Cymhorthion ac Addasiadau

Os oes arnoch angen cyngor ar gymhorthion ac addasiadau i’ch galluogi i fyw’n ddiogel yn eich cartref, efallai y bydd yr Asiantaethau a’r Gwasanaethau canlynol yn medru bod o gymorth:

Gofal a Thrwsio

Os ydych chi’n 60 neu’n hŷn, gall yr Asiantaeth roi cyngor a chymorth yn rhad ac am ddim pan fydd arnoch angen gwneud gwaith i drwsio neu addasu’ch cartref. Bydd rhywun yn ymweld â’ch cartref i drafod eich anghenion, yr hyn y gellid ei wneud i fodloni’r anghenion hynny, y costau tebygol a ffyrdd o gael gafael ar yr arian. Byddant hefyd yn bwrw golwg ar eich cartref i sicrhau eich bod yn ddiogel yno, er enghraifft drwy osod larymau tân.

Mae’r asiantaeth hefyd yn gweithredu’r Rhaglen Addasiadau Brys (a ariennir gan Lywodraeth Cymru) sy’n cynnig gwaith trwsio a mân addasiadau i bobl sydd yn yr ysbyty ac angen addasu eu cartrefi cyn cael eu rhyddhau, pobl sydd newydd ddod allan o’r ysbyty a phobl sydd mewn perygl o orfod mynd i’r ysbyty neu gartref gofal.

Ffôn: 01970 639920

Gwasanaeth Tân Canolbarth a Gorllewin Cymru

Mae’r Gwasanaeth yn darparu asesiad Diogelwch Tân yn y Cartref ac yn ymroi i leihau nifer y tanau damweiniol yng nghartrefi’r ardal. Gall gynnig llawer o wybodaeth ddefnyddiol a chyngor ar sut allwch chi atal tân yn eich cartref, yr hyn y dylech ei wneud os bydd tân, a’r gwasanaethau sydd ar gael i’ch cynorthwyo wrth amddiffyn eich cartref rhag peryglon tân. Gallant hefyd osod larwm tân yn rhad ac am ddim.

Dolen gyswllt i’r wefan: Yn y Cartref - Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru

Gallwch ofyn am asesiad diogelwch tân yn y cartref i chi’ch hunan neu berthynas sy’n ddibynnol arnoch drwy gysylltu â’r Gwasanaeth Tân ar 0800 169 1234.

Cyngor Sir Ceredigion

Os oes angen addasiadau mawr arnoch oherwydd eich afiechyd neu’ch anabledd, gallwch ofyn i’r Gwasanaethau Cymdeithasol drefnu asesiad gan Therapydd Galwedigaethol. Efallai y bydd grantiau ar gael ond byddant yn destun prawf moddion – fe gewch gynnig asesiad ariannol. Ceir rhagor o wybodaeth yma:

Rôl y Therapydd Galwedigaethol Cymunedol

Os hoffech chi drefnu asesiad gan y Therapydd Galwedigaethol, galwch Porth Gofal

Ffôn: 01545 574000
E-bost: contact-socservs@ceredigion.gov.uk

Gall y Cyngor hefyd eich helpu i atgyweirio eich cartref (e.e. os bydd boeleri wedi torri, os bydd dŵr yn gollwng neu os bydd gennych broblemau trydanol) drwy grantiau neu fenthyciadau. Ewch i’n tudalennau Tai: am fwy o wybodaeth.