Weithiau, am lawer o wahanol resymau, gall pobl fynd yn unig, heb neb i gymdeithasu â hwy, i sgwrsio neu i ymweld.

Gall amrywiaeth o asiantaethau gynnig cymorth, a bydd rhai ohonynt yn ymweld â chi yn eich cartref eich hun ac eraill yn trefnu grwpiau y gallwch ymuno â hwy. Ceir rhestr o’r asiantaethau isod, ynghyd â manylion cyswllt a dolenni cyswllt i’w gwefannau, fel y bo’n briodol.

Y Groes Goch – Gofal y Ddolen

Mae’r gwasanaeth hwn yn helpu pobl hŷn na 50 a allai fod yn teimlo’n unig ac yn ddihyder ar ôl salwch, profedigaeth neu gyfnod yn yr ysbyty, ac yn y blaen. Caiff y gwirfoddolwyr eu hyfforddi’n drylwyr i helpu pobl i fagu hyder ac annibyniaeth drwy eu cyfeirio at grwpiau a gwasanaethau lleol.

Ffôn: 01239 615945

Age Cymru Ceredigion

Elusen annibynnol yw Age Cymru sy’n cynorthwyo pobl hŷn na 55 sy’n byw yng Ngheredigion. Mae’n cynnig amrywiaeth helaeth o weithgareddau cymdeithasol, gan gynnwys clybiau cinio, grwpiau cyfrifiadura, grwpiau darllen, dosbarthiadau ymarfer corff, grŵp atal cwympo a grŵp gwau.

Gwefan: Age Cymru Ceredigion | Grwpiau cymdeithasol

Aberystwyth:
Ffôn: 01970 615151
Fax: 01970 624466
E-bost: fiona.williams@agecymruceredigion.org.uk

Aberteifi:
Ffôn: 01239 615777
Fax: 01239 615969
Email: gwyneth.jones@accardigan.org.uk

Cymdeithas Alzheimer’s – Side by Side befriending volunteers

Mae Cymdeithas Alzheimer’s yn rhoi cymorth i bobl sydd wedi cael diagnosis o ddementia a’u gofalwyr, beth bynnag yw eu hoedran, naill ai drwy ymweld â’u cartrefi neu mewn grwpiau cymdeithasol. Gallant gynnig cymorth i ofalwyr yn gyson dros y ffôn a helpu i liniaru ar yr unigrwydd cymdeithasol sy’n medru effeithio ar bobl â dementia a’u gofalwyr ar ôl y diagnosis.

Ffôn: 01239 810810
Email: ceredigion@alzheimers.org.uk

RNIB - Cyfeillio dros y ffôn

Mae’r gwasanaeth hwn yn rhoi’r cyfle i ymuno â grŵp cymdeithasu dros y ffôn yn rhad ac am ddim, fel y gall pobl ddall wneud ffrindiau, sgwrsio a chefnogi pobl eraill sy’n ddall neu’n rhannol ddall. Y flaenoriaeth yw sicrhau fod pobl yn ymuno â grwpiau sydd ag aelodau o’r un anian, efallai o’r un oedran, yn rhannu’r un diddordebau ac mewn sefyllfaoedd tebyg.

Gwefan: RNIB Telebefriending Service | RNIB
Ffôn: 0845 330 3723 or 020 7391 2218
Email: talkandsupport@rnib.org.uk

Cymdeithas Ceredigion i’r Deillion

Mae’r Gymdeithas yn darparu gwasanaeth ymweliadau ffôn i bobl ddall a rhannol ddall sy’n byw ar eu pennau’u hunain neu mewn ardaloedd anghysbell yng Ngheredigion. Bydd y defnyddwyr yn cael galwad gyfeillgar yn rheolaidd gan wirfoddolwyr sydd hwythau’n ddall neu’n rhannol ddall.

Gwefan: Cymdeithas Ceredigion i'r Deillion: Gwasanaeth Ymweliadau Ffôn
Ffôn: Bryn Lloyd on 01970 828555

Cynllun Cymydog Da’r Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol (RVS)

TMae’r Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol hefyd yn medru darparu gwasanaethau cyfeillio yng nghartrefi pobl, naill ai wyneb yn wyneb neu dros y ffôn, i’w hatal rhag teimlo’n unig.

Gwefan: Gwasanaethau Cyfeillio | y Gwasanaeth Brenhinol Gwirfoddol
Ffôn: 01597 824931
Email: ceredigionpowyshub@royalvoluntaryservice.org.uk

Gweithdy HUTS, Adpar, Newcastle Emlyn, SA38 9ED

Mae HUTS yn fudiad elusennol wedi’i leoli yng Nghastell Newydd Emlyn, Gorllewin Cymru sy’n cynnig amrywiaeth o gyfleoedd i oedolion gyda sialensiau iechyd meddwl. Mae HUTS erbyn hyn yn cynnig Gwasanaeth Ymgyfeillio bydd yn galluogi gwirfoddolwyr wedi’u hyfforddi i ymweld â phobl bregus ac arunig yn ardal de Ceredigion yn eu cartrefi eu hunain. Y nod yw annog pobl i deimlo’n hyderus am fod yn rhan o’r gymdeithas eto ac i gyflawni pethau syml rydym yn gallu cymryd yn ganiataol.

Os rydych dros 18, yn meddwl bod gennych beth sydd angen i fod yn gyfaill gwirfoddol a gallwch sbario o leiaf awr yr wythnos, cysylltwch â HUTS.

Os ydych yn nabod rhywun sy’n 18 oed neu’n hŷn byddai’n gallu elwa o’r Gwasanaeth Ymgyfeillio, cysylltwch â ni.

Gwefan: Gweithdy HUTS
Ffôn: 01239 710377