Mae angen eich cymorth ar Unigolion a Theuluoedd ar draws Ceredigion.

Gweithio fel Cynorthwyydd Personol

Mae gweithio yn y sector gofal yn yrfa gwerth chweil iawn. Fel Cynorthwyydd Personol neu CP, byddwch yn cael eich cyflogi yn uniongyrchol gan unigolyn sy'n rheoli ac sy'n talu am eu gofal eu hunain trwy gyfrwng taliad uniongyrchol gofal cymdeithasol.

Byddwch yn darparu cymorth er mwyn iddynt allu byw bywyd annibynnol yn eu cartref eu hunain, yn y gymuned, gyda'u hamser hamdden neu efallai yn y gwaith, gan helpu gydag agweddau amrywiol ar eu bywyd dyddiol.

Gallwch gael eich cyflogi gan un cyflogwr yn uniongyrchol neu weithio i nifer o wahanol bobl.

Yr Arweinlyfr Ar-lein i Gynorthwywyr Personol Nod yr adnodd ar-lein hwn yw cynnig ffordd hygyrch ac wedi'i diweddaru i unrhyw un sydd eisoes yn gweithio fel Cynorthwyydd Personol (CP) ym maes gofal cymdeithasol neu sy'n ystyried ymuno â'r proffesiwn i ddysgu mwy am rôl y CP.

Ymwadiad/gwybodaeth

Sylwer bod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwyr unigol.  Byddwch yn cael eich cyflogi gan Dderbynnydd y Taliad Uniongyrchol, nid Cyngor Sir Ceredigion.

I wneud cais am y swydd hon, ewch ati i lenwi'r ffurflen gais.

Mae'r penodiadau hyn yn destun archwiliad DBS estynedig, na fydd gofyn i'r ymgeisydd dalu amdano.

Cyfeirnod: DPPA/SG/105
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Llandysul
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 12 awr i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Llandysul

Oriau gwaith:  12 awr i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn yn ei gartref ei hun am hyd at 12 awr yr wythnos.  Mae'r dyn hwn yn hoffi mynd allan a bod yn gymdeithasol yn y gymuned.  Mae'r dyn hwn yn fyddar ond mae'n darllen gwefusau.  Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir arnynt ymlaen llaw.  Fodd bynnag, gallai'r oriau hyn newid ac fe allent gael eu pennu gan y ffordd y mae'ch cyflogwr yn teimlo ar y diwrnod.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r dyn hwn i reoli ei gymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cyflogwr i gyflawni tasgau gofal personol, megis ymolchi, gwisgo ac ati, yn ôl y gofyn.
 • Helpu'r cyflogwr i fynd allan a chael mynediad i'w gymuned
 • Cynorthwyo'r cyflogwr i fynd allan ar deithiau lleol ac ymhellach i ffwrdd yn ôl y gofyn ar gyfer gweithgareddau fel y sinema a chwaraeon. Byddwch chi a'r cyflogwr yn cytuno ar deithiau hirach ymlaen llaw.
 • Mynd â'r cyflogwr allan i nosweithiau cymdeithasol o bryd i'w gilydd.
 • Rhaid eich bod yn berchen ar ac yn gyrru eich car eich hun, ac yn fodlon ei ddefnyddio i gludo'r cyflogwr a'i gadair olwyn.
 • Llenwi taflenni amser wythnosol
 • Cadw cofnod manwl o filltiroedd a threuliau.
 • Cyflawni unrhyw hyfforddiant y nodwyd ei fod yn ymwneud â'r swydd ee: Symud a Thrin.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Mae gan yr unigolyn y byddwch yn gofalu amdanynt synnwyr digrifwch gwych ac mae'n mwynhau chwarae snwcer, mae'n dwli ar rygbi, pêl-droed a gwylio ffilm dda.  Efallai yn y dyfodol, byddai mwy o oriau ar gael.

ref: DPPA/SG/105

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/956
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad:
Oriau: £12.00 per hour. Travel costs (excluding journey to and from work) and expenses will be covered at 45p per mile.
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Cyflwyniad
Mae gofyn cael Cynorthwyydd personol i ddarparu cymorth wythnosol ar gyfer menyw mewn oed er mwyn ei chynorthwyo i fynd allan a mynd ar negeseuon hanfodol fel casglu presgripsiynau a siopa.  Mae'r cleient yn defnyddio ffrâm gerdded i fynd o le i le, felly bydd angen cymorth arni i gydio mewn troli, estyn eitemau a phacio a llwytho bagiau siopa yn y car.  Mae hi'n hoffi siopa yn Llanbedr Pont Steffan, ond unwaith y mis, mae hi'n mwynhau mynd i Aberystwyth.  Mae gofyn cael gyrrwr ar gyfer y rôl hwn.  Byddai'r swydd hon yn addas i rywun sy'n dwli ar anifeiliaid gan bod sawl ci a chath yn yr eiddo.

Prif Ddyletswyddau

Cynnig cymorth gyda'r daith siopa wythnosol.

Gyrru'r cleient i'r siopau

Cydio mewn troli siopa

Ei chynorthwyo i lwytho a dadlwytho siopa

Picio am goffi ar ôl hynny.

Ei chymell a'i chynorthwyo i gyflawni'r nod o roi trefn ar y tŷ.

Manyleb Person

Gellir ymddiried ynoch

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Dibryder a di-lol

Amyneddgar

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod defnydd busnes priodol ar eich polisi yswiriant er mwyn defnyddio eich car mewn perthynas â gwaith.

ref: DPPA/KJP/956

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/15
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol.
Lleoliad: Ardal Ceinewydd
Oriau: £10.50 day, £11 night. / Tâl: 10.50 yn ystod y dydd, £11 yn ystod y nos.
Oriau ar gael: 34 awr yr wythnos o leiaf, a fydd yn cynnwys: 1 Sifft Nos; 1 sifft Cysgu; Sifftiau Dydd (yn ystod yr wythnos ac ar benwythnosau) Oriau ychwanegol yn ystod Gwyliau Ysgol. Cyflenwi yn ystod Gwyliau a diwrnodau Salwch Staff eraill.

Cyflwyniad

Helpu i ofalu am ddau fachgen yn eu harddegau, 16/17 oed, o fewn tîm bach yn eu cartref.  Mae'r ddau fachgen yn Awtistig ac mae ganddynt anawsterau cyfathrebu a dysgu, ynghyd â phroblemau Prosesu Synhwyraidd.  Mae gan y ddau fachgen anawsterau ymddygiadol a gallant ymddwyn mewn ffordd ymosodol ar brydiau.  Mae gan y bechgyn synnwyr hwyl a digrifiwch gwych, ac mae'r ddau ohonynt yn hynod o egnïol ac wrth eu bodd yn cofleidio ac yn chwarae mewn ffordd gorfforol.

Prif Ddyletswyddau

Helpu i baratoi prydau.

Gofal personol;  mae un plentyn yn gwlychu a throchi.

Help i ddefnyddio amserlen weledol ac awgrymiadau.

Ymolchi

Mynd am dro hir (ym mhob tywydd!)

Trampolinio.

Yn gallu creu syniadau chwarae dychmygus.

Parodrwydd i gymryd rhan mewn gweithgareddau diddordeb arbennig.

Byddai gwybodaeth am PECS a Rhyngweithio Dwys o fudd neu barodrwydd i ddysgu yn hyn o beth.

Helpu i gadw amgylchedd y bechgyn yn lân ac yn daclus.

Manyleb Personol

Agwedd amyneddgar a gofalgar.

Yn gallu delio gyda sefyllfaoedd llawn straen mewn ffordd ddigyffro.

Yn ffit yn gorfforol.

Yn gallu gweithio mewn tîm bach.

Yn meddu ar gymhelliant personol.

Yn gallu edrych ar ochr ddoniol pethau.

Rhaid iddynt fod yn hyblyg gyda'u horiau.

Byddai gyrrwr car o fantais gan nad yw'r lleoliad yn agos i drafnidiaeth gyhoeddus.

ref: DPPA/SG/15

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/79
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Ardal Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £9.00 per hour / yr awr
Oriau ar gael: hyd at 16 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol ac ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac yn ystod y dydd ac ar benwythnosau yn ystod gwyliau ysgol

Cyflwyniad:

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw ifanc i fanteisio ar ei chymuned am hyd at 16 awr yr wythnos.  Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg, yn ôl y gofyn, a chytunir ar y rhain ymlaen llaw.   Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i diben yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lân a llawn.

Bydd gofyn gweithio ar ôl oriau ysgol ac ar benwythnosau yn ystod y tymor ysgol ac ar ddiwrnodau a phenwythnosau yn ystod y gwyliau ysgol.

Prif Ddyletswyddau:

Prif ddyletswyddau:

 • Ei chynorthwyo a'i hannog i feithrin annibyniaeth a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau megis siopa, mynd am fwyd a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.
 • Ei chynorthwyo gyda'i chariad at farchogaeth, nofio a gwibgertio.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd er mwyn gwella'i hyder a'u galluoedd.
 • Sicrhau ei diogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio.
 • Rhoi cymorth gyda gofal personol yn ôl yr angen.
 • Cynnig cwmni yn y cartref a'i hysgogi trwy chwarae a rhyngweithio.
 • Darparu gofal priodol a chymryd camau priodol os bydd hi'n cael ffit epileptig.
 • Bod yn barod i ddysgu iaith arwyddion sylfaenol
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cynorthwyo a chynnig anogaeth gyda sgiliau byw'n annibynnol.
 • Ymateb i unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Amyneddgar
 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd meddu ar drwydded yrru lawn a defnydd o gar yn hanfodol.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/SG/79

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/493
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (PA)
Lleoliad: Llan-non
Oriau: £10.00 per hour
Oriau ar gael: hyd at 24 awr yr wythnos dan drefniant hyblyg, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Cyflwyniad:

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient gyda thasgau gofal personol e.e. ymolchi, brwsio dannedd, brwsio gwallt, gwisgo, cael cawod (ar ôl meithrin digon o ymddiriedaeth) a'u cynorthwyo i ddefnyddio'r toiled (Closomat) yn ôl y gofyn.
 • Cynorthwyo gyda rhai tasgau domestig ysgafn, yn enwedig sicrhau bod yr ystafell wely a'r safle o gwmpas gwely y cleient yn ddiogel ac yn rhydd rhag peryglon baglu/rhwystrau a bod unrhyw eitemau angenrheidiol o fewn cyrraedd y cleient.
 • Cynorthwyo gyda meddyginiaeth a thriniaethau, llenwi poteli dŵr poeth er mwyn lleddfu poen.
 • Galluogi'r cleient i fynd allan a chael ychydig amser gwerthfawr, gan gynnwys cymorth wrth wisgo dillad addas ar gyfer yr awyr agored yn unol â'r tywydd.
 • Helpu gyda diddordebau fel garddio a bwydo'r adar.
 • Mynd â'r cleient allan, yn lleol, i leoliadau hygyrch ar gyfer y rhai mewn cadair olwyn ac yn bellach pan fydd hi'n fwy diogel gwneud hynny.

Ymateb i unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

 • Egnïol a brwdfrydig.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Caredig, gonest a gellir ymddiried ynddynt, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.
 • Ymrwymiad i gyfrinachedd a pharch at breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/493

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/663
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £11.50 per hour plus mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau gwaith: 3 awr yr wythnos

Tâl: £11.50 yr awr a chostau teithio o 45c y filltir

Cyflwyniad:

Rydym wrth ein bodd o gynnig y swydd hon am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo ein mab hyfryd cyfeillgar, hapus ac egnïol i ymgysylltu â gweithgareddau cymdeithasol.  Ar hyn o bryd, mae ein mab yn mwynhau mynd i'r ganolfan hamdden i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr.  Byddem yn dymuno cael CP i archwilio gweithgareddau eraill y gallai eu mwynhau, fel gweithgareddau dash a darpariaeth aml-chwaraeon.  Mae'n mwynhau mynd allan ac mae'n mwynhau bod yn y parc neu ar y traeth os na fydd y mannau hyn yn rhy brysur.

Nid oes gan ein mab rhyw lawer o ymdeimlad o berygl ac efallai y bydd gofyn i chi ddal ei law, gan ddibynnu ar ei lefelau egni.  Nid yw ei leferydd yn ddatblygedig iawn, felly bydd angen i chi fod yn ystyriol ac yn amyneddgar gydag ef.

Bydd y CP delfrydol wedi cael rhywfaint o brofiad o Awtistiaeth a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant iau sydd ag anghenion ychwanegol.

Prif Ddyletswyddau:

3 awr yr wythnos, y gellir eu gweithio mewn ffordd hyblyg rhyngom dros un neu ddau ddiwrnod, o gwmpas y ddau ddiwrnod yr wythnos pan fyddwn yn teithio i Lundain.

Yn ystod y tymor ysgol, byddem yn dymuno i chi gasglu ein mab o'r ysgol ar ddydd Llun am 3.30, mynd ag ef i'r ganolfan hamdden neu i weithgareddau eraill, a mynd ag ef gartref ar ôl hynny.  Wrth fynd i nofio, bydd gofyn i chi gynorthwyo yn yr ystafell newid a'i gymell i fynd i'r toiled.  Mae'n gallu defnyddio'r toiled, ond os bydd yn cael damwain, bydd gofyn i chi ddarparu rhywfaint o ofal personol.

Rydym yn paratoi bwyd mewn bocs bwyd ac mae wastad digon o fwyd gartref os byddwch yn dod yn ôl yn gynnar.  Mae'n well ganddo fyrbrydau sych fel creision a chwcis;  gall gyfathrebu ei anghenion yn dda iawn, a bydd yn gofyn os bydd yn dymuno cael rhywbeth.

Manyleb Person

Egnïol.

Amyneddgar ac ystyriol

Unigolyn rhagweithiol

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain.

    Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

    Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid trefnu bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/KJP/663

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/729
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour 45p per mile
Oriau ar gael: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu. Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth

Lleoliad: Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith: 3-6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu

Patrwm gwaith: Ar ôl ysgol/gyda'r hwyr ar gyfer Rygbi

Tâl: £11.00 yr awr            45c y filltir

 

Cyflwyniad:

Rydw i'n chwilio am Weithiwr Cymorth am 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, a 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol i gynorthwyo fy mab 11 oed i fanteisio ar weithgareddau hamdden a mwynderau er mwyn meithrin ei hyder a'i les.  Byddai'n dymuno dychwelyd i chwarae Rygbi yn ystod y tymor chwarae a mynychu'r prosiect cerddoriaeth roc yn Aberystwyth.  Mae gan fy mab ddiagnosis syndrom Asperger ac ADHD.  Mae angen cymorth arno i ddeall ac er mwyn gallu uniaethu gydag eraill mewn grŵp.  Efallai y bydd yn mynd i'w gragen os bydd yn teimlo'n ofidus, felly bydd gofyn cynnig llawer o sicrwydd iddo a gofyn a yw'n dymuno symud i fan tawelach.  Nid yw'n mwynhau mannau prysur a swnllyd ac mae'n gwisgo clustffonau er mwyn ymdopi gyda'r gorlwytho synhwyraidd.  Mae'n bwysig nodi bod fy mab yn ofni cathod a chŵn pan fydd yn mynd allan.  Mae'n mwynhau mynd i'r parc, chwarae Minecraft, chwarae gyda Lego a nifer o weithgareddau eraill megis mynychu grŵp coetir, saethyddiaeth a chwarae gyda gynnau 'nerf'.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Prif ddyletswyddau:

Dod yn ffrindiau gydag ef ar y dechrau a darparu cymorth yn y cartref.

Cymorth wrth chwilio am weithgareddau lleol a threfnu eu mynychu

Eu cludo i weithgareddau hamdden er mwyn lleihau risg ynysigrwydd cymdeithasol.

Osgoi mannau prysur lle y ceir llawer o sŵn

Annog datblygiad strategaethau ymdopi yn y Gymuned ac yng nghwmni eraill, yn enwedig mewn lleoliad grŵp. 

Ei gynorthwyo/galluogi i deimlo ei fod yn gallu cynnal ei ddiddordeb mewn clwb neu weithgarwch penodol yn hytrach na gadael oherwydd anawsterau cymdeithasol.  Cynnig tawelwch meddwl a thrafod unrhyw anghytundebau a allai godi

Manyleb Person:

Bod yn ddibynadwy ac ymroddedig

Dibryder a chyfeillgar

Wedi cael hyfforddiant gwaith ieuenctid neu hyfforddiant cyfatebol/byddai profiad o weithio gyda phobl ifanc o fantais

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant perthnasol yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.  Bydd gofyn cael yswiriant defnydd busnes priodol ar eich yswiriant car.

ref: DPPA/KJP/729

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/190
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 14 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol. Bydd gofyn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

Lleoliad:  Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  14 awr yr wythnos, i'w gweithio ar ôl oriau ysgol.  Bydd gofyn cynnig rhywfaint o hyblygrwydd 

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi person ifanc i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Mae defnyddiwr y gwasanaeth yn fachgen 14 oed sy'n dymuno mynychu gweithgareddau chwaraeon y tu allan i'r ysgol.  Mae'n hoffi bod yn egnïol ac mae'n chwilio am rywun a fyddai'n gallu mynd ag ef i weithgareddau chwaraeon er mwyn cymryd rhan.  Mae'n dwli cicio pêl droed o gwmpas.  Weithiau, gall y person ifanc hwn gael anawsterau wrth uniaethu gydag eraill, felly efallai y bydd angen i chi gynnig sicrwydd iddynt ac esbonio rhai o reolau sylfaenol y gêm.  Os ydych chi'n mwynhau chwaraeon, ac os oes gennych chi wybodaeth/profiad o Awtistiaeth – neu os ydych yn fodlon dysgu, gallai hon fod yn swydd ddelfrydol i chi.

Prif Dasgau:

Helpu defnyddiwr y gwasanaeth i ymgysylltu â'i ddiddordebau a'i hobïau

Ei gludo i weithgareddau cymdeithasol ac oddi yno

Cymryd rhan weithredol wrth gynorthwyo'r defnyddiwr gwasanaeth pan fydd yn cymryd rhan mewn chwaraeon

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn drwy'r amser

Rhannu tasgau yn ddarnau gwybodaeth bychain

Cymorth cyffredinol wrth ddysgu sgiliau ffordd o fyw os byddant allan neu yn y cartref.

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol:

Yn mwynhau chwaraeon

Prydlon a threfnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn

Dymunol:

Byddai'r gallu i siarad Cymraeg neu'r ffaith eu bod yn dysgu Cymraeg yn ddymunol iawn er mwyn cynorthwyo'r person ifanc hwn gyda'i ddarllen.

Gwybod rhai o reolau chwaraeon

Profiad o syndrom Asperger / Awtistiaeth

ref: DPPA/SG/190

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/376
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos dros ddau brynhawn (3pm-6pm) yn ystod y tymor ysgol. Defnyddir yr oriau mewn ffordd fwy hyblyg yn ystod y gwyliau ysgol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos dros ddau brynhawn (3pm-6pm) yn ystod y tymor ysgol.  Defnyddir yr oriau mewn ffordd fwy hyblyg yn ystod y gwyliau ysgol

Tâl:  £10 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo bachgen sydd â PMLD.

Yn gyffredinol, bydd gofyn gweithio'r oriau dros ddau brynhawn yr wythnos ar ôl ysgol, ac fel un diwrnod chwe awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol, yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw gyda'r teulu.  Cyflawnir y rôl hwn yn y cartref a hefyd, yn y gymuned.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i diben yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.   

Mae'r bachgen wedi gofyn am gynorthwyydd gwrywaidd hefyd.

Prif Ddyletswyddau:

 • Ei gynorthwyo a'i annog i feithrin ei annibyniaeth a'i alluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei gymuned.
 • Darparu cymorth yn y cartref, e.e. treulio amser gydag ef dan drefniant 1-1 er mwyn galluogi i'w rieni dreulio amser gyda'u plant eraill a hefyd, er mwyn eu galluogi i gael rhywfaint o seibiant.
 • Ei gynorthwyo a'i annog gyda gweithgareddau megis mynychu grwpiau chwaraeon i'r anabl, ymweld â pharciau, traethau a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.
 • Bydd gofyn paratoi byrbrydau ysgafn.
 • Ei gynorthwyo a'i annog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd er mwyn gwella ei hyder a'i alluoedd.
 • Sicrhau ei ddiogelwch bob amser yn ystod eich amser gwaith, mae gofyn ei oruchwylio'n gyson gan bod ei wybodaeth o beryglon yn gyfyngedig. Weithiau, bydd gofyn defnyddio cadair olwyn pan fydd allan yn y gymuned.
 • Cynorthwyo gyda gofal personol ysbeidiol yn ôl y gofyn, megis defnyddio'r toiled a gwisgo.

         Bydd angen i chi weithio law yn llaw gyda'i rieni er mwyn     sicrhau terfynau a phatrymau cyson, yn ogystal â sicrhau          dilyniant yn y gofal a ddarparir.

         O ganlyniad i'w anabledd, gall ddangos anawsterau         ymddygiadol.  Mae strategaethau mewn grym er mwyn rheoli   ymddygiad o'r fath, a bydd ei rieni yn cynnig canllawiau yn      barhaus.

Manyleb Person

Egnïol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Bydd angen eich bod wedi trefnu sicrwydd yswiriant priodol at ddefnydd busnes, er mwyn eich galluogi i ddefnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

 

ref: DPPA/SG/376

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/604
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.00
Oriau ar gael: 7 awr yr wythnos

TEITL Y SWYDD:  Cynorthwyydd Personol / Gweithiwr Cymorth

LLEOLIAD:  Aberteifi

ORIAU:  7 awr yr wythnos

TÂL:  £9.00

CYFLWYNIAD

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd Personol cyfeillgar a dibynadwy i gynorthwyo menyw ifanc sy'n byw gyda'i theulu yn ardal Aberteifi.

Bydd y rôl hwn yn galluogi'r fenyw ifanc i fanteisio ar weithgareddau yn y gymuned ac yn ei chynorthwyo i feithrin rhywfaint o annibyniaeth, wrth iddi barhau i fyw gyda'i theulu.

Ni fydd gofyn i ddeiliad y swydd ddarparu gofal personol, ond bydd gofyn iddynt feddu ar brofiad o weithio gyda phobl ifanc ac yn gallu gweithio mewn ffordd annibynnol.

Rhaid bod gennych chi drwydded yrru lawn ac yn gallu manteisio ar gerbyd.

PRIF DDYLETSWYDDAU:

Bydd y tasgau'n cynnwys:-

 • Galluogi'r fenyw ifanc i ddewis a chynllunio gweithgareddau priodol.
 • Meithrin ei sgiliau bywyd a'i gallu i drin a thrafod arian trwy archebu a thalu am luniaeth a gwasanaethau.
 • Meithrin ei sgiliau cymdeithasol trwy ei hannog i gael sgyrsiau priodol gydag eraill.
 • Meithrin ei hannibyniaeth a'i hyder trwy ymgysylltu mewn gweithgareddau gyda rhywun ac eithrio aelod o'i theulu.
 • Cludo'r fenyw ifanc i weithgareddau.
 • Unrhyw gymorth cyffredinol arall y bydd gofyn ei ddarparu ac sy'n rhesymol ar gyfer y swydd.

MANYLEB PERSON:

 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Cymdeithasol, gyda sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Mae profiad o weithio gyda phobl ifanc yn hanfodol.
 • Yn gallu cynnal parch, cyfrinachedd a diogelwch bob amser.
 • Mae trwydded yrru yn hanfodol.
 • Heb fod yn ysmygu.
ref: DPPA/SG/604

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS /07
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Aberystwyth (Bow Street)
Oriau: £10 per hour plus fuel allowance whilst on duty
Oriau ar gael: 6 awr hyblyg ar ôl dod i gytundeb gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Aberystwyth (Bow Street)

Oriau gwaith:  6 awr hyblyg ar ôl dod i gytundeb gyda'r cyflogwr

Tâl £10 yr awr a lwfans tanwydd pan fyddwch ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael CP er mwyn cynorthwyo'r cleient hwn i fanteisio ar ei chymuned a byw bywyd mor gynhwysol ag y bo modd yn ei chartref gyda chymorth.

Datganiad personol

Rydw i yn fy mhumdegau ac yn fam briod.  Mae gennyf un o'r mathau mwyaf difrifol o Barlys yr ymennydd, sy'n effeithio ar ochr gorfforol fy ymennydd, nid y rhan meddyliol.  Mae fy nghlyw yn eithriadol o dda hefyd.

Wrth i chi benderfynu ai hon yw'r swydd ddelfrydol i chi neu beidio, byddwn yn ddiolchgar iawn pe bai modd i chi ddarllen y disgrifiad swydd hwn yn fanwl.

Rydw i'n unigolyn hwyliog, cariadus a sensitif.  Mae gennyf synnwyr digrifwch gwych.  Rydw i'n hoffi cael fy nhrin gyda pharch yn fy nghartref.

Rydw i'n defnyddio cadair olwyn fodur gyda rheolaeth pen er mwyn gyrru'r gadair.

Rydw i'n defnyddio cyfleuster cynorthwyo cyfathrebu cyfrifiadurol o'r enw accent 1400, ac rydw i'n defnyddio dot gwyn bychan ar fy sbectol er mwyn ei weithredu, gan bod fy lleferydd yn wael iawn ac ni allaf reoli fy mreichiau a'm dwylo yn dda iawn.

Os na fydd gennyf declyn cynorthwyo cyfathrebu gerllaw, byddaf yn pwyntio at bethau gyda fy mhen a'm dwylo.  Gallaf ysgwyd fy mhen i ddweud ie a byddaf yn siglo fy mhen er mwyn dweud na.  Gall fy ngŵr, fy nheulu a'm cynorthwywyr personol ddeall rhywfaint o'm lleferydd, ond maent wedi gorfod dod i arfer gydag ef.  Rydw i'n hoffi byw bywyd mor annibynnol ag y bo modd

Nid ydw i'n hoffi rhywun yn cymryd drosodd ac nid ydw i'n gallu goddef rhywun yn fy nhrin mewn ffordd nawddoglyd.  Rydw i'n dymuno i bobl siarad gyda mi fel oedolyn.  Nid ydw i'n hoffi unrhyw un yn tra-awdurdodi drosof, yn fy nefnyddio neu'n rhoi pat ar unrhyw ran o'm corff fel y byddech yn gwneud gyda phlentyn, gan bod gennyf fy meddwl fy hun.

Prif ddyletswyddau

Galluogi'r claf i fyw bywyd ar ei chyflymder hi

Sicrhau bod y cleient yn gallu mynegi ei hunigolrwydd mor llawn ag y bo modd

Cynorthwyo wrth eu symud a'u trin gan gynnwys defnyddio teclyn codi, ar ôl cael hyfforddiant (gyda chymorth C.P. arall)

Cynorthwyo gyda gweithgarwch chwilio am swydd a chynorthwyo'r cleient yn y gweithle, sef gartref.

Mynd gyda'r cleient ar ymweliadau y tu allan i'w chartref wrth ddefnyddio cadair olwyn, a'i chynorthwyo.

Cynorthwyo'r cleient wrth gymdeithasu a chyfathrebu

Paratoi diodydd a Chynorthwyo'r cleient i fwyta ac yfed yn ôl y gofyn pan fyddwch ar ddyletswydd.

Cynorthwyo gyda dyletswyddau domestig ysgafn

Cyflawni hyfforddiant sy'n berthnasol i'r swydd

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol am yr ardal

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

ref: DPPA/CS /07

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/772
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: 6.00 Oriau: Hyblyg, fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda'r DG

Teitl y Swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:Aberystwyth

Tâl yr Awr:  £12 yr awr a chost milltiroedd pan ar ddyletswydd

Oriau a Gynigir:  6.00

Oriau:  Hyblyg, fel y cytunwyd ymlaen llaw gyda'r DG.

 

Manylion:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw i reoli ei threfniadau dyddiol a'i chynorthwyo i gael mynediad i'r gymuned.

Bydd yr oriau gwaith yn hyblyg, yn ôl y gofyn ac fel y cytunwyd ymlaen llaw.

Ariannir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.

 Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn, a phan fydd ar gael.

 

Prif Ddyletswyddau: -

 • Cynorthwyo a chynnal trefniadau dyddiol yn y cartref.
 • Cynorthwyo ac annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Efallai y bydd gofyn paratoi prydau.
 • Casglu ei meddyginiaeth bob wythnos.
 • Ei chynorthwyo i gael mynediad i'r gymuned.
 • Ei chynorthwyo gyda thasgau yn y cartref.
 • Mae'r cleient yn annibynnol gyda'i gofal personol, ond efallai y bydd angen cymorth arni o bryd i'w gilydd er mwyn sicrhau ei bod hi'n ddiogel pan fydd yn cael cawod er enghraifft.
 • Cymorth wrth drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Cynorthwyo ffordd o fyw annibynnol yn y cartref ac yn y gymuned.

Manyleb Person:

 • Egnïol.
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Gonest
 • Cyfrifol ac amyneddgar.
 • Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da. Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.
 • Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.
ref: DPPA/CS/772

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/873
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Penbontrhydybeddau
Oriau: £10.25 per hour ;Mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 3 awr unwaith yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:   ardal Penbontrhydybeddau

Oriau gwaith:  3 awr unwaith yr wythnos

Cyfradd tâl: £10.25 yr awr; Milltiroedd 45c y filltir

Cyflwyniad:

Ariennir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion a'i nod yw cefnogi cyfleoedd cymdeithasol y tu mewn a'r tu allan i'r cartref. Gellir darparu hyfforddiant pan ac os yw ar gael.

Pwrpas y Swydd:

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn berson aeddfed gyda chlefyd Parkinson a all fod yn sigledig ar ei thraed weithiau. Mae angen Cynorthwyydd Personol i fynd â'r cleient i'r dref unwaith yr wythnos i siopa a chymdeithasu. Defnyddir cadair olwyn plygu ar gyfer gwibdeithiau; bydd hyn yn plygu'n hawdd i fynd i mewn i gist car. Mae angen amynedd wrth gyfathrebu oherwydd nid yw'n siarad yn glir bob amser. Arferai'r defnyddiwr gwasanaeth fwynhau gwau, pwytho a chwrdd â phobl i sgwrsio. Efallai y bydd hi'n mwynhau cael cymorth i gymryd rhan mewn gweithgareddau celf a chrefft.

Prif Dasgau

Helpu gyda'r siopa wythnosol. Cario bagiau siopa i mewn a'i helpu i roi'r bwyd heibio

Cymorth gyda gweithgareddau cymdeithasol e.e. mynd am goffi cyn neu ar ôl siopa

Ei helpu i ddilyn ei diddordebau e.e. celf a chrefft

Ei chludo i ac o weithgareddau cymdeithasol.

Bod yn gwmni iddi yn y cartref

Dyletswyddau Eraill: Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallaf ofyn i chi eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb y Person

Hanfodol

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Prydlon a threfnus

Gonest a dibynadwy

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Natur siriol gyda synnwyr digrifwch da

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

 

 

ref: DPPA/KJP/873

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/840
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (CP)
Lleoliad: Llangynfelyn
Oriau: £10 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol (CP)

Lleoliad:  Llangynfelyn

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos

Tâl:  £10 yr awr

Cyflwyniad:

Ar y dechrau, hoffwn gael rhywun i'm helpu i adael y tŷ unwaith yr wythnos, er mwyn fy helpu i ymarfer defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus gan bod hyn yn peri i mi deimlo'n ofidus.  Bydd gofyn i mi gael cymorth digyffro iawn er mwyn cyflawni hyn, ac efallai y bydd angen i ni ddod i adnabod ein gilydd yn gyntaf.  Gallai teithiau fod i fynd am fwyd neu goffi, ymweld ag atyniadau, efallai chwarae badminton neu fynd i'r gampfa ac ati, fel y mae cyfyngiadau'r pandemig yn caniatáu, neu i fynd am dro i'r siopau gan fy mod mewn cryn boen, a byddai hyn yn dda iawn i mi.  Rydw i'n hoffi gemau cyfrifiadur, trafod ffilmiau arswyd, chwarae gitâr ac anifeiliaid ciwt.  Rydw i'n hoffi celf ac anime.

Y pethau pwysig

Rydw i'n anneuaidd, felly a fyddech gystal â cheisio peidio defnyddio iaith sy'n seiliedig ar ryw:  mae'n well gennyf ragenw nhw.

 Nid ydw i'n hoffi cyswllt corfforol o gwbl, felly a fyddech gystal â'i osgoi.

Rydw i'n ei chael hi'n anodd gwneud penderfyniadau ac mae gofyn cael amser a chymorth gyda hyn.  Yn ddelfrydol, caiff y rhan fwyaf o benderfyniadau eu gwneud ymlaen llaw, fel fy mod yn gwybod ble y byddaf yn mynd a beth y byddaf yn ei wneud.

Gall bwyta allan fod yn anodd ac mae angen i mi gael cymorth gyda bwydlenni

 Prif ddyletswyddau

 • Cynorthwyo'r cleient i fanteisio ar gyfleoedd cymdeithasol yn lleol, a hefyd, ymhellach i ffwrdd o bryd i'w gilydd.
 • Lleihau ynysigrwydd cymdeithasol.
 • Eu cynorthwyo i gymryd rhan mewn gweithgareddau, ymweld â chaffis. Digwyddiadau cymdeithasol.
 • Eu cynorthwyo i feithrin eu hyder.
 • Eu cynorthwyo i fynychu apwyntiadau.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r teulu am weithgareddau ac unrhyw bryderon sydd gennych chi efallai.
 • Sicrhau diogelwch a lles y cyflogwr bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Ni ddylech fyth adael y cyflogwr ar ei ben ei hun.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

Amyneddgar a digyffro

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac empathig.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gadarn a chefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/CS/840

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/156
Teitl swydd: CP
Lleoliad: LLANBEDR PONT STEFFAN
Oriau: £9.90 PER HOUR WITH MILEAGE EXPENSES
Oriau ar gael: 3 AWR YR WYTHNOS

Teitl y swydd:  CP

Lleoliad:  LLANBEDR PONT STEFFAN

Oriau gwaith:  3 AWR YR WYTHNOS

Tâl:  £9.90 YR AWR A CHOSTAU TEITHIO

Prif Ddyletswyddau:

 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau fel siopa, mynd am fwyd a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.
 • Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.
 • Cynnig cwmni y tu allan i'r cartref a chymryd rhan mewn sgyrsiau bywiog a chadarnhaol.
 • Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.
 • Cyflawni ceisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.
 • Gwthio'r fenyw yn ei chadair olwyn.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Yn gallu gwthio cadair olwyn.

ref: DPPA/SG/156

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/926
Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol (CP) x3
Lleoliad: Aberporth
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 1 awr yn y bore, 1 awr amser cinio ac 1 awr yn gynnar gyda'r hwyr, 7 diwrnod yr wythnos, ynghyd ag oriau ychwanegol ar gyfer gweithgarwch cymdeithasol bob wythnos, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwywyr Personol (CP) x3

Lleoliad:  Aberporth

Oriau gwaith:  1 awr yn y bore, 1 awr amser cinio ac 1 awr yn gynnar gyda'r hwyr, 7 diwrnod yr wythnos, ynghyd ag oriau ychwanegol ar gyfer gweithgarwch cymdeithasol bob wythnos, fel y cytunir gyda'r cyflogwr

Tâl: £9.90 yr awr

Mae ein cleient yn hollol ddibynnol ar gymorth gyda phob agwedd ar ei gofal personol gan gynnwys ymolchi, gwisgo a pharatoi prydau ac ati.  Darparir PPE llawn.

Cyflwyniad:

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient gyda thasgau gofal personol e.e. ymolchi, brwsio gwallt, gwisgo, rhoi cawod
 • Cymorth gyda meddyginiaeth a thriniaethau
 • Cymorth i baratoi prydau ac yfed hylifau
 • Cymorth gyda rhyngweithio cymdeithasol

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Brwdfrydig ac egnïol.
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Caredig, gonest ac yn rhywun y mae modd ymddiried ynoch, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Ymrwymiad i gyfrinachedd a parch at breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/CS/926

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/572
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £ 10.00 per hour. Travel costs (excluding journey to and from work) and expenses will be covered
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £10.00 yr awr. Telir costau teithio (heb gynnwys y daith i'r gwaith ac oddi yno) a threuliau

Cyflwyniad:

Rydw i yn fy 40au cynnar ac yn chwilio am CP i'm cynorthwyo i gymdeithasu.  Bydd eich cymorth chi yn fy ngalluogi i gael rhywfaint o amser i ffwrdd o'm teulu, er mwyn parhau i adfer ar ôl cael sawl strôc, i ganlyn fy niddordebau ac integreiddio yn y gymuned leol.  Mae fy hobïau yn cynnwys gwaith coed, beicio mynydd (er nad wyf wedi bod yn beicio ers tro oherwydd anaf) a saethu.  Mae gennyf ddiddordeb mewn gweithgareddau yn yr awyr agored.  Mae angen rhywun arnaf sy'n gallu gyrru a bod yn gwmni i mi, a bydd croeso i chi ymuno os byddwch yn dymuno.

Mae prydlondeb yn bwysig iawn i mi ac mae angen i mi gael rhywun heb unrhyw nonsens ac a fydd yn gallu tynnu fy sylw a thywys y sgwrs i fod yn fwy cadarnhaol yn ôl yr angen.

Prif Ddyletswyddau:

Fy nghynorthwyo i ganlyn fy niddordebau a mynd allan

Cymorth er mwyn darganfod pa weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasu sydd ar gael a chynllunio i fynychu'r rhain

Fy nghynorthwyo i ganlyn ffordd o fyw iachach a meithrin lefelau ffitrwydd

Manyleb Person

Rhagweithiol

Cadarn

Eang eich bryd

Synnwyr digrifwch da

Bod yn ystyriol o lefel fy egni a'm cymorth adsefydlu

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu meithrin perthynas gyda fy nheulu

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod gennych chi yswiriant defnydd busnes priodol i ddefnyddio'ch car mewn perthynas â'r gwaith

ref: DPPA/KJP/572

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/157
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos hyd at uchafswm o 18 pan fydd gofyn cyflenwi oriau y Cynorthwyydd Personol arall. Yn ystod yr wythnos/Ambell i ddydd Sadwrn

Teitl y Swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau:  6 awr yr wythnos hyd at uchafswm o 18 pan fydd gofyn cyflenwi oriau y Cynorthwyydd Personol arall.

Tâl:  £9.90 yr awr

Milltiroedd:  40c y filltir

Diwrnodau:  Yn ystod yr wythnos/Ambell i ddydd Sadwrn

Cynorthwyydd Personol

Rydw i'n fam i 3 o blant ac rydw i wedi bod yn ddall ers fy ngenedigaeth.  Rydw i'n dioddef o'r hyn y mae arbenigwyr yn ei alw'n epilepsi “rhannol gymhleth” hefyd:  nid yw hwn yn bleserus i mi, ond nid yw'n beryglus ychwaith!

Rydw i'n ystyried fy mod yn unigolyn cyfeillgar, cariadus a chymdeithasol ac rydw i'n ceisio ymateb i fywyd fel y bydd pethau'n codi.  Rydw i'n hoff iawn o gerddoriaeth, ar draws yr holl ddegawdau/genres, (fi yw'r edmygydd Freddie Mercury mwyaf brwd ym Mhrydain)!!!  Ond ar hyn o bryd, mae angen ychydig anogaeth ysgafn a chymhelliant arnaf i roi cynnig ar hobïau a diddordebau newydd, oherwydd iselder/gorbryder, sy'n cymryd drosodd fy mywyd.  Rydw i'n llysieuwr ar y cyfan, ac yn mwynhau coginio bwyd llysieuol/figan, a'r siopa heriol sydd weithiau yn cyd-fynd â hyn!  Rydw i'n dwli ar anifeiliaid :) ac mae gen i un baban blewog.

Rydw i'n hoffi cael sgwrs dda, dod i adnabod pobl, pori'r rhyngrwyd, (rydw i wrth fy modd gyda facebook), siopa, treulio amser yn fy ngardd, teledu/cerddoriaeth, gofalu am fy nghartref, fy ffrind blewog a'm mab hyfryd Ross, y mae ganddo awtistiaeth dwys – ef yw fy myd, fy mywyd!  Mae fy mab yn byw yn Ne Cymru ar hyn o bryd, a thrist nodi y bydd yn debygol o aros yno am y tro.

Cyflawnir y gwaith yn lleol, er y bydd angen i ni fynd am ddiwrnod allan estynedig o bryd i'w gilydd i weld fy mab pan na fydd fy CP arall ar gael.  Byddaf yn ymweld â'm rhieni ym Mhort Talbot hefyd ac yn mynd i fannau eraill y bydd gofyn teithio cryn bellter iddynt, ond unwaith eto, dim ond pan na fydd fy CP presennol ar gael.  Os byddaf yn teithio i Bort Talbot, byddaf yn aros gyda fy rhieni am 5 awr – Yn ystod y cyfnod hwn, mae croeso i chi dreulio'ch amser fel y dymunwch.  Fe'ch telir am yr amser hwn.

Yna, bydd angen fy nghasglu o gartref fy rhieni am 3.30 a'm cludo yn ôl i'm cartref i.

Credaf mewn manteisio i'r eithaf ar yr hyn sydd gan fywyd i'w gynnig, er gwaethaf y rhwystrau niferus yr wyf yn eu hwynebu, er y byddwn yn dweud celwydd pe bawn yn dweud nad wyf i weithiau yn teimlo'n isel iawn, ac efallai y bydd angen eich ysbrydoliaeth/anogaeth chi arnaf er mwyn fy nghymell, neu weithiau er mwyn cychwyn fy niwrnod hyd yn oed, os byddaf yn teimlo mor isel â hynny.  Rydw i'n chwilio am CP o gyffelyb fryd sydd ag agwedd addfwyn, amyneddgar ond hwyliog a chadarnhaol er mwyn manteisio i'r eithaf ar fywyd a rhannu fy mhrofiadau gyda mi

Yn ystod eich diwrnod gwaith:

Efallai y bydd angen i chi ddarllen i mi.

Mynd â mi allan i siopa at ddibenion dydd-i-ddydd, neu am bethau mwy personol, megis siopa dillad.

Mynd â mi i ymweld â ffrindiau/teulu, apwyntiadau neu gyfarfodydd.

Gweithio gyda mi ar fy nghyfrifiadur/iDdyfeisiau, gan gynnwys siopa ar y rhyngrwyd a lawrlwytho cerddoriaeth ac ati

Helpu gyda gohebiaeth sy'n gysylltiedig â'r swydd

Manyleb Person

Rhaid bod fy CP yn gallu gyrru ac mae'n rhaid iddynt fod yn 25 oed neu'n hŷn er mwyn cael eu hyswirio i yrru fy nghar symudedd neu feddu ar gerbyd addas eu hunain

Yn gallu darllen yn uchel mewn ffordd glir a rhugl

Gwybodaeth gyffredin am gyfrifiaduron/y rhyngrwyd oherwydd y byddwn yn defnyddio'r rhyngrwyd yn aml, ac efallai y bydd yn rhaid i chi gymryd drosodd pan na fydd fy narllenydd sgrin ffyddlon (system lleferydd) yn cydweithredu gyda gwefannau prif ffrwd nad ydynt yn addas i bobl ddall!

Ni fydd angen eich bod yn meddu ar wybodaeth neu brofiad blaenorol o weithio gyda phobl dall.  Rydym oll yn wahanol iawn!  Gallwch ddysgu wrth i chi gyflawni'r swydd (O wneud cais, gellir cynnig hyfforddiant i chi ynghylch fy nhywys/ rhoi cymorth cyffredinol i mi pan fyddwn allan.)

ref: DPPA/KJP/157

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/541
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Pentregat
Oriau: £10 per hour plus mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: 12 awr yr wythnos ar gyfartaledd, gan amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad  Pentregât

Oriau gwaith:  12 awr yr wythnos ar gyfartaledd, gan amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl:  £10 yr awr a lwfans milltiroedd pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Diben y taliad uniongyrchol hwn yw cynorthwyo'r cyflogwr sy'n cael anawsterau gyda'i symudedd a'i hyder i integreiddio'n llawn a pharhau i fod yn aelod gweithgar a chadarnhaol o'i chymuned leol a byw bywyd mor annibynnol ag y modd.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient i fanteisio ar ei chymuned
 • Cynnig cymorth a sgwrs ddifyr
 • Mynd gyda'r cleient i'r dref i gymdeithasu a chanlyn ei diddordebau
 • Ei chynorthwyo i gario ei siopa
 • Cynorthwyo gyda mân dasgau domestig sy'n cynnig budd i'r cyflogwr
 • Mae symudedd y cleient yn gyfyngedig, felly efallai y bydd gofyn iddynt gael cymorth wrth fynd i mewn ac allan o gerbydau
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Gyrrwr a defnydd o gar yn hanfodol

ref: DPPA/CS/541

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/892
Teitl swydd: CYNORTHWYYDD PERSONOL
Lleoliad: Llanafan
Oriau: £9.90 per hour plus expenses
Oriau ar gael: 8 Awr dros 2 ymweliad

Teitl y swydd:  CYNORTHWYYDD PERSONOL

Lleoliad:  Llanafan

Oriau gwaith:  8 Awr dros 2 ymweliad

Tâl £9.90 yr awr a threuliau

Cyflwyniad:

Nid yw'r dyn hwn wedi cael cyswllt gyda phobl dros y 2 flynedd ddiwethaf.  Mae angen ychydig gwmnïaeth a chymorth arno gyda'i fywyd o ddydd i ddydd.  Mae ganddo ddementia cymedrol, ond mae ganddo synnwyr digrifwch da hefyd.

Prif Ddyletswyddau:

Mae angen gyrrwr ar gyfer y rôl hwn.  Mae angen i'r defnyddiwr gwasanaeth fanteisio ar ei gymuned er mwyn annog cyfeillgarwch.

Ymweld â ffrindiau a pherthnasau gyda CP.

Mynd allan am goffi a chael cinio allan.

Yr oriau y bydd angen eu gweithio fydd 4 awr ar ddydd Mawrth a dydd Iau.

Diben y rôl hwn yw cadw'r defnyddiwr gwasanaeth yn brysur a'i gadw allan yn ei gymuned.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/JT/892

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/951
Teitl swydd: Cynorthwyydd personol/Gofal seibiant
Lleoliad: Ardal Tregaron
Oriau: £10 per hour for daytime support plus holiday pay.
Oriau ar gael: Cymorth seibiant allan/byw i mewn achlysurol yng nghartref y teulu. Hyd at 12 awr y dydd dros ddiwrnodau y cytunir arnynt, a chyfradd dros nos o £60 Bydd sesiynau byrrach gan gynnwys gofal dydd ac ar benwythnosau ar gael trwy wneud trefniant

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol/Gofal seibiant

Ardal:  Ardal Tregaron

Oriau gwaith Cymorth seibiant allan/byw i mewn achlysurol yng nghartref y teulu.  Hyd at 12 awr y dydd dros ddiwrnodau y cytunir arnynt, a chyfradd dros nos o £60

Bydd sesiynau byrrach gan gynnwys gofal dydd ac ar benwythnosau ar gael trwy wneud trefniant

Tâl:  £10 yr awr am gymorth yn ystod y dydd a thâl gwyliau.

Darparir eich ystafell eich hun pan fyddwch yn darparu gwasanaeth seibiant dros nos, telir lwfans dros nos o £60 y noson (dyletswydd cysgu), a fydd yn newid i'r gyfradd yr awr os bydd gofyn i chi fod ar ddihun gyda defnyddiwr y gwasanaeth

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn Fenyw y mae ganddi rai problemau symudedd a rhai problemau gyda'i chof.  Mae gan y defnyddiwr gwasanaeth lefel dda o ran annibyniaeth weithredol ond oherwydd problemau gyda'i chof, mae gofyn ei chymell a'i chynorthwyo gyda gofal personol.

Bydd angen rhywun arni i goginio a pharatoi prif brydau a byrbrydau.  A'i chynorthwyo i barhau i hydradu, gan ddarparu diodydd yn ôl y gofyn, yn ogystal â chyflawni rhai tasgau domestig ysgafn sy'n ymwneud â'i gofal, newid ei dillad gwely, hwfro, a golchi llestri ac ati.

Mae gofyn i'r cynorthwyydd personol gynnig cwmni ysgogol a chymorth yng nghartref y teulu er mwyn galluogi'r teulu i gael seibiant o'u rôl gofalu, gan wybod ei bod hi mewn amgylchedd diogel.

Nid oes gofyn i'r Cynorthwyydd Personol fod ar ddihun yn ystod y nos fel arfer, ond bydd gofyn iddynt gysgu yn yr eiddo, gan gynnig diogelwch a chymorth yn ôl y gofyn.  Os bydd rhywbeth yn tarfu ar y cleient ac os bydd angen cymorth arni sy'n golygu y bydd gofyn i'r CP fod ar ddyletswydd ar ddihun, telir y gyfradd yr awr am y cyfnod hwn.

Gallai'r cyfnodau seibiant amrywio o ran eu hyd, oherwydd efallai y bydd y teulu yn dymuno defnyddio'r dyfarniad am gyfnodau gwyliau ac am gyfnodau byr o Ddiwrnodau achlysurol i benwythnosau, a threfnir y rhain trwy gytuno gyda'r teulu, gan ddibynnu ar eu hanghenion.

Prif dasgau/gweithgareddau

 • Darparu gwasanaeth eistedd a chwmni yn y cartref a chyflawni tasgau gofal personol er mwyn sicrhau bod y cleient yn gyffyrddus, gan gynnwys archwilio cyflwr y croen a rhoi eli ar unrhyw fannau agored i niwed.
 • Ei hatgoffa i gymryd meddyginiaethau
 • Cymryd rhan mewn sgwrs ac annog gweithgareddau er mwyn iddi allu cymdeithasu
 • Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser
 • Cynorthwyo'r cyflogwr i gynnal amgylchedd iach
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai defnyddiwr y gwasanaeth eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person

Caredig, ystyriol ac amyneddgar

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

ref: DPPA/CS/951

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/940
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £11.50 per hour 45p per mile
Oriau ar gael: 4 awr bob dydd Sadwrn yn ystod y tymor ysgol 6 awr bob dydd Sadwrn neu yn ystod yr wythnos yn ystod gwyliau ysgol

Teitl y Swydd:    Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:             Ardal Bow Street

Oriau:                 4-6 awr yr wythnos, cymorth cymdeithasu

Patrwm Gwaith: 4 awr bob dydd Sadwrn yn ystod y tymor ysgol

6 awr bob dydd Sadwrn neu yn ystod yr wythnos yn     ystod gwyliau ysgol

Tâl:                    £11.50 yr awr 45c y filltir

Cyflwyniad:

Rydw i'n chwilio am Gynorthwyydd Personol am 4 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol ac am 6 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau ysgol i gynorthwyo fy mab i fanteisio ar a mwynhau gwahanol weithgareddau cymdeithasol yn annibynnol ar ei deulu.  Gallai gael budd hefyd trwy gael ychydig help wrth ysgogi a chynnal perthnasoedd cymdeithasol wrth fynychu clybiau a gweithgareddau gyda'i gymheiriaid.  Mae fy mab yn fachgen llon a chyfeillgar, sydd wastad yn adrodd jôcs ac yn cymryd rhan mewn sgyrsiau.  Mae'n ei chael hi'n anodd cyfleu ei emosiynau weithiau, a bydd angen ei gymell i sôn am yr hyn sy'n ei boeni, ac mae angen i gyfarwyddiadau a'r sgwrs gyffredinol fod ar lefel eithaf sylfaenol.  Mae'n mwynhau nofio ac mae'n dwli ar drenau, yn rhai go iawn a modelau.  Mae gofyn iddo gael oedolyn y gellir ymddiried ynddynt i'w gynorthwyo i gymryd rhan mewn gweithgareddau ar gyfer pobl ifanc yn eu harddegau fel y sgowtiaid, nofio, reidio beic, siopa, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, mynd i'r arcedau ac ati.  Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Darparir hyfforddiant CP ar-lein gorfodol i'ch cynorthwyo yn y rôl fel CP.  Gellir eich talu am yr amser hwn.

Prif ddyletswyddau:

 • Casglu fy mab o'i drafnidiaeth i'r cartref a mynd ag ef i'r sgowtiaid a dychwelyd gartref
 • Cymorth wrth ysgogi perthnasoedd gyda chymheiriaid, ymarfer 'sgript' er mwyn cyfarch pobl.
 • Ei gyflwyno i brofiadau a diddordebau newydd – e.e. dal y bws neu'r trên
 • Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth
 • Sicrhau iechyd a diogelwch fy mab bob amser

Manyleb Person:

 • Dibynadwy
 • Caredig
 • Yn cynnig tawelwch meddwl
 • Gwybodaeth gyffredinol dda
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Byddai profiad o gynorthwyo pobl ifanc o fantais
 • Byddai profiad neu wybodaeth am Awtistiaeth yn ddymunol
 • Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch cerbyd eich hun. Bydd angen bod gennych chi yswiriant priodol er mwyn defnyddio eich cerbyd mewn perthynas â gwaith.
ref: DPPA/KJP/940

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/324/499
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llanbedr Pont Steffan
Oriau: £12 plus occasional mileage allowance on duty
Oriau ar gael: 14 awr y mis i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Llanbedr Pont Steffan

Oriau gwaith:  14 awr y mis i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr

Tâl £12 a lwfans milltiroedd o bryd i'w gilydd pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i ddarparu gwasanaeth eistedd er mwyn cynorthwyo bachgen ifanc awtistig a'i chwaer, sy'n awtistig hefyd, yn eu cartref, neu yn unigol yn y gymuned o bryd i'w gilydd, er mwyn cynnig ychydig seibiant i'w rhieni o'r rôl gofalu ac er mwyn gadael i'r plant “archwilio” yn annibynnol ar y teulu.

Bydd gofyn gweithio oriau mor hyblyg â'r gofyn, a chytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Prif Ddyletswyddau:

 • Darparu gwasanaeth eistedd o bryd i'w gilydd er mwyn i'r rhieni gael seibiant o'u rôl gofalu
 • Sicrhau bod y plant yn ddiogel yn eu hamgylchedd.
 • Cynorthwyo gyda phrydau a diodydd pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Annog a chymryd rhan mewn gweithgareddau
 • Darparu cymorth ac arweiniad i feithrin sgiliau annibyniaeth. Eu cynorthwyo i fynychu gweithgareddau cymdeithasol
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/CS/324/499

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/554
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Beulah, Castellnewydd Emlyn
Oriau: £9.90 plus mileage allowance on duty
Oriau ar gael: hyd at 6 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn ystod gwyliau coleg, yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Beulah, Castellnewydd Emlyn

Oriau gwaith:  hyd at 6 awr yr wythnos, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn ystod gwyliau coleg, yn unol ag anghenion y cyflogwr.

Tâl £9.90 a lwfans milltiroedd pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn ifanc gyda'i annibyniaeth a'i sgiliau byw dyddiol.  Ac mae'r gweithgareddau yn cynnwys Nofio, cerdded, sinema, cymdeithasu a siopa.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy gyfrwng y cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r dyn hwn i reoli ei gymorth mewn ffordd annibynnol.  Rhaid eich bod yn meddu ar eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Prif Ddyletswyddau:

 • Darparu cymorth ac arweiniad er mwyn meithrin sgiliau annibyniaeth
 • Darparu cymorth er mwyn cyflawni gweithgareddau y mae'r cyflogwr yn eu dewis, megis nofio, cerdded, sinema a hobïau eraill.
 • Cynorthwyo'r dyn ifanc i gael mynediad i'r gymuned leol ac o'i gwmpas
 • Sicrhau diogelwch personol y dyn bob amser yn ystod eich oriau gwaith.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Bywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/SG/554

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/876
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Penrhyn-coch
Oriau: £11.25 per hour Mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu Ar ôl ysgol neu ar benwythnosau

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Penrhyn-coch

Oriau gwaith:     6 awr yr wythnos o gymorth cymdeithasu Ar ôl ysgol neu ar benwythnosau

Tâl:   £11.25 yr awr  Tâl milltiroedd o 45c y filltir

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Mae gofyn cael Cynorthwyydd personol i gynorthwyo bachgen awtistig dieiriau 9 oed i fwynhau gweithgareddau cymdeithasol.  Bydd gofyn darparu goruchwyliaeth gyson er mwyn sicrhau ei ddiogelwch bob amser gan nad oes ganddo ymwybyddiaeth o berygl ac mae'n tueddu i gydio mewn pethau a'u rhoi yn ei geg.

Mae'r person ifanc hwn yn mwynhau cerdded mewn parciau a choetiroedd lleol, chwarae gyda ffrisbi neu bêl, mynd ar y siglenni neu gerdded ar draeth Clarach neu Ynys-las ac yna mynd am hufen iâ.  Mae gofyn iddo gael rhywfaint o gymorth os bydd yn bwyta bwyd sy'n creu llanast ac er mwyn sicrhau na fydd rhai pethau e.e. croen banana, yn cael eu bwyta.  Mae wrth ei fodd yn mynd allan yn y car.  Nid yw'n mwynhau torfeydd na siopa ac mae'n gallu cyfathrebu ei deimladau yn uchel.

Mae siawns bach y bydd angen cynnig cymorth gofal personol wrth ei newid.

Prif ddyletswyddau:

Mynd â'r defnyddiwr gwasanaeth allan i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol.  Cynorthwyo wrth roi ei harnais 5 ffordd ymlaen pan fydd yn y car.  Mae'r harnais yn addas i bob car

Ymuno gyda gweithgareddau cymdeithasol

Cynnig goruchwyliaeth gyson, yn enwedig gerllaw ffyrdd gan nad oes ganddo ymwybyddiaeth o berygl

Ei gludo i weithgareddau ac oddi yno.  Bydd gofyn bod gennych chi yswiriant defnydd busnes priodol ar eich cerbyd at y diben hwn.

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn bob amser

Manyleb Person:

Bod yn ddibynadwy ac yn ymroddedig

Digyffro a chyfeillgar

Wedi cael hyfforddiant gwaith ieuenctid neu hyfforddiant cyfatebol/byddai profiad o weithio gyda gyda phobl ifanc/awtistig o fantais

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.

ref: DPPA/KJP/876

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/671
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Borth
Oriau: £12 per hour
Oriau ar gael: Hyblyg: bore, prynhawn neu gyda'r hwyr neu gyfuniad

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Ardal Borth

Oriau gwaith:     3-12 awr yr wythnos

Patrwm gwaith: Hyblyg:  bore, prynhawn neu gyda'r hwyr neu gyfuniad.

Tâl: £12.00 yr awr

 

Cyflwyniad:

Mae'n bleser gennym gynnig y swydd wag hon ar ran ein cleient, y mae gofyn iddynt gael cynorthwyydd personol i ddarparu gwasanaeth eistedd, cymorth cymdeithasu a chwmni yn y cartref.  Mae'r oriau yn hyblyg er mwyn bodloni anghenion y cleient ac er mwyn galluogi ei wraig i gael seibiant o'i phrif rôl gofalu.

Mae'r cleient wedi bod yn arlunydd proffesiynol ers bron i 50 mlynedd.

Prif dasgau

 • Darllen i'r cleient/edrych ar lyfrau
 • ei annog i ddarllen,
 • annog sgwrs / adrodd straeon
 • gwrando ar gerddoriaeth
 • Cynorthwyo'r cleient i gyflawni ymarferion sylfaenol yn ei gadair
 • Ei gynorthwyo gyda phrydau a diodydd sylfaenol, e.e. torri ffrwythau, paratoi wyau wedi eu sgramblo, paratoi diod siocled poeth
 • Cynorthwyo wrth fwyta yn ôl yr angen,
 • Cynorthwyo gyda thasgau cyffredinol o gwmpas y cartref er mwyn cynnal amgylchedd diogel

Manyleb Person

 • Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol
 • Prydlon a threfnus
 • Gonest a gellir ymddiried ynoch
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Rhywun hunangyflogedig yn ddelfrydol.

ref: DPPA/KJP/671

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/972
Teitl swydd: Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Clarach
Oriau: £12.00 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yn ystod y tymor ysgol, 12 awr yn ystod y gwyliau

Teitl y swydd:  Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  ardal Clarach

Oriau gwaith:  6 awr yn ystod y tymor ysgol, 12 awr yn ystod y gwyliau

Tâl:  £12.00 yr awr

Disgrifiad Swydd

Nod y taliad uniongyrchol hwn yw cynnig ychydig seibiant haeddiannol i fam bachgen 3 oed sy'n Awtistig ac y mae ganddo ADHD.

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol gofalgar a rhagweithiol i gynorthwyo'r bachgen ifanc hwn i feithrin ei hyder, wynebu sialensiau newydd a dysgu ar ei gyflymder ei hun, gan gynnig yr hyder iddo ddatblygu, a chan roi ychydig amser i ffwrdd i'w fam o'i rôl gofalu.

Mae'r swydd am 6 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol a 12 awr yr wythnos yn ystod y gwyliau, i'w gweithio mewn ffordd hyblyg yn unol ag anghenion y cyflogwr, ac efallai y bydd y cyflogwr yn dymuno cyfuno'r oriau o bryd i'w gilydd er mwyn cynnig seibiant ychydig yn hirach

Byddwch yn cynorthwyo'r unigolyn sy'n cael gofal i feithrin ei hyder wrth ryngweithio gyda phobl arall, a gyda diddordebau sy'n cynnwys cerbydau, rhifau a'r wyddor.  Mynd i'r traeth, darllen llyfrau ac ati.

Fel Cynorthwyydd Personol, bydd gofyn bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân, ynghyd ag yswiriant busnes.

Prif ddyletswyddau

 • Cynorthwyo mam y cleient i gael amser i'w hun
 • Paratoi byrbrydau ysgafn a diodydd pan ar ddyletswydd
 • Helpu i leihau arwahanrwydd cymdeithasol mam.
 • Cynorthwyo'r cleient i gymryd rhan mewn gweithgareddau a diddordebau sy'n cynnwys cerbydau, rhifau a'r wyddor. Mynd i'r traeth, darllen llyfrau ac ati.
 • Cynorthwyo mam i fynychu apwyntiadau.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r teulu am weithgareddau ac unrhyw bryderon sydd gennych chi efallai.
 • Sicrhau diogelwch a lles y cleient bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd
 • Ni ddylech fyth adael y cleient heb oruchwyliaeth.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Dealltwriaeth o Awtistiaeth a'i heriau

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol o'r ardal

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

ref: DPPA/CS/972

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/663
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Bow Street
Oriau: £9.90 per hour plus mileage 30p per mile
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, 6 awr yn ystod y gwyliau ysgol

Teil y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau gwaith: 3 awr yr wythnos yn ystod y tymor ysgol, 6 awr yn ystod y gwyliau ysgol

Tâl: £9.90 yr awr a chyfradd filltiroedd o 30c y filltir

 

Cyflwyniad:

Mae'n bleser gennym gynnig y swydd wag hon am Gynorthwyydd Personol i gynorthwyo ein mab hyfryd cyfeillgar, hapus ac egnïol i gymryd rhan mewn gweithgareddau cymdeithasol.  Ar hyn o bryd, mae ein mab yn mwynhau mynd i'r ganolfan hamdden i gymryd rhan mewn gweithgareddau dŵr.  Hoffem gael CP i archwilio gweithgareddau eraill y byddai'n eu mwynhau hefyd efallai megis gweithgareddau dash a darpariaeth aml-chwaraeon.  Mae'n mwynhau mynd allan a mynd i'r parc neu'r traeth, ar yr amod nad oes torfeydd mawr yno.

Nid oes gan ein mab lawer o synnwyr o berygl ac efallai y bydd gofyn i chi ddal ei law, gan ddibynnu ar lefel ei egni.  Nid yw ei leferydd yn ddatblygedig iawn, felly bydd angen i chi fod yn ystyriol ac yn amyneddgar gydag ef.

Bydd gan y CP delfrydol ychydig brofiad o Awtistiaeth a bydd ganddynt brofiad o weithio gyda phlant iau sydd ag anghenion ychwanegol.

Prif Ddyletswyddau:

Ceir 6 awr yr wythnos, y mae modd eu gweithio mewn ffordd hyblyg rhyngom dros un neu ddau ddiwrnod, o gwmpas y dau ddiwrnod yr wythnos y byddwn yn teithio i Lundain.

Yn ystod y tymor ysgol, byddem yn dymuno i chi gasglu ein mab o'r ysgol ar ddydd Llun am 3.30, mynd ag ef i'r ganolfan hamdden neu i weithgareddau eraill, a mynd ag ef gartref ar ôl hynny.  Wrth fynd i nofio, bydd gofyn i chi gynorthwyo yn yr ystafell newid a'i atgoffa i fynd i'r toiled.  Mae'n gallu defnyddio'r toiled ond os bydd yn cael damwain, bydd gofyn i chi ddarparu rhywfaint o ofal personol.

Rydym yn paratoi bwyd mewn bocs bwyd ac mae wastad digon o fwyd gartref os byddwch yn dychwelyd gartref yn gynnar.  Mae'n well ganddo fyrbrydau sych fel creision a chwcis;  gall gyfathrebu ei anghenion yn dda iawn a bydd yn gofyn os bydd yn dymuno cael unrhyw beth.

ref: DPPA/KJP/663

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/750
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberystwyth
Oriau: £11.00 per hour + Mileage 45p per mile
Oriau ar gael: 4 awr yr wythnos ar ffurf cymorth cymdeithasu

Teitl y swydd:      Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:                    Ardal Aberystwyth

Oriau gwaith:     4 awr yr wythnos ar ffurf cymorth cymdeithasu

Tâl:                           £11.00 yr awr + Milltiroedd teithio, 45c y filltir

 

Cyflwyniad

Mae fy mab yn ei arddegau ac mae wedi cael diagnosis Awtistiaeth, ac mae gofyn cael cynorthwyydd personol gofalgar, amyneddgar ac ymroddedig ar ei gyfer er mwyn ei helpu i ddatblygu sgiliau cymdeithasu ac annibyniaeth mewn ffordd ddiogel.  Mae'n mwynhau nofio, cerdded, mynd i'r siopau a thechnoleg.  Oherwydd ei ddiffyg ymwybyddiaeth o berygl a diogelwch wrth ymyl ffyrdd, mae gofyn ei oruchwylio'n gyson.

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol Cyngor Sir Ceredigion.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

 

Prif ddyletswyddau

cymorth i ymarfer sgiliau bywyd yn y gymuned, er enghraifft, dilyn rhestr siopa, talu am eitemau, a chyfrifo faint o newid i'w ddisgwyl

Cymorth wrth ddatblygu sgiliau cymdeithasol fel cynnal sgyrsiau priodol gyda gwahanol bobl

Anogaeth i gymryd rhan mewn gweithgareddau er mwyn helpu i gynnal a hyrwyddo ffitrwydd

Cludiant o gartref y teulu ac i'w cartref

Darparu goruchwyliaeth gyson er mwyn cadw fy mab yn ddiogel, yn enwedig gerllaw ffyrdd

Meithrin a chynnal perthynas llawn ymddiriedaeth

Hyrwyddo iechyd a diogelwch bob amser

 

Manyleb Person

Bod yn ddibynadwy ac yn ymroddedig

Digyffro a chyfeillgar

Yn fodlon ymgymryd â hyfforddiant yn ôl y gofyn

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn a defnydd o'ch car eich hun.  Bydd gofyn cael yswiriant defnydd busnes priodol ar eich yswiriant car mewn perthynas â'r rôl hwn.

ref: DPPA/KJP/750

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/164
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Penrhyn-coch
Oriau: £10.00 per hour & expenses up to £10 per week
Oriau ar gael: Hyblyg

Teitl y swydd: Cynorthwyydd Personol

Lleoliad: Ardal Penrhyn-coch

Oriau gwaith: Hyblyg

Tâl: £10.00 yr awr a threuliau, hyd at £10 yr wythnos

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn hwn i fanteisio ar y gymuned leol ac ehangach er mwyn atal ynysigrwydd cymdeithasol.

Diben y Swydd:

Mae gofyn cael CP ar gyfer menyw ifanc sydd â Syndrom Down er mwyn ei chynorthwyo i fynd allan yn gymdeithasol am 3.5 awr, 2 neu 3 gwaith y mis yn ardal Aberystwyth.  Mae'r fenyw ifanc yn gymdeithasgar ac yn hoffi sgwrsio ac mae ganddi synnwyr digrifwch da.  Mae ganddi ddiddordeb mewn pêl-droed a nofio, ac mae'n gefnogwr brwd Clwb Pêl-droed Lerpwl ac mae'n nofwraig frwd gyda'r gemau Olympaidd Arbennig

Yn ddelfrydol, byddai gofyn cael rhywun sy'n gallu gyrru.

Prif Dasgau

Mynd allan gyda hi i gymdeithasu.  Ar hyn o bryd, mae hyn yn golygu cael swper, fel arfer mewn tafarn, yna ymweld ag un neu ddau dafarn arall, rhwng 6.30 a 10 o'r gloch.

Ei chludo i weithgareddau eraill o ddiddordeb a bod yn gwmni iddi yno.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Digyffro a diffwdan

Hwyliog gyda synnwyr digrifwch da

Yn gallu cymryd rhan mewn sgyrsiau cyffredinol

Gonest a gellir ymddiried ynoch

Hyblyg gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Dymunol

Trwydded yrru lawn a glân

ref: DPPA/KJP/164

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/617
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Llandre, Ceredigion
Oriau: £12 plus 45p per mile mileage rate
Oriau ar gael: 21 awr yr wythnos (3 diwrnod 7 awr) i'w rhannu rhwng 1 neu 2 Gynorthwyydd Personol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Llandre, Ceredigion

Tâl yr awr:  £10 a 45c y filltir fel costau teithio

Oriau a gynigir:  21 awr yr wythnos (3 diwrnod 7 awr) i'w rhannu rhwng 1 neu 2 Gynorthwyydd Personol

Cyflwyniad

Cynorthwyo menyw ifanc sydd ag anawsterau dysgu i fwynhau ei gweithgareddau hamdden, cynnig cymorth iddi fynychu lleoliad gwaith gwirfoddol, manteisio ar y gymuned a meithrin sgiliau byw annibynnol.  Mae'n hanfodol bod gan y cyflogai drwydded yrru llawn a'u cerbyd eu hunain.

Prif ddyletswyddau

Cyn Covid, arferai'r fenyw ifanc hon fwynhau bywyd prysur, a gyda chymorth ei Chynorthwywyr Personol, roedd yn gallu:

 • Mynychu lleoliad gwaith gwirfoddol
 • Manteisio ar weithgareddau chwaraeon e.e. nofio, dosbarthiadau yn y gampfa, mynd am dro
 • Mynd i siopa
 • Ymweld â'r sinema/theatr
 • Mynychu dosbarthiadau celfyddydau neu grwpiau diddordeb eraill
 • Ymweld â mannau o ddiddordeb
 • Dechrau dysgu sut i baratoi pryd sylfaenol gyda chymorth
 • Mynd allan yn gymdeithasol ac ymweld â ffrindiau

Fodd bynnag, yn ystod Covid, bu'n rhaid iddi 'warchod' gydag aelod o'r teulu sy'n agored i niwed.  Mae'r teulu wedi sicrhau Pod pwrpasol a diogel o ran Covid yn eu gardd, ac mae hyn wedi ei galluogi hi i gael cymorth yn y cartref.  Mae hi wedi mwynhau'r gweithgareddau canlynol yn ystod y cyfnod hwn:

 • Paentio/tynnu lluniau/lliwio
 • Modelu clai
 • Credu cardiau
 • Croesbwytho/gwaith tapestri
 • Dysgu iaith arwyddion
 • Dysgu Cymraeg sylfaenol
 • Chwarae gemau bwrdd
 • Gwneud fideos ymarfer corff

Ar y dechrau, treulir rhan fwyaf yr amser yn y 'Pod', ond gydag amser, mae hi'n dymuno ail-gydio yn rhai o'i gweithgareddau blaenorol.

Bydd angen i ymgeiswyr

 • gadw oedolyn ifanc agored i niwed yn ddiogel bob amser – er enghraifft, eu helpu i groesi'r ffordd yn ddiogel a bod yn ymwybodol o'u diffyg ymwybyddiaeth o berygl.
 • eu helpu i fod yn ymwybodol o Covid gan eu bod yn byw gydag aelod o'r teulu sy'n agored i niwed.
 • annog mwy o integreiddio yn y gymuned leol. Byddai gwybodaeth leol o'r gweithgareddau sydd ar gael o fantais i'r swydd hon.
 • Gan bod gan y cyflogwr anhwylder iaith, yn ogystal â'r anawsterau dysgu sydd ganddi, mae'n bwysig cyfathrebu mewn ffordd rydd gyda'i theulu, a byddant yn gallu helpu i esbonio pethau yn ôl yr angen.
 • Llenwi taflenni amser misol.

Manyleb person

 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun trwy gynnig eich awgrymiadau a'ch syniadau eich hun ynghylch gweithgareddau
 • Yn mwynhau gwneud gweithgareddau crefft ac yn gallu dysgu gweithgareddau newydd
 • Yn gadarnhaol am anawsterau dysgu
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar
 • Yn gallu siarad mewn ffordd syml ac esbonio pethau yn araf ac mewn iaith glir
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da
 • Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o'ch cerbyd eich hun
 • Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith
 • Mae'r penodiad hwn yn destun archwiliad DBS estynedig, na fydd gofyn i'r ymgeisydd dalu amdano.
ref: DPPA/KJP/617

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/206
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol Ategol
Lleoliad: Aberaeron
Oriau: £9.90 per hour (under review) plus mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: hyd at 5 awr yr wythnos, a fydd yn amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr, ac a fydd ar benwythnosau yn bennaf

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol Ategol

Lleoliad:  Aberaeron

Oriau gwaith:  hyd at 5 awr yr wythnos, a fydd yn amrywio yn unol ag anghenion y cyflogwr, ac a fydd ar benwythnosau yn bennaf

Tâl:  £9.90 yr awr (yn cael ei adolygu ar hyn o bryd) a lwfans milltiroedd teithio pan ar ddyletswydd

Cyflwyniad:

Diben y taliad uniongyrchol hwn yw cynnig cymorth ar ddydd Sul a hefyd, cyflenwi yn lle y CP presennol a chynorthwyo'r cyflogwr pan fydd y CP arferol ar wyliau neu heb fod ar gael.  Mae'r cyflogwr wedi'u cofrestru fel unigolyn dall ac mae'n rhaid bod yr ymgeisydd yn fodlon cludo a gweithio gyda chi tywys y cleient.

Prif Ddyletswyddau:

 • Cynorthwyo'r cleient i gael mynediad i'w chymuned
 • Darparu cymorth a sgwrs ddiddorol
 • Mynd gyda'r cleient i'r dref i gymdeithasu a chanlyn ei diddordebau
 • Cynorthwyo wrth gario bagiau siopa
 • Cynorthwyo gyda mân dasgau domestig sy'n cynnig budd i'r cyflogwr
 • Mae'r cleient yn ddall, felly bydd gofyn iddynt gael cymorth wrth fynd i mewn ac allan o gerbydau
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Bywiog ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Gyrrwr a defnydd o gar yn hanfodol

ref: DPPA/SG/206

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/507
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 20 awr

Teitl y swydd:  Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  20 awr

Tâl: £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Rydw i'n 44 oed ac mae gennyf Awtistiaeth gweithredu lefel uchel.

Rydw i'n byw ar fy mhen fy hun mewn ffordd mor annibynnol ag y gallaf, ond mae gofyn i mi gael rhywfaint o help gyda'r tasgau canlynol a nodir isod.

Bydd fy ngweithiwr cymorth presennol i ffwrdd ar gyfnod o absenoldeb mamolaeth, a bydd angen i mi gael rhywun i gyflawni ei rôl pan fydd hi i ffwrdd.

Byddai angen i mi gael rhywun i ddod i gysgodi fy Nghynorthwyydd Personol unwaith bob pythefnos am ychydig fisoedd er mwyn i ni gyd allu dod i adnabod ein gilydd yn gyntaf.

Mae newid yn rhywbeth anodd iawn i mi, ond os byddaf yn cael ychydig amser, heb ormod o bwysau arnaf, byddaf yn addasu i bethau yn dda iawn.

Prif Ddyletswyddau:

Casglu Presgripsiynau, Trafnidiaeth, Siopa, Talu biliau, Glanhau, Rhyngweithio cymdeithasol, Apwyntiadau, Coginio a Galwadau ffôn

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

 • Egnïol
 • Synnwyr digrifwch da
 • Sgiliau trefnu da
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
ref: DPPA/JT/507

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/964
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth/Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Blaenannerch
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 8 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:  Gweithiwr cymorth/Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Blaenannerch

Oriau gwaith:  8 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr.

Cyflwyniad:  Mae'r dyn hwn yn awtistig ac mae ei anabledd yn amharu ar ei allu i gymdeithasu a chyfathrebu.

Mae'n cael anhawster gyda phob agwedd ar gynllunio.  Mae angen cymorth arno i baratoi patrwm a strwythur, a'i gynnal, a bydd hyn yn helpu i leihau ei orbryder.

Mae angen cymorth arno gyda phob agwedd ar fyw ei fywyd o ddydd i ddydd er mwyn cynnal ei annibyniaeth, ei iechyd corfforol a'i iechyd meddyliol.

Prif Ddyletswyddau:  CP i gynorthwyo gyda:

- manteisio ar y gymuned, er mwyn lleihau ynysigrwydd cymdeithasol.

- manteisio ar adnoddau hanfodol, e.e.  siopa

- manteisio ar wasanaethau hanfodol e.e.  apwyntiadau Meddyg Teulu.

- cynnig tawelwch meddwl er mwyn helpu i leihau gorbryder.

- cwblhau tasgau byw dyddiol

- cynnal ei denantiaeth gyfredol, symud i un newydd

- cyfathrebu.

- cael cyswllt gyda gweithwyr proffesiynol/sefydliadau

- creu a chynnal strwythur a phatrwm.

- llenwi gohebiaeth a dogfennaeth.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/964

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/970
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth/Cynorthwyydd personol
Lleoliad: Blaenannerch
Oriau: £9.90 per hour with expenses.
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:  Gweithiwr cymorth/Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Blaenannerch

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr gyda threuliau.

Cyflwyniad: 

Byddai'r dyn ifanc hwn yn dymuno cael rhywun a fyddai'n mynd ag ef i nofio bob dydd Llun ar ôl ysgol.  Mae'n hoffi Bowlio hefyd, a mynd i'r Sinema a chaffis.

Prif Ddyletswyddau: 

Mae angen ychydig gymdeithasu a mynd allan gyda gweithiwr cymorth ar y person ifanc hwn er mwyn datblygu ei annibyniaeth.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/970

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/987
Teitl swydd: Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour with expenses
Oriau ar gael: 10 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  10 awr yr wythnos

Tâl:  £9.50 yr awr gyda threuliau

Cyflwyniad: 

Mae angen i'r dyn ifanc hwn yn ei 20au gymdeithasu rhywfaint yn y gymuned.

Prif Ddyletswyddau: 

Cynorthwyo'r person ifanc hwn i fanteisio ar y gymuned leol a mynychu gweithgareddau sydd o ddiddordeb iddo.

-        Er mwyn meithrin hunanhyder yn ei sgiliau cymdeithasol

-        Er mwyn archwilio cyfleoedd o ran ei ddiddordeb mewn cerddoriaeth.

-        Er mwyn meithrin hunanhyder i ddefnyddio trafnidiaeth gyhoeddus

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/987

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/642
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Eglwys Fach
Oriau: £11.50 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd personol

Lleoliad:  Eglwys Fach

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £11.50 yr awr

Cyflwyniad:

Rydw i'n falch iawn o gael y cyfle i recriwtio Cynorthwyydd Personol i'm cynorthwyo i wireddu fy uchelgais o brofi natur a chymdeithasu mewn ffordd annibynnol ar fy nheulu.

Rydw i wedi cael MS ers yr oeddwn yn 18 oed ac rydw i'n defnyddio cadair olwyn.  Rydw i'n mwynhau gwylio rhaglenni natur ar y teulu ond rydw i'n dymuno profi hyn yn uniongyrchol.  Mae gofyn i mi gael eich cymorth chi i'm galluogi i ganlyn fy niddordebau.  Hoffwn gael hobi fel pysgota neu wylio adar ac ymweld â mannau eraill o ddiddordeb i gymdeithasu gyda phobl debyg.  Rydw i'n mwynhau mynd i'r sinema, y celfyddydau neu fynd allan i gael coffi mewn caffi hefyd, neu gynulliad.  Mae gennyf gerbyd symudedd wedi'i addasu felly ni fydd gofyn codi unrhyw offer trwm pan fyddwn yn mynd allan.

Prif Dasgau

 • Fy nghynorthwyo i ganlyn fy niddordebau a mynd allan.
 • Fy ngyrru i weithgareddau a'u mynychu gyda mi – mae gennyf fan symudedd
 • Ystyried faint o egni sydd gennyf gan bod hyn yn gallu amrywio
 • Fy nghynorthwyo i ddarganfod pa weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasu sydd ar gael a gwneud trefniadau i fynychu'r rhain

Manyleb Person

 • Natur garedig a chymdeithasol
 • Synnwyr hwyl da
 • Yn gallu bod yn ystyriol o lefelau egni
 • Yn mwynhau diddordebau tebyg
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Ffurfio perthynas dda gyda fy nheulu
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Trwydded yrru lawn a bydd gofyn i chi yrru fy ngherbyd symudedd.

 

ref: DPPA/KJP/642

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/179
Teitl swydd: Gweithiwr Cymorth ar gyfer sesiynau cymdeithasol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 17.5 Awr

Teitl y swydd: Gweithiwr Cymorth ar gyfer sesiynau cymdeithasol

Lleoliad: Aberteifi

Oriau gwaith: 17.5 awr

Cyfradd tâl: £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae angen rhywfaint o anogaeth ar y fenyw hon i fod yn fwy annibynnol gyda'i threfn arferol bob dydd. 

Mae'r tasgau a ddisgrifir yn ymwneud â defnyddwraig y gwasanaeth i gefnogi ei hannibyniaeth.

Ni ddylai’r Gweithiwr Cymorth ymgymryd â dim tasgau Trafod â Llaw na thasgau gofal personol/trefnau domestig. Dylid cynnal tripiau a gweithgareddau gan ddefnyddio cadair olwyn defnyddwraig y gwasanaeth.

Prif Ddyletswyddau:

Cymorth i nodi a mynychu Grwpiau Cymunedol

Cymorth mynd allan am goffi/cinio

Cymorth gyda thripiau i'r dafarn

Mynd yn gwmni a chymorth gyda mynd i'r sinema neu fod yn gwmni wrth dreulio amser yn gwylio gartref.

Cymorth i fynd â chi bach am dro. 

Mynd yn gwmni a chymorth gyda mynd i siopa

Cymorth i baratoi a choginio prydau iach

Cymorth i ymgymryd â gweithgareddau Celf a Chrefft

Manyleb y Person:

Heini ac egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd o amgylch oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn dda am gadw amser.

Gallu defnyddio menter eich hun a bod yn hunan-gymhellol.

Gallu cadw cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Y gallu i ddatblygu a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/179

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/205
Teitl swydd: Cynorthw-ydd Personol
Lleoliad: Bow Street
Oriau: £10.00 per hour
Oriau ar gael: 8 awr yr wythnos ac oriau ychwanegol i gyflenwi pan fydd Cynorthwywyr eraill yn absennol.

Teitl Swydd: Cynorthwy-ydd Personol

Lleoliad: Ardal Bow Street

Oriau Gwaith: 8 awr yr wythnos ac oriau ychwanegol i gyflenwi pan fydd Cynorthwywyr eraill yn absennol.

Cyfradd tâl: £10.00 yr awr

Cyflwyniad:

Chwilio am Gynorthwy-ydd Personol/Gofalwr i ŵr hawddgar yn Bow Street. Bore Sadwrn 9-12 a phrynhawn Sadwrn 4-6 ac yna dydd Sul 2-5pm. Mae’r cleient yn chwilio am gymorth i gynnal cartref glân, i goginio, siopa, cymdeithasu a rhywfaint o ofal personol. 8 awr yr wythnos a rhagor o oriau i gyflenwi, yn ôl yr angen, pan fydd Cynorthwywyr eraill yn absennol.

 

Prif Dasgau

 • Siopa; gall y cyflogwr yrru’r cerbyd symudedd i'r siop felly nid yw’n hanfodol cael gyrrwr ond byddai’n fanteisiol.
 • Cymorth gyda gorchwylion yn y cartref megis coginio a glanhau.
 • Cymorth gyda gofal personol ac i gael cawod a gwisgo.
 • Cymdeithasu, cael pryd o fwyd achlysurol gyda’r Cynorthwywyr.

Manyleb y Person

 • Natur gymdeithasgar a charedig.
 • Gallu gweithio o’ch pen a’ch pastwn eich hun a chymell eich hunan.
 • Gallu cynnal cyfrinachedd a pharchu preifatrwydd.
 • Sgiliau da o ran cyfathrebu ac ymdrin â phobl.
 • Byddai trwydded yrru lawn yn fantais.

 

ref: DPPA/KJP/205

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/999
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £10.00 per hour. Travel costs (excluding journey to and from work) and expenses will be covered
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y Swydd Cynorthwyydd Personol

Lleoliad Aberystwyth

Oriau gwaith 6 awr yr wythnos

Tâl £10.00 yr awr.  Telir costau teithio (heb gynnwys y daith i'r gwaith ac o'r gwaith) a threuliau

Cyflwyniad

Rydw i'n chwilio am Gynorthwyydd Personol (CP) gofalgar ac amyneddgar sy'n meddu ar sgiliau cyfathrebu da er mwyn fy ngalluogi i fodloni fy anghenion cymdeithasol, hamdden ac ysbrydol y tu allan i'm cartref.  Rydw i'n hoffi mynychu eglwys St Michael yn Aberystwyth ar foreau Sul a mynd am ginio ar ôl hynny.  Rydw i'n hoffi ymweld â ffrindiau ym Mhlas Gwyn yn Llanrhystud a'm chwaer yn Sanclêr.  Rydw i'n mwynhau siopa am ddillad hefyd ac eitemau anhanfodol.  Mae angen i mi gael cymorth gydag arian mân wrth dalu am bethau.  Pan fyddaf allan, mae gofyn i mi gael cymorth wrth groesi'r ffordd a bydd angen dangos peryglon baglu i mi er mwyn fy atal rhag baglu.  Rydw i'n hoffi mynd allan i gyfarfod pobl, ond nid ydw i'n hoff iawn o synau uchel na phobl swnllyd.  Mae gofyn i mi gael gyrrwr a pherchennog car ar gyfer y rôl hwn.  Bydd gofyn bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu ei ddefnyddio mewn perthynas â'ch gwaith.

Prif Ddyletswyddau

Fy nghynorthwyo i ganlyn fy niddordebau a mynd allan

Fy nghludo i weld ffrindiau a theulu

Fy nghynorthwyo i groesi'r ffordd gan na fyddaf yn rhoi digon o sylw i hyn yn aml, felly nid oes gennyf ymwybyddiaeth o ddiogelwch o ran traffig

Sicrhau fy niogelwch trwy gydol yr amser pan fyddwch yn gweithio;  Cyfeirio at unrhyw rwystrau posibl a pheryglon baglu a lleihau'r risgiau gymaint ag y bo modd er mwyn fy nghadw yn ddiogel e.e.  defnyddio'r lifft yn lle defnyddio'r grisiau

Wrth siopa, fy nghynorthwyo wrth i mi dalu am eitemau er mwyn sicrhau fy mod yn rhoi'r arian cywir

Manyleb Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Trwydded yrru lawn a defnydd o gar

ref: DPPA/KJP/999

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/KJP/992
Teitl swydd: Cynorthwydd Personol
Lleoliad: Llanon
Oriau: £10.00 per hour. Travel costs (excluding journey to and from work) and expenses will be covered
Oriau ar gael: 12 awr yr wythnos, a ffafrir dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul

Teitl y Swydd Cynorthwyydd Personol

Lleoliad Ardal Llanon

Oriau gwaith 12 awr yr wythnos, a ffafrir dydd Iau, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul

Tâl £10.00 yr awr.  Telir costau teithio (heb gynnwys y daith i'r gwaith ac o'r gwaith) a threuliau

Cyflwyniad

Mae gofyn cael cynorthwyydd personol amyneddgar a deallgar i gynorthwyo ein defnyddiwr gwasanaeth sydd yn ei 30au i gymdeithasu, treulio ychydig amser i ffwrdd o'i theulu i gynnal ei hannibyniaeth a chanlyn ei diddordebau.  Mae gan ddefnyddiwr y gwasanaeth fân anawsterau dysgu ac mae'n gallu bod ychydig yn orbryderus.  Felly, mae rhywun sy'n gallu cyfathrebu yn dda yn hanfodol, gan nad yw hi'n teimlo'n hyderus wrth gyfathrebu, ac yn aml, bydd yn dibynnu ar bobl arall i ymateb ar ei rhan, yn enwedig os bydd yn teimlo'n nerfus neu'n anghyffyrddus mewn sefyllfa.  Mae gofyn cael anogaeth, sicrwydd ac amynedd er mwyn ei galluogi i gymryd ei hamser a dweud yr hyn sydd ar ei meddwl.  Mae angen i wybodaeth fod yn glir ac yn syml er mwyn cynorthwyo dealltwriaeth.  Mae'r gweithgareddau y mae ganddi ddiddordeb ynddynt yn cynnwys nofio, sinema, theatr, siopa, mynd allan ar deithiau, cerdded, bwyta allan, mynd i'r siop trin gwallt, bar ewinedd/pampro a chelf/crefft fel gwneud crochenwaith.

Prif Ddyletswyddau

Cymorth er mwyn ei galluogi i ganlyn ei diddordebau a mynd allan, cymorth i gael gwybod pa weithgareddau a chyfleoedd cymdeithasu sydd ar gael a threfnu ei bod yn mynychu'r rhain

Annog cyfathrebu, gan neilltuo amser ar gyfer atebion a phenderfyniadau er mwyn nodi a bodloni dymuniadau'r defnyddiwr gwasanaeth

Yn gallu meithrin perthynas llawn ymddiriedaeth

Pan yn bwyta allan, ystyried y ffaith bod ganddi anoddefiad glwten a'i chyfeirio i'r dewisiadau cywir

Manyleb Person

Sgiliau cyfathrebu da

Amyneddgar

Deallgar

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio eich car mewn perthynas â'ch gwaith

ref: DPPA/KJP/992

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/988
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £13 per hour plus local mileage allowance when on duty
Oriau ar gael: 9.00 Awr yr wythnos: i'w gweithio mewn ffordd hyblyg, ond ar brynhawniau yn bennaf fel y cytunir arnynt ymlaen llaw gyda chynrychiolydd y cyflogwr.

Teitl y Swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth 

 Tâl yr Awr:  £13 yr awr a lwfans milltiroedd lleol pan ar ddyletswydd

 Oriau a Gynigir:  9.00 Awr yr wythnos:  i'w gweithio mewn ffordd hyblyg, ond ar brynhawniau yn bennaf fel y cytunir arnynt ymlaen llaw gyda chynrychiolydd y cyflogwr.

Manylion:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw oedrannus rhannol ddall, sydd wedi colli ei chof, i reoli ei phatrwm dyddiol ac i'w chynorthwyo gyda sgwrs ysgogol, gan annog gweithgareddau sy'n helpu i leddfu ei hynysigrwydd cymdeithasol, a rhoi anogaeth ysgafn iddi barhau i fod yn egnïol.  Gallai hyn olygu teithiau byr i'r gymuned er mwyn caniatáu iddi gael cyswllt gyda ffrindiau, yn ogystal â gweithgareddau yn y cartref, felly mae'r defnydd o gar yn hanfodol.  Efallai y bydd angen darparu rhyw lefel o ofal personol

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.

Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.

Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau: -

 • Cynorthwyo'r cleient i gynnal patrymau dyddiol yn y cartref.
 • Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.
 • Annog y cleient i fynd allan am dro bach a chadw cwmni iddi
 • Bod yn sensitif i'r angen amrywiol am sgwrs neu amser tawel
 • Efallai y bydd gofyn paratoi byrbrydau a diodydd yn ystod eich sifft.
 • Cymorth i fanteisio ar y gymuned er mwyn mynd ar deithiau byrion lleol.
 • Cymorth gyda thasgau ysgafn yn y cartref.
 • Cymorth wrth drefnu a mynychu apwyntiadau.
 • Er mwyn galluogi'r cleient i fyw bywyd mor annibynnol ag y bo modd, ei hannog i fod yn fwy gweithredol yn hytrach na bod yn oddefol ym mhob penderfyniad a wneir.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r teulu am unrhyw faterion sy'n peri pryder
 • Cadw taflenni amser manwl a chofnodion o'r tasgau a gwblhawyd a chyflwyno'r rhain i unigolyn addas y cleient bob wythnos.
 • Unrhyw ddyletswyddau rhesymol eraill y gofynnir i chi eu cyflawni o bryd i'w gilydd

Manyleb Person:

 • Siaradwr Cymraeg ac yn meddu ar wybodaeth o ddiwylliant Cymreig a diddordeb ynddo
 • sensitif ac ystyriol
 • Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.
 • Synnwyr digrifwch da.
 • Gofalgar
 • Gonest
 • Cyfrifol am amyneddgar.
 • Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.
 • Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.
 • Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.
 • Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.
 • Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.
 • Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.
 • Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.

(Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith).

ref: DPPA/CS/988

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/155
Teitl swydd: Cynorthwywyr Personol sy'n byw gyda'r cleient (chwe swydd ar gael)
Lleoliad: Lledrod
Oriau: £12 per hour shift pay, plus live in bonus of £500 per month / £12 yr awr tâl sifft ynghyd â bonws byw gyda'r cleient o £500 y mis
Oriau ar gael: Sifftiau 12 awr ar system rota (wythnos waith 40 awr)

Disgrifiad Swydd / Proffil personol

Gweithio rota ar gylchdro 12 wythnos yn byw gyda'r cleient, Oherwydd cyfyngiadau Covid rhaid i staff aros ar y safle trwy gydol eu cylchdro.

Ydych chi am weithio mewn ardal wledig, hardd gyda golygfeydd ysblennydd heb unrhyw gymdogion agos?

Cyfleoedd i fwynhau dros 150 erw o goetir a llwybrau cerdded gyda thâl rhagorol tra byddwch yn helpu Mam i ofalu am ei phlant sydd ag anableddau difrifol.

Rydym yn chwilio am Gynorthwywyr Personol cyfeillgar, ymroddedig, llawn hwyl i ddarparu cymorth gyda phob agwedd ar ofal, gan gynnwys coginio, golchi dillad a thasgau domestig ysgafn, a chynorthwyo gydag anghenion gofal personol y plant anabl.

Byddai'r swydd hon yn ddelfrydol i staff nyrsio cymwysedig neu unrhyw un a hoffai gael gyrfa yn gweithio gyda phlant a theuluoedd. Mae ymgeiswyr heb unrhyw gymwysterau gofal ffurfiol (darperir hyfforddiant llawn) a all ddangos gwir barodrwydd i ddysgu yn cael eu hannog i wneud cais hefyd.

Mae'r rôl yn dibynnu ar ynysu cymdeithasol gorfodol â thâl am 2 wythnos a chael prawf Covid 19 cyn cyrraedd y safle.

Yn gyfnewid am hyn cynigiwn lety glân, hunanarlwyo, am ddim ar wahân i'r prif dŷ (llety modern, hunangynhwysol eich hun gyda chawod, toiled a microdon), gyda chegin ac ystafell fyw gymunol.

Darparer cyfleustodau, Wi-Fi am ddim, teledu a golchdy ac ati.

Tâl gwyliau a hyfforddiant lle bo angen ar gyfer y swydd.

Prif ddyletswyddau

 • Sicrhau diogelwch a llesiant y cleientiaid bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd a bod yn ymwybodol o risg (bod yn ymwybodol y gall gwrthrychau y gellir eu llyncu neu eu crensian fel beiros neu hances papur fod yn risg tagu ac ati.)
 • Bod yn gyfrifol am eich diogelwch eich hun o ran codi a chario.
 • Newid padiau anymataliaeth a chwblhau anghenion gofal personol gan gynnwys ymolchi, cael bath, rhoi hufen a meddyginiaeth ar fannau sensitif (hyd at 12 gwaith y dydd).
 • Gwisgo, bwydo a sicrhau hydradiad.
 • Cynorthwyo gyda golchi dillad a thasgau glanhau domestig hanfodol y cleientiaid anabl.
 • Helpu gyda ffisiotherapi a thylino dyddiol y cleientiaid (rhoddir hyfforddiant).
 • Helpu Mam i goginio prydau bwyd i'r teulu.
 • Parchu diwylliant y teulu a'u perthynas glos. Parchu gwybodaeth Mam am yr hyn y mae angen ei flaenoriaethu.
 • Helpu gyda bywyd teuluol mewn ffordd sy'n golygu y gall Mam gael seibiant ac amser iddi hi ei hun, delio ag asiantaethau allanol, cysgu neu dreulio amser gydag aelodau unigol o'r teulu, ar sail un i un.
 • Helpu gyda phethau ymarferol bywyd bob dydd / bywyd cartref. Ymgysylltu'n rhagweithiol â'r plant trwy chwarae hwyliog a chefnogol.
 • Darparu cludiant i'r cleientiaid anabl fynd i apwyntiadau meddygol hanfodol yng nghwmni eu mam (dylai fod yswiriant busnes ar gyfer unrhyw gerbyd a ddefnyddir ar gyfer hyn).

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb y Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth o'r ardal leol

Synnwyr digrifwch da

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy gyda sgiliau cadw amser da

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Gallu 'mynd i'r afael' â phethau ymarferol bywyd mewn cartref prysur

Gallu gweithio fel rhan o dîm ac yn awtomatig

Gallu dilyn cyfarwyddiadau

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Bod yn barod i dorchi llewys pan fydd pethau'n mynd yn flêr amser cinio a chwarae yn yr awyr agored.

Egni ac empathi

Yn barod i wynebu problemau bywyd, agwedd eangfrydig / gynhwysol at fywyd

Rhai sgiliau iaith arwyddion yn ddefnyddiol ond fel arall parodrwydd i ddysgu iaith arwyddion sylfaenol.

Mae trwydded yrru lawn a gallu defnyddio cerbyd yn hanfodol

ref: DPPA/CS/155

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/CS/789
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Tregaron
Oriau: £12 per hour / £12 yr awr
Oriau ar gael: 4 wythnos gydag oriau gwaith hyblyg

Disgrifiad Swydd

Ydych chi'n rhywun cymdeithasol a chyfeillgar ac yn teimlo'n angerddol am eich gwaith? Os felly fe allech chi fod y Cynorthwyydd Personol gofalgar delfrydol y mae ei angen i helpu dyn ifanc 19 oed i gael mynediad i'w gymuned.

Swydd pedair awr yr wythnos yw hon gydag oriau hyblyg, er efallai y bydd y cyflogwr am gyfuno'r oriau ar adegau i ymweld â rhywle ymhellach i ffwrdd.

Nod y taliad uniongyrchol hwn yw lleihau unigedd cymdeithasol y cyflogwr a'i helpu i ddysgu sgiliau newydd a mynd allan i'r gymuned yn annibynnol ar ei rieni.

Byddwch yn ei helpu i fagu hyder a bod yn fwy ymwybodol o draffig, rhyngweithio â staff a phobl eraill ac ati.

Fel Cynorthwyydd Personol mae'n ofynnol i chi gael eich cludiant eich hun a thrwydded yrru lân, lawn gydag yswiriant busnes.

Prif ddyletswyddau

 • Helpu'r cyflogwr i gael mynediad at gyfleoedd cymdeithasol yn lleol ac ymhellach i ffwrdd ar brydiau hefyd.
 • Lleihau unigedd cymdeithasol.
 • Ei gynorthwyo i fynd nofio, mynd i gaffis a digwyddiadau cymdeithasol.
 • Ei helpu i fagu hyder.
 • Helpu'r cyflogwr i fynd i apwyntiadau.
 • Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r teulu am weithgareddau ac unrhyw bryderon sydd gennych.
 • Sicrhau diogelwch a llesiant y cyflogwr bob amser pan fyddwch ar ddyletswydd.
 • Byth yn gadael y cyflogwr heb ei oruchwylio.
 • Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gall y cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb y Person

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar

Unigolyn rhagweithiol gyda gwybodaeth o'r ardal leol

Synnwyr digrifwch da

Gallu datblygu a chynnal perthynas gefnogol

Hyblygrwydd o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd

Dibynadwy a sgiliau cadw amser da

Gallu gweithio o'ch pen a'ch pastwn eich hun a bod yn hunan-ysgogol

Gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

 

 

ref: DPPA/CS/789

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/SG/190R
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol (Seibiant)
Lleoliad: (Lleolir y cyflogwr yn Ardal Aberystwyth) ond bydd yr oriau Seibiant yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.
Oriau: £9.90 per hour daytime hours; £52 for overnight
Oriau ar gael: Cynnwys Seibiant: i'w gweithio fel 26 awr unwaith y mis mewn un bloc ar benwythnosau, gan gynnwys 2 sesiwn dros nos er mwyn cynorthwyo'r seibiant misol

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol (Seibiant)

Lleoliad:  (Lleolir y cyflogwr yn Ardal Aberystwyth) ond bydd yr oriau Seibiant yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.

Oriau:  Cynnwys Seibiant:  i'w gweithio fel 26 awr unwaith y mis mewn un bloc ar benwythnosau, gan gynnwys 2 sesiwn dros nos er mwyn cynorthwyo'r seibiant misol

Tâl:  £9.90 yr awr yn ystod y dydd;  £52 dros nos

Cyflwyniad:

Ariannir y swydd hon trwy gynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r person ifanc hwn i feithrin ei sgiliau cymdeithasol a'i aeddfedrwydd cymdeithasol wrth ddarparu seibiant i'w fam.  Darparir hyfforddiant yn ôl y gofyn, pan fydd ar gael.

Diben y Swydd:

Mae gofyn cael cymorth Seibiant Cyflenwi Wrth Gefn hyd at unwaith y mis mewn lleoliad teuluol a fydd yn digwydd yng nghartref y Cynorthwyydd Personol.

Gall y dyn ifanc hwn brofi anawsterau wrth uniaethu gydag eraill ac mae'n dioddef oedi emosiynol.

Bydd yr ymgeisydd delfrydol yn mwynhau chwaraeon, byddant yn greadigol, yn ymarferol, yn teimlo'n gyffyrddus ynghylch ffurfio terfynau, a byddant yn meddu ar brofiad a gwybodaeth dda am Syndrom Asperger.  Mae'n bwysig bod y person ifanc hwn yn gallu mynegi eu hunigolrwydd yn llawn ac y rhennir tasgau yn ddarnau bach o wybodaeth

Prif Dasgau:

Mae'r defnyddiwr gwasanaeth yn mwynhau ac yn gorfod cael cymorth gyda nifer o weithgareddau megis:

Cynllunio pryd, siopa am y cynhwysion, paratoi a choginio swper

Gwneud paned o de

Rheoli arian;  mynd i'r siop, cyfrifo faint o arian y bydd ei angen a faint o newid i'w ddisgwyl.  (Mae defnyddiwr y gwasanaeth yn mwynhau mathemateg)

Dysgu sut i ddeall amserlen trafnidiaeth gyhoeddus

Trefnu taith allan a dal trên neu fws

Bod yn gallu cymryd rhan mewn chwaraeon egnïol a dysgu rheolau'r chwaraeon.  (Mae dilyn rheolau yn bwysig iawn i'r defnyddiwr gwasanaeth)

Cynorthwyo gyda thasgau ymarferol fel casglu coed tân

Bod yn greadigol, gwneud pethau fel bocsys adar pren

Mynd i'r sinema, bowlio, chwarae meddal

Chwarae gwyddbwyll

Tynnu lluniau a chadw dyddiadur lluniau o'r gweithgareddau a'r mannau yr ymwelwyd â nhw, y bydd modd eu trafod yn nes ymlaen

Sicrhau iechyd a diogelwch yr unigolyn drwy'r amser

Eu hannog i siarad ychydig Gymraeg (Os yw'r Cynorthwywyr Personol yn gallu siarad Cymraeg)

Dyletswyddau Eraill:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd

Manyleb Person

Hanfodol

Rhaid eu bod yn mwynhau chwaraeon egnïol

Prydlon a threfnus

Cyfeillgar, cadarnhaol a chymdeithasol

Gonest a gellir ymddiried ynddynt

Hyblyg o ran oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd hon

Yn gallu defnyddio eu menter eu hunain a chymell eu hunain

Synnwyr digrifwch da

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da

Trwydded yrru lawn

Dymunol

Yn gallu siarad Cymraeg

Yn gallu deall neu ddysgu rheolau chwaraeon

Profiad o syndrom Asperger a gweithio gyda phobl ifanc

ref: DPPA/SG/190R

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/447
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Llandysul
Oriau: £9.90 per hour with mileage and expenses.
Oriau ar gael: Cyfanswm yr oriau yw 12 awr yn ystod y gwyliau Ysgol, o ddydd Llun i ddydd Sul. 6 Awr ar ddydd Sadwrn/dydd Sul yn ystod y tymor ysgol.

DPPA/JT/ 447

Ardal Llandysul

Cyfanswm yr oriau yw 12 awr yn ystod y gwyliau Ysgol, o ddydd Llun i ddydd Sul.  6 Awr ar ddydd Sadwrn/dydd Sul yn ystod y tymor ysgol.

Y tâl yw £9.90 yr awr gyda chostau teithio a threuliau.

 

Rydym yn chwilio am Gynorthwyydd personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo person ifanc i fanteisio ar y gymuned am 6/12 awr yr wythnos.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun taliadau uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Byddai profiad o Oedi datblygiadol yn fuddiol ar gyfer y rôl.  Mae'r swydd hon ar gyfer rhywun sy'n hoffi bod allan yn yr awyr agored ac yn egnïol.

 

Bydd y prif ddyletswyddau yn cynnwys…

 

Cynorthwyo ac annog y person ifanc hwn i feithrin eu hannibyniaeth a'i galluogi i ryngweithio yn y gymuned mewn ffordd gymdeithasol.

Cynorthwyo'r person ifanc hwn wrth iddynt fynychu sesiynau Marchogaeth, nofio, cerdded ac unrhyw ddiddordebau eraill.

Sicrhau diogelwch y person ifanc hwn bob amser yn ystod y cyfnod gwaith.

Yn ogystal, bydd gofyn ei goruchwylio gan bod ei hymwybyddiaeth o beryglon a pherygl yn gyfyngedig.

Byddai gwybodaeth leol o'r ardal a'r gweithgareddau sydd ar gael o fantais oherwydd y bydd yr oriau gwaith yn cael eu treulio oddi ar y safle yn y gymuned.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/447

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/835
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 24 awr bob 4 wythnos. Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg, i'w cytuno bob 4 wythnos gyda'r cyflogwr

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Aberteifi

Oriau gwaith:  24 awr bob 4 wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg, i'w cytuno bob 4 wythnos gyda'r cyflogwr

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo dyn anabl i fanteisio ar ei gymuned am 6 awr yr wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r unigolyn hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.

Prif Ddyletswyddau:

 Ei gynorthwyo a'i annog i feithrin annibyniaeth a'i alluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei gymuned.

 Mae'n mwynhau bod allan yn yr awyr agored, felly darparu cymorth er mwyn cyflawni'r anturiaethau hyn mewn ffordd ddiogel

 Ei gynorthwyo a'i annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb megis siopa dillad/bwyd, mynd am fwyd/diod a gweithgareddau eraill o ddiddordeb.

 Mynd gydag ef i theatrau a gwylio ffilmiau.

 Ymgysylltu ag ef a'i gynorthwyo i fynychu clybiau llyfrau lleol.

 Ei gynorthwyo a'i annog i roi cynnig ar weithgareddau a sgiliau newydd

 Sicrhau ei ddiogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod gwaith, oherwydd y nam ar ei olwg a'i anabledd.

 Cynnig cwmni yn y cartref a chymryd rhan mewn sgyrsiau cadarnhaol a bywiog gydag ef.  Mae'r cyflogwr yn mwynhau dadl dda.

 Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau sydd ar gael o fantais yn y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith gael eu treulio oddi ar y safle yn y gymuned.

 Darparu cymorth teithio i ardaloedd lleol o ddiddordeb megis golygfannau lleol, teithiau i'r traeth a theithiau cerdded ar hyd llwybr yr arfordir.

Bydd gofyn darparu cymorth gyda chadair olwyn.  Bydd yr unigolyn yn gallu codi cadair olwyn â llaw i mewn ac allan o'r cerbyd yn ddiogel, gan gynorthwyo'r cyflogwr wrth iddo ddefnyddio ei gadair olwyn mewn ffordd ddiogel

 Cynnig cymorth ac anogaeth gyda sgiliau byw'n annibynnol, megis cymorth wrth baratoi prydau, gan ei fod yn mwynhau coginio.

 Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

 Bod yn gyfrifol am gysylltu â Meddyg Teulu a Gweithiwr Cymdeithasol / Gweithiwr Allweddol y cyflogwr, ynghyd â swyddfa Diverse Cymru, os bydd angen cymorth meddygol ar y cyflogwr.  Gellir cysylltu â Diverse Cymru ar 02920 368888, a ddilynir gan eich dewis ardal.

Manyleb Person:

 Egnïol.

 Dysgedig

 Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol

 Synnwyr digrifwch da.

 Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

 Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

 Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

 Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun

 Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

 Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

 Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/835

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/855
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberystwyth
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 3 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberystwyth

Oriau gwaith:  3 awr yr wythnos

Tâl:  £9.90 yr awr

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw i reoli ei phatrwm dyddiol a'i chynorthwyo i fanteisio ar y gymuned.  Mae'r fenyw hon yn gyfeillgar ac yn gymdeithasol iawn.  Mae'n rhaid cael gyrrwr car ar gyfer y rôl hwn.  Mae hi wedi cael diagnosis dementia, felly byddai rhywun sy'n meddu ar wybodaeth yn fuddiol ar gyfer y rôl hwn.

Bu'n ofalwr ei hun am nifer o flynyddoedd.

Bydd gofyn gweithio yr oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

Byddai'r fenyw hon yn dymuno cael rhywun sy'n gallu cynnig cwmni, ei helpu i fanteisio ar y gymuned a mynd am goffi.

Cymorth a chynnal patrymau dyddiol yn y cartref.

Cymorth ac anogaeth gyda gweithgareddau o ddiddordeb.

Cynorthwyo ffordd o fyw annibynnol yn y cartref ac yn y gymuned.

Manyleb Person

Egnïol.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd ynghylch oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Efallai y bydd gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/855

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/925
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: ardal Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour with expenses
Oriau ar gael: 6 awr yn ystod y tymor am 39 wythnos, 12 awr yn ystod amser ysgol am 13 wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  ardal Aberteifi

Oriau gwaith:  6 awr yn ystod y tymor am 39 wythnos, 12 awr yn ystod amser ysgol am 13 wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr a threuliau

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynnig cyfleoedd cymdeithasu ar gyfer y dyn ifanc hwn.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Byddai profiad o Awtistiaeth o gymorth ar gyfer y rôl hwn.  Mae'r dyn ifanc hwn yn byw gyda'i dad.  Mae angen ychydig gymorth ar y ddau ohonynt gyda'u tasgau dyddiol ac wrth ymlacio yn y gymuned.

Prif Ddyletswyddau:

Sicrhau ei ddiogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith, mae gofyn rhoi sylw iddo yn ddi-baid oherwydd ei broblemau ymddygiadol.

Ei gynorthwyo a'i annog gyda gweithgareddau y mae ganddo ddiddordeb ynddynt, fel mynd i'r parc, mynd allan am deithiau ac ati.

Ei gynorthwyo a'i annog i roi cynnig ar weithgareddau newydd a sgiliau i wella ei hyder a'i allu.

Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon.

Manyleb Person:

Egnïol

Gwybodaeth unigol ragweithiol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod gennych chi ddefnydd busnes ar eich yswiriant ac yn gallu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/925

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/518
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth
Lleoliad: Ceinewydd
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 6 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol/Gweithiwr cymorth

Lleoliad:  Ceinewydd

Oriau gwaith:  6 awr yr wythnos

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw hyfryd i fanteisio ar ei chymuned am 6 awr yr wythnos.  Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, gan gytuno arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'r bwriad yw galluogi'r fenyw hon i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Mae hi'n Arlunydd ac yn awdur anabl, y mae angen CP arni i'w chynorthwyo gyda'r gweithgareddau hyn.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.  Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Mae gan y fenyw ei cherbyd ei hun ac mae hi'n hoffi gyrru ei hun.

Prif Ddyletswyddau:

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Ei chynorthwyo a'i hannog i fod yn annibynnol a'i galluogi i ryngweithio mewn ffordd gymdeithasol yn ei chymuned.

Cynnig cymorth i fynychu apwyntiadau a therapi hefyd.

Cynnig cymorth a'i hannog gyda gweithgareddau fel mynd i'r Traeth, Pentre Ifan, Tyddewi, Sinema, Orielau celf, Theatr, Paentio, Garddio, Coginio a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.

Ei chynorthwyo wrth gymryd nodiadau pan fydd yn arddweud barddoniaeth.

Bydd gofyn rhoi ychydig gymorth wrth siopa ac efallai y bydd angen gwneud rhywfaint o waith codi eitemau trwm.

Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich cyfnod yn y gwaith.

Cyfeillio.

Byddai gwybodaeth leol am y gweithgareddau sydd ar gael o fantais ar gyfer y swydd hon, oherwydd y gallai'r oriau gwaith fod oddi ar y safle yn y gymuned.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/518

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPAJT511
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Ardal Dihewyd
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Ardal Dihewyd

Oriau gwaith:  5 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr

Cyflwyniad:

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg i gynorthwyo menyw ifanc (18) sydd â phroblemau cefn i fanteisio ar ei chymuned ac ymweld â mannau o ddiddordeb am 5 awr yr wythnos.  Cymraeg yw mamiaith y cleient a byddai'n well ganddi gael Cynorthwyydd Personol sy'n siarad Cymraeg

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd hyblyg, gan gynnwys gyda'r hwyr ac ar benwythnosau yn ôl y gofyn ac fel y cytunir ymlaen llaw.  Fel rheol, disgwylir y byddent yn cael eu defnyddio fel un bloc cymorth 5 awr

Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r cleient i reoli ei chymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant pan fydd ar gael.

Rhaid bod gennych chi eich trafnidiaeth eich hun a thrwydded yrru lawn a glân.  Gan bod y cleient yn blino'n hawdd, byddai profiad o anableddau a'r gallu i wthio cadair olwyn mewn ffordd ddiogel yn hanfodol i'r rôl.

Prif Ddyletswyddau

Ei chynorthwyo a'i hannog gyda gweithgareddau fel nofio, hydrotherapi, marchogaeth a gweithgareddau eraill y mae ganddi ddiddordeb ynddynt.

Mynd gyda hi i'r sinema, y theatr neu leoliadau cerddoriaeth lleol a digwyddiadau cymdeithasol eraill

Efallai y bydd gofyn paratoi byrbrydau ysgafn.

Ei chynorthwyo a'i hannog gyda sgiliau bywyd a gweithgareddau meithrin hyder megis trin arian, defnyddio trafnidiaeth gyhoeddus, defnyddio siopau coffi, siopa dillad yn annibynnol ac ati.

Sicrhau ei diogelwch bob amser yn ystod eich oriau gwaith

Byddai gwybodaeth leol am weithgareddau sydd ar gael o fantais i'r swydd hon, oherwydd y caiff y gwaith ei wneud oddi ar y safle yn y gymuned.

Manyleb Person

Egnïol a brwdfrydig.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Mae sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da a'r gallu i siarad Cymraeg yn gyffyrddus yn hanfodol.

Mae gofyn cael trwydded yrru lawn a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPAJT511

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/196
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour
Oriau ar gael: Hyd at 15 awr yr wythnos

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  Hyd at 15 awr yr wythnos

Tâl:  £9.90 yr awr

Mae gofyn cael Cynorthwyydd Personol ymroddedig, gofalgar a hyblyg er mwyn cynorthwyo menyw i reoli ei threfniadau dyddiol a'i chynorthwyo i fanteisio ar y gymuned.

Bydd gofyn gweithio'r oriau mewn ffordd mor hyblyg â'r gofyn, a chytunir arnynt ymlaen llaw.  Ariannir y swydd hon trwy'r cynllun Taliadau Uniongyrchol a'i bwriad yw galluogi'r teulu hwn i reoli eu cymorth mewn ffordd annibynnol.  Gellir darparu hyfforddiant yn ôl y gofyn a phan fydd ar gael.

Prif Ddyletswyddau:

Cynorthwyo a chynnal trefniadau dyddiol yn y cartref.

Cynorthwyo ac annog gyda gweithgareddau o ddiddordeb.

Bydd gofyn paratoi prydau.

Bydd gofyn cynorthwyo gyda gofal personol.

Cynorthwyo ffordd o fyw annibynnol yn y cartref ac yn y gymuned.

Manyleb Person

Egnïol a brwdfrydig.

Unigolyn rhagweithiol sy'n meddu ar wybodaeth leol.

Synnwyr digrifwch da.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd.

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

Efallai y bydd gofyn cael trwydded yrru a defnydd o gar.  Rhaid bod eich polisi yswiriant yn cynnwys defnydd busnes er mwyn i chi allu defnyddio'r cerbyd yn ystod oriau gwaith.

ref: DPPA/JT/196

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/312
Teitl swydd: Cynorthwyydd Personol gyda phrofiad o Awtistiaeth
Lleoliad: Aberteifi
Oriau: £9.90 per hour with expenses and mileage.
Oriau ar gael: 5 awr yr wythnos.

Teitl y swydd:  Cynorthwyydd Personol gyda phrofiad o Awtistiaeth

Lleoliad:  Aberteifi

Oriau gwaith:  5 awr yr wythnos.

Tâl:  £9.90 yr awr gyda threuliau a milltiroedd teithio.

Cyflwyniad:

Mae gallu'r unigolyn ifanc hwn i gyfathrebu mewn ffordd effeithiol gydag eraill (ac i eraill gyfathrebu gydag ef) yn gyfyngedig, ac mae hyn yn peri iddo deimlo'n rhwystredig.  Mae angen iddo gael amrediad o brofiadau cymdeithasol a chyfleoedd da er mwyn meithrin ei sgiliau cymdeithasol.

Prif Ddyletswyddau:

Helpu'r unigolyn ifanc hwn i ryngweithio yn ei gymuned.

Ei helpu i gael mwy o amrediad o gyfleoedd i fod yng nghwmni pobl.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol a brwdfrydig

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/312

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.

Cyfeirnod: DPPA/JT/912
Teitl swydd: CYNORTHWYYDD PERSONOL
Lleoliad: ABERTEIFI
Oriau: £9.90 per hour plus expenses and mileage
Oriau ar gael: 4 Awr yr wythnos

Teitl y swydd:  CYNORTHWYYDD PERSONOL

Lleoliad:  ABERTEIFI

Oriau gwaith:  4 Awr yr wythnos

Tâl:  £9.90 yr awr a threuliau a chostau teithio.

Cyflwyniad:  Mae hwn yn fachgen 9 oed ac mae angen iddo fanteisio ar ei gymuned.  Mae ganddo anableddau dysgu ac oedi datblygiadol.  Yn ddelfrydol, rhywun sydd â phrofiad o hyn.  Mae angen iddo ddefnyddio cadair olwyn weithiau.  Mae'r swydd hon ar gyfer rhywun sydd â char ac sy'n gallu cludo cadair olwyn.

Prif Ddyletswyddau: 

Mae'n hoffi mynd i'r traeth.

Cerdded.

Mynd i'r parc i chwarae.

Mynd i gael hufen iâ.

Cyflawni unrhyw geisiadau rhesymol eraill y gallai'r cyflogwr eu gwneud o bryd i'w gilydd.

Manyleb Person:

Egnïol

Synnwyr digrifwch da

Hyblygrwydd gydag oriau gwaith a phrif ddyletswyddau'r swydd.

Gofalgar, gonest, cyfrifol ac amyneddgar.

Dibynadwy ac yn gallu cadw amser yn dda.

Yn gallu defnyddio eich menter eich hun a chymell eich hun.

Yn gallu cynnal cyfrinachedd a bod yn ymwybodol o breifatrwydd

Yn gallu meithrin a chynnal perthynas gefnogol.

Sgiliau cyfathrebu a rhyngbersonol da.

ref: DPPA/JT/912

Ymwadiad

Mae'r swydd wag hon yn cael ei hysbysebu ar ran cyflogwr unigol. Fe'ch cyflogir gan yr unigolyn hwnnw ac nid Cyngor Sir Ceredigion. I wneud cais am y swydd hon cwblhewch y ffurflen gais.

Mae'r penodiad hwn yn amodol ar wiriad DBS manylach, na fydd yn arwain at unrhyw gost i'r ymgeisydd. Os ydych wedi diweddaru eich DBS ar-lein, mae gennych gyfle gwych i gyrraedd y rhestr fer ar gyfer y swydd hon, gan y gall hyn helpu'r cyflogwr i recriwtio'n gyflymach o lawer.  Os hoffech ddiweddaru eich DBS presennol, ewch i https://www.gov.uk/dbs-update-service

Os bydd y cyflogwr yn gofyn amdanynt, rhaid darparu dau eirda boddhaol. Mae'r swydd hon yn destun cyfnod treialu o 1 mis a chyfnod prawf o hyd at 6 mis.

Bydd cyflogau'n cael eu talu mewn ôl-ddyledion bob 4 wythnos unwaith y bydd rhif Yswiriant Gwladol dilys wedi'i ddarparu. Rhaid i chi fod yn gymwys i weithio yn y DU a bydd eich cyflogwr yn gwirio dogfennau cyn cychwyn.

Byddwch yn derbyn yr hawliau gwyliau blynyddol priodol yn ogystal â'r holl hawliau statudol eraill a bydd manylion am hyn yn cael eu nodi yn eich contract cyflogaeth. Byddwch hefyd yn cael Llawlyfr Cynorthwywyr Personol pan fydd eich cyflogaeth yn cychwyn.

Disgwylir i chi gwblhau unrhyw hyfforddiant gorfodol y nodwyd ei fod yn berthnasol i'r swydd hon. Bydd cost hyfforddiant gorfodol yn cael ei dalu trwy'r taliad uniongyrchol. Gall methu â mynychu hyfforddiant gorfodol arwain at dynnu eich cynnig cyflogaeth yn ôl.

Sylwch fod y Gwasanaeth Cymorth Taliadau Uniongyrchol, Cyngor Sir Ceredigion yn hysbysebu'r swyddi canlynol ar ran cyflogwr unigol. Byddwch yn gyflogai'r Derbynnydd Taliad Uniongyrchol ac nid Cyngor Sir Ceredigion.