Ydych chi’n oedolyn a fu’n sâl neu wedi cael damwain ac yn bellach yn ei chael hi’n anodd edrych ar ôl eich hun, yn methu ymdopi â bywyd o ddydd i ddydd megis gofal personol, paratoi prydau a symud oddi amgylch? Os ydych am aros yn annibynnol yn eich cartref eich hun cyhyd ag sy'n bosibl, mae cymorth ar gael i chi.

Gwasanaeth Ymyrraeth a Dargedwyd

Mae’n bosib y bydd y Gwasanaeth Ymyrraeth a dargedwyd yn medru eich cynorthwyo a’ch cefnogi i ailennill eich annibyniaeth er mwyn i chi fedru aros yn eich cartref neu ddychwelyd gartref ar ôl cyfnod yn yr Ysbyty neu mewn gartref preswyl. Bydd angen i chi gael eich asesu i weld a ydych yn gymwys i dderbyn y gwasnaeth hwn.

Gwasanaeth tymor byr ydyw (hyd at 6 wythnos) ac y mae am ddim. Ond os byddwch chi’n parhau i fod angen gofal ar ôl y cyfnod hwn, mae’n bosib y bydd yn rhaid i chi dalu amdano. Fodd bynnag, gallwch ofyn am asesiad ariannol i weld faint o arian (os o gwbl) y bydd yn ofynnol i chi gyfrannu at y tâl.

Byddwch chi’n cael eich cefnogi gan dîm sy’n cynnwys Therapyddion Galwedigaethol, Gweithwyr Cymdeithasol, Swyddogion Asesu ac Adolygu, Cynorthwywyr Gofal Cymdeithasol a Therapi a Chynorthwywyr Gwasanaeth Ymyrraeth a dargedwyd ac os bydd angen cael mynediad i weithwyr proffesiynol eraill (e.e. nyrsys). Byddant yn gweithio gyda chi yn eich cartref eich hun gyda chynllun a luniwyd ac a gytunwyd ar gyfer eich anghenion, gyda chamau gweithredu a nodau i chi anelu i’w cyflawni. Gobeithio ar ddiwedd y cyfnod y byddwch wedi llwyddo yn hyn o beth fodd bynnag os bydd angen rhywfaint o gefnogaeth arnoch cânt eu trafod gyda chi cyn y bydd y rhaglen yn dod i ben.

Sut ellir cael mynediad i’r gwasanaeth?

Mae’n bosib i chi gyfeirio eich hun at y Pwynt Mynediad Sengl fydd yn ymgymryd ag asesiad cychwynnol. Mae eu rhif ffôn fel a ganlyn 01545 574000.

Os ystyrir Ymyrraeth a Dargedwyd fel y gwasanaeth mwyaf priodol i ddiwallu eich anghenion bydd rhywun o’r gwasanaeth yn ymweld â chi yn eich cartref.

Gallwch hefyd gael eich cyfeirio at y Gwasanaeth gan naill ai eich Meddyg Teulu neu eich Nyrs Gymunedol.

Os ydych chi’n yr ysbyty mae’n bosib y bydd y staff sy’n gofalu amdanoch yn eich cyfeirio at y gwasanaeth.

Os nad ydych yn gymwys neu nid ydych yn dymuno derbyn gwasanaeth gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, mae nifer o asiantaethau preifat ar gael sy’n gallu darparu gofal yn y cartref. Gallwch gysylltu â nhw yn uniongyrchol a derbyn y cymorth yr ydych ei eisiau ar delerau preifat.

Mae’n bosib y byddant hefyd yn gallu cynnig gwasanaethau ychwanegol nas cynigir gan y Gwasanaethau Cymdeithasol, er enghraifft siopa a glanhau. Yr asiantaethau a restrir isod yw’r rhai mae’r cyngor yn prynu gwasanaethau gofal wrth ar hyn o bryd felly mae pob aelod o staff wedi derbyn hyfforddiant, wedi’u gwirio gan y Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd (a’r Heddlu) ac wedi eu cofrestru gan Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru.

Celtic Care

Celtic Care LogoMae gan Celtic Care dîm o staff cymwys wedi’u hyfforddi’n llawn i ddarparu gwasanaeth gofal cyfeillgar, proffesiynol a dibynadwy sydd wedi’i addasu yn ôl anghenion pob unigolyn (gofal personol, gwasanaeth eistedd gyda phobl, mynd i nôl pethau o’r siop a nôl moddion). Darperir gwasanaeth i oedolion yn ôl y gofyn, neu ar sail asesiad o angen.

Cyfeiriad: Morrison Court, Sandfields, Port Talbot, SA12 6TQ
Rhif ffôn: 01639 893101

Dolwen Cyf

Dolwen Limited logoAsiantaeth breifat sy’n darparu gofal cartref, gofal dros nos a gwasanaeth eistedd gyda phobl yng Ngheredigion a’r cyffiniau.

Cyfeiriad: Oakleigh, Derwen-gam, Llanarth, Ceredigion, SA47 0RL
Rhif ffôn: 01545 580868 / 07812 151939
E-bost: smitchelldolwen@gmail.com

Mencap Cymru

Mencap Cymru logoYn darparu gwasanaethau byw â chymorth yng Ngheredigion, yn ogystal â gwasanaeth seibiant, i helpu oedolion ag anableddau dysgu i fyw’n annibynnol yn eu cymunedau eu hunain.

Cyfeiriad: Hen Swyddfa’r Heddlu, Sgwâr Alban, Aberaeron, Ceredigion, SA46 0AQ
Rhif ffôn: 01545 571177

Tender Loving Care

Asiantaeth gofal cartref sy’n cynnig amrywiaeth helaeth o wasanaethau, yn breifat ac ar y cyd â’r gwasanaethau cymdeithasol a gweithwyr iechyd, gan gynnwys gofal personol, eistedd gyda phobl, gwasanaeth deffro a chysgu i mewn, a chymorth gyda pharatoi prydau bwyd. Maent yn ymfalchïo yn safon uchel y gwasanaeth y mae’r staff cymwys yn ei ddarparu.

Cyfeiriad: 27 Stryd y Dderwen Fawr, Llanidloes, Powys, SY18 6BW
Rhif ffôn: 01686 414811

Active Assistance Ltd

Active Assistance logoMae Active Assistance Ltd yn ddarparwr gofal arbenigol sy’n arbenigo mewn cefnogi cleientiaid â chyflyrau cymhleth tymor hir yn eu cartrefi eu hunain. Rydym yn medru darparu pecynnau gofal ‘Byw mewn’ – ‘Byw allan’ ar gyfer oedolion, plant a phobl ifanc.

Rhif ffôn 01732 779353
E-bost: commercial@activeassistance.com

Anheddau

Anheddau logoBydd Anheddau yn cefnogi unigolion dros 18 oed mewn sefyllfaoedd amrywiol sy’n cynnwys rhannu Tŷ â chymorth 24 awr a chefnogi pobl fedru byw yn eu cartrefi eu hunain.

Rydym hefyd yn darparu gwasanaeth gofal cartref.

Ein ethos yw teilwra ein cefnogaeth fel gall pobl fyw yn eu cartrefi a’u cymunedau eu hunain mor hir â phosib drwy gynnal a datblygu sgiliau unigolion.

Rhif ffôn: Swyddfa Trawsfynydd 01766 540206 neu Swyddfa Bangor 01248 675910
Gwefan: www.anheddau.co.uk

Affinity Homecare

Bydd Gofal Cartref Affinity yn arbenigo mewn gofal anfeddygol ar gyfer pobl ifanc yn eu cartrefi eu hunain, a thrwy hynny sicrhau y rhyddid iddynt aros yn eu cartref lle maent fwyaf hapus neu gyfforddus. Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau fydd yn gweddu ag anghenion yr unigolyn, gan ddarparu gofalwyr penodol ar sail eu sgiliau, profiad a charedigrwydd.

Care Wales Gofal Cymru Ltd

Mae Care Wales Gofal Cymru Cyf yn gwmni cyfyngedig preifat, a gofrestrwyd yng Nghymru gyda CSSIW. Rydym yn cynnig ystod eang o wasanaethau gofal personol ac ymarferol i oedolion rhwng 18‐65+ oed). Byddwn yn darparu’r gwasanaethau yma i ddefnyddwyr gwasanaeth sydd â dementia; problemau iechyd meddwl, anableddau corfforol; nam ar y synhwyrau; a’r rheiny sy’n sâl, sy’n gwella o salwch neu’n dioddef o salwch angheuol.

Rhif ffôn: 01239 621196
E-bost: contact@care-wales.co.uk
Gwefan: www.care-wales.co.uk