Mae Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi penderfynu y bydd pob gwybodaeth CON29 a CON29O yn agored i TAW ar gyfradd o 20%.

Mae ein systemau a phrosesau wedi cael eu diweddaru i gynnwys y ffi hon a bydd unrhyw chwiliadau a dderbynnir ar ol 9fed o Ionawr 2017 yn amodol ar TAW (Con 29).

Mae manylion y taliadau newydd wedi’u nodi isod:-

Y Chwiliad Ffi Newydd (yn cynnwys TAW)
LLC 1 £6.00 (wedi’i eithrio rhag TAW)
Con29 £143.40
Con29O (Cwestiwn 4 – 22) £14.80
​Cwestiwn ychwanegol ​£18.50
Darn o dir ychwanegol (LLC1) ​£1.00 (wedi’i eithrio rhag TAW)
​Darn o dir ychwanegol (Con29 yn unig) ​£14.20

Tâl Gweinyddol ar gyfer ymholiad nad yw’n gysylltiedig â chwiliad CON29: £12.40

Felly, y tâl ar gyfer ymholiad Dewisol heb chwiliad swyddogol CON29 yw: £12.40 tâl gweinyddol + £14.80 am bob cwestiwn a holir.

Ffi Gweinyddol am gopi ychwanegol o ganlyniadau chwilio cyn 2002: £18.00

Ffurflenni Ar-lein

Ffurflen gais ar-lein

Ceisiadau Post At:

Gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 574152
Ceisiadau DX At: DX 745510 Aberaeron 2
Cyfeiriad E-bost: ce.locallc@ceredigion.gov.uk

Cofrestrau Cyhoeddus:

Gellir gweld gwybodaeth ynglych eiddo drwy archwilio'r Cofrestr Cyhoeddus yn bersonol.

MATH O GOFRESTR LLEOLIAD
Cofrestr Priffyrdd: Neuadd y Sir, Aberaeron
Cofrestr Cynllunio: Adain Gynllunio *
Cofrestr Tir Comin: Adain Arfordir & Chefn Gwlad *
Cofrestr Pridiannau Tir Lleol Adain Gyfreithiol *
* Neuadd Ceredigion,
Penmorfa, Aberaeron

MAE'N RHAID GWNEUD APWYNTIAD GYDA'R ADAIN PRIDIANNAU TIR LLEOL A'R ADRAN BRIFFYRDD: Oni nodir yn wahanol mae'r SWYDDFEYDD AR AGOR:

Dydd Llun 10.30am am hyd 12.00pm (Canol Dydd)
Dydd Mawrth 10.30am am hyd 12.00pm (Canol Dydd) - 2.30pm am hyd 3.30pm
Dydd Iau 2.30pm am hyd 3.30pm
Dydd Gwener 10.30am am hyd 12.00pm (Canol Dydd) - 2.30pm am hyd 3.30pm

Mae ffioedd ar gyfer copïau o'r dogfennau a'r cynlluniau ar gael os gwneir cais amdanynt.

COFRESTR PRIDIANNAU TIR FEI
Copi o'r cofnod ar y Gofrestr: 1.50
Copi o Hysbysiad o'r Rhestriadau ar y Gofrestr: Ffi weinyddol: £5.00 a 50c am bob tudalen wedi hynny
Copi o'r cynllun lliw sydd yn berthnasol i'r cofnodion ar y Gofrestr: £2.00

Mae "Chwiliad Personol" yn rhoi'r hawl i'r sawl sydd yn holi i archwilio'r gofrestr gyhoeddus a chaniateir slot 15 munud i bob eiddo, er mwyn nodi'r wybodaeth a geir ar bapur neu ar ffurf electronig, gydag uchafswm o 6 eiddo ar gyfer pob sesiwn.

Pan wneir cais i archwilio'r Gofrestr, dylid anfon cynllun a dynnwyd o fap AO yn dangos yn eglur faint a lleoliad ardal y chwiliad, gyda naill ai gyfeirnod grid chwe ffigwr neu God Post, enw'r ymgeisydd a'r amser penodi at yr Adain Pridiannau Tir Lleol ac Adain Cyswllt Cynllunio'r Adran Priffyrdd, Eiddo a Gwaith.