Mae'r Cyngor Sir yn ariannu sefydliadau yng Ngheredigion sy'n cynnig cymorth i ofalwyr. Mae yno gymorth ar gael i Ofalwyr sy'n Oedolion, Gofalwyr sy'n Oedolion Ifainc a Gofalwyr Ifainc.

Gweithred i Blant, Ceredigion, Gwasanaeth y Gofalwyr Ifanc

Mae Gwasanaeth y Gofalwyr Ifanc yn cynnig cymorth un-i-un i blant a phobl ifanc rhwng 8 a 18 oed, sy'n gofalu am aelod o'r teulu sy'n sâl, neu berthynas sydd ag anabledd, problemau iechyd meddwl neu broblemau sy'n gysylltiedig â chyffuriau / alcohol.

Mae gweithgareddau grŵp a'r cyfle i gwrdd â Gofalwyr Ifanc eraill yn cynnig seibiant iddynt o'u rôl fel gofalwyr.

Hefyd, rhoddir cymorth i Ofalwyr Ifanc yn ysgolion cyfun Ceredigion ar ffurf cymorth un-i-un, sesiynau ABCh a sgyrsiau yn ystod gwasanaethau'r ysgol.

Am fwy o fanylion a gwybodaeth cysylltwch â:

Gweithred i Blant Ceredigion Gwasanaeth Cefnogi y Gofalwyr Ifanc
c/o Min-Aeron
Rhiw Goch
Aberaeron
SA46 0DY

Ffôn: 07545701336
E-bost: Olivia.Draper@actionforchildren.org.uk

British Red Cross

Weithiau, bydd cynhalwyr yn teimlo bod eu byd cyfan yn troi o gwmpas gofalu. Gallant deimlo’n unig ac yn flinedig. Bydd llawer o weithgareddau ‘arferol’ megis hobïau a hamdden yn cael eu rhoi o’r neilltu, gall eu hiechyd emosiynol a chorfforol ddioddef, a gall fod ganddynt bryderon ariannol heb wybod lle i droi am help.

Os yw hyn yn swnio’n debyg i chi neu’n debyg i rywun rydych chi’n ei adnabod gall Gwasanaeth Cymorth Cynhalwyr Ceredigion Y Groes Goch Brydeinig fod o gymorth.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth: Gwasanaeth Cymorth Cynhalwyr Ceredigion

Croesffyrdd

Mae Croesffyrdd yn darparu seibiannau byr i ofalwyr sy'n darparu gofal yn y cartref i rywun sydd ag anabledd corfforol/synhwyraidd, salwch iechyd meddwl neu afiechyd cronig. Gallant roi 3 – 5 awr yr wythnos o seibiant wedi'i drefnu ymlaen llaw, sy'n galluogi gofalwyr i ddilyn diddordebau, siopa neu ddim ond cael egwyl. Gall unrhyw un atgyfeirio Gofalwr i'r gwasanaeth hwn, sy'n rhad ac am ddim, ond croesewir rhoddion.

Am fwy o wybodaeth cysylltwch â

Swyddfa Croesffyrdd yn Aberystwyth: Ffôn: 01970 627966

www.hafal.org/crossroads

Hafal

Mae Hafal yn cynnig cymorth i ofalwyr sy'n gofalu am bobl ag afiechydon iechyd meddwl difrifol. Gall pobl gyfeirio'u hunain at y gwasanaeth, neu gall gweithwyr iechyd proffesiynol wneud hynny. Mae'r gwasanaethau y mae Hafal yn eu cynnig yn cynnwys:

  • Gweithgareddau i Ddefnyddwyr Gwasanaeth a Gofalwyr: Amrywiaeth o weithgareddau – hamdden, addysg a chymdeithasu – i gleientiaid a gofalwyr
  • Cymorth ac Eiriolaeth i Deuluoedd: MaeHafal yn gweithio'n agos gyda gofalwyr a theuluoedd i'w cynorthwyo i roi cymorth mor briodol ac effeithiol â phosib i unigolion sydd ag afiechydon iechyd meddwl difrifol. Gwneir hyn yn bennaf drwy ddarparu cyngor a gwybodaeth, a mynediad i wasanaethau cymorth diduedd
  • Gwasanaeth Seibiant i Ofalwyr: Mae'r gwasanaeth hwn yn gweithio'n agos gyda'r sawl sy'n derbyn gofal wrth wneud gweithgaredd o'u dewis,sy'n galluogi'r gofalwr i gael seibiant

Cysylltwch â Hafal:

Ffôn: 01970 624756 neu e-bost: ceredigion@hafal.org

www.hafal.org

DVD 'Pwy sy'n Gofalu'

Mae'r DVD 'Pwy sy'n Gofalu' wedi cael eu datblygu gan gwmni o'r enw Relativecare sydd wedi gweithio gyda niferoedd o awdurdodau lleol ac ymddiriedolaethau iechyd trwy gydol y DU.

Gallai'r DVD Gofalu fod o fudd mawr i bobl sy'n rhoi cychwyn ar ofalu, ac mae'n cynnwys cyfres o awgrymiadau defnyddiol i ofalwyr am amrywiaeth o bynciau sydd a wnelo â'r gwaith ymarferol o ofalu am rywun yn y cartref. Fe'i hanelir yn bennaf at bobl sydd newydd ddechrau gofalu.

Creda Cyngor Sir Ceredigion, drwy'r Adran Gwasanaethau Cymdeithasol, fod darparu gwybodaeth syml i ofalwyr ar un DVD yn ddull da o ymyriad cynnar ac yn annog gofalwyr i gofio gofalu am eu hiechyd eu hunain yn ogystal â'r sawl sy'n derbyn gofal ganddynt.

Gallai'r DVD roi cymorth a gwybodaeth pan nad yw gofalwyr yn dymuno cael hyfforddiant personol.

Os hoffech chi gael copi o 'Pwy sy'n gofalu?' cysylltwch â'r Swyddfa Datblygu Gofalwyr drwy e-bost: carersunit@ceredigion.gov.uk neu galwch: 01970 633564

Cefnogaeth Ychwanegol

Ceir sawl mudiad yng Ngheredigion sydd hefyd yn cynorthwyo gofalwyr a'r sawl sy'n derbyn gofal ganddynt. Fe ddewch o hyd i wybodaeth am lawer ohonynt yn y Pecyn Gwybodaeth i Ofalwyr.

Mae rhai o'r mudiadau hyn yn rhan o Gynghrair y Gofalwyr:

Crossroads, British Red Cross, CAVO/Samaritans, Care & Repair, Mind, Alzheimer's Society, Mental Health Forum, AGe Concern, Parkinsons Disease Society, RSVP