Beth yw Maethu?

Maethu yw gofalu am blant pobl eraill yn eich cartref ar ran yr Awdurdod Lleol.

RYDYM EICH ANGEN CHI!

Mae prinder Gofalwyr Maeth trwy’r sir yn enwedig rhai sy’n siarad Cymraeg. Mae pob plentyn yn unigryw ac o’r herwydd mae ganddynt anghenion unigol arbennig. Rydym yn dymuno recriwtio Gofalwyr Maeth o gefndiroedd amrywiol er mwyn lleoli plant yn y mannau cywir gan ddarparu lleoliadau teuluol sy’n diwallu anghenion pob plentyn yn y ffordd orau.

Rydym yn dymuno recriwtio Gofalwyr Maeth i blant o bob oedran a rhyw, o fabanod i bobl ifanc yn eu harddegau, ac mae angen lleoliadau ar gyfer brodyr a chwiorydd hefyd er mwyn sicrhau eu bod yn gallu aros gyda’i gilydd.

Y gwahanol fathau o faethu yw:

  • Gofal seibiant
  • Gofal yn y tymor byr
  • Gofal yn y tymor hir
  • Gofal parhaol
  • Lleoliadau cyn mabwysiadu
  • Lleoliadau Rhieni a’u Babanod
  • Gofalwyr Cymorth
  • Lleoliadau Arbenigol

Pam fod angen Maethu?

Mae magu plant yn dasg bwysig iawn ac yn dasg anodd ar brydiau. Yn ddelfrydol, dylai pob plentyn gael ei fagu yn ddiogel yn ei gartref teuluol ei hunan lle y bodlonir ei anghenion corfforol, emosiynol a chymdeithasol. Fodd bynnag, nid yw hyn yn bosib i rai plant a phobl ifanc oherwydd nifer o resymau, er enghraifft pan fo cam-drin neu pan fo’r teulu o dan bwysau aruthrol. Pan fo teulu’n gofalu am blentyn anabl ac angen seibiant wedi’i drefnu’n rheolaidd, gelwir hyn yn Seibiant Byr.

Cais?

Os oes gennych ddiddordeb - ffoniwch ni

Bydd Porth Gofal yn cymryd ychydig o wybodaeth sylfaenol wrthoch chi a fydd yn cael ei basio ymlaen at y Tîm Lleoli Teuluoedd a fydd yn eich ffonio i siarad â chi.

Yna’n dilyn bydd ymweliad cychwynnol â’r cartref.

Bydd ymgeiswyr yn derbyn gwiriadau ac asesiadau trwyadl cyn eu bod yn cael eu cymeradwyo fel gofalwyr ond gallwch gael rhagor o wybodaeth am y broses ymgeisio yn ein taflen yma:

Maethu gyda Cheredigion

Porth Gofal: 01545 574000

E-bost: contact-socservs@ceredigion.gov.uk

Mae gan Gyllid a Thollau Ei Mawrhydi becyn e-ddysgu a ddatblygwyd yn benodol i fynd i'r afael â'r heriau ynghlwm wrth gychwyn busnes fel gofalwr maeth.

Treth ar gyfer Gofalwyr Maeth

Yn anffodus, dim ond yn Saesneg mae'r pecyn ar gael ar hyn o bryd.

Maent hefyd yn trefnu gweminarau misol lle allwch ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych. Mae'r rhain ar gael yn Gymraeg ac yn Saesneg.

Lwfans Gofalwyr Prif Ffrwd

Lwfans Gofalwyr sy'n Berthnasau (Ffrindiau a Theulu)

Allwch chi ddarparu cartref i blentyn/person ifanc?

Mae Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion yn chwilio’n barhaus am fabwysiadwyr / gofalwyr maeth newydd all gynnig cartref (naill ai dros dro neu’n barhaol) neu Gwasanaeth Seibiant Byr i blant ac oedolion ifanc sydd methu byw gyda’u teuluoedd biolegol bellach neu sydd angen saib oddi wrth eu teuluoedd biolegol.

A oes gennych chi ddiddordeb?

Ffoniwch Porth Gofal ar 01545 574000