Hen ffeiliau

Nid oes modd gweld ceisiadau cynllunio a ddaeth yn ddilys cyn 1 Hydref 2014 ar y wefan. Os hoffech chi ddod i’r swyddfa i weld unrhyw hen ffeiliau, anfonwch e-bost i planning@ceredigion.gov.uk gan gynnwys cyfeirnod y cais cynllunio dan sylw a’ch manylion cyswllt. Gallwch ddefnyddio’r map rhyngweithiol i ddod o hyd i gyfeirnodau ceisiadau cynllunio a wnaethpwyd ar ôl 1974. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio a wnaethpwyd cyn 1974, anfonwch e-bost i planning@ceredigion.gov.uk gan roi cymaint o fanylion ag y gallwch, gan gynnwys cynllun o’r safle, fel y gallwn ddod o hyd i’r wybodaeth ichi.

Lansio’r Teclyn Chwilio

Map Rhyngweithiol

Lansio’r Map Rhyngweithiol

Gwybodaeth ychwanegol

Nid yw'r wybodaeth gynllunio yn cynnwys hanes llawn unrhyw safle ac ni ddylid ei defnyddio yn lle'r wybodaeth a geir trwy chwiliad pridiannau tir lleol a ffurfiol. Rydym yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn fanwl-gywir ac yn ddibynadwy ond nid yw'n gwneud dim sylwadau nac yn rhoi gwarantau ynghylch manwl-gywirdeb y wybodaeth na pha mor gyflawn neu addas ydyw at unrhyw ddiben ac nid yw'n derbyn cyfrifoldeb dros y defnydd a wneir ohoni na'i dibynadwyedd.

Hawlfraint

Diogelir cynlluniau a gyflwynir i’r Cyngor, darluniau ac unrhyw ddeunydd arall gan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 (adran 47). Os byddwch chi’n lawrlwytho a/neu argraffu unrhyw ddeunydd o’r wefan ni allwch ond ei ddefnyddio at ddibenion ymgynghori, cymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol, a gweld a gwblhawyd unrhyw ddatblygiad penodol yn unol â’r cynlluniau a gymeradwywyd. Ni chaniateir gwneud mwy o gopïau heb gydsyniad perchennog yr hawlfraint ymlaen llaw.