15.05.2020 - Y diweddaraf am ysgolion gan Lywodraeth Cymru

Mae Gweinidog Addysg wedi cyhoeddi dogfen waith ar y fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant. Dyma'r dolenni am wybodaeth:

Llywodraeth Cymru - Fframwaith penderfyniadau ar gyfer y cam nesaf i addysg a gofal plant

Llywodraeth Cymru - Y Gweinidog Addysg yn datgan ‘y ffordd o feddwl’ am ddychwelyd i ysgolion

Canolfannau Gofal

Mae’r cyngor ichi fel rhiant yn glir iawn. Cadwch eich plant yn y cartref. Defnyddiwch ein Canolfannau Gofal mewn argyfwng yn unig, a dim ond ond os ydych chi’n gweithio yn y gwasanaethau brys neu’r gwasanaethau gofal. Gwnewch pob trefniant posib arall cyn defnyddio’r canolfannau hyn, a hynny er iechyd a lles pawb.

Darpariaeth Gofal Plant ar gyfer staff gwasanaethau rheng flaen Ceredigion

5 peth mae angen i chi wybod cyn anfon eich plant i'r ysgol neu ofal plant

Prydau Ysgol am Ddim

Mae’r rhai sy’n derbyn Prydau Ysgol am Ddim yn cael cefnogaeth yn ystod crisis y Coronafeirws.

O hyn ymlaen, bydd dau opsiwn o dderbyn Prydau Ysgol Am Ddim, sef taleb archfarchnad Tesco neu daliad ariannol yn syth i mewn i’r banc.

Mae’r ddau opsiwn yn derbyn yr un gwerth ariannol, sef £39 y pythefnos, i bob plentyn.

Nid oes yn rhaid i deuluoedd gysylltu â’r Cyngor. Mi fydd pob teulu sy’n deilwng yn derbyn ebost. Mi fydd manylion yn yr ebost gyda chyfarwyddiadau.

Gwybodaeth i Blant a Phobl Ifanc

Ysgolion 

Fe wnaeth pob ysgol yng Ngheredigion gau ar ddiwedd y diwrnod ysgol ar ddydd Gwener, 20 Mawrth 2020

Meysydd Chwarae

Fe wnaeth holl feysydd chwarae’r sir gau ar ddydd Llun, 23 Mawrth 2020