Mae Hwb Llesiant y Gaeaf wedi cael ei greu i gefnogi chi fel trigolion Ceredigion.

Dyma wybodaeth ar gefnogi eich iechyd a lles dros y gaeaf, i gyd mewn un lle.

Nid yw gweithgareddau a digwyddiadau nodweddiadol y byddem fel arfer yn eu gweld yn ystod yr adeg hon o'r flwyddyn yn bosibl mwyach oherwydd Coronavirus, ond mae cyfle i gymryd rhan mewn amrywiol gyfleoedd ar-lein, o'ch cartref.

hwb

Connect Ceredigion 

Rhaglen Connect gan Llesiant Delta yw’r cyntaf o’i fath yng Nghymru, ac ar hyn o bryd ond yng Ngheredigion, Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro y mae ar gael. Mae'r Gwasanaeth ‘Connect’ yn darparu gwasanaeth teleofal a llinell bywyd, ac mae am ddim tan Fawrth 31, 2021. Nod y gwasanaeth yw darparu gwasanaeth cymorth cofleidiol i helpu unigolion i fyw'n annibynnol am fwy o amser a helpu i adnabod unrhyw faterion iechyd a lles posibl yn gynnar. Mae mwy o wybodaeth a sut i gysylltu yma.

Cymorth Teulu a Rhianta

Mae gan Wasanaethau Cefnogi Teuluoedd a Dechrau’n Deg Ceredigion, mewn partneriaeth â chydweithwyr yn y trydydd sector, ystod o gyrsiau rhithiol ar gael i rieni ledled y Sir. Mae'r cyrsiau'n amrywio o Babanod Parablus i ‘Gro Brain’ i Magu Teulu Cariadus. Am fwy o wybodaeth ewch i'w tudalen gwefan neu @TeuluoeddCeredigionFamilies ar Facebook.

Dewis Cymru

Cyfeiriadur Cymru gyfan yw Dewis Cymru, a’r lle i fynd os ydych chi eisiau gwybodaeth neu gyngor am eich lles - neu eisiau gwybod sut y gallwch chi helpu rhywun arall. Mae gan Dewis Cymru dudalennau am lesiant, bod yn gymdeithasol, bod gartref, bod yn ddiogel, rheoli’ch arian, plant a theuluoedd ac edrych ar ôl rhywun. I ddarganfod mwy, ewch i wefan Dewis Cymru, chwiliwch eich cod post, defnyddiwch y map neu fireiniwch eich chwiliad i eiriau allweddol! 

Dosbarthu bwyd a phrydau, ac adnoddau yng Ngheredigion

Dyma'r holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch ar gyfer pob ardal yng Ngheredigion. Mae'r rhestrau hyn yn cynnwys manylion cyswllt ar gyfer opsiynau dosbarthu bwyd lleol, i fanciau bwyd a Chynghorau Tref a Chymuned.

Grantiau a Chymorth i Unigolion mewn Angen

Mae'r canlynol yn rhestru nifer o grantiau sydd ar gael i helpu gydag effaith COVID19. Sylwch nad yw'r rhestr yn gynhwysfawr, byddwn yn ychwanegu ati wrth i ni ddod yn ymwybodol o'r grantiau sydd ar gael.

Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd

Ydych chi'n chwilio am wybodaeth dibynadwy am ddim ar yr hyn sy'n bwysig i chi a'ch teulu yng Ngheredigion?

Gallwch edrych ar wefan y Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion a dewis Ceredigion o'r rhestr. Mae Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd Ceredigion yn darparu cymorth, cefnogaeth a chyngor diduedd am ddim ar ystod o faterion teuluol, o ofal plant i wasanaethau cymorth i deuluoedd. Gallant eich rhoi mewn cysylltiad ag arbenigwyr a fydd yn darparu cymorth a chefnogaeth am ddim wedi'i theilwra i'ch anghenion unigol, er enghraifft help a chyngor gyda chost gofal plant.

Os na allwch ddod o hyd i'r hyn sydd ei angen arnoch ar y wefan, gallwch gysylltu â'n Gwasanaeth Gwybodaeth i Deuluoedd trwy ein Tîm Porth y Gymuned, dros y ffôn ar 01545 574200 neu e-bostio porthygymuned@ceredigion.gov.uk

Porth y Gymuned

Yn ystod yr cyfnod anodd hwn, mae ein tîm o Gysylltwyr Cymunedol ymroddedig yn dal i fod yma i'ch cefnogi os oes angen cefnogaeth arnoch chi. Gall ein Cysylltwyr Cymunedol siarad â chi am yr hyn sy'n bwysig i chi a sut y gallwch ddod yn fwy cysylltiedig â'ch cymuned a gwella'ch lles. Os ydych chi'n teimlo'n ynysig, yn unig, yn ei chael hi'n anodd byw'n annibynnol neu'n teimlo'n allgáu'n gymdeithasol, mae ein gwasanaeth Porth y Gymuned yma i'ch helpu chi.

Uned Gofalwyr Ceredigion

Mae gofalwyr yn darparu gofal di-dâl trwy ofalu am aelod, ffrind neu bartner sâl, eiddil neu anabl.

Gall yr help y mae Gofalwyr yn ei ddarparu fod yn ofal corfforol, emosiynol neu gymdeithasol. Mae Gofalwr Ifanc yn rhywun o dan 18 oed y mae ei fywyd yn gyfyngedig oherwydd yr angen i gymryd cyfrifoldeb am aelod o'r teulu oherwydd salwch, anabledd, iechyd meddwl, a phroblemau alcohol neu gyffuriau. Mae Rhiant Gofalwr yn rhywun sy'n gofalu am blant neu oedolion ag anabledd dysgu neu salwch sy'n cyfyngu ar fywyd.

Mae gan Gyngor Sir Ceredigion Uned Gofalwyr bwrpasol sy'n darparu gwybodaeth a chyngor i gyfleoedd hyfforddi i fforymau a digwyddiadau. Os ydych chi'n Ofalwr, ymwelwch â'r Dudalen Gwybodaeth Gofalwyr i ddysgu mwy am yr hyn sydd ar gael i chi.

Cadw'n iach

Cynhyrchion Hylendid Ffeminaidd

Mae stoc sylweddol o gynhyrchion hylendid benywaidd yr hoffem eu gwneud yn hygyrch i fenywod a merched yn ein cymunedau yn ystod yr amser hwn o gloi i lawr. Dosbarthwyd y cynhyrchion hyn i Ceredigion cyn i ni fynd i gloi, ac felly nid ydynt wedi'u dosbarthu'n rheolaidd. Mae'r holl Ganolfannau Teulu, Ysgolion, Banciau Bwyd a rhai grwpiau trydydd sector hefyd wedi derbyn y cyflenwadau hyn.

Os ydych chi'n gwybod am ferched neu ferched yn eich cymunedau sydd angen y cynhyrchion hyn, gall grŵp cymunedol gysylltu â Porth y Gymuned trwy e-bostio porthygymuned@ceredigion.gov.uk neu ffonio 01545 574200, lle gallwn gyflenwi stoc o gynhyrchion i chi. y gallwch ei ddosbarthu o fewn eich cymunedau.

Cerdded er Budd Lles Gorllewin Cymru

Pleidlais Gwneud Eich Marc 2020

Mae pleidlais Gwneud Eich Marc 2020 nawr yn agored i bobl ifanc (11-18mlywdd oed) i bleidleisio drwy ddewis pa bynciau lled Prydain a lleol sydd yn effeithio arnynt mwyaf yn eu bywydau pob dydd.

Mae’r bleidlais yma yn bwysig i ni yng Ngheredigion oherwydd bydd canlyniadau lleol yn cael ei drafod gan aelodau Cyngor Ieuenctid y Sir adeg eu cyfarfodydd. Yn ychwanegol; bydd Aelod Seneddol Ieuenctid Ceredigion yn cynrychioli barn gyfredol pobl ifanc Ceredigion adeg cyfarfodydd cenedlaethol yn dilyn y canlyniadau.

Mae’r bleidlais yn ddigidol eleni am y tro cyntaf oherwydd COVID-19. Bydd angen i bobl ifanc gofrestru a phleidleisio ar-lein drwy gwefan UK Parliament Week. Mi fydd cyfle i bleidleisio yn cau ar ddydd Llun 30 Tachwedd 2020.