Logo Tim Plant AnablMae Gwasanaeth Seibiannau Byr Tîm Plant Anabl Ceredigion yn trefnu seibiannau byr i blant anabl rhwng 1 a 18 oed sy’n byw yng Ngheredigion.

Nod y gwasanaeth yw darparu cymorth i deuluoedd a chaniatáu i’r plentyn gael profiadau newydd drwy gynnig seibiannau byr gyda theuluoedd lleol yn y gymuned.

Mae’r gwasanaeth yn cynnig ‘gwasanaeth gwarchod’ neu ‘wasanaeth gofalwyr cyswllt teulu’.

Pwy Yw’r Gofalwyr?

Pobl yn y gymuned yw’r gofalwyr sy’n gwneud cais i ddod yn ofalwyr plant anabl. Mae’n bosibl na fyddant ond yn medru cynnig gofal am awr neu ddwy bob wythnos / mis neu ychydig yn fwy. Mae Gweithwyr Cymdeithasol Seibiannau Byr yn eu hasesu, eu cefnogi a’u goruchwylio ac mae’n ofynnol i’r gofalwyr wynebu gwiriadau llym gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, y Swyddfa Cofnodion Troseddol a’r Gwasanaeth Iechyd.

Er bod gofalwyr yn cael eu hystyried yn wirfoddolwyr, maent yn derbyn taliadau oddi wrth Wasanaeth Seibiannau Byr y Tîm Plant Anabl am bob sesiwn o ofal y maent yn ei roi. Caiff lwfans milltiredd a threuliau hefyd eu talu.

Paratoir cytundeb ysgrifenedig rhwng pob ochr ac fel arfer gwneir trefniadau rhwng y Gofalwr a’r teulu. Ni chodir tâl ar deuluoedd plant anabl.

A fyddech chi’n dymuno cefnogi plentyn anabl a’i deulu?

A oes gennych chi brofiad o anableddau neu ddiddordeb yn y maes hwn?

A fyddech chi’n medru cynnig cyfleoedd gwerthfawr i blentyn / person ifanc anabl a’i gefnogi?

Nid oes angen i chi o anghenraid feddu ar brofiad o weithio â phlant anabl i ddod yn Warchodwr neu Ofalwr Cyswllt Teulu.

Ni fyddwn yn gofyn i chi wneud dim na fyddwch yn gysurus ag ef a byddwch yn cael cymorth parhaus oddi wrth y Gweithwyr Cymdeithasol Seibiannau Byr.

Os oes gennych ddiddordeb mewn dod yn Warchodwr neu’n Ofalwr Cyswllt Teulu, cysylltwch ag un o Weithiwyr Cymdeithasol Seibiannau Byr y Tîm Plant Anabl:

Post:

Gwasanaeth Seibiannau Byr
Tîm Plant Anabl
Pantyfedwen
9 Stryd y Farchnad
Aberystwyth
Ceredigion
SY23 1DL

Ffôn:

01545 574000

Gwasanaeth Gwarchod

​Mae’r rhan fwyaf o Rieni / Gofalwyr yn mwynhau mynd allan yn achlysurol ac amcan y gwasanaeth yw darparu gwarchodwr i deuluoedd. Bydd y gwarchodwr yn medru gofalu am bob plentyn o fewn y teulu, yng nghartref y teulu hwnnw, am ychydig oriau ar y tro. Gall hyn ddigwydd gyda’r hwyr neu yn ystod y dydd, yn ddibynnol ar anghenion y teulu a’r adegau sydd fwyaf cyfleus i’r gwarchodwr.

Gall y gwarchodwr fynd â phlentyn allan am rai oriau hefyd, os teimlir bod hyn yn fwy addas i’r plentyn ac yn gyfleus i’r gwarchodwr.

Ni all y gwarchodwr fynd â phlentyn yn ôl i’w gartref ei hun.

Gwasanaeth Gofalwyr Cyswllt Teulu

​Efallai y bydd Rhieni / Gofalwyr ar adegau yn teimlo y gallai eu plentyn elwa o seibiant byr neu efallai y byddant yn dymuno cael seibiant am ba bynnag reswm. Efallai y byddant yn dymuno treulio amser gyda’u plant eraill neu efallai y bydd angen gorffwys arnynt. Bwriad y gwasanaeth yw paru’r teulu â gofalwr cyswllt teulu a fydd yn gofalu am y plentyn am gyfnod o amser – am ddiwrnod cyfan, penwythnos neu ychydig o ddiwrnodau o wyliau yng nghartref y gofalwr cyswllt teulu.

  • Byddai’r ddau wasanaeth yn cael eu cynnig yn rheolaidd gyda’r un plentyn

Mae seibiannau byr ar gyfer y teulu yn cynnig manteision i bawb:

  • Y plentyn – sy’n gwneud ffrindiau newydd ac yn cael profiadau newydd mewn amgylchedd newydd
  • Y Rhieni / Gofalwyr – sy’n medru cael seibiant o’r gwaith gofalu i dreulio amser gyda’u plant eraill a magu nerth newydd
  • Y Gwarchodwyr / Gofalwyr Cyswllt Teulu – sy’n gweld bod gofalu am blant yn werth chweil a’i fod yn rhoi boddhad iddyn nhw ac aelodau o’u teulu eu hunain

Allwch chi ddarparu cartref i blentyn/person ifanc?

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion yn chwilio’n barhaus am fabwysiadwyr / gofalwyr maeth newydd all gynnig cartref (naill ai dros dro neu’n barhaol) neu Gwasanaeth Seibiant Byr i blant ac oedolion ifanc sydd methu byw gyda’u teuluoedd biolegol bellach neu sydd angen saib oddi wrth eu teuluoedd biolegol.

A oes gennych chi ddiddordeb?

Ffoniwch yr Tîm Plant Anabl ar 01545 574000.