Wrth i Lywodraeth Cymru lacio rhagor ar gyfyngiadau’r coronafeirws, mae’n bwysicach fyth ein bod yn gweithio gyda’n gilydd i leihau’r perygl o heintio wrth i’r diwydiant twristiaeth ailagor yn raddol ac yn ddiogel.

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio gyda’r sector twristiaeth i sicrhau eu bod yn ymwybodol o’u cyfrifoldeb cymdeithasol, sef bod cymunedau lleol yn cael eu parchu a bod ymwelwyr yn dod yn rhan o’r gymuned wrth ymweld â Cheredigion.

Mae’r wybodaeth ddiweddaraf am ailagor y sector twristiaeth a lletygarwch ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru.

Cyfrifoldeb Cymdeithasol

Credwn yn gryf y bydd y diwydiant twristiaeth yng Ngheredigion yn derbyn eu cyfrifoldeb cymdeithasol i ddiogelu ein cymunedau a’n hymwelwyr. Gofynnwn fod pob busnes sy’n rhan o’r diwydiant yn cymryd pob cam i sicrhau diogelwch staff, ymwelwyr a thrigolion lleol, gan ddefnyddio’r canllawiau a gyhoeddwyd gan grwpiau yn y diwydiant a Chroeso Cymru.

Rydym hefyd yn annog ymwelwyr i dreulio amser mewn un lleoliad ac i osgoi teithio o un lleoliad i’r llall. Os yn bosib, gofynnwn i ymwelwyr bwcio 48 awr ymlaen llaw ac i aros am o leiaf 3 noson. Bydd gwneud hyn yn lleihau teithio ac yn cynorthwyo gydag olrhain cysylltiadau. Mae hyn yn wirfoddol, heblaw bod gofynion Llywodraeth Cymru yn newid, felly byddem yn gwerthfawrogi eich cydweithrediad er mwyn croesawu ymwelwyr yn ôl yn ddiogel.

Dyma daflen sy’n cynnwys cyngor i ymwelwyr.

Olrhain Cysylltiadau

Os ydych yn cael eich hysbysu bod un o’ch gwesteion yn dangos symptomau’r coronafeirws, gofynnwn i chi hysbysu’r Cyngor er mwyn ein cynorthwyo i olrhain cysylltiadau.

Rhowch fanylion trwy lenwi'r ffurflen hon.

Mae olrhain cysylltiadau yn ddull hirsefydlog o reoli ymlediad clefydau heintus. Y nod yw diogelu eich iechyd a chefnogi'r gwaith sy'n mynd rhagddo i reoli lledaeniad coronafeirws. Nid mater o orfodaeth na gwyliadwriaeth yw hyn ac mae er budd diogelu iechyd pobl. Mae olrhain cysylltiadau yn rhan bwysig o'r strategaeth Profi, Olrhain, Diogelu, a fydd yn ein helpu i fyw ac i weithio ochr yn ochr â'r feirws tra bod ymchwil yn parhau i ddod o hyd i driniaethau mwy effeithiol a brechlyn. Mae'r strategaeth yn cael ei gweithredu drwy wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru.

Canllawiau gan Lywodraeth Cymru: Cadw cofnodion o staff, cwsmeriaid ac ymwelwyr: profi, olrhain, diogelu

Barod Amdani

Mae Croeso Cymru wedi gweithio gyda sefydliadau twristiaeth cenedlaethol eraill ar safon diwydiant i'r Deyrnas Unedig gyfan, a’r nod yw rhoi sicrwydd i ddefnyddwyr wrth i'r sector weithio tuag at ailagor. Mae’r safon ‘Barod Amdani’ ar gyfer y diwydiant yn golygu y gall busnesau ddangos eu bod yn cadw at ganllawiau y Llywodraeth a iechyd y cyhoedd, wedi cynnal asesiad risg COVID-19 ac wedi edrych a ydynt wedi sefydlu y prosesau gofynnol. Mae’r cynllun yn ddi-dâl ac mae ar agor i bob busnes ar draws y diwydiant.

Bydd yn rhaid i fusnes lenwi ffurflen hunan-asesiad drwy blatfform ar-lein gan gynnwys rhestr wirio yn cadarnhau ei fod wedi trefnu’r prosesau angenrheidiol er mwyn derbyn tystysgrif a’r nod ‘Barod Amdani’ i’w arddangos ar y safle ac ar-lein.

Mwy o fanylion yma.

Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan

Gallwch ddefnyddio’r Cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan er mwyn cynnig gostyngiad i annog pobl i fwyta yn eich bwyty. Mae manylion am y cynllun a cymhwysedd ar gael ar wefan Busnes Cymru. 

“Addo. Gwnewch addewid dros Gymru.”

Ein prif neges wrth i’r diwydiant twristiaeth yng Nghymru ddechrau agor eto yw: ‘Darganfod Cymru. Yn ddiogel.’ Dyma frawddeg syml y gellir ei haddasu ar gyfer eich busnes neu eich ardal leol, er mwyn annog pobl i fod yn gyfrifol tra yn ymweld â Chymru. Byddwn yn parhau i rannu’r neges hon trwy gydol y tymor.

Fel rhan o’r neges rydym yn gofyn i bawb sy’n teithio o amgylch Cymru i addo i wneud y pethau bychain fydd yn gwneud gwahaniaeth mawr. I wneud addewid gyda’n gilydd i ofalu am ein gilydd, am ein gwlad ac am ein cymunedau wrth i ni ddechrau darganfod Cymru unwaith eto. Gellir llofnodi’r addewid yma. 

Cymryd rhan

Rydym yn gweithio ar becyn cymorth defnyddiol i’w gwneud yn haws i chi gymryd rhan yn yr ymgyrch, fydd yn cael ei rannu yn fuan. Yn y cyfamser gallwch lawrlwytho yr addewid a phoster, a phori trwy ein cynnwys ar-lein. Rhannwch eich addewid gyda ni ar ein sianelau cymdeithasol gan ddefnyddio #addo #DiogeluCymru.

Diolch o galon am eich cefnogaeth gyson.

Ailagor busnesau lletygarwch

Mae cyngor ar ailagor busnesau lletygarwch, er enghraifft tafarndai, caffis a bwytai, ar gael yma mewn dogfen gan yr UKH.

Canllawiau ar ailagor busnesau lletygarwch. (Dogfen allanol, Saesneg yn unig).

Dolenni

Trwy weithio gyda’n gilydd gallwn groesawu ymwelwyr yn ôl i Geredigion yn ddiogel ac yn hyderus.