Gall fod yn anodd mynd o le i le yng nghefn gwlad, yn enwedig os nad oes gennych gar neu drwydded yrru. Ceir amrywiaeth o ffyrdd o ddefnyddio cludiant cyhoeddus yng Ngheredigion sy’n addas ar gyfer amrywiaeth o anghenion.

Bysus

Mae llawer o wasanaethau bws yng Ngheredigion sy’n mynd i bob rhan o’r sir yn ogystal â darparu cysylltiadau i drefi mawr mewn siroedd eraill. Amserlenni diweddaraf.

Cludiant Cymunedol

Adnoddau Cludiant Arall

Galw’r Gyrrwr Bro Dyfi – 01654 700136

Gwasanaeth hygyrch o ddrws i ddrws ym Mro Dyfi ar gyfer pobl 60 oed a hŷn, pobl ag anableddau neu bobl sydd wedi’u cau allan o gymdeithas oherwydd diweithdra, tlodi, byw yn y wlad neu salwch.

Mae’n gweithredu o ddydd Llun i ddydd Gwener, 9.00 – 17.00 ac mae’n rhaid bwcio 24 awr ymlaen llaw (neu fwy os byddwch am fynd yn bell).

Cost: Codir £10 y flwyddyn i fod yn aelod a thâl o £5 am deithiau dwy ffordd yn lleol. Am ddim i rai sy’n cael consesiynau.

Marchnad Llandudoch – 0845 686 0242

Ar gael i aelodau Cymdeithas Cludiant Gwledig Preseli (£10 y flwyddyn, cewch ffurflenni gan y gyrrwr) sy’n cael trafferth symud neu sydd heb fath arall o gludiant.

Cost: Am ddim i ddeiliaid tocyn mantais bws, fel arall mae’n dibynnu ar hyd y daith.

Yn weithredol ar fore dydd Mawrth, ac mae’n rhaid cadw lle erbyn hanner dydd y dydd Gwener blaenorol.

Galw’r Gyrrwr Llandudoch – 0845 6860242

Pwy sy’n gymwys: Unrhyw un sy’n cael trafferth symud, sydd heb gludiant neu’n methu â mynd ar gludiant cyhoeddus arferol. Dylai darpar ddefnyddwyr gofrestru â Chymdeithas Cludiant Gwledig Preseli; fe gewch ffurflenni o’r swyddfa neu oddi wrth y gyrrwr.

Diwrnod y gwasanaeth: dydd Iau

Mae’n rhaid cadw lle erbyn: 12.00 dydd Mercher

Bws Bro Aberteifi 0845 6860242

Pwy sy’n gymwys – Unrhyw un sy’n methu â mynd ar gludiant cyhoeddus arferol am ba bynnag reswm. Dylai darpar ddefnyddwyr gofrestru â Chymdeithas Cludiant Gwledig Preseli; fe gewch ffurflenni o’r swyddfa neu oddi wrth y gyrrwr.

Ardaloedd: Aberteifi, Penparc, Llangoedmor, Aberporth, Parcllyn, Blaenannerch, Y Ferwig, Llechryd, Llandudoch, Cilgerran, Newchapel ac Abercych

Galw’r Gyrrwr Aberteifi – Nos Sul – Clwb Ffilm Theatr Mwldan – 0845 6860242

Pwy sy’n gymwys – Unrhyw un sy’n methu â mynd ar gludiant cyhoeddus arferol am ba bynnag reswm. Dylai darpar ddefnyddwyr gofrestru â Chymdeithas Cludiant Gwledig Preseli; fe gewch ffurflenni o’r swyddfa neu oddi wrth y gyrrwr.

Cost: Tâl consesiwn, £5.00 y ddwy ffordd

Diwrnodau gweithredu: Nosweithiau Sul o fis Medi tan fis Ebrill

Mae’n rhaid cadw lle erbyn: Hanner dydd y dydd Gwener blaenorol

Ardaloedd: Neuadd Marchnad Crymych, Maes Parcio’r Stryd Hir, Trefdraeth; Llandudoch a Phenyparc

Ceir Ambiwlans – 0845 8401234

Cludiant am ddim pan nad yw’n argyfwng sy’n galluogi pobl i fynd i’r ysbyty neu’r clinig ar gyfer apwyntiadau arferol fel cleifion allanol. Cynigir amrywiaeth o gerbydau i fodloni anghenion gwahanol gleifion.

Ar waith o ddydd Llun i ddydd Gwener

Gwefan: www.ambulance.wales.nhs.uk

Gwasanaeth Cludo Cleifion Sant Ioan – 0845 644 2546

Gwasanaeth cludiant personol sy’n mynd i ble bynnag y dymuna rhywun deithio. Mae ganddynt amrywiaeth fawr o gerbydau, gan gynnwys ambiwlansys a cheir y gellir mynd i mewn iddynt â chadair olwyn, ac felly mae rhywbeth sy’n addas i anghenion pawb.

Cost: ffoniwch am y prisiau diweddaraf

Yn gweithredu saith diwrnod yr wythnos

Yn gwasanaethu: Pob rhan o’r Deyrnas Gyfunol

Gwefan: www.stjohnwales.co.uk/transfer