Mae angen eich cymorth ar Unigolion a Theuluoedd ar draws Ceredigion.

Gweithio fel Cynorthwyydd Personol

Mae gweithio yn y sector gofal yn yrfa gwerth chweil iawn. Fel Cynorthwyydd Personol neu CP, byddwch yn cael eich cyflogi yn uniongyrchol gan unigolyn sy'n rheoli ac sy'n talu am eu gofal eu hunain trwy gyfrwng taliad uniongyrchol gofal cymdeithasol.

Byddwch yn darparu cymorth er mwyn iddynt allu byw bywyd annibynnol yn eu cartref eu hunain, yn y gymuned, gyda'u hamser hamdden neu efallai yn y gwaith, gan helpu gydag agweddau amrywiol ar eu bywyd dyddiol.

Gallwch gael eich cyflogi gan un cyflogwr yn uniongyrchol neu weithio i nifer o wahanol bobl.

Yr Arweinlyfr Ar-lein i Gynorthwywyr Personol Nod yr adnodd ar-lein hwn yw cynnig ffordd hygyrch ac wedi'i diweddaru i unrhyw un sydd eisoes yn gweithio fel Cynorthwyydd Personol (CP) ym maes gofal cymdeithasol neu sy'n ystyried ymuno â'r proffesiwn i ddysgu mwy am rôl y CP.

Ymwadiad/gwybodaeth

Sylwer bod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwyr unigol.  Byddwch yn cael eich cyflogi gan Dderbynnydd y Taliad Uniongyrchol, nid Cyngor Sir Ceredigion.

I wneud cais am y swydd hon, ewch ati i lenwi'r ffurflen gais.

Mae'r penodiadau hyn yn destun archwiliad DBS estynedig, na fydd gofyn i'r ymgeisydd dalu amdano.

Cyfeirnod: DPPA/SG/15
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol.
Lleoliad: Ardal Ceinewydd
Oriau: £10.50 day, £11 night. / Tâl: 10.50 yn ystod y dydd, £11 yn ystod y nos.
Oriau ar gael: 34 awr yr wythnos o leiaf, a fydd yn cynnwys: 1 Sifft Nos; 1 sifft Cysgu; Sifftiau Dydd (yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau) Oriau ychwanegol yn ystod Gwyliau Ysgol. Cyflenwi yn ystod Gwyliau a diwrnodau Salwch Staff eraill.

Cyflwyniad

Helpu i ofalu am ddau fachgen yn eu harddegau, 16/17 oed, o fewn tîm bach yn eu cartref.  Mae'r ddau fachgen yn Awtistig ac mae ganddynt anawsterau cyfathrebu a dysgu, ynghyd â phroblemau Prosesu Synhwyraidd.  Mae gan y ddau fachgen anawsterau ymddygiadol a gallant ymddwyn mewn ffordd ymosodol ar brydiau.  Mae gan y bechgyn synnwyr hwyl a digrifiwch gwych, ac mae'r ddau ohonynt yn hynod o egnïol ac wrth eu bodd yn cofleidio ac yn chwarae mewn ffordd gorfforol.

Prif Ddyletswyddau

Helpu i baratoi prydau.

Gofal personol;  mae un plentyn yn gwlychu a throchi.

Help i ddefnyddio amserlen weledol ac awgrymiadau.

Ymolchi

Mynd am dro hir (ym mhob tywydd!)

Trampolinio.

Yn gallu creu syniadau chwarae dychmygus.

Parodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau diddordeb arbennig.

Byddai gwybodaeth am PECS a Rhyngweithio Dwys o fudd neu barodrwydd i ddysgu yn hyn o beth.

Helpu i gadw amgylchedd y bechgyn yn lân ac yn daclus.

Manyleb Personol

Agwedd amyneddgar a gofalgar.

Yn gallu delio gyda sefyllfaoedd llawn straen mewn ffordd ddigyffro.

Yn ffit yn gorfforol.

Yn gallu gweithio mewn tîm bach.

Yn meddu ar gymhelliant personol.

Yn gallu edrych ar ochr ddoniol pethau.

Rhaid iddynt fod yn hyblyg gyda'u horiau.

Byddai gyrrwr car o fantais gan nad yw'r lleoliad yn agos i drafnidiaeth gyhoeddus.

ref: DPPA/SG/15

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1088
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Bow Street
Oriau: £11.50
Oriau ar gael: Hyd at 13 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

DPPA/CLJ/1088

DISGRIFIAD SWYDD/MANYLEB PERSON

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:    Bow Street

Oriau gwaith:  Hyd at 13 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £11.50 yr awr

Cyflwyniad:

Mae swydd foddhaus a dymunol ar gael i gynorthwyydd personol amyneddgar a gofalgar i gynorthwyo teulu wrth iddynt ofalu am eu merch dwy flwydd oed.

Bydd y rôl yn golygu y bydd gofyn i'r ymgeisydd llwyddiannus gynorthwyo gyda thasgau dyddiol fel ymolchi, gwisgo a bwydo.  Hefyd, bydd angen cynorthwyo gyda ffisiotherapi a chymryd rhan mewn amser chwarae sy'n ysgogi.

Byddai'r rôl yn addas i unigolyn sy'n meddu ar brofiad o ofal plant gydag anghenion iechyd cymhleth gan gynnwys ysgogi synhwyraidd a ffisiotherapi.

Bydd gofyn gweithio oriau hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Mae trwydded yrru lawn a mynediad i'ch trafnidiaeth eich hun o fudd oherwydd efallai y bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac oddi yno.

Prif Ddyletswyddau:

 • Mynd gyda'r plentyn i leoliadau ac o leoliadau
 • Cynorthwyo gyda symudedd
 • Annog ymgysylltu mewn ffordd gymdeithasol
 • Cynorthwyo gyda gweithgareddau corfforol a ffisiotherapi
 • Cynorthwyo gyda bwydo
 • Cynorthwyo wrth ymolchi a gwisgo
 • Sicrhau diogelwch defnyddiwr y gwasanaeth trwy gydol y cyfnod pan fyddwch yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol, brwdfrydig a chymdeithasol
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Yn fodlon mynychu hyfforddiant penodol ar gyfer y rôl
ref: DPPA/CLJ/1088

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/396
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol, ystyrir y posibilrwydd o gael 2 swydd neu rannu swydd
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12.00
Oriau ar gael: 18 awr, i'w rhannu rhwng y Cynorthwywyr Personol

DISGRIFIAD SWYDD / MANYLEB PERSON

DPPA/CS/396

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol, ystyrir y posibilrwydd o gael 2 swydd neu rannu swydd

Ardal:  Aberystwyth 

Oriau gwaith:  18 awr, i'w rhannu rhwng y Cynorthwywyr Personol

Tâl:  £12 yr Awr

Cyflwyniad:

Ariannir swyddi trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol

Mae gofyn i ddyn anabl yn Aberystwyth sy'n byw mewn cymuned tai â chymorth, gael cynorthwyydd personol i'w alluogi i fyw bywyd llawn, cael cymorth gydag ychydig ofal personol a gwaith tŷ, a chael sgyrsiau am amrediad o bynciau.

Mae'r defnydd y mae'n gallu ei wneud o'i goesau yn gyfyngedig ac mae'n defnyddio cadair olwyn drydanol yn annibynnol.

Mae angen cymorth arno i ddefnyddio offer codi trydanol er mwyn manteisio ar doiled golchi a sychu awtomatig.

Mae ganddo arthritis gwynegol ac mae'n cael anhawster wrth gydio mewn pethau a chodi pethau, ond gall godi hyd at ½ cilogram a gall ddefnyddio ei ffôn a dyfeisiau eraill.

Mae'n ei chael hi'n anodd codi ei freichiau dros ei ysgwyddau ac mae ei goesau yn methu symud o ongl o tua 90 gradd oherwydd bod ei gymalau wedi cael niwed.

Mae'n benderfynol o fyw bywyd mor annibynnol ag y bo modd, ac mae'n bleser gweithio gydag ef oherwydd ei ymagwedd.

Prif dasgau/gweithgareddau

 • Ei gynorthwyo i gael brecwast, mynd i'r ystafell ymolchi, ymolchi a gwisgo.
 • Ei gynorthwyo i ddefnyddio offer codi trydanol er mwyn manteisio ar doiled golchi a sychu awtomatig
 • Golchi llestri, golchi dillad, glanhau – gwaith tŷ arall neu dasgau ymarferol yn ôl yr angen
 • Ei gynorthwyo wrth ddefnyddio cerbyd i fynd allan yn y gymuned/mynychu apwyntiadau o bryd i'w gilydd
 • Cymryd rhan mewn sgyrsiau a'i annog i gynllunio gweithgareddau er mwyn cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai defnyddiwr y gwasanaeth eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

 • Caredig, ystyriol ac amyneddgar
 • Gonest a gellir ymddiried ynoch
 • Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Prydlon, dibynadwy ac wedi ymrwymo i anghenion y cyflogwr
 • Mae trwydded yrru lawn a defnydd o gar yn hanfodol
ref: DPPA/CS/396

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/956
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llangybi
Oriau: £12.00
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos.Ceir 45p y filltir ar gyfer costau teithio (ac eithrio’r siwrnai o’r gwaith ac oddi yno) a threuliau.

DPPA/KJP/956

Teitl y Swydd Cynorthwyydd Personol

Lleoliad Llangybi

Oriau gwaith 3 awr yr wythnos

Tâl £12.00 yr awr. Ceir 45p y filltir ar gyfer costau teithio (ac eithrio’r siwrnai o’r gwaith ac oddi yno) a threuliau.

Cyflwyniad
Mae angen Cynorthwyydd Personol i ddarparu cymorth wythnosol i ddynes mewn oed er mwyn iddi fynd ar negeseuon cyffredinol megis casglu presgripsiwn a siopa. Mae’r cleient yn defnyddio ffrâm gerdded i fynd o le i le ac felly mae hi angen cymorth i fynd i hôl y troli, cyrraedd yr eitemau, pacio’r bagiau siopa a’u llwytho i mewn i’r car. Mae hi’n hoffi siopa yn Llanbedr Pont Steffan, ond unwaith y mis mae hi’n mwynhau mynd i Aberystwyth. Mae angen gyrrwr ar gyfer y swydd hon. Byddai’r swydd hon yn addas ar gyfer rhywun sy’n dwlu ar anifeiliaid gan fod nifer o gathod a chŵn yn yr eiddo.

Prif Ddyletswyddau

Cynorthwyo gyda’r trip siopa wythnosol.

Gyrru’r cleient i’r siopau.

Mynd i hôl y troli siopa.

Cynorthwyo i lwytho a dadlwytho’r siopa.

Mynd i mewn am goffi ar ôl siopa.

Annog a chynorthwyo’r cleient i gyrraedd y nod o roi trefn ar y tŷ.

Manyleb y Person

Yn ddibynadwy

Yn gyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasgar

Yn hawdd gwneud â chi ac yn un sydd â’ch traed ar y ddaear

Yn amyneddgar

Mae angen trwydded yrru lawn a defnydd o gar. Rhaid i chi gael yswiriant addas er mwyn defnyddio eich car ar gyfer gwaith.

ref: DPPA/KJP/956

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/955
Teitl swydd: 3 x Chynorthwyydd Personol
Lleoliad: Tref Aberteifi
Oriau: £12 per hour for 12 hours converting to £60 per night sleep in fee to cover the nights, if PA is disturbed during the night to give assistance, then hourly rate will apply for that time period.
Oriau ar gael: : sifftiau amser llawn. 12 awr y dydd a bod yn gyfrifol yn ystod amser cysgu, gan ddarparu gwasanaeth am 3 i 4 diwrnod a dros nos fesul sifft gan fyw yng nghartref y cleient

Teitl y swydd:  3 Chynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Tref Aberteifi

Oriau gwaith:  sifftiau amser llawn.

 12 awr y dydd a bod yn gyfrifol yn ystod amser cysgu, gan ddarparu gwasanaeth am 3 i 4 diwrnod a dros nos fesul sifft gan fyw yng nghartref y cleient

Mae trefniant rhannu swydd ar gael neu ystyrir sifftiau rhannol.  Yn ogystal, rhywun i gyflenwi nosweithiau cysgu

Tâl:  £12 yr awr am 12 awr, gan drosi i £60 y noson fel ffi cysgu er mwyn cyflenwi yn ystod y nosweithiau, os tarfir ar CP yn ystod y nos a bydd gofyn iddynt roi cymorth, telir y gyfradd yr awr am y cyfnod hwnnw.

Cyflwyniad:

Mae’r defnyddwyr gwasanaeth yn bâr oedrannus sydd â phroblemau symudedd, a phroblemau gyda’u cof.  (dementia).

Bydd angen rhywun digon cyfrifol arnynt i goginio a pharatoi prydau a byrbrydau.

Darparu gofal personol llawn yn ôl y gofyn, gan gynnwys cymorth wrth ymolchi, gwisgo, newid y dillad gwely, gwneud rhywfaint o fân waith golchi/glanhau domestig.

Mae gofyn i’r cynorthwyydd personol ddarparu cymorth yn y cartref teuluol er mwyn eu galluogi i barhau i fyw yn y gymuned, gan adrodd i’r teulu yn uniongyrchol

Prif ddyletswyddau

 • Cymell, goruchwylio a chynnig cymorth llawn gyda golchi, eillio a gwisgo, a phob agwedd ar ofal personol.
 • Rhoi eli lleithio er mwyn gofalu am y croen
 • Rhoi cawod yn ôl y gofyn
 • Coginio a pharatoi prydau a byrbrydau pan ar ddyletswydd.
 • Sicrhau bod y cleient yn yfed digon ac yn cael eu cymell i yfed,
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ac annog gweithgareddau er mwyn cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser.
 • Cynnal amgylchedd iach a glân.
 • Cofnodi holl gamau/digwyddiadau y dydd yn ysgrifenedig, gan ddefnyddio’r llyfr trosglwyddo i gynorthwyo gyda pharhad y gofal.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill sy’n ymwneud ag iechyd a lles y cleientiaid yn uniongyrchol, y gall y defnyddiwr gwasanaeth ofyn iddynt gael eu cyflawni o bryd i’w gilydd.

Manyleb Person

 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Unigolyn rhagweithiol gyda synnwyr digrifwch da
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
ref: DPPA/CS/955

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/Cs/291
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £12 plus occasional mileage allowance on duty
Oriau ar gael: 24 awr y mis, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Llanbedr Pont Steffan

Oriau gwaith:  24 awr y mis, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £12 a lwfans teithio o bryd i'w gilydd pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i ddarparu gwasanaeth er mwyn cynorthwyo dyn sydd ag anabledd difrifol yng nghartref y teulu, ac yn y gymuned, er mwyn cynnig rhywfaint o seibiant i aelodau ei deulu o'r rôl gofalu a gadael iddo “archwilio” yn annibynnol ar y teulu.

Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid eich bod yn meddu ar eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Prif Ddyletswyddau:

 • Ei gynorthwyo i gadw'n iach a chael cymorth wrth gymryd ei feddyginiaeth
 • mynychu apwyntiadau iechyd yn ôl y gofyn, yn enwedig pan fydd yn anhwylus
 • Ei gynorthwyo i reoli ei ofal personol, yn enwedig pan fydd yn anhwylus, oherwydd ei salwch (Syndrom Kleine Levin).
 • Bod defnyddiwr y gwasanaeth yn cael eu hannog / cynorthwyo i reoli ei weithgareddau byw dyddiol
 • Ei gynorthwyo gyda'i anghenion cyfathrebu a lleferydd.
 • Manteisio ar y gymuned leol a chymryd rhan mewn gweithgareddau y mae'n eu mwynhau gan gynnwys Kung Fu, Jujitsu, a phêl-droed.
 • Cynnig cymorth gyda phrydau a diodydd pan ar ddyletswydd
 • Cynnig cymorth ac arweiniad er mwyn meithrin sgiliau annibyniaeth

  Ei gynorthwyo i fynychu gweithgareddau cymdeithasol

 • Darparu gwasanaeth eistedd o bryd i'w gilydd, er mwyn i'r rhieni gael seibiant o'u rôl gofalu
 • Sicrhau diogelwch y cleient pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/Cs/291

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/802
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Y Borth
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Y Borth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £12.00 yr awr

Cyflwyniad

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol gofalgar, amyneddgar ac ymroddedig i gynorthwyo ein merch 12 oed sy’n Awtistig ac y mae ganddi broffil PDA (osgoi galw patholegol).  Diben pennaf hyn yw ei helpu i feithrin hyder a sgiliau i gamu allan i’r byd a meithrin ei diddordebau yn ei hamser ei hun.

Rydym yn deulu niwrowahanol ac rydym yn dathlu hunaniaeth Awtistig ac nid ydym yn ei ystyried yn anfantais, ond yn fwy o her gan ein bod yn byw mewn byd niwroniwronodweddiadol, ac mae angen cymorth am y rheswm hwn.

Ei diddordebau arbennig presennol yw celf colur a dylunio ffasiwn.  Mae hi’n swil ar y dechrau, ond ar ôl i chi ddod i’w hadnabod, bydd yn peri i chi chwerthin gryn dipyn.  Mae hi’n dwli ar ddillad a ffasiwn ac mae wrth ei bodd gyda Tilly, ci y teulu, a Milly, cath y teulu.  Mae hi’n dwli gwrando ar gerddoriaeth.

Ar y dechrau, bydd y cymorth yn cynnwys gweithio gyda’r teulu i feithrin perthynas, ac yn y pen draw, bydd yn arwain at wneud gwaith unigol.  Rhaid cael ymagwedd hyblyg gan bod PDA yn seiliedig ar orbryder ac mae’n gallu arwain at newid trefniadau ar y funud olaf o ganlyniad i’w gorbryder ac osgoi galw.  Mae’n eithriadol o bwysig bod y gweithiwr allweddol yn gallu meithrin dull gweithredu sy’n ymwybodol o PDA, gweler y ddolen ganlynol am wybodaeth ynghylch PDA

https://www.pdasociety.org.uk/

Rydym yn chwilio am rywun sydd â meddwl agored ac nad ydynt yn barnu.

Rydym yn croesawu ceisiadau gan rywun sydd â gwir ddiddordeb mewn dod i adnabod ein merch.  Mae hi’n ddeallus, yn ddoniol ac yn greadigol.

Cysylltwch os yw hyn yn swnio fel chi, a byddem wrth ein bodd yn cael sgwrs.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Er mwyn cael cyfle i ddatblygu dysgu personol CP, mae nifer o adnoddau hyfforddiant ymwybyddiaeth a chyngor ar-lein ar gael ynghylch PDA yn benodol.

https://www.pdasociety.org.uk/

Prif ddyletswyddau

Cymorth i feithrin sgiliau cymdeithasol megis teithio ar drafnidiaeth gyhoeddus, e.e.  dal y trên i Aberystwyth.

Mynd gyda ein merch wrth iddi fanteisio ar y cyfleusterau a’r mwynderau lleol i feithrin ei hyder pan fydd hi’n teimlo’n barod i wneud hynny.

Treulio amser yn y cartref teuluol pan fydd y rhieni allan ar ôl meithrin perthynas llawn ymddiriedaeth.

Bod yn ymwybodol o amgylcheddau swnllyd neu brysur wrth gynllunio gweithgareddau i leihau gorbryder.

Ei chludo i weithgareddau ac oddi yno gartref

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Hyrwyddo iechyd a diogelwch bob amser

Manyleb Person

Bod yn ddibynadwy ac yn ymroddedig

Digyffro a chyfeillgar

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau’r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o’ch car eich hun.  Mae gofyn cael defnydd busnes priodol ar eich polisi yswiriant car mewn perthynas â’r rôl hwn.

ref: DPPA/KJP/802

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1081
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour
Oriau ar gael: I’w cadarnhau, bydd gofyn gweithio yr oriau mewn wythnos mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr a’r cyflogai (ystyrir oriau amser llawn ac unrhyw amrywiad ar oriau rhan-amser/hyblyg)

Job title: Personal Assistant

Location: Aberystwyth area

Hours of work: TBC, hours per week to be worked flexibly in line with the needs of both the employer and employee (both full and any variation on part-time/flexible hours considered)

Rate of pay £11.00 per hour

Introduction:

A Personal Assistant is required to support a gentleman in his forties with socialisation following a recent stroke. The stroke has led to mobility and communication challenges. The role will involve accompanying the employer in day-to-day activities, inside and outside of the home. These could be domestic or personal interests. This role may include outdoor and cultural activities, such as accompanying the employer to cafes, local shops, museum and the library. It might also include transporting their children to and from school or other activities such as exercise and taking part in hobbies. On occasion the role could also involve supporting the employer with their own employment duties.

 

The hours may vary depending on the needs of the service user and are to be worked flexibly as required and agreed in advance. This post is funded through the Direct Payments scheme and is intended to enable the individual to manage their support independently. Training can be provided as required and where available. Ideally, you would have your own transport and a full driving licence as you will be required to transport them to and from venues. This is a highly desirable, but not essential requirement.

Main Duties:

 • Supporting with mobility, enabling interaction socially within the community and attend regular social gatherings.
 • Support attending therapy and other appointments.
 • Support and assist with activities such as shopping, going for food, visiting attractions, exercise and other similar social activities.
 • Support and encourage the employer to try new activities and skills to improve community socialisation and further recovery.
 • Ensure his safety at all times during your working period.
 • Provide companionship at home and stimulation through conversation, shared interests and activities.
 • Local knowledge of activities and events available would be advantageous.
 • Supporting parenting of primary-age children.
 • Light domestic duties, e.g., aid food preparation.
 • To carry out any other reasonable requests that the employer may make from time to time.

Person Specification:

 • Active, energetic and sociable
 • A good sense of humour
 • Flexibility around hours of work and main duties of the job.
 • Caring, honest, responsible and patient.
 • Punctual and reliable with good time keeping.
 • Able to use own initiative and be self-motivated.
 • Able to maintain confidentiality and be aware of privacy
 • An ability to develop and maintain a supportive relationship.
 • Good communication and inter-personal skills.
 • Welsh speaker preferred (highly desirable, rather than essential requirement).
ref: DPPA/CLJ/1081

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/929
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bronant
Oriau: £12.50 per hour
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos

Teitl y swydd:     Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:              Ardal Bronant

Oriau gwaith:     5 awr yr wythnos

Patrwm gwaith: Dydd Iau neu ddydd Gwener

Tâl:                     £12.50 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol siaradus ond digyffro i ddarparu gwasanaeth eistedd, cwmni a chymorth cymdeithasu i fenyw aeddfed yn ei chartref.  Efallai y bydd gofyn darparu elfen o ofal personol o bryd i'w gilydd.
Mae meddwl y cleient yn iach, ond mae'n ei chael hi'n anodd cyfathrebu ar lafar.  Wrth roi gwybodaeth neu gyfarwyddiadau, bydd angen rhannu hwn yn ddarnau llai o faint er mwyn rhoi amser iddi ddeall y wybodaeth.  Efallai y bydd yn gofyn i chi ailadrodd cwestiynau oherwydd gorbryder, felly bydd gofyn i'r CP aros yn agos iddi er mwyn cynnig tawelwch meddwl.  Bydd gofyn ei goruchwylio pan fydd yn mynd i fyny'r grisiau i'r ystafell ymolchi.
Ei diddordebau cymdeithasu yw garddio a gwylio'r adar yn ymweld â'r bwrdd adar.  Treulir rhan fwyaf yr amser yn y cartref ond byddai'r cleient wrth ei bodd yn mynd ar daith i ganolfan garddio, yna cael paned o de neu yrru i'r arfordir.

Prif dasgau

 • Darparu gwasanaeth eistedd a chwmni yng nghartref y cleient
 • Cynorthwyo gyda phrydau a diodydd, ei chymell i fwyta ac yfed pan na fydd ei hiechyd gystal
 • Cynorthwyo gyda thasgau o gwmpas y tŷ
 • Ei chynorthwyo i fynd i fyny'r grisiau i'r ystafell ymolchi, mae'r cleient yn tynnu ei hun i fyny gan ddefnyddio ei breichiau ac mae angen i rywun ddilyn y tu ôl iddi.
 • Cymdeithasu yn y cartref, gwylio adar yn ymweld â'r bwrdd adar a bywyd gwyllt arall yn yr ardd. Treulio amser yn yr ardd gan bod y cleient yn mwynhau darllen wrth ofalu am blanhigion ar y patio.
 • Cymdeithasu oddi cartref o bryd i'w gilydd, mynd allan yn y car ar daith i'r ganolfan arddio a chael paned o de neu yrru i'r arfordir. Mae gofyn iddi gael cadair olwyn i gymdeithasu y tu allan i'r cartref.  Mae gofyn rhoi cymorth wrth wthio'r gadair olwyn.
 • Cyflawni unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y bydd y cleient neu'r teulu yn gofyn i chi eu cyflawni.

Manyleb Person

 •  Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol
 • Siaradus ac yn gallu aros yn ddigyffro
 • Prydlon a threfnus
 • Gonest a gellir ymddiried ynoch
 • Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

 

 

ref: DPPA/KJP/929

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1080
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Pen-Parc, Aberteifi
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

DISGRIFIAD SWYDD/MANYLEB PERSON

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Pen-parc, Aberteifi

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £10 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol i gynorthwyo menyw i gymdeithasu a mwynhau ei chymuned leol.

Mae hwn yn rôl amrywiol sy'n cynnwys gweithgareddau fel mynd am dro o gwmpas yr ardal leol, ymweld â chaffis, mynychu digwyddiadau o ddiddordeb personol, a diwrnodau allan ymhellach i ffwrdd.

Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, a chytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn, oherwydd y bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac oddi yno.

Prif Ddyletswyddau:

 • Mynd gyda defnyddiwr y gwasanaeth i leoliadau ac oddi yno
 • Cynorthwyo gyda symudedd
 • Annog ymgysylltu cymdeithasol
 • Mynd gyda'r cyflogwr i ddigwyddiadau sydd o ddiddordeb personol iddi
 • Sicrhau diogelwch defnyddiwr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol, brwdfrydig a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Byddai rhywun sy'n siarad Cymraeg yn ddymunol
ref: DPPA/CLJ/1080

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/485
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanilar, Aberystwyth
Oriau: £12.00 per 45 minute call
Oriau ar gael: 1.5 awr yr wythnos, 45 munud ar ddydd Mawrth ac ar nos Sul, i gychwyn am 8.30 – 9pm

Teitl y Swydd Cynorthwyydd Personol

Lleoliad Llanilar

Oriau gwaith 1.5 awr yr wythnos,

45 munud ar ddydd Mawrth ac ar nos Sul, i gychwyn am 8.30 – 9pm

Tâl £12.00 fesul galwad 45 munud.

Cyflwyniad

Mae menyw aeddfed yn Llanilar yn chwilio am gynorthwyydd personol i ddarparu gofal personol ysgafn a chael help i fynd i'r gwely.  Sifft byr yw hwn ac mae'r tâl yn dda.  Efallai y bydd oriau ychwanegol ar gael i gyflenwi sifftiau eraill.

Prif ddyletswyddau

Cynnig cymorth er mwyn ei pharatoi i fynd i'r gwely
Ei chynorthwyo i fynd i mewn i'r gwely, sy'n cynnwys codi ei choesau ar y gwely.

Manyleb Person

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Prydlon a threfnus

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Siriol, gyda synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/KJP/485

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/155
Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol sy'n byw gyda'r cleient (chwe swydd ar gael)
Lleoliad: Lledrod
Oriau: £12 per hour shift pay, plus live in bonus of £500 per month / £12 yr awr tâl sifft ynghyd â bonws byw gyda'r cleient o £500 y mis
Oriau ar gael: Sifftiau 12 awr ar system rota (wythnos waith 40 awr)

Disgrifiad Swydd / Proffil personol

Gweithio rota ar gylchdro 12 wythnos yn byw gyda'r cleient, Oherwydd cyfyngiadau Covid rhaid i staff aros ar y safle trwy gydol eu cylchdro.

Ydych chi am weithio mewn ardal wledig, hardd gyda golygfeydd ysblennydd heb unrhyw gymdogion agos?

Cyfleoedd i fwynhau dros 150 erw o goetir a llwybrau cerdded gyda thâl rhagorol tra byddwch yn helpu Mam i ofalu am ei phlant sydd ag anableddau difrifol.

Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Personol cyfeillgar, ymroddedig, llawn hwyl i ddarparu cymorth gyda phob agwedd ar ofal, gan gynnwys coginio, golchi dillad a thasgau domestig ysgafn, a chynorthwyo gydag anghenion gofal personol y plant anabl.

Byddai'r swydd hon yn ddelfrydol i staff nyrsio cymwysedig neu unrhyw un a hoffai gael gyrfa yn gweithio gyda phlant a theuluoedd. Mae ymgeiswyr heb unrhyw gymwysterau gofal ffurfiol (darperir hyfforddiant llawn) a all ddangos gwir barodrwydd i ddysgu yn cael eu hannog i wneud cais hefyd.

Mae'r rôl yn dibynnu ar ynysu cymdeithasol gorfodol â thâl am 2 wythnos a chael prawf Covid 19 cyn cyrraedd y safle.

Yn gyfnewid am hyn cynigiwn lety glân, hunanarlwyo, am ddim ar wahân i'r prif dŷ (llety modern, hunangynhwysol eich hun gyda chawod, toiled a microdon), gyda chegin ac ystafell fyw gymunol.

Darparer cyfleustodau, Wi-Fi am ddim, teledu a golchdy ac ati.

Tâl gwyliau a hyfforddiant lle bo angen ar gyfer y swydd.

Prif ddyletswyddau

 • Sicrhau diogelwch a llesiant y cleientiaid bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd a bod yn ymwybodol o risg (bod yn ymwybodol y gall gwrthrychau y gellir eu llyncu neu eu crensian fel beiros neu hances papur fod yn risg tagu ac ati.)
 • Bod yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun o ran codi a chario.
 • Newid padiau anymataliaeth a chwblhau anghenion gofal personol gan gynnwys ymolchi, cael bath, rhoi hufen a meddyginiaeth ar fannau sensitif (hyd at 12 gwaith y dydd).
 • Gwisgo, bwydo a sicrhau hydradiad.
 • Cynorthwyo gyda golchi dillad a thasgau glanhau domestig hanfodol y cleientiaid anabl.
 • Helpu gyda ffisiotherapi a thylino dyddiol y cleientiaid (rhoddir hyfforddiant).
 • Helpu Mam i goginio prydau bwyd i'r teulu.
 • Parchu diwylliant y teulu a'u perthynas glos. Parchu gwybodaeth Mam am yr hyn y mae angen ei flaenoriaethu.
 • Helpu gyda bywyd teuluol mewn ffordd sy'n golygu y gall Mam gael seibiant ac amser iddi hi ei hun, delio ag asiantaethau allanol, cysgu neu dreulio amser gydag aelodau unigol o'r teulu, ar sail un i un.
 • Helpu gyda phethau ymarferol bywyd bob dydd / bywyd cartref. Ymgysylltu'n rhagweithiol â'r plant trwy chwarae hwyliog a chefnogol.
 • Darparu cludiant i'r cleientiaid anabl fynd i apwyntiadau meddygol hanfodol yng nghwmni eu mam (dylai fod yswiriant busnes ar gyfer unrhyw gerbyd a ddefnyddir ar gyfer hyn).

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb y Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth o'r ardal leol

Synnwyr digrifwch da

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy gyda sgiliau cadw amser da

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Gallu 'mynd i'r afael' â phethau ymarferol bywyd mewn cartref prysur

Gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn awtomatig

Gallu dilyn cyfarwyddiadau

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Bod yn barod i dorchi llewys pan fydd pethau'n mynd yn flêr amser cinio a chwarae yn yr awyr agored.

Egni ac empathi

Yn barod i wynebu problemau bywyd, agwedd eangfrydig / gynhwysol at fywyd

Rhai sgiliau iaith arwyddion yn ddefnyddiol ond fel arall parodrwydd i ddysgu iaith arwyddion sylfaenol.

Mae trwydded yrru lawn a gallu defnyddio cerbyd yn hanfodol

ref: DPPA/CS/155

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/79
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Ardal Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £9.00 per hour / yr awr
Oriau ar gael: hyd at 16 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol ac ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod y dydd ac ar benwythnosau yn ystod gwyliau ysgol

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw ifanc i fanteisio ar ei chymuned am hyd at 16 awr yr wythnos.  Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg, yn ôl y gofyn, a chytunir ar y rhain ymlaen llaw.   Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i diben yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lân a llawn.

Bydd gofyn gweithio ar ôl oriau ysgol ac ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac ar ddiwrnodau a phenwythnosau yn ystod y gwyliau ysgol.

Prif Ddyletswyddau:

Prif ddyletswyddau:

 • Ei chynorthwyo a'i hannog i feithrin annibyniaeth a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau megis siopa, mynd am fwyd a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.
 • Ei chynorthwyo gyda'i chariad at farchogaeth, nofio a gwibgertio.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd er mwyn gwella'i hyder a'u galluoedd.
 • Sicrhau ei diogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio.
 • Rhoi cymorth gyda gofal personol yn ôl yr angen.
 • Cynnig cwmni yn y cartref a'i hysgogi trwy chwarae a rhyngweithio.
 • Darparu gofal priodol a chymryd camau priodol os bydd hi'n cael ffit epileptig.
 • Bod yn barod i ddysgu iaith arwyddion sylfaenol
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cynorthwyo a chynnig anogaeth gyda sgiliau byw'n annibynnol.
 • Ymateb i unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Amyneddgar
 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd meddu ar drwydded yrru lawn a defnydd o gar yn hanfodol.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/SG/79

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/663
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £11.50 per hour plus mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau gwaith: 3 awr yr wythnos

Tâl: £11.50 yr awr a chostau teithio o 45c y filltir

Cyflwyniad:

Rydym wrth ein bodd o gynnig y swydd hon am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo ein mab hyfryd cyfeillgar, hapus ac egnïol i ymgysylltu â gweithgareddau cymdeithasol.  Ar hyn o bryd, mae ein mab yn mwynhau mynd i'r ganolfan hamdden i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr.  Byddem yn dymuno cael CP i archwilio gweithgareddau eraill y gallai eu mwynhau, fel gweithgareddau dash a darpariaeth aml-chwaraeon.  Mae'n mwynhau mynd allan ac mae'n mwynhau bod yn y parc neu ar y traeth os na fydd y mannau hyn yn rhy brysur.

Nid oes gan ein mab rhyw lawer o ymdeimlad o berygl ac efallai y bydd gofyn i chi ddal ei law, gan ddibynnu ar ei lefelau egni.  Nid yw ei leferydd yn ddatblygedig iawn, felly bydd angen i chi fod yn ystyriol ac yn amyneddgar gydag ef.

Bydd y CP delfrydol wedi cael rhywfaint o brofiad o Awtistiaeth a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant iau sydd ag anghenion ychwanegol.

Prif Ddyletswyddau:

3 awr yr wythnos, y gellir eu gweithio mewn ffordd hyblyg rhyngom dros un neu ddau ddiwrnod, o gwmpas y ddau ddiwrnod yr wythnos pan fyddwn yn teithio i Lundain.

Yn ystod y tymor ysgol, byddem yn dymuno i chi gasglu ein mab o'r ysgol ar ddydd Llun am 3.30, mynd ag ef i'r ganolfan hamdden neu i weithgareddau eraill, a mynd ag ef gartref ar ôl hynny.  Wrth fynd i nofio, bydd gofyn i chi gynorthwyo yn yr ystafell newid a'i gymell i fynd i'r toiled.  Mae'n gallu defnyddio'r toiled, ond os bydd yn cael damwain, bydd gofyn i chi ddarparu rhywfaint o ofal personol.

Rydym yn paratoi bwyd mewn bocs bwyd ac mae wastad digon o fwyd gartref os byddwch yn dod yn ôl yn gynnar.  Mae'n well ganddo fyrbrydau sych fel creision a chwcis;  gall gyfathrebu ei anghenion yn dda iawn, a bydd yn gofyn os bydd yn dymuno cael rhywbeth.

Manyleb Person

Egnïol.

Amyneddgar ac ystyriol

Unigolyn rhagweithiol

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.

    Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

    Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/KJP/663

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/729
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour 45p per mile
Oriau ar gael: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu. Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth

Lleoliad: Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu

Patrwm gwaith: Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Tâl: £11.00 yr awr            45c y filltir

 

Cyflwyniad:

Rydw i'n chwilio am Weithiwr Cymorth am 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, a 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol i gynorthwyo fy mab 11 oed i fanteisio ar weithgareddau hamdden a mwynderau er mwyn meithrin ei hyder a'i les.  Byddai'n dymuno dychwelyd i chwarae Rygbi yn ystod y tymor chwarae a mynychu'r prosiect cerddoriaeth roc yn Aberystwyth.  Mae gan fy mab ddiagnosis syndrom Asperger ac ADHD.  Mae angen cymorth arno i ddeall ac er mwyn gallu uniaethu gydag eraill mewn grŵp.  Efallai y bydd yn mynd i'w gragen os bydd yn teimlo'n ofidus, felly bydd gofyn cynnig llawer o sicrwydd iddo a gofyn a yw'n dymuno symud i fan tawelach.  Nid yw'n mwynhau mannau prysur a swnllyd ac mae'n gwisgo clustffonau er mwyn ymdopi gyda'r gorlwytho synhwyraidd.  Mae'n bwysig nodi bod fy mab yn ofni cathod a chŵn pan fydd yn mynd allan.  Mae'n mwynhau mynd i'r parc, chwarae Minecraft, chwarae gyda Lego a nifer o weithgareddau eraill megis mynychu grŵp coetir, saethyddiaeth a chwarae gyda gynnau 'nerf'.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Prif ddyletswyddau:

Dod yn ffrindiau gydag ef ar y dechrau a darparu cymorth yn y cartref.

Cymorth wrth chwilio am weithgareddau lleol a threfnu eu mynychu

Eu cludo i weithgareddau hamdden er mwyn lleihau risg ynysigrwydd cymdeithasol.

Osgoi mannau prysur lle y ceir llawer o sŵn

Annog datblygiad strategaethau ymdopi yn y Gymuned ac yng nghwmni eraill, yn enwedig mewn lleoliad grŵp. 

Ei gynorthwyo/galluogi i deimlo ei fod yn gallu cynnal ei ddiddordeb mewn clwb neu weithgarwch penodol yn hytrach na gadael oherwydd anawsterau cymdeithasol.  Cynnig tawelwch meddwl a thrafod unrhyw anghytundebau a allai godi

Manyleb Person:

Bod yn ddibynadwy ac ymroddedig

Dibryder a chyfeillgar

Wedi cael hyfforddiant gwaith ieuenctid neu hyfforddiant cyfatebol/byddai profiad o weithio gyda phobl ifanc o fantais

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.  Bydd gofyn cael yswiriant defnydd busnes priodol ar eich yswiriant car.

ref: DPPA/KJP/729

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/190
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 14 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol. Bydd gofyn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

Lleoliad:  Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  14 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol.  Bydd gofyn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd 

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Mae defnyddiwr y gwasanaeth yn fachgen 14 oed sy'n dymuno mynychu gweithgareddau chwaraeon y tu allan i'r ysgol.  Mae'n hoffi bod yn egnïol ac mae'n chwilio am rywun a fyddai'n gallu mynd ag ef i weithgareddau chwaraeon er mwyn cymryd rhan.  Mae'n dwli cicio pêl droed o gwmpas.  Weithiau, gall y person ifanc hwn gael anawsterau wrth uniaethu gydag eraill, felly efallai y bydd angen i chi gynnig sicrwydd iddynt ac esbonio rhai o reolau sylfaenol y gêm.  Os ydych chi'n mwynhau chwaraeon, ac os oes gennych chi wybodaeth/profiad o Awtistiaeth – neu os ydych yn fodlon dysgu, gallai hon fod yn swydd ddelfrydol i chi.

Prif Dasgau:

Helpu defnyddiwr y gwasanaeth i ymgysylltu â'i ddiddordebau a'i hobïau

Ei gludo i weithgareddau cymdeithasol ac oddi yno

Cymryd rhan weithredol wrth gynorthwyo'r defnyddiwr gwasanaeth pan fydd yn cymryd rhan mewn chwaraeon

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn drwy'r amser

Rhannu tasgau yn ddarnau gwybodaeth bychain

Cymorth cyffredinol wrth ddysgu sgiliau ffordd o fyw os byddant allan neu yn y cartref.

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol:

Yn mwynhau chwaraeon

Prydlon a threfnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn

Dymunol:

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg neu'r ffaith eu bod yn dysgu Cymraeg yn ddymunol iawn er mwyn cynorthwyo'r person ifanc hwn gyda'i ddarllen.

Gwybod rhai o reolau chwaraeon

Profiad o syndrom Asperger / Awtistiaeth

ref: DPPA/JT/190

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/604
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.00
Oriau ar gael: 7 awr yr wythnos

TEITL Y SWYDD:  Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

LLEOLIAD:  Aberteifi

ORIAU:  7 awr yr wythnos

TÂL:  £9.00

CYFLWYNIAD

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol cyfeillgar a dibynadwy i gynorthwyo menyw ifanc sy'n byw gyda'i theulu yn ardal Aberteifi.

Bydd y rôl hwn yn galluogi'r fenyw ifanc i fanteisio ar weithgareddau yn y gymuned ac yn ei chynorthwyo i feithrin rhywfaint o annibyniaeth, wrth iddi barhau i fyw gyda'i theulu.

Ni fydd gofyn i ddeiliad y swydd ddarparu gofal personol, ond bydd gofyn iddynt feddu ar brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac yn gallu gweithio mewn ffordd annibynnol.

Rhaid bod gennych chi drwydded yrru lawn ac yn gallu manteisio ar gerbyd.

PRIF DDYLETSWYDDAU:

Bydd y tasgau'n cynnwys:-

 • Galluogi'r fenyw ifanc i ddewis a chynllunio gweithgareddau priodol.
 • Meithrin ei sgiliau bywyd a'i gallu i drin a thrafod arian trwy archebu a thalu am luniaeth a gwasanaethau.
 • Meithrin ei sgiliau cymdeithasol trwy ei hannog i gael sgyrsiau priodol gydag eraill.
 • Meithrin ei hannibyniaeth a'i hyder trwy ymgysylltu mewn gweithgareddau gyda rhywun ac eithrio aelod o'i theulu.
 • Cludo'r fenyw ifanc i weithgareddau.
 • Unrhyw gymorth cyffredinol arall y bydd gofyn ei ddarparu ac sy'n rhesymol ar gyfer y swydd.

MANYLEB PERSON:

 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Cymdeithasol, gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Mae profiad o weithio gyda phobl ifanc yn hanfodol.
 • Yn gallu cynnal parch, cyfrinachedd a diogelwch bob amser.
 • Mae trwydded yrru yn hanfodol.
 • Heb fod yn ysmygu.
ref: DPPA/JT/604

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/190R
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (Seibiant)
Lleoliad: (Lleolir y cyflogwr yn Ardal Aberystwyth) ond bydd yr oriau Seibiant yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.
Oriau: £9.90 per hour daytime hours; £52 for overnight
Oriau ar gael: Cynnwys Seibiant: i'w gweithio fel 26 awr unwaith y mis mewn un bloc ar benwythnosau, gan gynnwys 2 sesiwn dros nos er mwyn cynorthwyo'r seibiant misol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol (Seibiant)

Lleoliad:  (Lleolir y cyflogwr yn Ardal Aberystwyth) ond bydd yr oriau Seibiant yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.

Oriau:  Cynnwys Seibiant:  i'w gweithio fel 26 awr unwaith y mis mewn un bloc ar benwythnosau, gan gynnwys 2 sesiwn dros nos er mwyn cynorthwyo'r seibiant misol

Tâl:  £9.90 yr awr yn ystod y dydd;  £52 dros nos

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r person ifanc hwn i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol wrth ddarparu seibiant i'w fam.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Mae gofyn cael cymorth Seibiant Cyflenwi Wrth Gefn hyd at unwaith y mis mewn lleoliad teuluol a fydd yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.

Gall y dyn ifanc hwn brofi anawsterau wrth uniaethu gydag eraill ac mae'n dioddef oedi emosiynol.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn mwynhau chwaraeon, byddant yn greadigol, yn ymarferol, yn teimlo'n gyffyrddus ynghylch ffurfio terfynau, a byddant yn meddu ar brofiad a gwybodaeth dda am Syndrom Asperger.  Mae'n bwysig bod y person ifanc hwn yn gallu mynegi eu hunigolrwydd yn llawn ac y rhennir tasgau yn ddarnau bach o wybodaeth

Prif Dasgau:

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn mwynhau ac yn gorfod cael cymorth gyda nifer o weithgareddau megis:

Cynllunio pryd, siopa am y cynhwysion, paratoi a choginio swper

Gwneud paned o de

Rheoli arian;  mynd i'r siop, cyfrifo faint o arian y bydd ei angen a faint o newid i'w ddisgwyl.  (Mae defnyddiwr y gwasanaeth yn mwynhau mathemateg)

Dysgu sut i ddeall amserlen trafnidiaeth gyhoeddus

Trefnu taith allan a dal trên neu fws

Bod yn gallu cymryd rhan mewn chwaraeon egnïol a dysgu rheolau'r chwaraeon.  (Mae dilyn rheolau yn bwysig iawn i'r defnyddiwr gwasanaeth)

Cynorthwyo gyda thasgau ymarferol fel casglu coed tân

Bod yn greadigol, gwneud pethau fel bocsys adar pren

Mynd i'r sinema, bowlio, chwarae meddal

Chwarae gwyddbwyll

Tynnu lluniau a chadw dyddiadur lluniau o'r gweithgareddau a'r mannau yr ymwelwyd â nhw, y bydd modd eu trafod yn nes ymlaen

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn drwy'r amser

Eu hannog i siarad ychydig Gymraeg (Os yw'r Cynorthwywyr Personol yn gallu siarad Cymraeg)

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol

Rhaid eu bod yn mwynhau chwaraeon egnïol

Prydlon a threfnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn

Dymunol

Yn gallu siarad Cymraeg

Yn gallu deall neu ddysgu rheolau chwaraeon

Profiad o syndrom Asperger a gweithio gyda phobl ifanc

ref: DPPA/JT/190R

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS /07
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Aberystwyth (Bow Street)
Oriau: £10 per hour plus fuel allowance whilst on duty
Oriau ar gael: 6 awr hyblyg ar ôl dod i gytundeb gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Aberystwyth (Bow Street)

Oriau gwaith:  6 awr hyblyg ar ôl dod i gytundeb gyda'r cyflogwr

Tâl £10 yr awr a lwfans tanwydd pan fyddwch ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP er mwyn cynorthwyo'r cleient hwn i fanteisio ar ei chymuned a byw bywyd mor gynhwysol ag y bo modd yn ei chartref gyda chymorth.

Datganiad personol

Rydw i yn fy mhumdegau ac yn fam briod.  Mae gennyf un o'r mathau mwyaf difrifol o Barlys yr ymennydd, sy'n effeithio ar ochr gorfforol fy ymennydd, nid y rhan meddyliol.  Mae fy nghlyw yn eithriadol o dda hefyd.

Wrth i chi benderfynu ai hon yw'r swydd ddelfrydol i chi neu beidio, byddwn yn ddiolchgar iawn pe bai modd i chi ddarllen y disgrifiad swydd hwn yn fanwl.

Rydw i'n unigolyn hwyliog, cariadus a sensitif.  Mae gennyf synnwyr digrifwch gwych.  Rydw i'n hoffi cael fy nhrin gyda pharch yn fy nghartref.

Rydw i'n defnyddio cadair olwyn fodur gyda rheolaeth pen er mwyn gyrru'r gadair.

Rydw i'n defnyddio cyfleuster cynorthwyo cyfathrebu cyfrifiadurol o'r enw accent 1400, ac rydw i'n defnyddio dot gwyn bychan ar fy sbectol er mwyn ei weithredu, gan bod fy lleferydd yn wael iawn ac ni allaf reoli fy mreichiau a'm dwylo yn dda iawn.

Os na fydd gennyf declyn cynorthwyo cyfathrebu gerllaw, byddaf yn pwyntio at bethau gyda fy mhen a'm dwylo.  Gallaf ysgwyd fy mhen i ddweud ie a byddaf yn siglo fy mhen er mwyn dweud na.  Gall fy ngŵr, fy nheulu a'm cynorthwywyr personol ddeall rhywfaint o'm lleferydd, ond maent wedi gorfod dod i arfer gydag ef.  Rydw i'n hoffi byw bywyd mor annibynnol ag y bo modd

Nid ydw i'n hoffi rhywun yn cymryd drosodd ac nid ydw i'n gallu goddef rhywun yn fy nhrin mewn ffordd nawddoglyd.  Rydw i'n dymuno i bobl siarad gyda mi fel oedolyn.  Nid ydw i'n hoffi unrhyw un yn tra-awdurdodi drosof, yn fy nefnyddio neu'n rhoi pat ar unrhyw ran o'm corff fel y byddech yn gwneud gyda phlentyn, gan bod gennyf fy meddwl fy hun.

Prif ddyletswyddau

Galluogi'r claf i fyw bywyd ar ei chyflymder hi

Sicrhau bod y cleient yn gallu mynegi ei hunigolrwydd mor llawn ag y bo modd

Cynorthwyo wrth eu symud a'u trin gan gynnwys defnyddio teclyn codi, ar ôl cael hyfforddiant (gyda chymorth C.P. arall)

Cynorthwyo gyda gweithgarwch chwilio am swydd a chynorthwyo'r cleient yn y gweithle, sef gartref.

Mynd gyda'r cleient ar ymweliadau y tu allan i'w chartref wrth ddefnyddio cadair olwyn, a'i chynorthwyo.

Cynorthwyo'r cleient wrth gymdeithasu a chyfathrebu

Paratoi diodydd a Chynorthwyo'r cleient i fwyta ac yfed yn ôl y gofyn pan fyddwch ar ddyletswydd.

Cynorthwyo gyda dyletswyddau domestig ysgafn

Cyflawni hyfforddiant sy'n berthnasol i'r swydd

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol am yr ardal

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

ref: DPPA/CS /07

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/518
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Ceinewydd
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Ceinewydd

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw hyfryd i fanteisio ar ei chymuned am 6 awr yr wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw galluogi'r fenyw hon i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Mae hi'n Arlunydd ac yn awdur anabl, y mae angen CP arni i'w chynorthwyo gyda'r gweithgareddau hyn.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Mae gan y fenyw ei cherbyd ei hun ac mae hi'n hoffi gyrru ei hun.

Prif Ddyletswyddau:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Ei chynorthwyo a'i hannog i fod yn annibynnol a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.

Cynnig cymorth i fynychu apwyntiadau a therapi hefyd.

Cynnig cymorth a'i hannog gyda gweithgareddau fel mynd i'r Traeth, Pentre Ifan, Tyddewi, Sinema, Orielau celf, Theatr, Paentio, Garddio, Coginio a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.

Ei chynorthwyo wrth gymryd nodiadau pan fydd yn arddweud barddoniaeth.

Bydd gofyn rhoi ychydig gymorth wrth siopa ac efallai y bydd angen gwneud rhywfaint o waith codi eitemau trwm.

Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.

Cyfeillio.

Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/518

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/156
Teitl swydd: CP
Lleoliad: LLANBEDR PONT STEFFAN
Oriau: £9.90 PER HOUR WITH MILEAGE EXPENSES
Oriau ar gael: 3 AWR YR WYTHNOS

Teitl y swydd:  CP

Lleoliad:  LLANBEDR PONT STEFFAN

Oriau gwaith:  3 AWR YR WYTHNOS

Tâl:  £9.90 YR AWR A CHOSTAU TEITHIO

Prif Ddyletswyddau:

 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau fel siopa, mynd am fwyd a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.
 • Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cynnig cwmni y tu allan i'r cartref a chymryd rhan mewn sgyrsiau bywiog a chadarnhaol.
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cyflawni ceisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.
 • Gwthio'r fenyw yn ei chadair olwyn.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Yn gallu gwthio cadair olwyn.

ref: DPPA/SG/156

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPAJT511
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Dihewyd
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Dihewyd

Oriau gwaith:  5 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw ifanc (18) sydd â phroblemau cefn i fanteisio ar ei chymuned ac ymweld â mannau o ddiddordeb am 5 awr yr wythnos.  Cymraeg yw mamiaith y cleient a byddai'n well ganddi gael Cynorthwyydd Personol sy'n siarad Cymraeg

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg, gan gynnwys gyda'r hwyr ac ar benwythnosau yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Fel rheol, disgwylir y byddent yn cael eu defnyddio fel un bloc cymorth 5 awr

Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant pan fydd ar gael.

Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Gan bod y cleient yn blino'n hawdd, byddai profiad o anableddau a'r gallu i wthio cadair olwyn mewn ffordd ddiogel yn hanfodol i'r rôl.

Prif Ddyletswyddau

Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau fel nofio, hydrotherapi, marchogaeth a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.

Mynd gyda hi i'r sinema, y theatr neu leoliadau cerddoriaeth lleol a digwyddiadau cymdeithasol eraill

Efallai y bydd gofyn paratoi byrbrydau ysgafn.

Ei chynorthwyo a'i hannog gyda sgiliau bywyd a gweithgareddau meithrin hyder megis trin arian, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, defnyddio siopau coffi, siopa dillad yn annibynnol ac ati.

Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich oriau gwaith

Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau sydd ar gael o fantais i'r swydd hon, oherwydd y caiff y gwaith ei wneud oddi ar y safle yn y gymuned.

Manyleb Person

Egnïol a brwdfrydig.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da a'r gallu i siarad Cymraeg yn gyffyrddus yn hanfodol.

Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPAJT511

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/196
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 15 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  Hyd at 15 awr yr wythnos

Tâl:  £9.90 yr awr

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw i reoli ei threfniadau dyddiol a'i chynorthwyo i fanteisio ar y gymuned.

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

Cynorthwyo a chynnal trefniadau dyddiol yn y cartref.

Cynorthwyo ac annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.

Bydd gofyn paratoi prydau.

Bydd gofyn cynorthwyo gyda gofal personol.

Cynorthwyo ffordd o fyw annibynnol yn y cartref ac yn y gymuned.

Manyleb Person

Egnïol a brwdfrydig.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Efallai y bydd gofyn cael trwydded yrru a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/196

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/312
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol gyda phrofiad o Awtistiaeth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour with expenses and mileage.
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol gyda phrofiad o Awtistiaeth

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  5 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr gyda threuliau a milltiroedd teithio.

Cyflwyniad:

Mae gallu'r unigolyn ifanc hwn i gyfathrebu mewn ffordd effeithiol gydag eraill (ac i eraill gyfathrebu gydag ef) yn gyfyngedig, ac mae hyn yn peri iddo deimlo'n rhwystredig.  Mae angen iddo gael amrediad o brofiadau cymdeithasol a chyfleoedd da er mwyn meithrin ei sgiliau cymdeithasol.

Prif Ddyletswyddau:

Helpu'r unigolyn ifanc hwn i ryngweithio yn ei gymuned.

Ei helpu i gael mwy o amrediad o gyfleoedd i fod yng nghwmni pobl.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/312

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/892
Teitl swydd: CYNORTHWYYDD PERSONOL
Lleoliad: Llanafan
Oriau: £9.90 per hour plus expenses
Oriau ar gael: 8 Awr dros 2 ymweliad

Teitl y swydd:  CYNORTHWYYDD PERSONOL

Lleoliad:  Llanafan

Oriau gwaith:  8 Awr dros 2 ymweliad

Tâl £9.90 yr awr a threuliau

Cyflwyniad:

Nid yw'r dyn hwn wedi cael cyswllt gyda phobl dros y 2 flynedd ddiwethaf.  Mae angen ychydig gwmnïaeth a chymorth arno gyda'i fywyd o ddydd i ddydd.  Mae ganddo ddementia cymedrol, ond mae ganddo synnwyr digrifwch da hefyd.

Prif Ddyletswyddau:

Mae angen gyrrwr ar gyfer y rôl hwn.  Mae angen i'r defnyddiwr gwasanaeth fanteisio ar ei gymuned er mwyn annog cyfeillgarwch.

Ymweld â ffrindiau a pherthnasau gyda CP.

Mynd allan am goffi a chael cinio allan.

Yr oriau y bydd angen eu gweithio fydd 4 awr ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Diben y rôl hwn yw cadw'r defnyddiwr gwasanaeth yn brysur a'i gadw allan yn ei gymuned.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/JT/892

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/554
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Beulah, Castellnewydd Emlyn
Oriau: £9.90 plus mileage allowance on duty
Oriau ar gael: hyd at 6 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn ystod gwyliau coleg, yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Beulah, Castellnewydd Emlyn

Oriau gwaith:  hyd at 6 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn ystod gwyliau coleg, yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Tâl £9.90 a lwfans milltiroedd pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn ifanc gyda'i annibyniaeth a'i sgiliau byw dyddiol.  Ac mae'r gweithgareddau yn cynnwys Nofio, cerdded, sinema, cymdeithasu a siopa.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r dyn hwn i reoli ei gymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid eich bod yn meddu ar eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Prif Ddyletswyddau:

 • Darparu cymorth ac arweiniad er mwyn meithrin sgiliau annibyniaeth
 • Darparu cymorth er mwyn cyflawni gweithgareddau y mae'r cyflogwr yn eu dewis, megis nofio, cerdded, sinema a hobïau eraill.
 • Cynorthwyo'r dyn ifanc i gael mynediad i'r gymuned leol ac o'i gwmpas
 • Sicrhau diogelwch personol y dyn bob amser yn ystod eich oriau gwaith.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Bywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/SG/554

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/876
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Penrhyn-coch
Oriau: £11.25 per hour Mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu Ar ôl ysgol neu ar benwythnosau

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Penrhyn-coch

Oriau gwaith:     6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu Ar ôl ysgol neu ar benwythnosau

Tâl:   £11.25 yr awr  Tâl milltiroedd o 45c y filltir

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Mae gofyn cael Cynorthwyydd personol i gynorthwyo bachgen awtistig dieiriau 9 oed i fwynhau gweithgareddau cymdeithasol.  Bydd gofyn darparu goruchwyliaeth gyson er mwyn sicrhau ei ddiogelwch bob amser gan nad oes ganddo ymwybyddiaeth o berygl ac mae'n tueddu i gydio mewn pethau a'u rhoi yn ei geg.

Mae'r person ifanc hwn yn mwynhau cerdded mewn parciau a choetiroedd lleol, chwarae gyda ffrisbi neu bêl, mynd ar y siglenni neu gerdded ar draeth Clarach neu Ynys-las ac yna mynd am hufen iâ.  Mae gofyn iddo gael rhywfaint o gymorth os bydd yn bwyta bwyd sy'n creu llanast ac er mwyn sicrhau na fydd rhai pethau e.e. croen banana, yn cael eu bwyta.  Mae wrth ei fodd yn mynd allan yn y car.  Nid yw'n mwynhau torfeydd na siopa ac mae'n gallu cyfathrebu ei deimladau yn uchel.

Mae siawns bach y bydd angen cynnig cymorth gofal personol wrth ei newid.

Prif ddyletswyddau:

Mynd â'r defnyddiwr gwasanaeth allan i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol.  Cynorthwyo wrth roi ei harnais 5 ffordd ymlaen pan fydd yn y car.  Mae'r harnais yn addas i bob car

Ymuno gyda gweithgareddau cymdeithasol

Cynnig goruchwyliaeth gyson, yn enwedig gerllaw ffyrdd gan nad oes ganddo ymwybyddiaeth o berygl

Ei gludo i weithgareddau ac oddi yno.  Bydd gofyn bod gennych chi yswiriant defnydd busnes priodol ar eich cerbyd at y diben hwn.

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser

Manyleb Person:

Bod yn ddibynadwy ac yn ymroddedig

Digyffro a chyfeillgar

Wedi cael hyfforddiant gwaith ieuenctid neu hyfforddiant cyfatebol/byddai profiad o weithio gyda gyda phobl ifanc/awtistig o fantais

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.

ref: DPPA/KJP/876

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/750
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour + Mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 4 awr yr wythnos ar ffurf cymorth cymdeithasu

Teitl y swydd:      Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:                    Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:     4 awr yr wythnos ar ffurf cymorth cymdeithasu

Tâl:                           £11.00 yr awr + Milltiroedd teithio, 45c y filltir

 

Cyflwyniad

Mae fy mab yn ei arddegau ac mae wedi cael diagnosis Awtistiaeth, ac mae gofyn cael cynorthwyydd personol gofalgar, amyneddgar ac ymroddedig ar ei gyfer er mwyn ei helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasu ac annibyniaeth mewn ffordd ddiogel.  Mae'n mwynhau nofio, cerdded, mynd i'r siopau a thechnoleg.  Oherwydd ei ddiffyg ymwybyddiaeth o berygl a diogelwch wrth ymyl ffyrdd, mae gofyn ei oruchwylio'n gyson.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

 

Prif ddyletswyddau

cymorth i ymarfer sgiliau bywyd yn y gymuned, er enghraifft, dilyn rhestr siopa, talu am eitemau, a chyfrifo faint o newid i'w ddisgwyl

Cymorth wrth ddatblygu sgiliau cymdeithasol fel cynnal sgyrsiau priodol gyda gwahanol bobl

Anogaeth i gymryd rhan mewn gweithgareddau er mwyn helpu i gynnal a hyrwyddo ffitrwydd

Cludiant o gartref y teulu ac i'w cartref

Darparu goruchwyliaeth gyson er mwyn cadw fy mab yn ddiogel, yn enwedig gerllaw ffyrdd

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Hyrwyddo iechyd a diogelwch bob amser

 

Manyleb Person

Bod yn ddibynadwy ac yn ymroddedig

Digyffro a chyfeillgar

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.  Bydd gofyn cael yswiriant defnydd busnes priodol ar eich yswiriant car mewn perthynas â'r rôl hwn.

ref: DPPA/KJP/750

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/206
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol Ategol
Lleoliad: Aberaeron
Oriau: £9.90 per hour (under review) plus mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: hyd at 5 awr yr wythnos, a fydd yn amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr, ac a fydd ar benwythnosau yn bennaf

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol Ategol

Lleoliad:  Aberaeron

Oriau gwaith:  hyd at 5 awr yr wythnos, a fydd yn amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr, ac a fydd ar benwythnosau yn bennaf

Tâl:  £9.90 yr awr (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd) a lwfans milltiroedd teithio pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Diben y taliad uniongyrchol hwn yw cynnig cymorth ar ddydd Sul a hefyd, cyflenwi yn lle y CP presennol a chynorthwyo'r cyflogwr pan fydd y CP arferol ar wyliau neu heb fod ar gael.  Mae'r cyflogwr wedi'u cofrestru fel unigolyn dall ac mae'n rhaid bod yr ymgeisydd yn fodlon cludo a gweithio gyda chi tywys y cleient.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient i gael mynediad i'w chymuned
 • Darparu cymorth a sgwrs ddiddorol
 • Mynd gyda'r cleient i'r dref i gymdeithasu a chanlyn ei diddordebau
 • Cynorthwyo wrth gario bagiau siopa
 • Cynorthwyo gyda mân dasgau domestig sy'n cynnig budd i'r cyflogwr
 • Mae'r cleient yn ddall, felly bydd gofyn iddynt gael cymorth wrth fynd i mewn ac allan o gerbydau
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Bywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Gyrrwr a defnydd o gar yn hanfodol

ref: DPPA/CS/206

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/992
Teitl swydd: Cynorthwydd Personol
Lleoliad: Llanon
Oriau: £12.00 per hour. Travel costs (excluding journey to and from work) and expenses will be covered
Oriau ar gael: 12 awr yr wythnos, a ffafrir dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul

Teitl y Swydd Cynorthwyydd Personol

Lleoliad Ardal Llanon

Oriau gwaith 12 awr yr wythnos, a ffafrir dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul

Tâl £12.00 yr awr.  Telir costau teithio (heb gynnwys y daith i'r gwaith ac o'r gwaith) a threuliau

Cyflwyniad

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol amyneddgar a deallgar i gynorthwyo ein defnyddiwr gwasanaeth sydd yn ei 30au i gymdeithasu, treulio ychydig amser i ffwrdd o'i theulu i gynnal ei hannibyniaeth a chanlyn ei diddordebau.  Mae gan ddefnyddiwr y gwasanaeth fân anawsterau dysgu ac mae'n gallu bod ychydig yn orbryderus.  Felly, mae rhywun sy'n gallu cyfathrebu yn dda yn hanfodol, gan nad yw hi'n teimlo'n hyderus wrth gyfathrebu, ac yn aml, bydd yn dibynnu ar bobl arall i ymateb ar ei rhan, yn enwedig os bydd yn teimlo'n nerfus neu'n anghyffyrddus mewn sefyllfa.  Mae gofyn cael anogaeth, sicrwydd ac amynedd er mwyn ei galluogi i gymryd ei hamser a dweud yr hyn sydd ar ei meddwl.  Mae angen i wybodaeth fod yn glir ac yn syml er mwyn cynorthwyo dealltwriaeth.  Mae'r gweithgareddau y mae ganddi ddiddordeb ynddynt yn cynnwys nofio, sinema, theatr, siopa, mynd allan ar deithiau, cerdded, bwyta allan, mynd i'r siop trin gwallt, bar ewinedd/pampro a chelf/crefft fel gwneud crochenwaith.

Prif Ddyletswyddau

Cymorth er mwyn ei galluogi i ganlyn ei diddordebau a mynd allan, cymorth i gael gwybod pa weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasu sydd ar gael a threfnu ei bod yn mynychu'r rhain

Annog cyfathrebu, gan neilltuo amser ar gyfer atebion a phenderfyniadau er mwyn nodi a bodloni dymuniadau'r defnyddiwr gwasanaeth

Yn gallu meithrin perthynas llawn ymddiriedaeth

Pan yn bwyta allan, ystyried y ffaith bod ganddi anoddefiad glwten a'i chyfeirio i'r dewisiadau cywir

Manyleb Person

Sgiliau cyfathrebu da

Amyneddgar

Deallgar

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio eich car mewn perthynas â'ch gwaith

ref: DPPA/KJP/992

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/999
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12.00 per hour. Travel costs (excluding journey to and from work) and expenses will be covered
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y Swydd Cynorthwyydd Personol

Lleoliad Aberystwyth

Oriau gwaith 6 awr yr wythnos

Tâl £12.00 yr awr.  Telir costau teithio (heb gynnwys y daith i'r gwaith ac o'r gwaith) a threuliau

Cyflwyniad

Rydw i'n chwilio am Gynorthwyydd Personol (CP) gofalgar ac amyneddgar sy'n meddu ar sgiliau cyfathrebu da er mwyn fy ngalluogi i fodloni fy anghenion cymdeithasol, hamdden ac ysbrydol y tu allan i'm cartref.  Rydw i'n hoffi mynychu eglwys St Michael yn Aberystwyth ar foreau Sul a mynd am ginio ar ôl hynny.  Rydw i'n hoffi ymweld â ffrindiau ym Mhlas Gwyn yn Llanrhystud a'm chwaer yn Sanclêr.  Rydw i'n mwynhau siopa am ddillad hefyd ac eitemau anhanfodol.  Mae angen i mi gael cymorth gydag arian mân wrth dalu am bethau.  Pan fyddaf allan, mae gofyn i mi gael cymorth wrth groesi'r ffordd a bydd angen dangos peryglon baglu i mi er mwyn fy atal rhag baglu.  Rydw i'n hoffi mynd allan i gyfarfod pobl, ond nid ydw i'n hoff iawn o synau uchel na phobl swnllyd.  Mae gofyn i mi gael gyrrwr a pherchennog car ar gyfer y rôl hwn.  Bydd gofyn bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu ei ddefnyddio mewn perthynas â'ch gwaith.

Prif Ddyletswyddau

Fy nghynorthwyo i ganlyn fy niddordebau a mynd allan

Fy nghludo i weld ffrindiau a theulu

Fy nghynorthwyo i groesi'r ffordd gan na fyddaf yn rhoi digon o sylw i hyn yn aml, felly nid oes gennyf ymwybyddiaeth o ddiogelwch o ran traffig

Sicrhau fy niogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio;  Cyfeirio at unrhyw rwystrau posibl a pheryglon baglu a lleihau'r risgiau gymaint ag y bo modd er mwyn fy nghadw yn ddiogel e.e.  defnyddio'r lifft yn lle defnyddio'r grisiau

Wrth siopa, fy nghynorthwyo wrth i mi dalu am eitemau er mwyn sicrhau fy mod yn rhoi'r arian cywir

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

ref: DPPA/KJP/999

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/105
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Llandysul
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 12 awr i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Llandysul

Oriau gwaith:  12 awr i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn yn ei gartref ei hun am hyd at 12 awr yr wythnos.  Mae'r dyn hwn yn hoffi mynd allan a bod yn gymdeithasol yn y gymuned.  Mae'r dyn hwn yn fyddar ond mae'n darllen gwefusau.  Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir arnynt ymlaen llaw.  Fodd bynnag, gallai'r oriau hyn newid ac fe allent gael eu pennu gan y ffordd y mae'ch cyflogwr yn teimlo ar y diwrnod.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r dyn hwn i reoli ei gymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cyflogwr i gyflawni tasgau gofal personol, megis ymolchi, gwisgo ac ati, yn ôl y gofyn.
 • Helpu'r cyflogwr i fynd allan a chael mynediad i'w gymuned
 • Cynorthwyo'r cyflogwr i fynd allan ar deithiau lleol ac ymhellach i ffwrdd yn ôl y gofyn ar gyfer gweithgareddau fel y sinema a chwaraeon. Byddwch chi a'r cyflogwr yn cytuno ar deithiau hirach ymlaen llaw.
 • Mynd â'r cyflogwr allan i nosweithiau cymdeithasol o bryd i'w gilydd.
 • Rhaid eich bod yn berchen ar ac yn gyrru eich car eich hun, ac yn fodlon ei ddefnyddio i gludo'r cyflogwr a'i gadair olwyn.
 • Llenwi taflenni amser wythnosol
 • Cadw cofnod manwl o filltiroedd a threuliau.
 • Cyflawni unrhyw hyfforddiant y nodwyd ei fod yn ymwneud â'r swydd ee: Symud a Thrin.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Mae gan yr unigolyn y byddwch yn gofalu amdanynt synnwyr digrifwch gwych ac mae'n mwynhau chwarae snwcer, mae'n dwli ar rygbi, pêl-droed a gwylio ffilm dda.  Efallai yn y dyfodol, byddai mwy o oriau ar gael.

ref: DPPA/SG/105

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/507
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 20 awr

Teitl y swydd:  Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  20 awr

Tâl: £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Rydw i'n 44 oed ac mae gennyf Awtistiaeth gweithredu lefel uchel.

Rydw i'n byw ar fy mhen fy hun mewn ffordd mor annibynnol ag y gallaf, ond mae gofyn i mi gael rhywfaint o help gyda'r tasgau canlynol a nodir isod.

Bydd fy ngweithiwr cymorth presennol i ffwrdd ar gyfnod o absenoldeb mamolaeth, a bydd angen i mi gael rhywun i gyflawni ei rôl pan fydd hi i ffwrdd.

Byddai angen i mi gael rhywun i ddod i gysgodi fy Nghynorthwyydd Personol unwaith bob pythefnos am ychydig fisoedd er mwyn i ni gyd allu dod i adnabod ein gilydd yn gyntaf.

Mae newid yn rhywbeth anodd iawn i mi, ond os byddaf yn cael ychydig amser, heb ormod o bwysau arnaf, byddaf yn addasu i bethau yn dda iawn.

Prif Ddyletswyddau:

Casglu Presgripsiynau, Trafnidiaeth, Siopa, Talu biliau, Glanhau, Rhyngweithio cymdeithasol, Apwyntiadau, Coginio a Galwadau ffôn

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/JT/507

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/964
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth/Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Blaenannerch
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 8 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:  Gweithiwr cymorth/Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Blaenannerch

Oriau gwaith:  8 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr.

Cyflwyniad:  Mae'r dyn hwn yn awtistig ac mae ei anabledd yn amharu ar ei allu i gymdeithasu a chyfathrebu.

Mae'n cael anhawster gyda phob agwedd ar gynllunio.  Mae angen cymorth arno i baratoi patrwm a strwythur, a'i gynnal, a bydd hyn yn helpu i leihau ei orbryder.

Mae angen cymorth arno gyda phob agwedd ar fyw ei fywyd o ddydd i ddydd er mwyn cynnal ei annibyniaeth, ei iechyd corfforol a'i iechyd meddyliol.

Prif Ddyletswyddau:  CP i gynorthwyo gyda:

- manteisio ar y gymuned, er mwyn lleihau ynysigrwydd cymdeithasol.

- manteisio ar adnoddau hanfodol, e.e.  siopa

- manteisio ar wasanaethau hanfodol e.e.  apwyntiadau Meddyg Teulu.

- cynnig tawelwch meddwl er mwyn helpu i leihau gorbryder.

- cwblhau tasgau byw dyddiol

- cynnal ei denantiaeth gyfredol, symud i un newydd

- cyfathrebu.

- cael cyswllt gyda gweithwyr proffesiynol/sefydliadau

- creu a chynnal strwythur a phatrwm.

- llenwi gohebiaeth a dogfennaeth.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/964

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/970
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth/Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Blaenannerch
Oriau: £9.90 per hour with expenses.
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:  Gweithiwr cymorth/Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Blaenannerch

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr gyda threuliau.

Cyflwyniad: 

Byddai'r dyn ifanc hwn yn dymuno cael rhywun a fyddai'n mynd ag ef i nofio bob dydd Llun ar ôl ysgol.  Mae'n hoffi Bowlio hefyd, a mynd i'r Sinema a chaffis.

Prif Ddyletswyddau: 

Mae angen ychydig gymdeithasu a mynd allan gyda gweithiwr cymorth ar y person ifanc hwn er mwyn datblygu ei annibyniaeth.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/970

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/987
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour with expenses
Oriau ar gael: 10 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  10 awr yr wythnos

Tâl:  £9.50 yr awr gyda threuliau

Cyflwyniad: 

Mae angen i'r dyn ifanc hwn yn ei 20au gymdeithasu rhywfaint yn y gymuned.

Prif Ddyletswyddau: 

Cynorthwyo'r person ifanc hwn i fanteisio ar y gymuned leol a mynychu gweithgareddau sydd o ddiddordeb iddo.

-        Er mwyn meithrin hunanhyder yn ei sgiliau cymdeithasol

-        Er mwyn archwilio cyfleoedd o ran ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth.

-        Er mwyn meithrin hunanhyder i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/987

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/237
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £12 per hour plus occasional mileage allowance on duty
Oriau ar gael: 20 awr y mis, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i ddarparu gwasanaeth i gynorthwyo dyn ifanc i fod yn fwy hyderus yn y gymuned, er mwyn cynnig rhywfaint o seibiant i'w rieni a chaniatáu iddo “archwilio” yn annibynnol ar y teulu.

Mae gan y cleient ddiddordeb mawr ym myd amaeth a phopeth mecanyddol ac mae'n mwynhau mynd i arwerthiannau fferm a marchnadoedd anifeiliaid, yn ogystal â mynd am goffi ac i siopa

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg ag y bydd angen, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw ei alluogi i reoli ei gymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Prif Ddyletswyddau:

 • Sicrhau bod y cleient yn ddiogel yn eu hamgylchedd.
 • Cynorthwyo gyda phrydau a diodydd pan ar ddyletswydd yn ôl y gofyn
 • Ei annog i gymryd rhan mewn gweithgareddau
 • Darparu cymorth ac arweiniad iddo feithrin ei sgiliau annibyniaeth. Ei gynorthwyo i fynychu'r gweithgareddau cymdeithasol y mae'n eu mwynhau
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y bydd y cyflogwr yn eu gwneud o bryd i'w gilydd efallai.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/CS/237

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/9
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour. Travel costs (excluding journey to and from work) and expenses will be covered at 45p per mile
Oriau ar gael: 3.5 awr yn ystod y tymor ysgol, 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol

Cyflwyniad

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol hwyliog ond digynnwrf i fynd â’m merch sydd yn ei harddegau i farchogaeth yng nghanolfan farchogaeth Rheidol bob nos Fercher ar ôl ysgol.  Pan fydd mwy o oriau ar gael yn ystod y gwyliau ysgol, byddai hi’n dymuno cael ei chludo i ddosbarth theatr yn Llanbedr Pont Steffan bob prynhawn dydd Iau.  Mae fy merch yn mwynhau nifer fawr o weithgareddau lleol megis mynd am dro, mynd allan ar ei beic ar y prom, mynd i gaffi yn y dref.  Mae nam ar olwg fy merch, ond mae’n gerddwr brwd ac yn gallu ymddwyn mewn ffordd fyrbwyll, felly mae gofyn cael ymagwedd ddigyffro ond cadarn i sicrhau ei diogelwch, er enghraifft sicrhau ei diogelwch pan fydd gerllaw ffyrdd a’i chymell i stopio a gwrando cyn croesi’r ffordd.

Prif Ddyletswyddau

Ei chasglu ar ôl yr ysgol a’i chludo i Ganolfan Marchogaeth Rheidol a’i dychwelyd gartref.

A’i chasglu a’i chludo i ddosbarth theatr yn Llanbedr Pont Steffan yn ystod y gwyliau ysgol

Ei chludo i a bod yn gwmni iddi mewn gweithgareddau lleol

Sicrhau diogelwch fy merch bob amser

Manyleb Person

Profiad o weithio gyda phobl ifanc sydd ag anghenion ychwanegol, ac yn ddelfrydol, pobl ifanc sydd ag anabledd dysgu

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Hwyliog ond yn gadarn

Personoliaeth ddigyffro

Prydlon a threfnus

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich yswiriant yn cynnwys defnydd busnes priodol er mwyn i chi allu defnyddio eich car mewn cysylltiad â’ch gwaith

ref: DPPA/KJP/9

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/1031
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ffos-Y-Ffin, Aberaeron
Oriau: £12 per hour plus occasional mileage allowance on duty
Oriau ar gael: 16 awr y mis, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg, yn unol ag anghenion y cyflogwr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i ddarparu gwasanaeth er mwyn cynorthwyo menyw ifanc yn eich cartref, ac yn y gymuned, er mwyn caniatáu iddi ddatblygu diddordebau yn annibynnol ar ei theulu.  Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn eithaf swil ac mae angen cymorth arni i feithrin ei hyder ac i deimlo bod pobl yn gwrando arni pan fydd yn gwneud penderfyniadau.  Mae hi'n mwynhau mynd allan am goffi a siopa ac mae hi'n mwynhau nofio hefyd.

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn hwn gyda'r cynorthwyydd personol cywir i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lân lawn.

Prif Ddyletswyddau:

 • Sicrhau bod defnyddiwr y gwasanaeth yn ddiogel yn ei hamgylchedd.
 • Cynorthwyo gyda phrydau a diodydd pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Annog a chymryd rhan mewn gweithgareddau
 • Darparu cymorth ac arweiniad er mwyn meithrin sgiliau annibyniaeth. Eu cynorthwyo i fynychu gweithgareddau cymdeithasol
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/CS/1031

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/1031
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ffos-Y-Ffin, Aberaeron
Oriau: £12 per hour plus occasional mileage allowance on duty
Oriau ar gael: £12 yr awr a lwfans teithio achlysurol pan ar ddyletswydd

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ffos-Y-Ffin, Aberaeron

Oriau gwaith:  16 awr y mis, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg, yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £12 yr awr a lwfans teithio achlysurol pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i ddarparu gwasanaeth er mwyn cynorthwyo menyw ifanc yn eich cartref, ac yn y gymuned, er mwyn caniatáu iddi ddatblygu diddordebau yn annibynnol ar ei theulu.  Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn eithaf swil ac mae angen cymorth arni i feithrin ei hyder ac i deimlo bod pobl yn gwrando arni pan fydd yn gwneud penderfyniadau.  Mae hi'n mwynhau mynd allan am goffi a siopa ac mae hi'n mwynhau nofio hefyd.

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn hwn gyda'r cynorthwyydd personol cywir i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lân lawn.

Prif Ddyletswyddau:

 • Sicrhau bod defnyddiwr y gwasanaeth yn ddiogel yn ei hamgylchedd.
 • Cynorthwyo gyda phrydau a diodydd pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Annog a chymryd rhan mewn gweithgareddau
 • Darparu cymorth ac arweiniad er mwyn meithrin sgiliau annibyniaeth. Eu cynorthwyo i fynychu gweithgareddau cymdeithasol
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

 

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Buddion:

5.6 wythnos o wyliau y flwyddyn (pro rata).

Tâl salwch yn unol â chyfradd SSP.

Mae'r penodiad hwn yn destun archwiliad DBS estynedig, na fydd gofyn i'r ymgeisydd dalu amdano.

ref: DPPA/CS/1031

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/205
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Bow Street
Oriau: £10.00 per hour
Oriau ar gael: 8 hours per week plus additional hours to cover other PA absences.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Ardal Bow Street

Oriau gwaith:  8 awr yr wythnos ac oriau ychwanegol i gyflenwi yn ystod absenoldebau CP arall.

Tâl:  £10.00 yr awr

Cyflwyniad:

Mae swydd ar gael fel CP dyn didrafferth yn Bow Street.  Bob bore dydd Llun a dydd Mawrth rhwng 9 ac 11 a bob prynhawn dydd Llun a dydd Mawrth rhwng 4 a 6.  Mae gofyn i'r cleient gael cymorth er mwyn cynnal amgylchedd glân yn y cartref, coginio, siopa, cymdeithasu a rhywfaint o ofal personol.  8 awr yr wythnos gyda chynnydd yn nifer yr oriau pan fydd angen cyflenwi yn ystod absenoldeb CP arall.

Prif Dasgau

 • Siopa, gall y cyflogwr yrru'r fan symudedd i'r siop felly nid oes yn rhaid cael rhywun sy'n gallu gyrru, ond byddai hynny o fantais
 • Cymorth gyda thasgau cyffredinol yn y cartref megis coginio a glanhau
 • Cymorth gyda gofal personol, cymorth wrth gael cawod a gwisgo
 • Cymdeithasu, cael ambell i bryd o fwyd allan gyda CPwyr.

Manyleb Personol

 • Natur garedig a chymdeithasol
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Byddai trwydded yrru lawn o fantais
ref: DPPA/KJP/205

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CLJ/1063
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aber-porth
Oriau: £11.00 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

DPPA/CLJ/1063

DISGRIFIAD SWYDD/MANYLEB PERSON

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aber-porth

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £11.00 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol er mwyn cynnig rhyddhad i'r cyflogwr, gan ganiatáu iddynt gael amser i ffwrdd o'u rôl gofalu.  Bydd y swydd hon yn gofyn i'r CP gynnig cwmni i ddyn a chynorthwyo gyda'i symudedd a chyflawni dyletswyddau domestig ysgafn.  Byddai'r rôl yn addas i rywun sy'n mwynhau sgwrsio a chwarae gemau bwrdd a gemau geiriau.  Mae'n bosibl y bydd mwy o oriau ar gael.

Gall yr oriau amrywio gan ddibynnu ar anghenion defnyddiwr y gwasanaeth a bydd gofyn eu gweithio mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn, oherwydd y bydd gofyn i chi eu cludo i leoliadau ac oddi yno.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynnig cwmni
 • Cynnig cymorth gyda symudedd
 • Dyletswyddau domestig ysgafn h.y. paratoi te a choffi, byrbrydau ac ati
 • Sicrhau diogelwch defnyddiwr y gwasanaeth bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Gweithgar, brwdfrydig a chymdeithasol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Prydlon a dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Mae rhywun sy'n gallu siarad Cymraeg yn ddymunol
ref: DPPA/CLJ/1063

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/1058
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Penrhyncoch
Oriau: £11.00
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos ar ffurf 3 ymweliad, gan gychwyn am 7am fel y cytunir gyda'r cyflogwr, ac mae gofyn cael PA wrth gefn hefyd

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol (PA)

Lleoliad:  Penrhyn-coch

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos ar ffurf 3 ymweliad, gan gychwyn am 7am fel y cytunir gyda'r cyflogwr, ac mae gofyn cael PA wrth gefn hefyd

Tâl £11.00

Cyflwyniad:  Rhaid eich bod yn fenyw sy'n siarad Cymraeg.

Prif Ddyletswyddau:

 • cynorthwyo wrth ddadwisgo a golchi'r Cleient yn llawn. Nid yw'r cleient yn hoffi cael cawod.
 • Sylwer y bydd angen paratoi'r amgylchedd ar gyfer y cleient, gan sicrhau bod yr amgylchedd yn lân ac yn daclus ar ôl ei golchi. Dylid annog y cleient i olchi ei dwylo a'i hwyneb ei hun, gan estyn offer iddi.
 • - ei chymell i frwsio ei dannedd a rhoi pâst at y brws.
 • - Cymorth i'w sychu ar ôl ei golchi a sicrhau bod dillad yn cael eu paratoi a'u bod yn hygyrch er mwyn i'r cleient allu gwisgo. Cynorthwyo/cymell y cleient i wisgo os yw hi'n cael diwrnod gwael.
 • Ei chynorthwyo i wisgo ei hesgidiau.
 • Paratoi a sicrhau bod cymhorthion clyw yn barod i'r cleient eu gosod ei hun.
 • Sicrhau bod y larwm gwddf ymlaen ar gyfer y dydd.
 • Ei chymell i symud gyda chymorth ffrâm Zimmer
 • Cynnig paratoi diod poeth.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Gweithgar ac egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/1058

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/926
Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol (CP) x3
Lleoliad: Aberporth
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 1 awr yn y bore, 1 awr amser cinio ac 1 awr yn gynnar gyda'r hwyr, 7 diwrnod yr wythnos, ynghyd ag oriau ychwanegol ar gyfer gweithgarwch cymdeithasol bob wythnos, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwywyr Personol (CP) x3

Lleoliad:  Aberporth

Oriau gwaith:  1 awr yn y bore, 1 awr amser cinio ac 1 awr yn gynnar gyda'r hwyr, 7 diwrnod yr wythnos, ynghyd ag oriau ychwanegol ar gyfer gweithgarwch cymdeithasol bob wythnos, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Tâl: £9.90 yr awr

Mae ein cleient yn hollol ddibynnol ar gymorth gyda phob agwedd ar ei gofal personol gan gynnwys ymolchi, gwisgo a pharatoi prydau ac ati.  Darparir PPE llawn.

Cyflwyniad:

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient gyda thasgau gofal personol e.e. ymolchi, brwsio gwallt, gwisgo, rhoi cawod
 • Cymorth gyda meddyginiaeth a thriniaethau
 • Cymorth i baratoi prydau ac yfed hylifau
 • Cymorth gyda rhyngweithio cymdeithasol

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Brwdfrydig ac egnïol.
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Caredig, gonest ac yn rhywun y mae modd ymddiried ynoch, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Ymrwymiad i gyfrinachedd a parch at breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/926

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.