Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Taliad Cymorth Hunan-ynysu

Os byddwch yn bodloni’r HOLL feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunan-ynysu o £500:

  • Dywedwyd wrthych i hunan-ynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
  • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
  • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
  • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd

Taliadau Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

  • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
  • Byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio tra eich bod yn hunan-ynysu

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn.

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais:

  • Rhif Yswiriant Gwladol
  • Cadarnhad o’r dyddiad a roddwyd gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD)
  • Eich Cyfriflen Banc diweddaraf (o fewn y 3 mis diwethaf) ac eich slip cyflog diweddaraf neu brawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf e.e. eich ffurflen hunanasesu i HMRC. 

Os ddechreuodd eich cyfnod hunan-ynysu rhwng 23 o Hydref a 14 o Dachwedd mae gennych hyd at 30 o Dachwedd i wneud cais am daliad.

Mae gennych 14 diwrnod wedi diwedd y cyfnod hunan-ynysu i wneud cais am daliad.

Hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer y Cynllun cymorth hunan-ynysu.

Dechrau'r Cais