Os oes gennych Nam ar eich Golwg gallai’r gwasanaethau canlynol fod o gymorth i chi ar ôl cynnal asesiad o’ch anghenion:

Bydd Gwasanaethau Cymdeithasol yn medru darparu asesiad o’ch anghenion i chi ac yn gweithio gyda chi, a’ch helpu i fod mor annibynnol ag y bo modd. Efallai y byddwn yn gallu cynnig y gwasanaethau canlynol i chi, gan ddibynnu ar eich anghenion:

 • Swyddog Adsefydlu – mae hwn/hon wedi cael hyfforddiant arbennig ym maes nam synhwyraidd ac mae’n gweithio gyda phobl o bob oedran sy’n dioddef problemau gyda’u golwg. Mae’n cynnal asesiadau arbenigol ac yn darparu gwybodaeth, cyngor ac adsefydlu i bobl sydd wedi colli eu golwg
 • Hyfforddiant Symudedd – gallwn ddarparu hyfforddiant i chi i’ch helpu i symud o gwmpas yn fwy diogel ac yn fwy annibynnol, y tu mewn ac yn yr awyr agored
 • Arddangosfa Cymhorthion ac ati – mae offer ar gael sy’n gallu helpu gyda goruchwylion arferol dyddiol, er enghraifft – wrth gyflawni tasgau yn y gegin: clociau/watshis sy’n siarad ac y mae eu hwynebau yn glir, a chymhorthion ysgrifennu
 • Cymhorthion Golwg Gwael – cymhorthion megis chwyddiaduron a Setiau Teledu Cylch-Caeëdig ar gyfer darllen ac ati
 • Hyfforddiant a Chymhorthion Cyfathrebu – gallwn eich helpu i ymestyn eich sgiliau cyfathrebu presennol a rhoi cyngor am gymhorthion fel ffonau sy’n cynnwys botymau mawr a phennau ysgrifennu sy’n amlwg i’w gweld
 • Llyfrau a Phapurau Newydd Llafar – gallwn drefnu bod y rhain yn cael eu dosbarthu i chi
 • Benthyca Offer – mae modd benthyca rhai eitemau yn rhad ac am ddim e.e. Offer byw dyddiol arbenigol; peiriannau CD/Casét/Radio
 • Budd-daliadau Ariannol – gallwn roi cyngor i chi am fudd-daliadau perthnasol hefyd a sut i wneud cais amdanynt. Mae R.N.I.B. (Sefydliad Cenedlaethol Brenhinol Pobl Ddall) yn gweithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau Cymdeithasol Ceredigion i ddarparu gwasanaeth budd-daliadau lles i bobl dall a rhannol ddall yng Ngheredigion
 • Cofrestru rhywun sydd â Nam ar ei Golwg neu nam difrifol ar ei Golwg - Os nad ydych wedi cael eich cofrestru fel rhywun Dall neu Rhannol Ddall, ond rydych yn pryderu am eich golwg, dylech drafod hyn gyda’ch Meddyg Teulu neu’ch Arbenigwr llygaid

Mae gennym Ganolfan Byw’n Annibynnol yng nghanol y sir, sy’n cynnwys Canolfan Adnoddau ar y synhwyrau (Felinfach), lle y ceir arddangosiad o ystod eang o offer defnyddiol ar gyfer golwg a nam ar y clyw. Defnyddir y Ganolfan i ddarparu hyfforddiant ynghylch defnyddio’r offer hwn ac fel lleoliad i unrhyw wasanaethau adsefydlu a chyngor a hyfforddiant i unrhyw un sy’n ymwneud â phobl sydd â nam ar eu golwg ar lefel bersonol neu broffesiynol.

I drefnu apwyntiad yn y Ganolfan Adnoddau Golwg, cysylltwch â Pwynt Mynediad Sengl y Gwasanaethau Cymdeithasol ar 01545 574000.

Byddar/Dall – Colled Golwg a Chlyw

Mae gan y Gwasanaethau Cymdeithasol ddyletswydd i nodi a chofrestru pobl sy’n dioddef colled golwg a chlyw, a chynnig asesiad arbenigol o’u hanghenion iddynt.

Os ydych wedi Colli eich Clyw gallai’r gwasanaethau canlynol fod o gymorth i chi:

 • Gweithiwr Cymdeithasol gyda Phobl Byddar - mae’n darparu cymorth, cyngor a gwasanaeth cwnsela gwaith cymdeithasol gan ddefnyddio’r Iaith Arwyddion Brydeinig. Mae’n darparu asesiad, cyngor ynghylch byddardod caffaeledig a darparu offer arbenigol
 • Aseswr Cynorthwyol i Bobl sydd wedi Colli eu Clyw – mae’n darparu help a gwybodaeth am fyddardod caffaeledig, mae’n cynnig asesiad o anghenion ac arddangosiad o offer arbenigol er mwyn helpu pobl i ymdopi ag effeithiau o golli eu clyw yn y cartref
 • Gweithiwr Gofal Hyblyg ar gyfer colled Golwg a Chlyw – mae’n cynnig arweiniad/cymorth cyfathrebu i bobl sydd wedi colli eu golwg a’u clyw
 • Offer Arbenigol – Mae cyflenwad o offer arbenigol ar gael i’w fenthyca yn y tymor hir er mwyn helpu pobl Byddar a Thrwm eu Clyw yn eu cartrefi. Mae’r offer yn cynnwys:
  • Dyfeisiau hysbysu ar gyfer cloch y drws, h.y. clychau drws sy’n cynnwys golau sy’n fflachio, galwyr sy’n dirgrynu, clychau cludadwy sy’n canu’n uwch
  • Mwyhaduron teledu
  • Systemau dolen domestig
  • Cymhorthion ffôn
  • Golau sy’n fflachio/clociau sy’n dirgrynu
  • Larymau baban gweledol
  • Larymau mwg sy’n cynnwys golau sy’n fflachio a phadiau sy’n dirgrynu
  • Ffonau testun (Minicom)
 • Cofrestru Anabledd – er mwyn cael eich cofrestru fel rhywun Byddar/rhywun sydd wedi colli eu Clyw neu Fyddar/Dall, trafodwch hyn gyda’r gweithiwr Arbenigol a neilltuwyd ar eich cyfer

Os nad oes gennych weithiwr ar hyn o bryd, bydd angen i chi ffonio’r Pwynt Mynediad Sengl ar 01545 574000 neu rhif 01545 574001 Minicom.

Oherwydd bod cymaint o alw am ein gwasanaethau, nid ydym yn gallu gweld pawb yn syth ar ôl yr Ymholiad Cyswllt bob tro. Fodd bynnag, mae’n bwysig sicrhau ein bod yn gweld y bobl sydd fwyaf mewn angen yn gyntaf. Gan ddibynnu ar yr adnoddau a’r galw am wasanaethau, byddwn yn ceisio trefnu’r gwasanaethau y mae eu hangen arnoch cyn gynted ag y bo modd.

Yng Ngheredigion, mae ystod eang o wasanaethau ar gael i helpu pobl sydd â nam synhwyraidd i fod mor annibynnol ag y bo modd a rheoli eu bywydau eu hunain gymaint ag y bo modd.

Nam synhwyraidd yw’r term a ddefnyddir i ddisgrifio anableddau fel:

 • Dallineb/Nam ar y Golwg
 • Byddardod/Colli eich Clyw
 • Dallineb byddar (Colled Golwg a Chlyw)

Os mai dyma’r tro cyntaf i chi sylwi ar nam ar eich golwg neu’ch clyw, argymhellwn yn gryf i chi gysylltu a’ch Meddyg. Mae’n bwysig eich bod yn cael y diagnosis a’r driniaeth gywir ar gyfer eich cyflwr.