Mae llawer o ofalwyr am gael y cyfle i ymdopi ar au hunain heb gymorth o'r tu allan, ond maent yn poeni ynglyn a'r hyn y dylent ei wneud pe byddai argyfyngau yn codi.

Mae paratoi o flaen llaw yn fanteisiol oherwydd byddech yn gwybod beth i'w wneud pe byddech yn wynebu argyfwng, naill ai yn ystod y dydd, gyda'r nos, neu dros benwythnosau.

Mae amrywiol bethau allwch chi eu gwneud i baratoi ar gyfer argyfwng ac y mae gwybodaeth ar gael a all fod o gymorth i chi gynllunio ar gyfer hyn. Gweler isod dolenni cyswllt i wybodaeth a mannau eraill ar wefan y Cyngor a all fod o gymorth i chi baratoi ar gyfer argyfwng.

Canllaw i Ofalwyr mewn Argyfwng – sy'n eich cynorthwyo i lunio cynlluniau wrth gefn mewn argyfwng.

Canllawiau i Ofalwyr Cynllunio rhag Argyfyngau

Gallai'r DVD 'Pwy sy'n Gofalu' fod o fudd mawr i bobl sy'n rhoi cychwyn ar ofalu, ac mae'n cynnwys cyfres o awgrymiadau defnyddiol i ofalwyr am amrywiaeth o bynciau sydd a wnelo â'r gwaith ymarferol o ofalu am rywun yn y cartref. Fe'i hanelir yn bennaf at bobl sydd newydd ddechrau gofalu.

Creda Cyngor Sir Ceredigion, drwy'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, fod darparu gwybodaeth syml i ofalwyr ar un DVD yn ddull da o ymyriad cynnar ac yn annog gofalwyr i gofio gofalu am eu hiechyd eu hunain yn ogystal â'r sawl sy'n derbyn gofal ganddynt. Gallai'r DVD roi cymorth a gwybodaeth pan nad yw gofalwyr yn dymuno cael hyfforddiant personol. Os hoffech chi gael copi o 'Pwy sy'n gofalu?' cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu Gofalwyr drwy e-bost: carersunit@ceredigion.gov.uk neu galwch: 01970 633564.

Os hoffech chi fwy o gyngor diogelwch cyffredinol cliciwch ar y dolenni cyswllt canlynol:

O ran rhywun i wrando'n gyfrinachol i bryderon a straen, comisiynodd Llywodraeth Cynulliad Cymru y llinell teleffôn 24 awr ffôn am ddim rai blynyddoedd yn ôl. C.A.L.L.