Rydym yn cadw cofnodion ar gyfer genedigaethau, marwolaethau, priodasau a phartneriaethau sifil sydd wedi digwydd yng Ngheredigion oddi ar 1837.

Ni allwn ni gyhoeddi copïau o dystysgrifau os nad yw’r gofrestr sy’n cynnwys y cofnod gwreiddiol yn ein meddiant. Os digwyddodd yr enedigaeth, y farwolaeth, y briodas neu’r bartneriaeth sifil y tu allan i Geredigion, dylech wneud cais i'r swyddfa gofrestru sy'n cadw’r cofnod gwreiddiol.

Ffioedd ac Amserlen

Codir tâl am gopïau o dystysgrifau ac mae'r ffi yn dibynnu ar ba gofrestr y mae’r cofnod wedi’i gynnwys - y “gofrestr gyfredol” ynteu’r “'gofrestr lawn”.

Tystysgrifau a gyhoeddwyd o gofrestrau cyfredol

Tystysgrifau Ffi
Tystysgrif geni fer a gyhoeddir ar adeg y cofrestru £4.00
Tystysgrif safonol a gyhoeddir ar adeg y cofrestru £4.00
Tystysgrif safonol a gyhoeddir wedi’r cofrestru cychwynnol £7.00

Mae tystysgrifau a gyhoeddwyd o gofrestrau cyfredol ddim ond ar gael am gyfnod byr ar ôl y cofrestru cychwynnol.

Tystysgrifau a gyhoeddwyd o gofrestrau llawn

Pan fydd y cofrestrau’n llawn, cânt eu harchifo ac mae’n rhaid talu ffi uwch am unrhyw dystysgrif a gyhoeddir o’r cofrestrau hyn.

Bydd y ffi tystysgrif a'r amser a gymerir i brosesu’ch cais yn dibynnu ar eich dewis o lefel gwasanaeth.

Gwasanaeth Safonol
 • Byddwn yn cyhoeddi ac yn anfon tystysgrif o fewn pum i saith niwrnod gwaith ar ôl i gais llawn a thaliad ddod i law.
 • Ffi - £10 y dystysgrif.
Gwasanaeth Blaenoriaeth (Brys)
 • Os oes angen y dystysgrif arnoch ar frys, bydd ein gwasanaeth blaenoriaeth yn gwarantu bod y dystysgrif yn cael ei chyhoeddi a’i hanfon atoch o fewn 24 awr ar ôl i’r cais llawn a thaliad ddod i law. (Nid yw'r gwasanaeth hwn ar gael ar benwythnosau a gwyliau banc)
 • Os gwnewch gais cyn 2:00 y.p. o ddydd Llun i ddydd Gwener, caiff eich tystysgrif ei chyhoeddi a’i hanfon atoch ar yr un diwrnod.
 • Caiff ceisiadau a ddaw i law ar ôl 2:00 y.p. eu hanfon atoch ar y diwrnod gwaith nesaf.
 • Ffi - £33 y dystysgrif.

Mae’n rhaid talu am bob tystysgrif cyn ein bod yn eu cyhoeddi.

Yr wybodaeth y bydd angen i chi ddarparu

Pan fyddwch yn gwneud cais, dylech roi cymaint o wybodaeth â phosibl am y cofnod yr ydych yn chwilio amdano fel y gallwn ddod o hyd i’r un cywir.

Er mwyn cael tystysgrif, bydd angen i chi gyflwyno’r wybodaeth ganlynol inni:

Math o gopi Yr wybodaeth angenrheidiol
Tystysgrif Geni
 • Enw genedigol llawn y plentyn
 • Dyddiad geni
 • Lleoliad yr enedigaeth
 • Enwau llawn y rhieni
 • Cyfenw’r fam cyn priodi
Tystysgrif Marwolaeth
 • Enw llawn yr ymadawedig
 • Dyddiad marw
 • Lleoliad y farwolaeth
 • Dyddiad geni neu oedran yr ymadawedig
 • Cyfeiriad cartref ar adeg y farwolaeth
 • Swydd yr ymadawedig
Tystysgrif Priodas
 • Enwau llawn y ddau barti ar adeg y briodas
 • Dyddiad y briodas
 • Lleoliad y briodas
Tystysgrif Partneriaeth Sifil
 • Enwau llawn y ddau barti ar adeg y bartneriaeth sifil
 • Dyddiad y bartneriaeth sifil
 • Lleoliad y bartneriaeth sifil
 • Cyfeiriadau’r ddau barti ar adeg y bartneriaeth sifil

Wrth wneud cais am dystysgrif geni, nodwch a ydych am gopi “llawn” neu “byr” o’r dystysgrif.

 • Mae’r dystysgrif geni “lawn” (safonol) yn cynnwys gwybodaeth am y plentyn a’r rhiant/ rhieni. Mae angen y dystysgrif hon at ddibenion swyddogol megis ceisiadau am basbort neu drwydded yrru.
 • Mae'r dystysgrif geni “fer” ddim ond yn cynnwys gwybodaeth am y plentyn.
 • Caiff y ddau fath o dystysgrif eu cyhoeddi am yr un ffi.

Wrth wneud cais am dystysgrif partneriaeth sifil, nodwch a ydych am gael tystysgrif “safonol” neu “ddetholiadol”.

 • Nid yw’r dystysgrif partneriaeth sifil “ddetholiadol” yn dangos cyfeiriadau’r naill barti na’r llall
 • Mae’r dystysgrif partneriaeth sifil “safonol” yn rhoi’r manylion llawn

Er mwyn gwneud cais am dystysgrif safonol, bydd angen ichi ddarparu cyfeiriadau’r ddau barti ar adeg ffurfio’r bartneriaeth sifil.

Sut i wneud cais am gopi o dystysgrif

Yn bersonol

Gallwch wneud cais yn bersonol yn y Swyddfa Gofrestru, Aberystwyth.

Nid oes angen ichi drefnu apwyntiad i wneud cais am gopi o dystysgrif.

Sylwch nad ydym yn gallu cynhyrchu tystysgrifau ar sail “wrth ichi aros”.

Trwy e-bost

E-bostiwch ni gan ddarparu'r manylion a amlinellir uchod. Cofiwch gynnwys eich cyfeiriad presennol a rhif ffôn cyswllt. Unwaith inni ddod o hyd i’r cofnod, byddwn yn eich ffonio i drefnu taliad trwy gerdyn credyd neu ddebyd.

Trwy’r post

Er mwyn gwneud cais drwy'r post, bydd angen i chi lawrlwytho a llenwi'r ffurflen gais berthnasol (gweler isod). Fel arall, gallwch anfon llythyr yn nodi'r wybodaeth angenrheidiol ynghyd â’ch cyfeiriad presennol a rhif ffôn cyswllt.

Dylai pob cais drwy'r post, ynghyd â'r taliad perthnasol, gael eu hanfon at:
Swyddfa Gofrestru Ceredigion,
Canolfan Rheidol,
Rhodfa Padarn,
Llanbadarn Fawr,
Aberystwyth,
Ceredigion,
SY23 3UE

Dylid gwneud sieciau neu archebion post yn daladwy i “Cyngor Sir Ceredigion”.

Cais am Dystysgrif Geni

Cais am Dystysgrif Marwolaeth

Cais am Dystysgrif Priodas

Cais am Dystysgrif Partneriaeth Sifil

Nid oes modd archebu copïau o dystysgrifau dros y ffôn.

Unwaith y caiff y dystysgrif y gofynnwyd amdani ei chyhoeddi, gellir ei chasglu o'r Swyddfa Gofrestru yn Aberystwyth. Fel arall, gallwn bostio’ch tystysgrif i’r cyfeiriad a nodwyd ar eich cais.

Os byddwch yn dewis i gael y dystysgrif wedi’i phostio, ni allwn warantu pryd y bydd y Post Brenhinol yn trosglwyddo’r dystysgrif i chi.

Nid yw Gwasanaeth Cofrestru Ceredigion yn atebol am unrhyw dystysgrifau sy'n cael eu gohirio neu eu colli yn y post.

Tystysgrifau Mabwysiadu

Os ydych eisiau copi o dystysgrif mabwysiadu, bydd angen i chi wneud cais i'r Swyddfa Gofrestru Gyffredinol.

Mae tystysgrifau yn Hawlfraint y Goron ac ni ddylid eu llun-gopïo at ddibenion swyddogol.