Ydych chi’n oedolyn a fu’n sâl neu wedi cael damwain ac yn bellach yn ei chael hi’n anodd edrych ar ôl eich hun, yn methu ymdopi â bywyd o ddydd i ddydd megis gofal personol, paratoi prydau a symud oddi amgylch? Os ydych am aros yn annibynnol yn eich cartref eich hun cyhyd ag sy'n bosibl, mae cymorth ar gael i chi.

Gwasanaeth Galliogi

Mae’n bosib y bydd y Gwasanaeth Galliogi a dargedwyd yn medru eich cynorthwyo a’ch cefnogi i ailennill eich annibyniaeth er mwyn i chi fedru aros yn eich cartref neu ddychwelyd gartref ar ôl cyfnod yn yr Ysbyty neu mewn gartref preswyl. Bydd angen i chi gael eich asesu i weld a ydych yn gymwys i dderbyn y gwasnaeth hwn.

Gwasanaeth tymor byr ydyw (hyd at 6 wythnos) ac y mae am ddim. Ond os byddwch chi’n parhau i fod angen gofal ar ôl y cyfnod hwn, mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu amdano. Fodd bynnag, gallwch ofyn am asesiad ariannol i weld faint o arian (os o gwbl) y bydd yn ofynnol i chi gyfrannu at y tâl.

Byddwch chi’n cael eich cefnogi gan dîm sy’n cynnwys Therapyddion Galwedigaethol, Gweithwyr Cymdeithasol, Swyddogion Asesu ac Adolygu, Cynorthwywyr Gofal Cymdeithasol a Therapi a Chynorthwywyr Gwasanaeth Galliogi a dargedwyd ac os bydd angen cael mynediad i weithwyr proffesiynol eraill (e.e. nyrsys). Byddant yn gweithio gyda chi yn eich cartref eich hun gyda chynllun a luniwyd ac a gytunwyd ar gyfer eich anghenion, gyda chamau gweithredu a nodau i chi anelu i’w cyflawni. Gobeithio ar ddiwedd y cyfnod y byddwch wedi llwyddo yn hyn o beth fodd bynnag os bydd angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch cânt eu trafod gyda chi cyn y bydd y rhaglen yn dod i ben.

Sut ellir cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae’n bosib i chi gyfeirio eich hun at y Porth Gofal fydd yn ymgymryd ag asesiad cychwynnol. Mae eu rhif ffôn fel a ganlyn 01545 574000.

Os ystyrir Gwasanaeth Galliogi fel y gwasanaeth mwyaf priodol i ddiwallu eich anghenion bydd rhywun o’r gwasanaeth yn ymweld â chi yn eich cartref.

Gallwch hefyd gael eich cyfeirio at y Gwasanaeth gan naill ai eich Meddyg Teulu neu eich Nyrs Gymunedol.

Os ydych chi’n yr ysbyty mae’n bosib y bydd y staff sy’n gofalu amdanoch yn eich cyfeirio at y gwasanaeth.

Os nad ydych yn gymwys neu nid ydych yn dymuno derbyn gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae nifer o asiantaethau preifat ar gael sy’n gallu darparu gofal yn y cartref. Gallwch gysylltu â nhw yn uniongyrchol a derbyn y cymorth yr ydych ei eisiau ar delerau preifat.

Mae’n bosib y byddant hefyd yn gallu cynnig gwasanaethau ychwanegol nas cynigir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, er enghraifft siopa a glanhau. Yr asiantaethau a restrir isod yw’r rhai mae’r cyngor yn prynu gwasanaethau gofal wrth ar hyn o bryd felly mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant, wedi’u gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (a’r Heddlu) ac wedi eu cofrestru gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Dolwen Cyf

Dolwen Limited logoAsiantaeth breifat sy’n darparu gofal cartref, gofal dros nos a gwasanaeth eistedd gyda phobl yng Ngheredigion a’r cyffiniau.

Cyfeiriad: Oakleigh, Derwen-gam, Llanarth, Ceredigion, SA47 0RL
Rhif ffôn: 01545 580868 / 07812 151939
E-bost: smitchelldolwen@gmail.com

Tender Loving Care

Asiantaeth gofal cartref sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o wasanaethau, yn breifat ac ar y cyd â’r gwasanaethau cymdeithasol a gweithwyr iechyd, gan gynnwys gofal personol, eistedd gyda phobl, gwasanaeth deffro a chysgu i mewn, a chymorth gyda pharatoi prydau bwyd. Maent yn ymfalchïo yn safon uchel y gwasanaeth y mae’r staff cymwys yn ei ddarparu.

Cyfeiriad: 27 Stryd y Dderwen Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BW
Rhif ffôn: 01686 414811

Affinity Homecare

Bydd Gofal Cartref Affinity yn arbenigo mewn gofal anfeddygol ar gyfer pobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain, a thrwy hynny sicrhau y rhyddid iddynt aros yn eu cartref lle maent fwyaf hapus neu gyfforddus. Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau fydd yn gweddu ag anghenion yr unigolyn, gan ddarparu gofalwyr penodol ar sail eu sgiliau, profiad a charedigrwydd.

Care Wales Gofal Cymru Ltd

Mae Care Wales Gofal Cymru Cyf yn gwmni cyfyngedig preifat, a gofrestrwyd yng Nghymru gyda CSSIW. Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau gofal personol ac ymarferol i oedolion rhwng 18‐65+ oed). Byddwn yn darparu’r gwasanaethau yma i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd â dementia; problemau iechyd meddwl, anableddau corfforol; nam ar y synhwyrau; a’r rheiny sy’n sâl, sy’n gwella o salwch neu’n dioddef o salwch angheuol.

Rhif ffôn: 01239 621196
E-bost: contact@care-wales.co.uk
Gwefan: www.care-wales.co.uk