gosod pobl yng nghanol unrhyw gynllun cefnogaeth. Byddant yn gallu cael y datrysiad sydd angen arnynt, pan fo ei angen, yn dilyn asesiad cymesur. Bydd neb yn cael eu gadael ar ôl. Bydd trigolion sydd angen help statudol a diogelwch yn cael eu hadnabod yn ddiogel ac mewn da bryd, a bydd cymunedau yn cael eu hybu a’u cryfhau i weithio yn agosach gyda’r Cyngor i ffurfio dyfodol gofal cymdeithasol.