Mae'n RHAID i gais am wybodaeth gael ei wneud yn YSGRIFENEDIG, a'i chyflwyno gyda'i gilydd i Adran berthnasol yr Awdurdod a dylid anfon cynllun o fap yn dangos yn eglur faint a lleoliad ardal y chwiliad, gyda naill ai gyfeirnod grid chwe ffigwr neu God Post, enw'r ymgeisydd a'r amser penodi at bob Adran.

Caiff atebion i ymholiadau eu postio neu eu he-bostio at yr ymgeisydd.

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â materion Priffyrdd at:

Asedau a Gwasanaethau Trafnidiaeth
Neuadd Y Sir
Stryd y Farchnad
Aberaeron
SA46 0AT

Ffôn: 01545 572428

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â materion Rheoli Adeiladau at:

Gwasanaeth Rheoli Adeiladu
Gwasanaethau Ffordd o Fyw
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 572484

Dylid cyfeirio ymholiadau ynglŷn â'r Map Swyddogol, Tir Comin, Cynllunio, Materion Amgylcheddol, Tai ac Iechyd at:

Gwasanaeth Rheoli Datblygu
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 572332

Ymholiadau ynglŷn â phenderfyniadau Pwrcasu Gorfodol: Gellir ond cyflwyno ymholiadau Opsiwn CON 29 ar y ffurflen swyddogol: Dylid cyflwyno unrhyw Ymholiadau eraill ychwanegol yn ysgrifenedig: Dylid cyfeirio'r ymholiadau uchod at:

Gwasanaeth Pridiannau Tir Lleol
Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA

Ffôn: 01545 574152

Ymholiadau ynglŷn â Threfniadau a Chaniatâd Draenio:

Dwr Cymru
Nelson
Treharris
CF46 6LY

Os oes gennych ragor o gwestiynau, os dymunwch roi adborth ynghylch unrhyw sylwadau neu awgrymiadau, neu'n dymuno gwneud cwyn, ysgrifennwch at:

Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Adnoddau Dynol a Democrataidd
Neuadd Cyngor Ceredigion
Penmorfa
Aberaeron
SA46 0PA