Yr Arfordir a Chefn Gwlad

Rhannau Prysur o Lwybr Arfordir Ceredigion wedi'u Cau er lles Iechyd y Cyhoedd.

Am wybodaeth bellach darllenwch ein tudalen Rhannau o Lwybr Arfordir Ceredigion ar gau dros dro.

Cadw pellter mewn siopau

Cadw pellter mewn siopau yn ôl y gyfraith. Dyma fwy o wybodaeth ac hefyd canllawiau a posteri i fusnesau.

Cymerwch bob mesur rhesymol er mwyn cynnal pellter corfforol yn y gweithle

Mae Llywodraeth Cymru wedi ehangu’r gofynion cadw pellter corfforol mewn deddfwriaeth oherwydd pryderon nad yw rhai cyflogwyr a allai gymryd camau i gadw aelodau staff ymhellach ar wahân wedi gwneud hynny.

O 7 Ebrill ymlaen, mae’r gofynion newydd a’r egwyddorion o ran cymryd “pob mesur rhesymol” er mwyn cynnal pellter corfforol bellach yn berthnasol i bob gweithle sy’n parhau i fod ar agor. Mae hyn yn cynnwys, er enghraifft, safleoedd masnachol a diwydiannol, gwasanaethau cyhoeddus, safleoedd iechyd a gofal cymdeithasol, ysgolion a lleoliadau gofal plant, canolfannau galwadau, canolfannau lletygarwch a safleoedd agored eraill megis safleoedd adeiladu a gwaith ffyrdd a llefydd yn yr awyr agored megis marchnadoedd da byw. Felly, mae’r gofynion newydd yn berthnasol mewn ystod eang iawn o amgylchiadau, ond bydd rhai sefyllfaoedd lle na fydd yn bosib cymryd mesurau rhesymol.

Mae p’un a yw mesur yn rhesymol ai peidio yn fater gwrthrychol. Mater i fusnes fydd cyfiawnhau’r mesurau rhesymol y maent wedi eu mabwysiadu a dangos sut maent wedi ystyried bod y rhain yn briodol er mwyn lleihau’r risg y mae gweithwyr sy’n gorfod parhau i weithio yn eu gweithle yn eu hwynebu. Mae’n bwysig bod cyflogwyr yn cynnal asesiad o ba fesurau diogelwch y gellir eu cymryd ac yn adolygu hyn yn rheolaidd, ac mae’n rhaid cynnal asesiad o’r fath cyn dod i’r casgliad nad oes unrhyw fesurau rhesymol y gallant eu cymryd, gan nad oes unrhyw eithriadau cyffredinol o’r ddeddfwriaeth hon.

Mae cyfrifoldeb personol a chymdeithasol arnom ni i gyd i gydymffurfio â’r gofyniad o gadw pellter o 2 fetr er mwyn sicrhau bod y risg o drosglwyddo’r coronafeirws ledled Cymru yn lleihau.

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth ar wefan Llywodraeth Cymru.

Grŵp Rheoli Aur COVID-19

Mae Grŵp Rheoli Aur COVID-19 Cyngor Sir Ceredigion yn cwrdd bob wythnos ac mae’r is-grwpiau yn cwrdd bob dydd i drafod y datblygiadau diweddaraf o ran y Coronafeirws a’r ffordd orau o ddelio â’r sefyllfa wrth iddi ddatblygu.

Gwirfoddoli

Gwirfoddoli yng Ngheredigion

Pump cam ar gyfer gwell cysylltiad

Am wybodaeth bellach darllenwch ein tudalen 5 Cam ar gyfer gwell cysylltiad.

RNLI

Yr RNLI yn annog pobl i beidio â defnyddio'r môr ar gyfer ymarfer corff neu hamdden (dolen i gwefan yr RNLI sy'n Saesneg yn unig)

Sgamiau

Mae angen i chi fod yn llygaid ac yn glustiau i’r gymuned: Mae unigolion a chymunedau yn gweithio gyda’i gilydd ar draws Ceredigion er mwyn helpu’r bobl mwyaf anghenus. Fodd bynnag, yn yr un modd ag unrhyw argyfwng arall, mae’r coronafeirws yn cynnig cyfle i unigolion diegwyddor gymryd mantais o unigolion agored i niwed. Os ydych chi neu eich grŵp cymunedol yn ymwybodol bod unrhyw un mewn perygl o gael ei dwyllo gan sgamiau, yna mae angen eich help arnom i fynd i’r afael â nhw. Darllenwch fwy ar ein tudalen Mae angen i chi fod yn llygaid ac yn glustiau i’r gymuned.

Mae’r nodyn briffio hwn yn cynnwys enghreifftiau o’r mathau o sgamiau COVID-19 y dylid bod yn ymwybodol ohonynt a pha gamau i’w cymryd, Sgamiau Coronafeirws - Taflen Wybodaeth. Sylwer, serch hynny, fod sgamiau newydd yn cael eu riportio’n rheolaidd ac ni fydd pob un yn cael ei rhestru fan hyn. Dyma adnodd defnyddiol i bawb ond yn enwedig felly os ydych yn weithiwr rheng flaen neu’n wirfoddolwr rheng flaen.

Am ragor o wybodaeth ewch i wefan National trading Standards (wefan Saesneg yn unig).

Mae pobl yn cael eu hannog i amddiffyn eu cymdogion trwy ymuno â Ffrindiau yn Erbyn Sgamiau, sy'n darparu hyfforddiant ar-lein am ddim i rymuso pobl i sefyll yn erbyn sgamiau. I gwblhau'r modiwlau ar-lein, ewch i wefan Friends Against Scams (wefan Saesneg yn unig).

I gael cyngor a gwybodaeth ar sut i wirio a allai rhywbeth fod yn sgam, ewch i wefan Cyngor ar Bopeth.

Mae’r Heddlu a’r Asiantaeth Safonau Masnach Cenedlaethol wedi gweld cynnydd yn nifer y sgamiau wrth i rai pobl gymryd mantais o’r pryderon a’r ofnau sydd gan eraill ynglŷn â’r feirws. Dyma Sgamiau Coronafeirws - Taflen Wybodaeth ynglŷn â’r math o sgamiau sy’n cael eu hadrodd ar hyn o bryd .

Strwythur Llywodraethu

Strwythur Llywodraethu ar gyfer gwneud penderfyniadau yn ystod COVID-19

Teimlo’n ddiogel – diogelu oedolion a phlant sydd mewn perygl

Efallai nad yw’r cartref bob amser yn teimlo fel y lle mwyaf diogel i bawb ac mae’n bwysig ein bod yn parhau i ofalu am blant ac oedolion a allai fod mewn perygl yn enwedig o dan y cyfyngiadau presennol. Gall cam-drin gynnwys y canlynol:

  • Cam-drin Corfforol
  • Cam-drin Seicolegol / Emosiynol
  • Cam-drin Rhywiol
  • Esgeulustod
  • Cam-drin Ariannol

Am wybodaeth bellach neu enghreifftiau darllenwch ein tudalen Poeni am Oedolyn neu Blentyn (Diogelu).

Os oes gennych chi bryderon am oedolyn neu blentyn sydd mewn perygl ar hyn o bryd, ffoniwch 999.

Fel arall, gallwch roi gwybod i’r Gwasanaeth Gofal Cymdeithasol am eich pryderon drwy ffonio’r Porth Gofal ar 01545 574000 yn ystod oriau swyddfa (Llun – Iau 08:45 – 17:00 a Gwener 08:45 - 16:30) neu 0300 4563554 y tu allan i oriau swyddfa.

Cyfleusterau ychwanegol

Bydd tri cyfleuster yn y sir - Canolfan Hamdden Plascrug ac Ysgol Penweddig yn Aberystwyth a Chanolfan Hamdden Aberteifi - yn darparu capasiti ychwanegol mewn ymateb i'r heriau digynsail y mae'r GIG a gwasanaethau gofal cymdeithasol yn eu hwynebu ar hyn o bryd.

Cytuno ar ddefnyddio tri cyfleuster yng Ngheredigion mewn ymateb i COVID-19

Twristiaeth

Heriau sy'n deillio o ymchwydd sydyn mewn twristiaeth

Cymorth a chanllawiau newydd i ddarparwyr llety gwyliau yng Ngheredigion