Os cysylltwyd â chi gan wasanaeth Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru, (POD) a chael gwybod bod rhaid hunanynysu, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Os mae rhaid i’ch plentyn hunan-ynysu ac o ganlyniad mae’n rhaid i chi aros gartref, efallai bod gyda chi hawl i Gymorth Ariannol.

Os ydych wedi cael gwybod gan Ap Covid-19 y GIG bod angen i chi hunanynysu oherwydd eich bod wedi dod i gysylltiad agos ag achos positif o Covid-19.

Taliad Cymorth Hunan-ynysu i chi

Os byddwch yn bodloni’r HOLL feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunan-ynysu o £500:

 • Dywedwyd wrthych i hunan-ynysu gan Profi, Olrhain, Diogelu GIG Cymru (POD) ar neu ar ôl 23 Hydref 2020
 • Os ydych wedi cael gwybod gan ap Covid-19 y GIG bod angen i chi hunanynysu o ganlyniad i ddod i gysylltiad agos ag achos positif ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021.
 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd
 • Byddwch cystal a nodi nad yw’r taliadau hyn ar gael i’r rheini sydd wedi’i cynghori i aros gartref gan ei bod yn eithriadol o agored i newid yn glinigol, gan ei bod wedi cael i gofyn i aros gartref gymaint a phosib, yn hytrach nag i hunanynysu. Dylai pobl o fewn y categori hwn sydd yn profi caledi ariannol wneud cais i’r Gronfa Gymorth Drwy Ddisgresiwn am gymorth i dalu am nwyddau hanfodol a biliau.

Taliad Cymorth Hunan-ynysu os yw plentyn yn Hunan-ynysu

Mae cymhwysedd bellach yn cael ei ymestyn i gynnwys rhieni a gofalwyr, felly os byddwch yn bodloni’r HOLL feini prawf cymhwysedd, mae gennych hawl i Daliad Hunan-ynysu o £500:

 • Mae'r plentyn yn mynychu lleoliad gofal plant, ysgol neu coleg addysg bellach sy'n sefydlu hyd at a chan gynnwys Blwyddyn 8 (neu hyd at 25 oed os oes gan y dysgwr anghenion lluosog a chymhleth);
 • Gofynnwyd i'r plentyn hunan-ynysu gan TTP neu gofynnwyd iddo hunan-ynysu am 10 diwrnod neu fwy gan lleoliad gofal plant yr ysgol neu'r coleg addysg bellach o ganlyniad i achos mewn ysgol, gofal plant neu leoliad addysg bellach;

Ac fel rhiant neu ofalwyr yr ydych yn bodloni meini prawf y prif gynllun, sef

 • Rydych chi’n gyflogedig neu’n hunangyflogedig
 • Ni allwch weithio gartref a byddwch yn colli incwm o ganlyniad
 • Rydych chi’n derbyn o leiaf un o’r budd-daliadau canlynol ar hyn o bryd: Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Bensiwn Credyd

Taliadau Disgresiwn

Mae’n bosibl y byddwch yn gymwys i gael Taliad Disgresiwn o £500 os byddwch yn bodloni pob un o’r meini prawf cymhwysedd uchod, ond:

 • Nid ydych yn derbyn Credyd Cynhwysol, Credyd Treth Gwaith, Lwfans Cyflogaeth a Chymorth sy’n seiliedig ar incwm, Lwfans Ceisio Gwaith sy’n seiliedig ar incwm, Cymhorthdal Incwm, Budd-dal Tai a/neu Gredyd Pensiwn
 • Rydych ar incwm isel a byddwch yn wynebu caledi ariannol o ganlyniad i beidio â gallu gweithio wrth i chi hunanynysu. 
 • Os byddwch yn derbyn Taliad Salwch Statudol Safonol yn unig tra eich bod yn hunanynysu

Cyffredinol

Mae’r cais hwn ar gyfer un person yn unig ac mae’n rhaid i unrhyw geisiadau pellach o fewn yr un aelwyd gael eu gwneud gan bob unigolyn. Yr eithriad yw achosion lle mae’n rhaid i blentyn hunanynysu, yn yr achos hwnnw, dim ond un taliad y gellir ei wneud i’r aelwyd.

Mae cyfyngiad ar nifer y taliadau y gellir eu gwneud o dan y cynllun hwn, sef 1 taliad y person neu’r plentyn sydd â phrawf positif, a hyd at 2 daliad y person neu’r plentyn y nodwyd eu bod wedi dod i gysylltiad agos ag achos positif. Felly, y nifer uchaf o daliadau i unrhyw berson o dan y cynllun yw 3, ac ni ddylai’r cyfnodau hunanynysu orgyffwrdd.

Sicrhewch bod gennych y wybodaeth isod ar gael cyn dechrau eich cais:

 • Rhif Yswiriant Gwladol
 • Cadarnhad o’ch cyfnod ynysu:
  • Gwasanaeth Profi, Olrhain a Diogelu’r GIG – darparwch y dyddiad y bydd y cyfnod ynysu a roddwyd i chi yn dod i ben
  • Ap Covid-19 y GIG –sgrinlun o’r ap sy’n rhoi gwybod i chi bod angen i chi hunanynysu (fel yn yr enghreifftiau isod)
   Screen shot o app NHS Covid
  • Plentyn yn hunanynysu – copi o’r llythyr a ddarparwyd gan y lleoliad gofal plant, yr ysgol, neu’r coleg addysg bellach
 • Eich Cyfriflen Banc diweddaraf (o fewn y 3 mis diwethaf) sydd rhaid dangos eich enw a chyfeiriad, rhif cyfrif eich banc a chod didoli eich banc yr hoffech i’r taliad gael ei wneud iddo.
 • Os ydych yn cyflogedig, eich slip cyflog diweddaraf . Bydd gofyn i chi wneud datganiad ynglŷn â'ch colled incwm ar y ffurflen gais ac efallai y bydd y tîm asesu'n cysylltu â chi i ddarparu tystiolaeth o hyn. Os ydych wedi cael gwybod gan ap Covid-19 y GIG fe fydd angen i chi hefyd darparu cadarnhad gan eich cyflogwr y byddwch yn colli incwm
 • Os ydych yn hunangyflogedig, prawf eich bod yn hunangyflogedig diweddaraf e.e. eich ffurflen hunanasesu i HMRC, cyfrifon hunangyflogedig sy'n dangos eich incwm masnachu diweddar. Gofynnir i chi hefyd wneud datganiad ar y ffurflen gais gan nodi natur eich busnes, y rheswm pam na allwch weithio gartref, a sut rydych wedi colli incwm yn ystod y cyfnod ynysu.

Mae gennych 14 diwrnod wedi diwedd y cyfnod hunan-ynysu i wneud cais am daliad. Os yw eich cyfnod hunanynysu yn dechrau ar neu ar ôl 1 Chwefror 2021 bydd gennych hyd at 21 diwrnod ar ôl diwrnod olaf eich cyfnod hunanynysu i wneud cais.

Hysbysiad preifatrwydd Llywodraeth Cymru ar gyfer y Cynllun cymorth hunan-ynysu.

Dechrau'r Cais