Wrth i Lywodraeth Cymru lacio rhagor ar gyfyngiadau’r coronafeirws, mae’n bwysicach fyth ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i leihau’r perygl o heintio wrth i’r diwydiant twristiaeth ailagor yn raddol ac yn ddiogel.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda’r sector twristiaeth i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb cymdeithasol, sef bod cymunedau lleol yn cael eu parchu a bod ymwelwyr yn dod yn rhan o’r gymuned wrth ymweld â Cheredigion.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am ailagor y sector twristiaeth a lletygarwch ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cyfnod Atal Byr

Ymwelwyr o ardaloedd lle mae nifer uwch o achosion o’r coronafeirws

Mae’r niferodd o achosion o Covid_19 ar gynnydd unwaith eto mewn sawl ardal o fewn y Deyrnas Unedig ac, mewn ymgais i ddiogelu ein cymunedau, mae Cyngor Sir Ceredigion yn apelio ar ddarparwyr llety’r sir i ystyried yn ddwys yr hyn y byddant yn ei wneud o ran derbyn gwesteion o ardaloedd/ranbarthau lle mae nifer uchel o achosion.  Bydd gan sawl math o lety, megis gwestai a darparwyr llety hunan ddarpar a meysydd gwyliau, ddisgresiwn i wrthod pobl, ac mae’n debyg y bydd ganddynt wybodaeth ymlaen llaw am gyfeiriadau cartref y darpar ymwelwyr. 

Ar yr unigolion dan sylw y bydd unrhyw rwymedigaethau cyfreithiol sy’n gysylltiedig ag unigolion sy’n preswylio mewn ardaloedd lle ceir nifer uwch o achosion. Er enghraifft, os gosodir cyfyngiadau drwy’r gyfraith i atal preswylwyr mewn ardal benodol rhag aros yn rhywle dros nos, cyfrifoldeb y preswylwyr hynny fydd cydymffurfio â’r gyfraith.

Fodd bynnag, er nad oes unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol ar ddarparwyr llety y tu allan i ardal lle mae cyfyngiadau ar deithio, i wirio a yw gwesteion yn preswylio yn yr ardal honno, ni ddylech, o fwriad, ddarparu llety i bobl sy’n gweithredu’n groes i’r gyfraith.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn eich annog chi fel darparwr llety i ystyried yr hyn y byddwch yn ei wneud o ran gwesteion a allai fod yn dod o ardaloedd lle mae cyfyngiadau ar symud neu o ardaloedd lle mae nifer uchel o achosion. Gofynnwn i chi ystyried cysylltu â’r holl gwsmeriaid sydd wedi archebu eisoes, i’w hatgoffa am y gyfraith ac i roi cyfle iddynt ganslo neu ohirio eu harcheb. 

Argymhellir eich bod yn ystyried yr hyn y byddant yn ei wneud.  Argymhellir hefyd eich bod yn rhoi’r hawl i unigolion drafod eu hamgylchiadau penodol nhw cyn penderfynu’n derfynol i wrthod mynediad iddynt.  

Ceir gwybodaeth am yr ardaloedd dan sylw isod:

https://llyw.cymru/coronafeirws        

https://www.gov.uk/government/collections/local-restrictions-areas-with-an-outbreak-of-coronavirus-covid-19

https://www.gov.scot/publications/coronavirus-covid-19-local-measures/

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Credwn yn gryf y bydd y diwydiant twristiaeth yng Ngheredigion yn derbyn eu cyfrifoldeb cymdeithasol i ddiogelu ein cymunedau a’n hymwelwyr. Gofynnwn fod pob busnes sy’n rhan o’r diwydiant yn cymryd pob cam i sicrhau diogelwch staff, ymwelwyr a thrigolion lleol, gan ddefnyddio’r canllawiau a gyhoeddwyd gan grwpiau yn y diwydiant a Chroeso Cymru.

Rydym hefyd yn annog ymwelwyr i dreulio amser mewn un lleoliad ac i osgoi teithio o un lleoliad i’r llall. Os yn bosib, gofynnwn i ymwelwyr bwcio 48 awr ymlaen llaw ac i aros am o leiaf 3 noson. Bydd gwneud hyn yn lleihau teithio ac yn cynorthwyo gydag olrhain cysylltiadau. Mae hyn yn wirfoddol, heblaw bod gofynion Llywodraeth Cymru yn newid, felly byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad er mwyn croesawu ymwelwyr yn ôl yn ddiogel.

Dyma daflen sy’n cynnwys cyngor i ymwelwyr.

Olrhain Cysylltiadau

Os ydych yn cael eich hysbysu bod un o’ch gwesteion yn dangos symptomau’r coronafeirws, gofynnwn i chi hysbysu’r Cyngor er mwyn ein cynorthwyo i olrhain cysylltiadau.

Rhowch fanylion trwy lenwi'r ffurflen hon.

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull hirsefydlog o reoli ymlediad clefydau heintus. Y nod yw diogelu eich iechyd a chefnogi'r gwaith sy'n mynd rhagddo i reoli lledaeniad coronafeirws. Nid mater o orfodaeth na gwyliadwriaeth yw hyn ac mae er budd diogelu iechyd pobl. Mae olrhain cysylltiadau yn rhan bwysig o'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu, a fydd yn ein helpu i fyw ac i weithio ochr yn ochr â'r feirws tra bod ymchwil yn parhau i ddod o hyd i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. Mae'r strategaeth yn cael ei gweithredu drwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Canllawiau gan Lywodraeth Cymru: Cadw cofnodion o staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr: profi, olrhain, diogelu

Dyma boster gan Lywodraeth Cymru ar gyfer busnesau lletygarwch yn cynnwys cyngor ar y canlynol:

Sut i gadw cofnodion staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr.

Ap COVID-19 y GIG

O 24 Medi 2020 ymlaen, bydd defnyddwyr ap Covid-19 y GIG yn gallu sganio (mewngofnodi) wrth iddynt fynd i leoliad. Os bydd pobl a ymwelodd â'r lleoliad yn profi'n bositif am coronafeirws, gellir anfon rhybudd at ddefnyddwyr eraill yr ap a oedd yno ar yr un pryd.

Ni fydd hysbysiad yr ap yn cyfeirio at enw eich lleoliad, dim ond rhoi gwybod i ddefnyddwyr yr ap y gallent fod wedi dod i gysylltiad â'r coronafeirws. Rhaid i safleoedd y mae'n ofynnol iddynt gadw cofnodion ynghylch staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr: profi, olrhain, diogelu barhau i wneud hynny, gan gynnwys pobl sy'n mewngofnodi drwy'r ap.

Cliciwch yma i gael posteri a chodau QR i'w harddangos yn eich safleoedd.

Côd QR y GIG ar gyfer eich safle

Defnyddiwch y gwasanaeth hwn i greu côd QR i’w arddangos yn eich lleoliad.
Gofynnwch i ymwelwyr sganio’r cod QR pan fyddant yn cyrraedd, gan ddefnyddio ap Covid-19 y GIG. 
Dylech greu ac arddangos côd QR os ydych yn:

  • fusnes, addoldy neu sefydliad cymunedol gyda lleoliad corfforol sy’n agored i’r cyhoedd
  • digwyddiad sy’n cael ei gynnal mewn lleoliad corfforol

Os oes gennych fwy nag un lleoliad, mae angen i chi greu côd QR ar wahân ar gyfer pob lleoliad. Gallwch ychwanegu sawl lleoliad yn y gwasanaeth.

Barod Amdani

Mae Croeso Cymru wedi gweithio gyda sefydliadau twristiaeth cenedlaethol eraill ar safon diwydiant i'r Deyrnas Unedig gyfan, a’r nod yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr wrth i'r sector weithio tuag at ailagor. Mae’r safon ‘Barod Amdani’ ar gyfer y diwydiant yn golygu y gall busnesau ddangos eu bod yn cadw at ganllawiau y Llywodraeth a iechyd y cyhoedd, wedi cynnal asesiad risg COVID-19 ac wedi edrych a ydynt wedi sefydlu y prosesau gofynnol. Mae’r cynllun yn ddi-dâl ac mae ar agor i bob busnes ar draws y diwydiant.

Bydd yn rhaid i fusnes lenwi ffurflen hunan-asesiad drwy blatfform ar-lein gan gynnwys rhestr wirio yn cadarnhau ei fod wedi trefnu’r prosesau angenrheidiol er mwyn derbyn tystysgrif a’r nod ‘Barod Amdani’ i’w arddangos ar y safle ac ar-lein.

Mwy o fanylion yma.

“Addo. Gwnewch addewid dros Gymru.”

Ein prif neges wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru ddechrau agor eto yw: ‘Darganfod Cymru. Yn ddiogel.’ Dyma frawddeg syml y gellir ei haddasu ar gyfer eich busnes neu eich ardal leol, er mwyn annog pobl i fod yn gyfrifol tra yn ymweld â Chymru. Byddwn yn parhau i rannu’r neges hon trwy gydol y tymor.

Fel rhan o’r neges rydym yn gofyn i bawb sy’n teithio o amgylch Cymru i addo i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr. I wneud addewid gyda’n gilydd i ofalu am ein gilydd, am ein gwlad ac am ein cymunedau wrth i ni ddechrau darganfod Cymru unwaith eto. Gellir llofnodi’r addewid yma. 

Cymryd rhan

Rydym yn gweithio ar becyn cymorth defnyddiol i’w gwneud yn haws i chi gymryd rhan yn yr ymgyrch, fydd yn cael ei rannu yn fuan. Yn y cyfamser gallwch lawrlwytho yr addewid a phoster, a phori trwy ein cynnwys ar-lein. Rhannwch eich addewid gyda ni ar ein sianelau cymdeithasol gan ddefnyddio #addo #DiogeluCymru. Diolch o galon am eich cefnogaeth gyson.

Cymerwch olwg ar fideo Addo Croeso Cymru drwy glicio yma.

Ailagor busnesau lletygarwch

Mae cyngor ar ailagor busnesau lletygarwch, er enghraifft tafarndai, caffis a bwytai, ar gael yma mewn dogfen gan yr UKH.

Canllawiau ar ailagor busnesau lletygarwch. (Dogfen allanol, Saesneg yn unig).

Mae canllawiau i helpu busnesau priodas asesu'r risgiau o ran darparu brecwastau priodas a digwyddiadau eraill ar gael gan Lywodraeth Cymru:

Asesiadau risg ar gyfer lleoliadau a digwyddiadau priodas.

Rheoliadau Coronafeirws: Cwestiynau Cyffredin

Mewn pembleth ynglŷn â’r rheoliadau, pryd dylid gwisgo masg, beth yw aelwyd estynedig ayyb?

Cymerwch olwg ar dudalen Cwestiynau Cyffredin Llywodraeth Cymru.

Dolenni

Trwy weithio gyda’n gilydd gallwn groesawu ymwelwyr yn ôl i Geredigion yn ddiogel ac yn hyderus.