Hen ffeiliau

Nid oes modd gweld ceisiadau cynllunio a ddaeth yn ddilys cyn 1 Hydref 2014 ar y wefan. Os hoffech chi ddod i’r swyddfa i weld unrhyw hen ffeiliau, anfonwch e-bost i planning@ceredigion.gov.uk gan gynnwys cyfeirnod y cais cynllunio dan sylw a’ch manylion cyswllt. Gallwch ddefnyddio’r map rhyngweithiol i ddod o hyd i gyfeirnodau ceisiadau cynllunio a wnaethpwyd ar ôl 1974. Os oes gennych chi unrhyw ymholiadau ynglŷn â cheisiadau cynllunio a wnaethpwyd cyn 1974, anfonwch e-bost i planning@ceredigion.gov.uk gan roi cymaint o fanylion ag y gallwch, gan gynnwys cynllun o’r safle, fel y gallwn ddod o hyd i’r wybodaeth ichi.

Lansio’r Teclyn Chwilio

Gwybodaeth ychwanegol

Nid yw'r wybodaeth gynllunio yn cynnwys hanes llawn unrhyw safle ac ni ddylid ei defnyddio yn lle'r wybodaeth a geir trwy chwiliad pridiannau tir lleol a ffurfiol. Rydym yn ceisio sicrhau bod y wybodaeth a ddarperir yn fanwl-gywir ac yn ddibynadwy ond nid yw'n gwneud dim sylwadau nac yn rhoi gwarantau ynghylch manwl-gywirdeb y wybodaeth na pha mor gyflawn neu addas ydyw at unrhyw ddiben ac nid yw'n derbyn cyfrifoldeb dros y defnydd a wneir ohoni na'i dibynadwyedd.

Hawlfraint

Diogelir cynlluniau a gyflwynir i’r Cyngor, darluniau ac unrhyw ddeunydd arall gan Ddeddf Hawlfraint, Dyluniadau a Phatentau 1988 (adran 47). Os byddwch chi’n lawrlwytho a/neu argraffu unrhyw ddeunydd o’r wefan ni allwch ond ei ddefnyddio at ddibenion ymgynghori, cymharu ceisiadau cyfredol â chynlluniau blaenorol, a gweld a gwblhawyd unrhyw ddatblygiad penodol yn unol â’r cynlluniau a gymeradwywyd. Ni chaniateir gwneud mwy o gopïau heb gydsyniad perchennog yr hawlfraint ymlaen llaw.